UNYAKUO WA KANISA


Pastor Dominick Foundation

PASTOR DOMINICK FOUNDATION

UNYAKUO WA KANISA

1 Wathesalonike 4
¹⁶ Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko, na sauti ya malaika mkuu, na parapanda ya Mungu; nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza.
¹⁷ Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani; na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.

“Tazama, yuaja na mawingu; na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma; na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam. Amina.
Ufunuo wa Yohana 1:7

Kanisa la Mungu litanyakuliwa wakati Bwana Yesu atakaporudi kwa mara nyingine. Atabaki angani na kanisa litanyakuliwa kwa mshindo mkuu wa malaika wengi wakakusanya wateule waliookoka na kujisafisha kwa damu ya mwanakondoo wa Mungu. JIANDAEE NDUGU YANGU

https://dominickfoundation.files.wordpress.com/2017/07/fb_img_1498245911614.jpg

DOMINICK MASSI

WordPress.com.

KUMCHA BWANA


Kumcha Bwana ni kuwa na hofu ya Mungu ndani yako

🎤👉🏻“Nawe utakula mbele za Bwana, Mungu wako, mahali atakapochagua apakalishe jina lake, zaka ya nafaka zako, na divai yako, na mafuta yako, na wazaliwa wa kwanza wa makundi yako ya ng’ombe na ya kondoo; ili upate kujifunza kumcha Bwana, Mungu wako, daima. ”
Kumbukumbu la Torati 14:23

Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa

🎤👉🏻“Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, Bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. ”
Mithali 1:7

Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima

“Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima; Na kumjua Mtakatifu ni ufahamu. ”
Mithali 9:10

Kumcha Bwana ni kuchukia uovu
🎤👉🏻“Kumcha Bwana ni kuchukia uovu; Kiburi na majivuno, na njia mbovu, Na kinywa cha ukaidi pia nakichukia. ”
Mithali 8:13

Kumcha Bwana ni Roho kutoka Kwa Mungu

🎤👉🏻“Na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana; ”
Isaya 11:2

massidominick@gmail.com
+255762176690

IMANI ISHINDAYO


“Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana.
”Waebrania 11:1 Imani ni kuwa na hakika juu ya jambo fulani iliyoahidiwa na Mungu kuwa ipo .“Lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani; kama ilivyoandikwa, Naliamini, na kwa sababu hiyo nalinena; sisi nasi twaamini, na kwa sababu hiyo twanena;

— 2 Wakorintho 4:13 (Biblia Takatifu)

USIJIUNGAMANISHE NA BAAL PEORI


JE! UNAJUA KILICHOMWUA ZIMRI NA KOZBI.

NA 24ELFU WA ISRAEL?

🎤🎤🎤🎤🎤

Hesabu 25 (Biblia Takatifu)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¹ Basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu;
² kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao; watu wakala chakula, wakaisujudu hiyo miungu yao.
³ Ikawa Israeli kujiungamanisha na Baal-peori; hasira za Bwana zikawaka juu ya Israeli.
⁴ Kisha Bwana akamwambia Musa, Watwae wakuu wote wa hao watu, ukamtungikie Bwana watu hao mbele ya jua, ili kwamba hizo hasira kali za Bwana ziwaondokee Israeli.
⁵ Basi Musa akawaambia waamuzi wa Israeli, Waueni kila mtu watu wake waliojiungamanisha na Baal-peori.
⁶ Na tazama, mtu mmoja miongoni mwa wana wa Israeli akaja na kuwaletea nduguze mwanamke Mmidiani mbele ya macho ya Musa, na mbele ya macho ya mkutano wote wa wana wa Israeli, hapo walipokuwa walia mbele ya mlango wa hema ya kukutania.
⁷ Naye Finehasi mwana wa Eleazari, mwana wa Haruni kuhani, alipoona jambo hilo, akaondoka hapo katikati ya mkutano, akashika fumo mkononi mwake;
⁸ akamwandama huyo mtu wa Israeli na kuingia ndani ya hema nyuma yake, naye akawachoma wote wawili kwa fumo lake, yule mume wa Israeli na huyo mwanamke kati ya tumbo lake. Basi pigo likazuiwa kwao wana wa Israeli.
⁹ Nao waliokufa kwa hilo pigo walikuwa watu elfu ishirini na nne hesabu yao.
¹⁰ Kisha Bwana akanena na Musa, akamwambia,
¹¹ Finehasi, mwana wa Eleazari, mwana wa Haruni kuhani, amezigeuza hasira zangu zisiwe juu ya wana Wa Israeli, kwa kuwa alikuwa na wivu kati yao kwa wivu wangu mimi, hata nisiwaangamize wana wa Israeli katika wivu wangu.
¹² Basi kwa hiyo, sema, Tazama, nampa yeye agano langu la amani;
¹³ tena kwake yeye, na kizazi chake baada yake, litakuwa agano la ukuhani wa milele; kwa sababu alikuwa na wivu kwa ajili ya Mungu wake, na kuwafanyia upatanisho wana wa Israeli.
¹⁴ Basi jina la Mwisraeli huyo aliyeuawa pamoja na yule mwanamke Mmidiani, aliitwa Zimri, mwana wa Salu, mkuu wa nyumba ya baba zake, katika kabila la Simeoni.
¹⁵ Na jina la huyo mwanamke Mmidiani aliyeuawa, aliitwa Kozbi, binti Suri; naye alikuwa kichwa cha watu wa nyumba ya baba zake huko Midiani
https://zbible.page.link/geWN
massidominick@gmail.com

UMUHIMU WA MAOMBI YA KUFUNGA


0⃣*Maombi ya kufunga nini?*

Bwana Yesu asifiwe?

0⃣_Maombi kwa Mungu ni njia ya kufikisha mahitaji yetu kwa Mungu Muumba wetu mwenye uwezo wa wa kutupatia kila kitu tunachohitaji kwake. Maombi hufanywa na mwenye imani kuwa Mungu yupo na kuwa atampatia hitaji lake Ebrania 11:6_

*_Mambo ya kufunga ni kuacha chakula cha kimwili kama njia ya kujinyima na kudhoofisha nia ya mwili na kutafuta utulivu ili useme na muumbaji wetu. Hali hii ilianza hata kabla ya kuja kwa Yesu Kristo duniani. Kwa mfano wanafunzi wa dini ya Kiyahudi walikuwa wanafunga mara mbili kwa wiki. Wanafunzi wa Yohana mbatizaji pia. Lakini Yesu aliwajibu na kusema kuwa Yeye ni Bwana arusi akiondoka tutafunga na kuomba._*

_Unakumbuka hata watu wa Ninawi walifunga kama ishara yao ya kumtafuta Mungu._

*kwa nini tutafunga?*

1⃣.Kufunga ni sehemu ya maombi ya kufunga.

Tunapofunga tunajinyima sehemu ya chakula na kuingia rohoni ili kusema na Mungu kwa mambo unahitaji kwake. Unapofunga roho yako ina pata muda wa kuwasiliana na Mungu.
*“Naye ni mjane wa miaka themanini na minne; haondoki katika hekalu, ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba.
”*
— Luka 2:37
*Huyu mama akamwabudu Mungu kwa njia ya Kufunga na kuomba.*
Ina maana alijitoa mwili kama sadaka kwa Mungu takatifu inayompendeza Mungu Warumi 12:1-3

2⃣.Kufunga ni Sehemu ya Ibada kwa Mungu

Kanisa la Mitume wakamwabudu Mungu kwa njia ya maombi ya kufunga.
Matendo ya Mitume 13 (Biblia Takatifu)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
² Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, Nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia.
*³ Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao.*

3⃣Kufunga ni njia ya kujinyenyekeza mbele za Mungu

Mtumishi anaywafanya maombi na kufunga anapata roho ya kunyenyekea mbele za Mungu
“Uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu; msile wala kunywa muda wa siku tatu, usiku wala mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile; kisha nitaingia kwa mfalme, kinyume cha sheria; nami nikiangamia, na niangamie.

— Esta 4:16

4⃣Maombi ya kufunga hufanyika kama njia ya toba kwa Mungu
“Wakakusanyika huko Mispa, wakateka maji na kuyamimina mbele za Bwana; wakafunga siku ile, wakasema huko, Tumemfanyia Bwana dhambi. Samweli akawaamua wana wa Israeli huko Mispa.

— 1 Samweli 7:6 (Biblia Takatifu)
https://zbible.page.link/geWN

5⃣Maombi ya kufunga huongeza ukaribu na ukaribu kwa Mungu.

[Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga.]

— Mathayo 17:21 (Biblia Takatifu)
https://zbible.page.link/geWN

massidominick@gmail.com

UKUAJI WAKO UNATEGEMEA UNACHOKULA


Bwana Yesu asifiwe mpendwa msomaji wa Blog hii. Leo napenda tuzungumzie kuhusu ukuaji katika kumjua Mungu kuwa unategemea kila unachoilisha roho yako. Mungu akupe macho ya rohoni ili update jambo katika somo hili maana watu wengi wamekwama katika hatua moja au nyingine bila kujua katika maisha ya wokovu. Lakini ni muhimu sana kuongezeka kiroho kadiri siku zinavyokwenda. Usikubali kubaki katika kiwango kimoja cha kiroho. Dhani hii Mungu alituonyesha katika Biblia kuwa uwezo wa kukua uko mikonini wako unategemea unachojifunza kila siku. “Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israeli.

Luka 1:80

Yohana mbatizaji alikula kile kilichoongozwa na Mungu wa mbinguni na si kile alichotaka ale. Tangu mama alipokuwa na mimba aliambiwa asinywe kilevi. Hata alipozaliwa aliendelea kutunzwa na kula na kunywa vyakula vya kiroho na kimwili. “Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake.

Luka 2:40

Karibu Tujifunze.

Ezekieli 3 (Biblia Takatifu)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¹ Akaniambia, Mwanadamu, kula uonacho; kula gombo hili, kisha enenda ukaseme na wana wa Israeli.
² Basi nikafunua kinywa changu, naye akanilisha lile gombo.
³ Akaniambia, Mwanadamu, lisha tumbo lako, ulijaze tumbo lako kwa hili gombo nikupalo. Ndipo nikalila, nalo kinywani mwangu lilikuwa tamu, kama utamu wa asali.

“Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyoghoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu;

1 Petro 2:2 (Biblia Takatifu)

Ufunuo wa Yohana 10 (Biblia Takatifu)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
⁸ Na sauti ile niliyoisikia kutoka mbinguni ilinena nami tena, ikisema, Enenda, ukakitwae kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono wa yule malaika, aliyesimama juu ya bahari na juu ya nchi.
⁹ Nikamwendea malaika yule nikamwambia kwamba anipe kile kitabu kidogo. Akaniambia, Kitwae, ukile, nacho kitakutia uchungu tumboni mwako, bali katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama asali.

Waamuzi 13 (Biblia Takatifu)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¹² Manoa akasema, Basi sasa hayo maneno yako yatakapotimia, je! Huyo mtoto atakuwa wa namna gani, na kazi yake itakuwa ni nini?
¹³ Malaika wa Mungu akamwambia Manoa, Katika hayo yote niliyomwambia huyo mwanamke na ajihadhari.
¹⁴ Asile kitu cho chote kitokacho katika mzabibu, wala asinywe divai, wala mvinyo, wala asile kitu cho chote kilicho najisi; hayo yote niliyomwamuru na ayatunze.
https://zbible.page.link/geWN

massidominick@gmail.com

+255782671199

Whatsapp +255762176690

TANGAZA HABARI ZA YESU


HABARI ZA YESU.

“Yeye amwaminiye Mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo, kwa kuwa hakuuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia Mwanawe.
” 1 Yohana 5:10 (Biblia Takatifu)

Kuna umuhimu mkubwa sana wa kutangaza habari za wokovu na ufalme wa Mungu kwa watu. Maana Injili ya Yesu ni msaada kwa watu wote waaminio. Katika maandiko ya Biblia tunaona wanaotangaza habari njema za Yesu wameahidiwa baraka tele.Tunapaswa kutangaza habari za Yesu kwa sababu zifuatazo:

WENYE DHAMBI WAPATE KUTUBU.

Kweli ya Injili kwa watu wote ni inawapatia nafasi ya kumwamini Yesu na kutubu dhambi zao. Inawapatia nafasi ya kuwa katika mpango wa Mungu. Hivyo hubiri habari za Yesu kwa watu wote. Kama una mwana wa Mungu unao huo ushuhuda wa mambo amabayo Mungu amekutendea wewe mwenyewe. Bwana Yesu amesema amekuja kuwaita wenye dhambi wapete kutubu. Mwenye dhambi ni kila mtu asiyempokea Yesu katika maisha yake ana dhambi hata kama anajisifia kwa matendo yake kuwa yeye ni mwema. Watoza ushuru wenye dhambi wote katika Israel wakati wa Yesu walimkimbila Yesu na kutumbu dhambi. Mfano Zakayo alikuwa mtenda dhambi aliyemkaribisha Yesu kwa moyo wake na Akaokoka yeye na nyumba yake. Haikujalisha watu walisema nini!

Luka 19 (Biblia Takatifu)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¹ Naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake.
² Na tazama, palikuwa na mtu, jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri.
³ Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo.
⁴ Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile.
⁵ Na Yesu, alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako.
⁶ Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha.
⁷ Hata watu walipoona, walinung’unika wote, wakisema, Ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi.
⁸ Zakayo akasimama, akamwambia Bwana, Tazama, Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang’anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara nne.
⁹ Yesu akamwambia, Leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu.
¹⁰ Kwa kuwa Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea.

Luka 15 (Biblia Takatifu)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¹ Basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize.


³ Akawaambia mfano huu, akisema,
⁴ Ni nani kwenu, mwenye kondoo mia, akipotewa na mmojawapo, asiyewaacha wale tisini na kenda nyikani, aende akamtafute yule aliyepotea hata amwone?
⁵ Naye akiisha kumwona, humweka mabegani pake akifurahi.


⁷ Nawaambia, Vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye, kuliko kwa ajili ya wenye haki tisini na kenda ambao hawana haja ya kutubu.

IMANI HUJA KWA KUSIKIA.

Mpendwa tunapaswa kutangaza habari za Yesu kwa watu wote katika miji na vijiji ili watu wasikie habari za Yesu ili wapate kuamini. Taja habari njema na matendo makuu ya Mungu kwa watu waliokuzunguka ili wapate kuamini. Mungu Baba yetu wa Mbinguni anasifia wapelekaji wa habari njema za wakovu kwa watu wote. Kwa sababu imani inapatikana kwa kusikia Injili.“Basi imani, chanzo chake ni kusikia; na kusikia huja kwa neno la Kristo.

Warumi 10:17

Warumi 10 (Biblia Takatifu)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¹³ kwa kuwa, Kila atakayeliitia Jina la Bwana ataokoka.
¹⁴ Basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri?
¹⁵ Tena wahubirije, wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, Ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema!

INJILI NI UWEZO WA MUNGU.

Tunapotangaza habari njema za Yesu kwa watu wote na Yesu pia yuko pamoja nasi kuwasaidia watu. anaponya maginjwa, dhambi zinasamehewa na miujiza inafanyika. Mpendwa vunja ukimya waambie watu habari za Yesu.

“Kwa maana siionei haya Injili; kwa sababu ni uweza wa Mungu uuletao wokovu, kwa kila aaminiye, kwa Myahudi kwanza, na kwa Myunani pia.
”Warumi 1:16 (Biblia Takatifu)

“Nao wale wakatoka, wakahubiri kotekote, Bwana akitenda kazi pamoja nao, na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo.]

— Marko 16:20 (Biblia Takatifu)
Naamini kuwa umeona kuna umuhimu wa kutangaza habari za Yesu kwa watu wote. Ili wapokee uzima.

Ubarikiwe sana.

Photo from Pastor Dominick Massi


TIMIZA NADHIRI ZAKO

Nadhiri ni ahadi anayoweka mtu, mbele za Mungu kwa maombi maalum kuwa atatimiza endapo Mungu atamfanyia jambo Fulani. Kuna mistari mingi katika Biblia inayozungumzia kuhusu nadhiri. Hebu tuchunguze kuhusu nadhiri na umuhimu wa kutimiza ahadi/nadiri. Timiza nadhiri zako kwa sababu zifuatazo:

NADHIRI NI AGANO/MAPATANO

Nadhiri huwekwa kwa Mwenye nguvu na mwaminifu wa kutimiza, Mungu wa Mbingu na nchi ndiye mtoshelevu wa kutimiza nadhiri tunazoweka mbele zake. Hakika Mungu ni mwema sana na mwaminifu wa kutupatia yote tuliyomba.

Mfano: 1Samwel 1:11 Hana Mke wa Elkana aliweka nadhiri mbele za Mungu kwa kukosa mtoto;Akaweka nadhiri kuwa kama Mungu atampatia mtoto wa kiume ndipo naye atampatia mtoto hiyo Muda wote wa maisha yake. Baada ya Mungu kujibu maombi yake ndipo Hana akatimiza nadhiri yake. Kwa kumpeleka mtoto mbele ya Eli, kuhani huko Shilo. Hana alitimiza nadhiri yake wakati alipoachisha Mtoto wake kunyonya alimpeleka nyumbani mwa Bwana kuwa mtumishi siku zote za maisha yake.

NADHIRI NI MAOMBI YENYE NGUVU

Nadhiri huwekwa wakati wa sintoeleweka inapotokea kwa MTU, mfano vita, magonjwa, habari mbaya n.k Yakobo alimwekea MUNGU nadhiri wakati alipomkimbia Esau. Alimjengea Bwana madhabahu.
Mwanzo 28
²⁰ Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niiendeayo, na kunipa chakula nile, na nguo nivae;
²¹ nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu.
²² Na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu; na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya kumi.

Mwanzo 35 (Biblia Takatifu)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
⁷ Akajenga huko madhabahu, akapaita mahali pale, El-Betheli; kwa sababu huko Mungu alimtokea, hapo alipomkimbia ndugu yake.


¹⁰ Mungu akamwambia, Jina lako ni Yakobo; hutaitwa tena Yakobo, lakini Israeli litakuwa jina lako. Akamwita jina lake, Israeli.
Yakobo aliweka nadhiri zake kwa Mungu na Baada ya kufanikiwa alitimiza nadhiri zake alizoahidi mbele za Mungu wa mbinguni.

MUNGU HAWI RADHI NA WAPUMBAVU (Mhubiri 5:4)
Kwa vile nadhiri ni AGANO maalum kati ya Mungu na mtoto wake atamwadhibu yule asiye timiza Agano lake kwa Mungu. Mpendwa tujiulize Mara ngapi tunaahidi na kisha tunaacha kwa kisingizio kuwa hatuwezi kwa sababu ya Changamoto na mjaribu ya hapa na pale. Lazima kutekeleza unachoahodi kwa Mungu wako , sawa na yote yaliyokutoka kinywani mwako. Watu wengi wanaahidi kutekeleza mipango kwa kazi ya Mungu lakini baada ya MAFANIKIO wanajisahau? Timiza nadhiri zako ili uongeze mahusiano yako na Mungu aliyehai.

NADHIRI INAONGEZA UHUSIANO WAKO NA MUNGU.

“Tena mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, Usiape uongo, ila mtimizie Bwana nyapo zako;
”Mathayo 5:33

KUTIMIZA NADHIRI NI ISHARA YA SHUKRANI

Zaburi 50 (Biblia Takatifu)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
²² Yafahamuni hayo, Ninyi mnaomsahau Mungu, Nisije nikawararueni, Asipatikane mwenye kuwaponya.
²³ Atoaye dhabihu za kushukuru, Ndiye anayenitukuza. Naye autengenezaye mwenendo wake, Nitamwonyesha wokovu wa Mungu.

massidominick@gmail.com

NENO MOJA NIMELITAKA KWA BWANA.


Bwana Yesu asifiwe

Pastor Dominick Massi

Zab 27
⁴ Neno Moja nimelitaka kwa Bwana, Nalo ndilo nitakalolitafuta, Nikae nyumbani mwa Bwana Siku zote za maisha yangu, Niutazame uzuri wa Bwana, Na kutafakari hekaluni mwake.
⁵ Mradi atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya, Atanisitiri katika sitara ya hema yake, Na kuniinua juu ya mwamba.

Kati ya mambo ya maana sana kuchagua katika maisha yetu ni kuchagua kukaa nyumbani na Mwa Bwana siku zote za maisha yetu. Maana ni kwa faida yetu kama tutachagua kukaa na Bwana siku zote za maisha yetu

Yoh 14 (SUV)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¹ Msifadhaike mioyoni mwenu; mnamwamini Mungu, niaminini na mimi.
² Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi; kama sivyo, ningaliwaambia; maana naenda kuwaandalia mahali.
³ Basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu; ili nilipo mimi, nanyi mwepo.
⁶ Yesu akamwambia, Mimi ndimi njia, na kweli, na uzima; mtu haji kwa Baba, ila kwa njia ya mimi.

MTUMWA HAKAI NYUMBANI SIKU ZOTE

Yoh 8 (SUV)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
³⁵ Wala mtumwa hakai nyumbani sikuzote; mwana hukaa sikuzote.
³⁶ Basi Mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli.
Moja jambo ambalo linamfanya mwanadamu asikae nyumbani mwa Bwana ni dhambi za aina zote. Dhambi inamfanya mtu kuwa mtumwa wa dhambi. Na kuficha uso wa baba. Epuka dhambi ili ukae nyumbani mwa Bwana Mungu.

TOBA INAKUFANYA URUDI KWA BWANA.

Luk 15 (SUV)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¹ Basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize.
² Mafarisayo na waandishi wakanung’unika, wakisema, Mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi, tena hula nao.
¹⁷ Alipozingatia moyoni mwake, alisema, Ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa.
¹⁸ Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako;
¹⁹ sistahili kuitwa mwana wako tena; nifanye kama mmoja wa watumishi wako

massidominick@gmail.com

+255782671199

Photo from Pastor Dominick Massi


Mathayo 11
²⁷ Akasema, Nimekabidhiwa vyote na baba yangu; wala hakuna amjuaye Mwana, ila Baba; wala hakuna amjuaye Baba, ila Mwana, na ye yote ambaye Mwana apenda kumfunulia.

²⁸ Njoni kwangu, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha.

²⁹ Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu; kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo; nanyi mtapata raha nafsini mwenu;

³⁰ kwa maana nira yangu ni laini, na mzigo wangu ni mwepesi.

massidominick@gmail.com

TUFANYE KAZI YA MUNGU


TUFANYE KAZI YA MUNGUFanya kazi ya Mungu madaam ni mchana maana usiku waja usipoweza kufanya.v Neema ya kristo yatubidiisha kufanya kazi zake yeye aliyetuma.Yohana 9
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
⁴ Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana, usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi.
⁵ Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu.

Kazi ya kuokoa Roho za watu watoka gizani ni kazi ya baraka kuliko zote. Mungu ametuchagua kufanya kazi zake kwa wakati wetu na unaofaa maana kama mtu akifa katika hali ya dhambi anakwenda katika Jehanamu ya moto. Kutakuwa na kilio na kusaga meno. Unaonaje basi tukiwatoa watu katika giza la kutenda dhambi?“Maana, upendo wa Kristo watubidisha; maana tumehukumu hivi, ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote;”
2 Wakorintho 5:14 (Biblia Takatifu)
Neema ya Mungu iwe juu yako tukafanye kazi ya Mungu kwa moyo wetu hata kutoa sehemu ya Mali zetu kuinua kazi zake yeye aliyetuumba.massidominick@gmail.com
[8/31, 7:41 PM] Pastor Dominick Massi: Let’s do the work of GodDo the work of God day by day. For the night comes when you cannot do it.John 9
¯¯¯¯¯¯¯¯
⁴ We have to do the work of the one who sent me as long as it is day, that night when no one can work.
⁵ While I am in the world, I am the light of the world. The work of saving the souls of people from darkness is the most blessed work. There will be weeping and gnashing of teeth. how do you see, when we bring people out of the darkness of sin?“For the love of Christ constraineth us; for we have judged this, that one died for all, then all died;
2 Corinthians 5:14 (New Living Translation)
may the grace of God be upon you to do the work of God with our heart to even give a portion of our Property to lift up the works of the one who created us.massidominick@gmail.com

MJUMBE WA BWANA KATIKA UJUMBE WA BWANA


Mjumbe wa Bwana katika Ujumbe wa Bwana

“Ndipo Hagai mjumbe wa Bwana, katika ujumbe wa Bwana, akawaambia watu, akisema, Mimi nipo pamoja nanyi, asema Bwana.
Hagai 1:13 (Biblia Takatifu)

Mungu amekuwa akiwatuma wajumbe wake kwa wanadamu kwa kila kizazi kuwakumbusha kuwa anataka mahusiano mema na mwanadamu ili aishi pamija nao akiwabariki na kuwasaidia. Lakini wanadamu wamekuwa hawana masikio ya kusikia ujumbe unaoletwa na Mungu kwao. Kuanzia Kitabu cha Mwanzo mpaka ufunuo utaona Mungu anataka watu watubu na kurudi kwake lakini watu wamewaua na kuwakatilia mbalia watumishi wa Bwana na ujumbe wao. Kwa mfano Wakati wa manabii Zekaria na Hagai Mungu aliwaagiza mabaki ya Wayahudi kule Yerusalemu wamjengee Nyumba. Ujumbe huu uliletwa kutoka kwa Koreshi mfalme wa Babeli kuwa Wanaruhusiwa Kujenga Nyumba ya Bwana katika Yerusalemu. Jambo la kusikitisha wameshindwa kujenga Nyumba kwa wakati mzuri kwa sababu zifuatazo.

 1. Watu wa Nchi walithoofisha mikono ya wajenzi kwa kuwaajiri maadui za Israel
  Ezra 4 (Biblia Takatifu)
  ¹ Basi adui za Yuda na Benyamini, waliposikia ya kuwa wana wa uhamisho wanamjengea Bwana, Mungu wa Israeli, hekalu,
  ² wakamkaribia Zerubabeli, na wakuu wa mbari za mababa, wakawaambia, Na tujenge sisi nasi pamoja nanyi; kwa maana tunamtafuta Mungu wenu kama ninyi, nasi twamtolea dhabihu tangu zamani za Esar-hadoni, mfalme wa Ashuru, aliyetupandisha mpaka hapa.
  ³ Lakini Zerubabeli, na Yoshua, na wakuu wengine wa mbari za mababa katika Israeli, wakawaambia, Ninyi haiwahusu kushirikiana nasi katika kumjengea Mungu wetu nyumba; bali sisi wenyewe peke yetu tutamjengea Bwana, Mungu wa Israeli, nyumba, kama mfalme Koreshi, mfalme wa Uajemi, alivyotuamuru.
 2. Maadui walijifanya wanataka kujenga Nyumba pamoja nao. Nia ya ilikuwa kuwatenda kwa akili wasijenge nyumba ya Bwana.
 3. Kutokana na upinzani walidhani siyo wakati wa kumjengea Bwana nyumba. “Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba, Watu hawa husema, Huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana.”Hagai 1:2 (Biblia Takatifu)

Mungu akutie nguvu kwa kazi unayoifanya maadui ni wengi lakini Jipe moyo Mungu yuko pamoja nawe kwa kazi unayoifanya. Nabii, mwalimu, mwinjilisti, mchungaji, mwalimu, mwimbaji, na maaskofu fanyeni kwa nguvu za Bwana na Neema Mungu. Kama vile Liwali Zerubabeli na kuhani Yoshua kuwa yupo pamoja nao.
“Akajibu akaniambia, akisema, Hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli, kusema, Si kwa uwezo, wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi.
”Zekaria 4:6 (Biblia Takatifu)

massidominick@gmail.com

+255762176690

  UWE NA MOYO WA SHUKRANI


  “`Zaburi 136 (Biblia Takatifu)
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  ¹ Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  ² Mshukuruni Mungu wa miungu; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  ³ Mshukuruni Bwana wa mabwana; Kwa maana fadhili zake ni za milele.


  ⁵ Yeye aliyefanya mbingu kwa fahamu zake; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  ⁶ Yeye aliyeitandaza nchi juu ya maji; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  ⁷ Yeye aliyefanya mianga mikubwa; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  ⁸ Jua litawale mchana; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  ⁹ Mwezi na nyota zitawale usiku; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  ¹⁰ Yeye aliyewapiga Wamisri kwa kuwaua wazaliwa wa kwanza wao; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  ¹¹ Akawatoa Waisraeli katikati yao; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  ¹² Kwa mkono hodari na mkono ulionyoshwa; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  ¹³ Yeye aliyeigawa Bahari ya Shamu; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  ¹⁴ Akawavusha Israeli katikati yake; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  ¹⁵ Akamwangusha Farao na jeshi lake katika Bahari ya Shamu; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  ¹⁶ Yeye aliyewaongoza watu wake jangwani; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  ¹⁷ Yeye aliyewapiga wafalme wakuu; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  ¹⁸ Akawaua wafalme mashuhuri; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  ¹⁹ Sihoni, mfalme wa Waamori; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  ²⁰ Na Ogu, mfalme wa Bashani; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  ²¹ Akaitoa nchi yao iwe urithi; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  ²² Urithi wa Israeli mtumishi wake; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  ²³ Aliyetukumbuka katika unyonge wetu; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  ²⁴ Akatuokoa na watesi wetu; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  ²⁵ Kila chenye mwili akipa chakula chake; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  ²⁶ Mshukuruni Mungu wa mbingu; Kwa maana fadhili zake ni za milele.
  https://zbible.page.link/geWN

  AINA TATU YA DHABIHU.


  AINA TATU YA DHABIHU ( SADAKA)

  Bwana Yesu asifiwe.

  UTANGULIZI

  Nakusalimu kwa Jina la Yesu mpendwa mwana wa Mungu.Namshukuru Mungu aliyetupatia ujumbe huu wa maana kwetu sisi kama zawadi na tunu za baraka kwa ajili ya faida na afya ya kiroho kwetu sisi tuliowasafiri hapa dunia. kitabu hiki kinachohusu dhabihu za kiroho kiko mbele ya macho yako kwa ajili ya kulisha roho yako ili ukue katika kumjua Mungu katika maisha yako.

  Maana ya dhabihu ni sadaka zitolewazo mbele za Mungu kama sehemu ya ibada kwa yule aliyekuumba kama kicho na heahima kwa utukufu wa Mungu. Kuna aina tatu za dhabihu ambazo Mungu ametutaka tutoe kama heshima na kicho kwake akiye mwumbaji na mwenyezi. Alfa na Omega atupaye nguvu ya kupata maisha hapa na katika nchi ijayo. Kuna aina tatu za dhabihu kama ifuatavyo:-

  DHABIHU ZA ROHO

  Kama nilivyokueleza hapo juu dhabihu ni sehemu ya Ibada. Kama mwombaji na kuhani wa kifalme twaweza kutoa dhabihu kama za roho mbele za Mungu na zikakubaliwa na Baba Mungu. ❝Ninyi nanyi, kama mawe yaliyo hai, mmejengwa mwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho, zinazokubaliwa na Mungu, kwa njia ya Yesu Kristo.
  ❞1 Petro 2: 5 (Biblia Takatifu)

  Hii ina maana unaweza kuleta roho za watu kama sadaka mbele za Mungu na kuwaombea na kuzitoa madhabahuni kwa Mungu ila Mungu awatetee. Kumbuka watu wengi walifanya maombi ya kuwaombea watu wao. Ombea watu wako ili wapokelewe na Mungu ili waokoke.

  KUTOA MWILI WAKO KAMA DHABIHU KWA MUNGU

  Bwana Yesu Kristo asifiwe 🎷🎷🎷🎷🎷
  Mpendwa katika jina la Yesu tunapaswa kujitoa miili yetu kama sadaka kwa Mungu aliye hai ili kuleta ufanisi katika huduma yetu. Ili kuleta mabadiliko tunapaswa kujikana na kumfuata Yesu kwa moyo wa kweli na kufanya kazi kwa kadiri ya imani yetu katika mwili wa Kristo ili ujengwe na kuukuza.

  1 Basi, ndugu zangu, nawasihi, kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana.
  Warumi 12 :1

  2 Wala msiifuatishe namna ya dunia hii; bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza, na ukamilifu.
  Warumi 12 :2

  3 Kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia; bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani.
  Warumi 12 :3

  4 Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja;
  Warumi 12 :4

  5 Vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo, kila mmoja kwa mwenzake.
  Warumi 12 :5

  6 Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali, kwa kadiri ya neema mliyopewa; ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani;
  Warumi 12 :6

  7 ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu; mwenye kufundisha, katika kufundisha kwake;
  Warumi 12 :7

  8 mwenye kuonya, katika kuonya kwake; mwenye kukirimu, kwa moyo mweupe; mwenye kusimamia kwa bidii mwenye kurehemu, kwa furaha.
  Warumi 12 :8

  9 Pendo na lisiwe na unafiki lichukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema.
  Warumi 12 :9

  10 Kwa pendo la udugu, mpendane ninyi kwa ninyi; kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu;
  Warumi 12 :10

  DHABIHU YA MALI.

  Kataka Aina hii kuna dhabihu nyingi kama Biblia inavyotaja Fungu la Kumi, malimbuko, dhabihu katika ibada, Changizo maalum, sadaka ya nadhiri na sadaka ya kushukuru. Lakini kama hauko vizuri kwenye aina ya kwanza hutakubaliwa katika hili.

  Sadaka ni sehemu ya utoaji unaoacha pengo Katika Mali zako, yaani baada ya kutoa unaona mahali ulikotoa Mali hiyo pameachwa wazi.Hata hivyo Biblia inasema utoaji Wa kweli ni kujitoa nafsi yako kwanza kwa Mungu kama dhabihu mtakatifu ya kumpemdeza Mungu.

  “Basi, ndugu zangu, nawasihi, kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana.”
  (rom 12: 1)

  Mungu anatengemea tutor nafsi, roho na miili yetu kama sehemu ya sadaka kwa Mungu. Itakusaidia nini kama utajitoa kwa ulimwengu na KUFANYA viungo vyako kuwa silaha za dhuluma kwa ulimwengu Bali tujitoe kwa Mungu kuwa sadaka kwa Mungu.(1Kor 6:13-16 )
  ————
  13 Vyakula ni kwa tumbo, na tumbo ni kwa vyakula; lakini Mungu atavitowesha vyote viwili, tumbo na vyakula. Lakini mwili si kwa zinaa, bali ni kwa Bwana, naye Bwana ni kwa mwili.

  14 Naye Mungu alimfufua Bwana, na tena atatufufua sisi kwa uweza wake.

  15 Je! Hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nivitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hasha!

  16 Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema, Wale wawili watakuwa mwili mmoja.

  Mwili wako, nafsi yako na roho yako utoe kwa BWANA kama dhabihu takatifu kwa BWANA. Yafutayo ni mambo saba unayopaswa kujua KUHUSU sadaka yako, kama ifuatavyo;

  1. SADAKA INANENA MBELE ZA BWANA

  Sadaka yako unaweza kunena vena Mbele za Mungu ikawa UKUMBUSHO Wa Yale uliyomba kwa Mungu, Sadaka haiwezi kunyamaza hata kidogo.

  Mfano:1. KORNELIO

  1 Palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia,
  Matendo ya Mitume 10 :1

  2 mtu mtauwa, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi, na kumwomba Mungu daima.
  Matendo ya Mitume 10 :2

  3 Akaona katika maono waziwazi, kama saa tisa ya mchana, malaika wa Mungu, akimjia na kumwambia, Kornelio!
  Matendo ya Mitume 10 :3

  4 Akamtazama sana, akaogopa akasema, Kuna nini, Bwana? Akamwambia, Sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu.
  Matendo ya Mitume 10 :4

  MFANO:2 DORKASI

  (Mat 9 )
  ————
  36 Na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake ni Dorkasi (yaani paa); mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa.

  37 Ikawa siku zile akaugua, akafa; hata walipokwisha kumwosha, wakamweka orofani.

  38 Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake, kumsihi na kusema, Usikawie kuja kwetu.

  39 Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika, wakampeleka juu orofani wajane wote wakasimama karibu naye, wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorkasi wakati ule alipokuwa pamoja nao.

  40 Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti, akaomba, kisha akaelekea yule maiti, akanena, Tabitha, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akajiinua, akaketi.

  41 Akampa mkono, akamwinua; hata akiisha kuwaita wale watakatifu na wajane akamweka mbele yao, hali yu hai.

  2.TOA SADAKA YAKO KWA IMANI.

  Katika utoaji wako iwe fungu LA kumi,limbuko, sadaka ya nadhiri,au changizo lolote. Toa kwa IMANI. Toa kwa matarajio fulani kuwa MUNGU atakusaidia katika jambo Fulani. Hiyo nfiuo tafsiri ya IMANI. IMANI ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, hivyo tarajia kitu kwa BWANA YESU.

  4 Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini; kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki; Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo, ijapokuwa amekufa, angali akinena.
  Waebrania 11 :4

  Unapotoa sadaka yako uwe unatarajia kitu kwa Mungu, unaona waliotoa hata kama wamekufa Mungu aliwafufua, wengine wananena sadaka yako inasema za Mungu.

  3.USITOE KWA MANUNGUNIKO AU KUJISIFU.

  Unapotoa sadaka yako unapaswa kukumbuka usitoe kwa kunungunika au majivuno au kwa huzuni maana Mungu anataka MTU anayetoa kwa moyo mkunjufu.

  (2Kor 9 )
  ————
  6 Lakini nasema neno hili, Apandaye haba atavuna haba; apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu.

  7 Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni, wala si kwa lazima; maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu.

  (Gal 6 )
  ————
  6 Mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote.

  7 Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi; kwa kuwa cho chote apandacho mtu, ndicho atakachovuna.

  8 Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu; bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele.

  9 Tena tusichoke katika kutenda mema; maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho.

  4. USIWE NA NENO NA MTU.

  Moja ya kikwazo mbele za Mungu kuhusu sadaka ni kama hujapatana na uliyekosana naye. Hakikisha umepatana na mtu, maana kuna uhusiano kati ya sadaka na moyo wako hivyo MUNGU ana taka moyo wako. Patana na mtu uliyemkwaza.

  (Mat 5 )
  ————
  23 Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako,

  24 iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako.

  25 Patana na mshitaki wako upesi, wakati uwapo pamoja naye njiani; yule mshitaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani.

  5.KILA AINA YA SADAKA KUNA BARAKA ZAKE/AHADI ZA MUNGU KUTUBARIKI.

  • Fungu LA kumi au zaka. Mungu ameahidi kufungua mbingu zako au vyanzo vipya vya mafanikio. Ukipata mapato mapya unatoa aslimia kumi kwa mfano 10% ya 100=10. Ukitoa fedha hapa usitarajie kupewa pesa Bali utapewa vyanzo vipya vya kipatia kipato(Mal 3 :8_11 Je! Mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, Tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu.
  • 9 Ninyi mmelaaniwa kwa laana; maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote.
   10 Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi; mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni, na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha, au la.
  • Malimbuko…Mungu ameahidi Baraka za malimbuko au uzao Wa kwanza.
   (Met 3:
   9 Mheshimu Bwana kwa mali yako, Na kwa malimbuko ya mazao yako yote.

   10 Ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi, Na mashinikizo yako yatafurika divai mpya..

  1. NADHIRI

   Nadhiri ni ahadi tunazomwekea MUNGU kuwa akitufanya jambo sisi tutatimiza jambo Fulani kwa moyo wetu Washukrani mbele zake “Akaweka nadhiri, akasema, Ee Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako, na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikilia kichwani kamwe.(“1Samwel 1:11)

  • SADAKA ZINGINE Mungu anaangalia moyo wako maana haina kiwango lakini haimaanishi utoe kidogo. (2Kor 9 )
   6 Lakini nasema neno hili, Apandaye haba atavuna haba; apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu.

   7 Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni, wala si kwa lazima; maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu.

   8 Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi, mkiwa na riziki za kila namna siku zote, mpate kuzidi sana katika kila tendo jema;

   9 kama ilivyoandikwa, Ametapanya, amewapa maskini, Haki yake yakaa milele.

   10 Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda, na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu;

   11 mkitajirishwa katika vitu vyote mpate kuwa na ukarimu wote, umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yetu.

   12 Maana utumishi wa huduma hii hauwatimizii watakatifu riziki walizopungukiwa tu, bali huzidi sana kuwa na faida kwa shukrani nyingi apewazo Mungu.

  5.USITOE SADAKA YAKO KWENYE MADHABAHU YA MUNGU MWINGINE.

  Sadaka ni Ibada usije ukatoa ibada kwenye madhabahu ya sanamu au kwa makuhani baali. Nakumbuka siku moja wa ukoo wangu waliomba nichangie sehemu ya fedha kwa ajili ya kutimiza tambiko. Nilikataa kabisa.Nakumbuka kabla ya kuokoka tulikuwa tunatoa nia ya misa kwa ajili ya wafu, nakuomba waliokufa lakini nilipookoka macho yangu yalifunguliwa. Mpendwa usije ukafanya jambo ambalo litakuunganisha na madhabuhu ya Giza.

  (Kuto 20 )

  23 Msifanye miungu mingine pamoja nami; miungu ya fedha, wala miungu ya dhahabu, msijifanyie.

  24 Utanifanyia madhabahu ya udongo, nawe utatoa dhabihu zako juu yake; sadaka za kuteketezwa, na sadaka za amani, kondoo zako, na ng’ombe zako, kila mahali nitakapotia ukumbusho wa jina langu, hapo ndipo nitakapokujilia na kukubarikia.


  “Mtu atakayemchinjia sadaka mungu ye yote, isipokuwa ni yeye Bwana peke yake, na angamizwe kabisa.”
  (Kuto 22: 20)

  6. TOA SADAKA YAKO KWA TARATIBU ZA BIBLIA.

  Biblia natoa taratibu kwa kila aina ya sadaka unatoa hivyo tenda vema utapata kibali na sadaka yako itasema mbele za MUNGU kama tulivyojifunza KATIKA namba moja.

  1. Ukitoa vibaya MUNGU hapokei.(Mwa 4 )
   ————
   1 Adamu akamjua Hawa mkewe; naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema, Nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana.

   2 Akaongeza akamzaa ndugu yake, Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo, na Kaini alikuwa mkulima ardhi.

   3 Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi, sadaka kwa Bwana.

   4 Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake;

   5 bali Kaini hakumtakabali, wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana.

   6 Bwana akamwambia Kaini, Kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana?

   7 Kama ukitenda vyema, hutapata kibali? Usipotenda vyema dhambi iko, inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishnde.

  MKUMBUSHE MUNGU KUHUSU AHADI ZAKE / DAI HAKI ZAKO NAWE UTAPEWA.

  Mungu mwenyewe katuruhusu tumkumbushe ahadi zake. Mpendwa jipange usiwe na mpengo KATIKA UTOAJI wako.

  (Is 43 )
  ————
  25 Mimi, naam, mimi, ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako.

  26 Unikumbushe, na tuhojiane; eleza mambo yako, upate kupewa haki yako.

  Ubarikiwe.

  By Pastor Dominick Massi

  https://dominickfoundation.wordpress.com/2019/02/19/yajue-mambo-saba-kuhusu-utoaji-wa-sadaka-yako/

  MTU WA THAMANI


  MTU WA THAMANI.

  Wewe ni mtu wa thamani sana na mwenye kuheshimiwa machoni pa Mungu baba yetu. Tuliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mungu wetu anamthamini sana mwanadamu ndiyo maana alimtoa mwanawe Yesu kristo atukomboe tulipokuwa tumepotea dhambini. Mpendwa katika Jina la Yesu je! Unajuwa kuwa we we ni mtu wa thamani. Ubora wako unaondolewa na dhambi hivyo Epuka dhambi uwe mtu wa thamani katika maisha yako.

  Isaya 43 (Biblia Takatifu)
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  ¹ Lakini sasa, Bwana aliyekuhuluku, Ee Yakobo, yeye aliyekuumba, Ee Israeli, asema hivi, Usiogope, maana nimekukomboa; nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu.
  ² Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe; na katika mito, haitakugharikisha; uendapo katika moto, hutateketea; wala mwali wa moto hautakuunguza.
  ³ Maana mimi ni Bwana, Mungu wako; Mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako, nimetoa Misri kuwa ukombozi wako; nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako.
  ⁴ Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu, na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda; kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako; na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako.

  Usipoteze uthamani wako katika maisha ya hapa duniani. Maana kuna mambo yanakupotezea uthamani wako katika maisha haya. Si mbele za Mungu wako tu hata na mbele za watu wengine

  DHAMBI NA MAOVU

  Maovu yanakufarakanisaha na Mungu, na dhambi zinaficha uso wa Mungu usione. Katika ujana wako unaanza kuchezea ujana wako na kujiharibu nafsi yako kwa dhambi za aina mbalimbali hapa duniani. Jiheshimu na Mungu atakuheshimu.

  ❝Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai; mtu akawa nafsi hai.

  ❞Mwanzo 2: 7 (Biblia Takatifu)

  Mwanadamu amepewa utashi yaani Uhuru wa kuchagua jambo la kufanya hapa duniani. Wengi wa watu wanajiharibu nafsi zao kwa dhambi kama vile kuabudu sanamu na uzinzi. ❝Bwana akamwambia Musa, Haya! Shuka; kwa maana watu wako uliowatoa katika nchi ya Misri wamejiharibu nafsi zao,
  Kutoka 32: 7 (Biblia Takatifu)

  Mithali 6 (Biblia Takatifu)
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  ³² Mtu aziniye na mwanamke hana akili kabisa; Afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake.
  ³³ Atapata jeraha na kuvunjiwa heshima; Wala fedheha yake haitafutika.

  Epukana dhambi hizo Mungu atakuwa upande wako.

  massidominick@gmail.com

  KUMTUMIKIA MUNGU SIYO HIARI


  KUFANYA KAZI YA MUNGU SIYO HIARI.

  Bwana Yesu asifiwe sana.

  Leo napenda tujifunze kuhusiana na kumtumikia Mungu ni lazima katika maisha ya wana wa Mungu. Tumepewa kufanya kazi ya kufunya tena tukifanya kwa hiari ina thawabu kubwa sana. Lakini tukifanya kwa ili mradi haina baraka, Bali kutazamia hukumu ya Mungu.

  ❝Basi yeye ajuaye kutenda mema, wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi.❞
  Yakobo 4: 17

  KUFANYA MAOMBI NA MAOMBEZI.

  Unapofanya maombi na maombezi ni utumishi wenye baraka kubwa kwani tumepewa jukumu hilo na Bwana bila kusita, kama hatututafanya ni dhambi.(1 Samweli 12:23Walakini mimi, hasha! Nisimtende Bwana dhambi kwa kuacha kuwaombea ninyi; lakini nitawaelimisha katika njia iliyo njema, na kunyoka²⁴ Mcheni Bwana tu, mkamtumikie kwa kweli kwa mioyo yenu yote; maana, kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu.)

  KUTUMIKIA WITO WAKO

  Kama umejua wito wako tumika kulingana na ulivyoitwa na Bwana Yesu. Bwana alisema Mimi nimewaweka ili mkazae matunda ili Baba atukuzwe kwa vile tuzavyo. Mtume, nabii,mwalimu,mchungaji, mwinjilisti, kongozi, mwimbaji na n.k Fanya kazi yako maadamu ni mchana❝Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi; nami nikawaweka mwende mkazae matunda; na matunda yenu yapate kukaa; ili kwamba lo lote mmwombalo Baba kwa jina langu awapeni.❞
  Yohana 15: 16 (Biblia Takatifu)

  1 Wakorintho 9 (Biblia Takatifu)
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  ¹⁶ Maana, ijapokuwa naihubiri Injili, sina la kujisifia; maana nimewekewa sharti; tena ole wangu nisipoihubiri Injili!
  ¹⁷ Maana nikiitenda kazi hii kwa hiari yangu nina thawabu; ila ikiwa si kwa hiari yangu, nimeaminiwa uwakili.
  ¹⁸ Basi thawabu yangu ni nini? Ni hii, ya kuwa nihubiripo, nitaitoa Injili bila gharama, bila kutumia kwa utimilifu uwezo wangu nilio nao katika Injili.

  UTOAJI WA DHABIHU KATIKA KAZI YA MUNGU.

  Katika sehemu ya utoaji wengi hutoa kwa kunung’unika au hawatoi kabisa. Lakini kama ukitoa kwa hiari ina baraka sana. Watu wanapofundishwa kutoa wanachukia kabisa. Lakini Mungu humpenda kila atoaye kwa moyo wa ukarimu.
  ❝Kwa ukunjufu wa moyo nitakutolea dhabihu; Ee Bwana, nitalishukuru jina lako, maana ni jema.❞
  Zaburi 54: 6 (Biblia Takatifu)
  ❝Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni, wala si kwa lazima; maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu.❞
  2 Wakorintho 9: 7 (Biblia Takatifu)

  Nakubariki kwa Jina la Yesu upokee utumishi kwa nidhamu kubwa mbele za Mungu.

  +255762176690 WhatsApp
  +255782671199
  massidominick@gmail.com

  TENGENEZA MISINGI ILIYOHARIBIWA Sehemu ya kwanza


  Zaburi 11:3 Kama misingi ikiharibika,Mwenye haki atafanya nini?

  Mpendwa katika Jina la Yesu tunapaswa kufikiri upya kuwa kama misingi ikiharibika mwenye HAKI analo la kufanya ili maisha yaendelee mbele.

  Misingi ni sababu ya kitu kuwepo au mahali kitu kinaanza ya ili kuweka nyumba kubwa za kama ni nyumba,ndoa, maisha, elimu, biashara na huduma. Na kwa sababu hiyo kama msingi ikiharibika wewe na mimi tunapaswa kuutengeneza upya. Naomba tujifunze kwa mifano.

  MISINGI YA IMANI YETU

  Imani yetu lazima imejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Manabii walitabiri kuja kwa Bwana Yesu kama Mwokozi wa maisha ya mwanadamu.

  MANABII. nabii ni mjumbe aliyetumwa na Mungu kwa kusudi maalum na kwa watu maalum, na hapa nataka manabii kama ISAYA, Yeremia na wengine wengi walitumwa na Mungu kuweka msingi.

  Yeremia 1:9 Ndipo BWANA akaunyosha mkono wake, akanigusa kinywa changu; BWANA akaniambia, Tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako;
  10 angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung?oa, na kubomoa, na kuharibu, na kuangamiza; ili kujenga na kupanda.

  Yeremia alitumwa kubomoa msingi uliowekwa vibaya na watu ufalme wa giza ili kuujenga msingi wa Mungu wetu.

  Isaya 42:1 Tazama mtumishi wangu nimtegemezaye; mteule wangu, ambaye nafsi yangu imependezwa naye; nimetia roho yangu juu yake; naye atawatolea mataifa hukumu.

  Isaya 7:14 Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli.

  Mpendwa katika hayo maandiko hayo tunaona Nabii Yeremia na ISAYA wanazungumzia msingi wa Imani yetu.

  MITUME

  Mitume walichaguliwa miongoni mwa wanafunzi wa mwanzo wa Yesu Kristo Bwana wetu, ili awatume kuwa mashahidi wa kufufuka kwake. Na mitume walikiri kuwa wanashuhudia yale waliosikia na kushuhudia kwa macho. Na maneno na matendo yake Bwana Yesu. Hata leo mitume wapo.

  Waefeso 4:11 Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii; na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na waalimu;
  12 kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe;

  KANISA litajengwa juu ya misingi ya mitume na manabii hivyo tunapaswa kuishi maisha yake ya mitume na manabii.

  Waefeso 2

  20 Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni.

  2 timotheo 2

  19 Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii,Bwana awajua walio wake.Na tena,Kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu.

  Ukiwa katika kufundisha na kuhubiri na utume usijenge jenge juu ya aina nyingine ya Msingi weka msingi wa aina hii uliotajwa hapo juu.

  1Kor 3:9 Maana sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu; ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu.
  10 Kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa, mimi, kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliuweka msingi, na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu na aangalie jinsi anavyojenga juu yake.
  11 Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka, isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani, Yesu Kristo.
  12 Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo, dhahabu au fedha au mawe ya thamani, au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri.
  13 Maana siku ile itaidhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto; na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu, ni ya namna gani.
  14 Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa, atapata thawabu.

  Usipokesha na kujenga juu ya msingi tajwa hapo juu imani yako itakuwa mchangani. yesu ndiye msingi wa kanisani na jiwe kuu la Pembeni yaani jiwe la Msingi. Kutokana na wimbi kubwa la manabii katika kipindi hiki wengi wametumia Neno la Mungu vibaya hata kudiriki kuweka kiingilio cha pesa katika huduma zao. Msingi uliowekwa Bwana Yesu.

  Luka 6

  49 Lakini yule aliyesikia ila hakutenda, mfano wake ni mtu aliyejenga nyumba juu ya ardhi pasipokuwa na msingi, mto ukaishukia kwa nguvu, ikaanguka mara; na maangamizi yake nyumba ile yakawa makubwa.

  Mpendwa wangu katika somo hili kuna upana mkubwa, ili nisikuchoshe USIKOSE sehemu zinazoendelea. na Mungu akubariki.

  BY PASTOR DOMINICK MASSI

  massidominick@gmail.com

  👉SOMO LITAENDELEA 🐟

  UKUAJI KATIKA KUMJUA BWANA.


  UKUAJI KATIKA KUMJUA MUNGU WAKO

  Mpendwa msomaji wa somo hili Mungu anapotuokoa anataka tumjue yeye katika viwango vya juu sana Kwa maana
  Katika maisha haya ya wokovu usipokua kuna hatari kubwa sana ya kupotea kutoka na sauti nyingi ya kudanganya zilizoko duniani.
  1 Samweli 3 (Biblia Takatifu)
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  ¹ Basi, mtoto Samweli akamtumikia Bwana mbele ya Eli. Na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile; hapakuwa na mafunuo dhahiri. ⁷ Basi Samweli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Mungu anataka kujifunua kwetu katika viwango vya juu sana. _Mtoto Samweli alimtumikia Mungu lakini chini ya usimamizi wa Kuhani Eli maana Neno la Bwana halijafuniliwa kwake NA Bado alikuwa hajamjua Mungu katika Maisha yake. Samweli anaitwa na Mungu lakini Yeye anamwendea Eli. Kitu ambacho siyo sawa. Neno la Bwana lilipofunuliwa ndani ya Samweli naona alimtumikia Bwana Mungu wake bila kurudi nyuma tena alikuwa Kijana mbichi lakini hakuwaiga makuhani wahuni Hofni na Fenihasi.

  Waefeso 1 (Biblia Takatifu)
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  ¹⁷ Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye;
  ¹⁸ macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo; na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo;
  ¹⁹ na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo; kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake;
  ²⁰ aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho;
  ²¹ juu sana kuliko ufalme wote, na mamlaka, na nguvu, na usultani, na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia;
  ²² akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa; ambalo
  ²³ ndilo mwili wake, ukamilifu wake anayekamilika kwa vyote katika vyote.

  BWANA YESU ALIFUNUA KWA MITUME NA NENO LAKE PIA.

  Yohana 14 (Biblia Takatifu)
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  ²¹ Yeye aliye na amri zangu, na kuzishika, yeye ndiye anipendaye; naye anipendaye atapendwa na Baba yangu; nami nitampenda na kujidhihirisha kwake.
  ²² Yuda (siye Iskariote), akamwambia, Bwana, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu, wala si kwa ulimwengu?
  ²³ Yesu akajibu, akamwambia, Mtu akinipenda, atalishika neno langu; na Baba yangu atampenda; nasi tutakuja kwake, na kufanya makao kwake.
  Angalia huyu Yuda wa Yakobo alimwambia Bwana Yesu ajiweke wazi siyo kwao.

  Lakini Yesu kristo alitaka kujidhirisha kwao
  Kuna umuhimu mkubwa sana katika maombia yako kumwomba Bwana ajifunue kwetu ili tusibaki kutazama matendo yake tu

  Bali njia zake

  Wanaomjua Yesu kristo wataziona njia zake. Lakini wengine watatazama matendo tu
  Mfano kuna tofauti ya kuijua Trekta na matendo ya trekta
  ❓inalima

  ❓inabeba mizigo n.k

  Lakini tukiulozwa kuhusu njia inazotumia hatujua! Wanajua Waliotengeneza na wale waliokwenda shule.
  Wengi wetu tunafamu Yesu anaponya, mapepo hutoka, viwete hutembea lakini .

  HATUMJUI YESU VIZURI.
  Ndiyo maana watu wanazunguka kutafuta miujiza maana kwao miujiza ni jambo la kutisha.
  Tunapaswa kumjua yule mtenda miujiza.

  Ili tufanye kazi pamoja naye.
  UNAJUA HATA MITUME WAKATI YESU ANAONDOKA KUNA JAMBO LIMEWATATIZA

  Hawakumjua Yesu vizuri mpaka Roho Mtakatifu alipokuja kwao_
  Yohana 14 (Biblia Takatifu)
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  ⁴ Nami niendako mwaijua njia.

  ⁵ Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako; nasi twaijuaje njia?
  ⁶ Yesu akamwambia, Mimi ndimi njia, na kweli, na uzima; mtu haji kwa Baba, ila kwa njia ya mimi.
  ⁷ Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba; tangu sasa mnamjua, tena mmemwona.
  ⁸ Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha.
  ⁹ Yesu akamwambia, Mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue, Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba; basi wewe wasemaje, Utuonyeshe Baba?
  KAMA HAWAMSADIKI YESU

  Wakumbuke miujiza aliyofanya ¹⁰ Husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba, na Baba yu ndani yangu? Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu; lakini Baba akaaye ndani yangu huzifanya kazi zake.
  KABLA YESU HAJAPAA JUU KWA BABA ALIFANYA YAFUATAYO KWA MITUME WAKE NA WANAFUNZI WAKE.

  ALIFUNUA WAELEWE MAANDIKO

  Luka 24 (Biblia Takatifu)
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  ¹⁵ Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia, akaandamana nao.
  ¹⁶ Macho yao yakafumbwa wasimtambue.

  ²⁵ Akawaambia, Enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliyoyasema manabii!


  _³¹ Yakafumbuliwa macho yao,_ wakamtambua; kisha akatoweka mbele yao.
  ³² Wakaambiana, Je! Mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani, na kutufunulia maandiko?

  ⁴⁵ Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko.

  ⁴⁹ Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu; lakini kaeni humu mjini, hata mvikwe uwezo utokao juu.
  ⁵³ Nao walikuwa daima ndani ya hekalu, wakimsifu Mungu.
  Katika maisha haya kama wewe humjui Yesu vizuri utasumbuliwa sana na watumishi wasio waaminifu_

  Mara sadaka ya kuondoa laana, ukombozi, ….wengine husafiri safari ndefu kuwafuata watumishi huku wakisahau Yesu yuko nao.
  UKIMJUA MUNGU WEWE UTAFANYA KAZI KUBWA KAMA WENGINE

  Watumishi wanaofanya Huduma kwa viwango vya ubora siri yao ni hii. Wanamjua Mungu wao_
  ONA HII SIRI KUHUSU MITUME, WAINJILISTI, MANABI, WACHUNGAJI, NA WALIMU

  Wasiomjua Bwana Mungu vizuri…hujivuna babadala ya Mungu kuwaonyesha matendo yake.

  sintajivuna kwa chochote alichotenda Bwana.

  WANAOMJUA MUNGU WAO WATAZIDI KUNYENYEKEA

  ❝Na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza; lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari, na kutenda mambo makuu.

  Danieli 11: 32

  Ubarikiwe kusoma.

  +255782671199

  massidominick@gmail.com

  RUDISHA SURA YA MUMGU


  RUDISHA SURA YA MUNGU

  Rudisha sura ya Mungu ndani yako ni ujumbe mzuri na wenye manufaa makubwa kwako kuinua imani yako kwa Mungu. Mungu alimwumba mwanadamu kwa sura na mfano wake, mwanadamu akapoteza ile sura kwa kutenda dhambi na uaasi mbele za muumba wake.

  26 Mungu akasema, Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu; wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi.
  Mwanzo 1 :26

  27 Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimwumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba.
  Mwanzo 1 :27

  Katika ujumbe huu tutajifunza mambo kadhaa kuhusu Mungu na Mwanadamu, lakini tutajikita kuchunguza namna ya Mwanadamu anavyoweza kurudisha sura ya Mungu ndani yake. Karibu na tujifunze sasa kwa jina LA Yesu.

  MWANADAMU NI NANI?

  Mwanadamu ni Roho, nafsi hai na anaishi katika mwili kama nyumba yake ya muda hapa duniani. Katika utu ndani tunapaswa kufanana na Mungu aliyetuumba kwa sura na mfano wake yeye aliyetuumba yaani Mungu. Dhambi inaondoa sura ya Mungu ndani ya mtu. Mwanadamu bila kazi mpya ya Mungu hawezi kuwa na sura ya Mungu.

  kwa sababu wote wamefanya dhambi, na kupungukiwa na utukufu wa Mungu;

  Warumi 3:23

  UTU WA KALE.

  Mtu wa ndani yaani nafsi yako inapokuwa dhambini inakosa sura na utukufu wa Mungu.

  (Kol 3 )
  ————
  5 Basi, vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya, na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu;

  6 kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu.

  7 Katika hayo ninyi nanyi mlitembea zamani, mlipoishi katika hayo.

  8 Lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote, hasira, na ghadhabu, na uovu, na matukano, na matusi vinywani mwenu.

  9 Msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale, pamoja na matendo yake;

  Utu wa kale ukiwa ndani mwetu kamwe hutuwezi kumpendeza Mungu hata kama dini imetuufariji, ujue utu wa kale hauna thamani mbele za Mungu. Mtu wa tabia hiyo mambo ya Roho wa Mungu kwake ni upuuzi

  14 Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu; maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni.
  1 Wakorintho 2 :14

  YESU KRISTO AMELETA SURA YA MUNGU.

  Bwana Yesu kristo ameleta sura ya Mungu, kwa kila amwaminiye. Maana Mungu hakutuma YESU ili auhukumu ulikwengu bali uokolewe.

  5 Yesu akajibu, Amin, amin, nakuambia, Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho, hawezi kuuingia ufalme wa Mungu.
  Yohana 3 :5

  6 Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili; na kilichozaliwa kwa Roho ni roho.
  Yohana 3 :6

  Ili sura ya Mungu irudi ndani yako lazima uzaliwe Mara ya pili katika Roho mtakatifu na maji kuonyesha sasa kuwa unazika utu wa kale na kuvaa utu mpya katika kristo. Warumi 6:1-8 Atakayekufanya ufanane na Mungu ni Roho Mtakatifu kuwa ndani yako.

  14 Kwa hiyo nampigia Baba magoti,
  Waefeso 3 :14

  15 ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa,
  Waefeso 3 :15

  16 awajalieni, kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake, kufanywa imara kwa nguvu, kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani.
  Waefeso 3 :16

  22 mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani, unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya;
  Waefeso 4 :22

  23 na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu;
  Waefeso 4 :23

  24 mkavae utu mpya, ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli.
  Waefeso 4 :24

  Yesu anataka tuvue utu wa kale na kuvaa utu mpya ulioumbwa na Mungu wetu ili tuishi katika mpango wa Mungu, lazima Mungu aingilie kati kwetu na kutusaidia kwa Roho Mtakatifu.

  Utu mpya una faida kubwa kwa sababu zifuatazo:-

  1. Utakuwa pamoja na Mungu.
  2. Utakuwa na moyo safi.
  3. Utakuwa Mtakatifu.
  4. Utapata karama za Roho Mtakatifu.
  5. Jina lako litaandikwa mbinguni.
  6. Utapokea baraka za Bwana Yesu.
  7. Utakuwa Mtoto wa Mungu.

  Mpendwa katika jina la YESU ubarikiwe mno kwakuwa sasa utamtafuta Mungu kwa moyo wa kweli

  na tukaribie wenye moyo wa kweli, kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi.

  Waebrania 10:22

  Ubarikiwe.

  Pastor Dominick Massi

  massidominick@gmail.com

  KUZALIWA MARA YA PILI


  UTANGULIZI:

  Kuzaliwa mara ya pili inatokana na dhana kwamba mtu anazaliwa mara ya kwanza kwa jinsi ya mwili.(mtoto). Dhana ya pili ni kuzaliwa kiroho katika ufalme wa Mungu.Katika makala hii tutazungumzia dhana ya kuzaliwa mara ya pili kiroho na wala si kwa jinsi ya mwili. Kabla ya kuelezea nia vizuri kufafanua dhana hizi mbili kama ifuatavyo:
  KUZALIWA KIMWILI
  Mtoto huzaliwa katika mwili, kutoka katika ukoo fulani na anakuwa ndugu katika familia ya ukoo fulani. Hebu tuchunguze Biblia takatifu; Mathayo1:1-23 tunaona kwa kufuata mpango wa Mungu,Yesu alizaliwa kwa jinsi ya mwili kutoka kwa ukoo wa Ibrahimu aliye baba wa Imani. Hivyo hata mimi na wewe tumezaliwa na wazazi wetu na tunapaswa tuwatii katika BWANA. Luka 2:51,52.
  KUZALIWA MARA YA PILI
  Kuzaliwa mara ya pili, ni kitendo cha mtu kubadilisha maamuzi yake ya ndani na kumpokea Yesu kama Bwana na mwokozi wako. Hii hutokea kwa wale wenyenyekevu wa moyo Yohana 3:1-12 Bwana Yesu alizungumza na mwalimu wa sheria,Nikodemu kwa habari ya kuzaliwa mara ya pili; Yesu alilimhimiza kuwa ni lazima kuzaliwa mara ya pili ili uingie katika ufalme wa Mungu. Kuzaliwa mara ya pili ni kuwa kiumbe kipya katika utu wa ndani, yaani utu wa moyoni na kuondolewa utu wako wa kale ambao haumpendezi Mungu. Katika lugha ya Biblia mtu wa kale ni mtu wa asili 1korintho 2:14“Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo Roho wa Mungu: maana kwake huyo ni upuuzi,wala hawezi kuyafahamu, kwakuwa hutambulukana kwa jinsi ya rohoni.” Hivyo Yesu akiingia ndani ya moyo wako kupitia Neno lake unalohubiriwa kwa kuiamini na kupokea basi utazaliwa mara ya pili. Hilo litakufanya uchukie dhambi na kupenda haki maana Roho wa Mungu atakuwa ndani yako. 2korintho 5:17. Hata mtu imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu amekuwa kiumbe kipya; ya kale yamepita tazama! Yamekuwa mapya. Galatia 6:15“Kwa sababu kutahiriwa si kitu bali kiumbe kipya” Mpendwa msomaji wangu NEEMA ya Mungu yatotosha kubalisha maisha yetu na kutufanya kuwa wana wa Mungu wasio na hatia mbele zake maana waliompokea hufanyika watoto wa MUNGU. Yohana 1:12. Wale wanaompokea Yesu wanapata furusa ya kuwa wana wa MUNGU. Hivyo hakuna haja ya kuishi nje ya Neema hii amboyo Yesu ametupatia ana mwisho wake.2korintho6:1-2. Ni vema kutumia fursa hii vema maana baada ya kufu hutaipata Ebrania 9: 27
  UBARIKIWE.
  +255762176690

  IMEANDALIWA NA PASTOR DOMINICK MASSI

  YAJUE MAMBO SABA KUHUSU UTOAJI WA SADAKA YAKO.


  Sadaka ni sehemu ya utoaji unaoacha pengo Katika Mali zako, yaani baada ya kutoa unaona mahali ulikotoa Mali hiyo pameachwa wazi.Hata hivyo Biblia inasema utoaji Wa kweli ni kujitoa nafsi yako kwanza kwa Mungu kama dhabihu mtakatifu ya kumpemdeza Mungu.

  “Basi, ndugu zangu, nawasihi, kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana.”
  (rom 12: 1)

  Mungu anatengemea tutor nafsi, roho na miili yetu kama sehemu ya sadaka kwa Mungu. Itakusaidia nini kama utajitoa kwa ulimwengu na KUFANYA viungo vyako kuwa silaha za dhuluma kwa ulimwengu Bali tujitoe kwa Mungu kuwa sadaka kwa Mungu.(1Kor 6:13-16 )
  ————
  13 Vyakula ni kwa tumbo, na tumbo ni kwa vyakula; lakini Mungu atavitowesha vyote viwili, tumbo na vyakula. Lakini mwili si kwa zinaa, bali ni kwa Bwana, naye Bwana ni kwa mwili.

  14 Naye Mungu alimfufua Bwana, na tena atatufufua sisi kwa uweza wake.

  15 Je! Hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nivitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hasha!

  16 Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema, Wale wawili watakuwa mwili mmoja.

  Mwili wako, nafsi yako na roho yako utoe kwa BWANA kama dhabihu takatifu kwa BWANA. Yafutayo ni mambo saba unayopaswa kujua KUHUSU sadaka yako, kama ifuatavyo;

  1. SADAKA INANENA MBELE ZA BWANA

  Sadaka yako unaweza kunena vena Mbele za Mungu ikawa UKUMBUSHO Wa Yale uliyomba kwa Mungu, Sadaka haiwezi kunyamaza hata kidogo.

  Mfano:1. KORNELIO

  1 Palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia,
  Matendo ya Mitume 10 :1

  2 mtu mtauwa, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi, na kumwomba Mungu daima.
  Matendo ya Mitume 10 :2

  3 Akaona katika maono waziwazi, kama saa tisa ya mchana, malaika wa Mungu, akimjia na kumwambia, Kornelio!
  Matendo ya Mitume 10 :3

  4 Akamtazama sana, akaogopa akasema, Kuna nini, Bwana? Akamwambia, Sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu.
  Matendo ya Mitume 10 :4

  MFANO:2 DORKASI

  (Mat 9 )
  ————
  36 Na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake ni Dorkasi (yaani paa); mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa.

  37 Ikawa siku zile akaugua, akafa; hata walipokwisha kumwosha, wakamweka orofani.

  38 Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake, kumsihi na kusema, Usikawie kuja kwetu.

  39 Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika, wakampeleka juu orofani wajane wote wakasimama karibu naye, wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorkasi wakati ule alipokuwa pamoja nao.

  40 Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti, akaomba, kisha akaelekea yule maiti, akanena, Tabitha, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akajiinua, akaketi.

  41 Akampa mkono, akamwinua; hata akiisha kuwaita wale watakatifu na wajane akamweka mbele yao, hali yu hai.

  2.TOA SADAKA YAKO KWA IMANI.

  Katika utoaji wako iwe fungu LA kumi,limbuko, sadaka ya nadhiri,au changizo lolote. Toa kwa IMANI. Toa kwa matarajio fulani kuwa MUNGU atakusaidia katika jambo Fulani. Hiyo nfiuo tafsiri ya IMANI. IMANI ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, hivyo tarajia kitu kwa BWANA YESU.

  4 Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini; kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki; Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo, ijapokuwa amekufa, angali akinena.
  Waebrania 11 :4

  Unapotoa sadaka yako uwe unatarajia kitu kwa Mungu, unaona waliotoa hata kama wamekufa Mungu aliwafufua, wengine wananena sadaka yako inasema za Mungu.

  3.USITOE KWA MANUNGUNIKO AU KUJISIFU.

  Unapotoa sadaka yako unapaswa kukumbuka usitoe kwa kunungunika au majivuno au kwa huzuni maana Mungu anataka MTU anayetoa kwa moyo mkunjufu.

  (2Kor 9 )
  ————
  6 Lakini nasema neno hili, Apandaye haba atavuna haba; apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu.

  7 Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni, wala si kwa lazima; maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu.

  (Gal 6 )
  ————
  6 Mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote.

  7 Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi; kwa kuwa cho chote apandacho mtu, ndicho atakachovuna.

  8 Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu; bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele.

  9 Tena tusichoke katika kutenda mema; maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho.

  4. USIWE NA NENO NA MTU.

  Moja ya kikwazo mbele za Mungu kuhusu sadaka ni kama hujapatana na uliyekosana naye. Hakikisha umepatana na mtu, maana kuna uhusiano kati ya sadaka na moyo wako hivyo MUNGU ana taka moyo wako. Patana na mtu uliyemkwaza.

  (Mat 5 )
  ————
  23 Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako,

  24 iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako.

  25 Patana na mshitaki wako upesi, wakati uwapo pamoja naye njiani; yule mshitaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani.

  5.KILA AINA YA SADAKA KUNA BARAKA ZAKE/AHADI ZA MUNGU KUTUBARIKI.

  • Fungu LA kumi au zaka. Mungu ameahidi kufungua mbingu zako au vyanzo vipya vya mafanikio. Ukipata mapato mapya unatoa aslimia kumi kwa mfano 10% ya 100=10. Ukitoa fedha hapa usitarajie kupewa pesa Bali utapewa vyanzo vipya vya kipatia kipato(Mal 3 :8_11 Je! Mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, Tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu.
  • 9 Ninyi mmelaaniwa kwa laana; maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote.
   10 Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi; mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni, na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha, au la.
  • Malimbuko…Mungu ameahidi Baraka za malimbuko au uzao Wa kwanza.
   (Met 3:
   9 Mheshimu Bwana kwa mali yako, Na kwa malimbuko ya mazao yako yote.

   10 Ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi, Na mashinikizo yako yatafurika divai mpya..

  1. NADHIRI

   Nadhiri ni ahadi tunazomwekea MUNGU kuwa akitufanya jambo sisi tutatimiza jambo Fulani kwa moyo wetu Washukrani mbele zake “Akaweka nadhiri, akasema, Ee Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako, na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikilia kichwani kamwe.(“1Samwel 1:11)

  • SADAKA ZINGINE Mungu anaangalia moyo wako maana haina kiwango lakini haimaanishi utoe kidogo. (2Kor 9 )
   6 Lakini nasema neno hili, Apandaye haba atavuna haba; apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu.

   7 Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni, wala si kwa lazima; maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu.

   8 Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi, mkiwa na riziki za kila namna siku zote, mpate kuzidi sana katika kila tendo jema;

   9 kama ilivyoandikwa, Ametapanya, amewapa maskini, Haki yake yakaa milele.

   10 Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda, na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu;

   11 mkitajirishwa katika vitu vyote mpate kuwa na ukarimu wote, umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yetu.

   12 Maana utumishi wa huduma hii hauwatimizii watakatifu riziki walizopungukiwa tu, bali huzidi sana kuwa na faida kwa shukrani nyingi apewazo Mungu.

  5.USITOE SADAKA YAKO KWENYE MADHABAHU YA MUNGU MWINGINE.

  Sadaka ni Ibada usije ukatoa ibada kwenye madhabahu ya sanamu au kwa makuhani baali. Nakumbuka siku moja wa ukoo wangu waliomba nichangie sehemu ya fedha kwa ajili ya kutimiza tambiko. Nilikataa kabisa.Nakumbuka kabla ya kuokoka tulikuwa tunatoa nia ya misa kwa ajili ya wafu, nakuomba waliokufa lakini nilipookoka macho yangu yalifunguliwa. Mpendwa usije ukafanya jambo ambalo litakuunganisha na madhabuhu ya Giza.

  (Kuto 20 )

  23 Msifanye miungu mingine pamoja nami; miungu ya fedha, wala miungu ya dhahabu, msijifanyie.

  24 Utanifanyia madhabahu ya udongo, nawe utatoa dhabihu zako juu yake; sadaka za kuteketezwa, na sadaka za amani, kondoo zako, na ng’ombe zako, kila mahali nitakapotia ukumbusho wa jina langu, hapo ndipo nitakapokujilia na kukubarikia.


  “Mtu atakayemchinjia sadaka mungu ye yote, isipokuwa ni yeye Bwana peke yake, na angamizwe kabisa.”
  (Kuto 22: 20)

  6. TOA SADAKA YAKO KWA TARATIBU ZA BIBLIA.

  Biblia natoa taratibu kwa kila aina ya sadaka unatoa hivyo tenda vema utapata kibali na sadaka yako itasema mbele za MUNGU kama tulivyojifunza KATIKA namba moja.

  1. Ukitoa vibaya MUNGU hapokei.(Mwa 4 )
   ————
   1 Adamu akamjua Hawa mkewe; naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema, Nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana.

   2 Akaongeza akamzaa ndugu yake, Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo, na Kaini alikuwa mkulima ardhi.

   3 Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi, sadaka kwa Bwana.

   4 Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake;

   5 bali Kaini hakumtakabali, wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana.

   6 Bwana akamwambia Kaini, Kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana?

   7 Kama ukitenda vyema, hutapata kibali? Usipotenda vyema dhambi iko, inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishnde.

  MKUMBUSHE MUNGU KUHUSU AHADI ZAKE / DAI HAKI ZAKO NAWE UTAPEWA.

  Mungu mwenyewe katuruhusu tumkumbushe ahadi zake. Mpendwa jipange usiwe na mpengo KATIKA UTOAJI wako.

  (Is 43 )
  ————
  25 Mimi, naam, mimi, ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako.

  26 Unikumbushe, na tuhojiane; eleza mambo yako, upate kupewa haki yako.

  Ubarikiwe.

  By Pastor Dominick Massi

  https://dominickfoundation.wordpress.com/2019/02/19/yajue-mambo-saba-kuhusu-utoaji-wa-sadaka-yako/

  TUMEFUNGWA KATIKA MUDA.


  Bwana Yesu asifiwe……….

  Maisha ya mwanadamu yamfunguwa na MUDA hapa Duniani hatuna mji udumuo Bali tunatazamia mji Wa mwana kondoo mbingu mpya. Hivyo Fanya yote kwa wakati na muda ulionao hapa Duniani. Maana ujana, uzee, au cheo au uhai . una wakati na majira take hapa Duniani. Kuna miaka miaka ya shida na miaka ya heri hapa Duniani. Wewe umeamua maisha ya aina gani?

  Hivyo wakati Wa kuoa na kuolewa uwe unafanya hivyo. Pamoja na kazi umayofanya.

  (Mwa 47 )
  ————
  8 Farao akamwuliza Yakobo, Je! Siku za miaka ya maisha yako ni ngapi?

  9 Yakobo akamjibu Farao, Siku za miaka ya kusafiri kwangu ni mia na thelathini; siku za miaka ya maisha yangu zimekuwa chache, tena za taabu, wala hazikufikilia siku za miaka ya maisha ya baba zangu katika siku za kusafiri kwao.

  Yakobo hapa anaongea kama MTU mwenye majuto katika uzee wake mbele ya Farao Wa Misri. Kuwa miaka yake imekuwa chache………

  1 Kwa kila jambo kuna majira yake, Na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu.
  Mhubiri 3 :1

  2 Wakati wa kuzaliwa, na wakati wa kufa; Wakati wa kupanda, na wakati wa kung’oa yaliyopandwa;
  Mhubiri 3 :2

  3 Wakati wa kuua, na wakati wa kupoza; Wakati wa kubomoa, na wakati wa kujenga;
  Mhubiri 3 :3

  4 Wakati wa kulia, na wakati wa kucheka; Wakati wa kuomboleza, na wakati wa kucheza;
  Mhubiri 3 :4

  5 Wakati wa kutupa mawe, na wakati wa kukusanya mawe; Wakati wa kukumbatia, na wakati wa kutokumbatia;
  Mhubiri 3 :5

  6 Wakati wa kutafuta, na wakati wa kupoteza; Wakati wa kuweka, na wakati wa kutupa;
  Mhubiri 3 :6

  7 Wakati wa kurarua, na wakati wa kushona; Wakati wa kunyamaza, na wakati wa kunena;
  Mhubiri 3 :7

  8 Wakati wa kupenda, na wakati wa kuchukia; Wakati wa vita, na wakati wa amani.
  Mhubiri 3 :8

  9 Je! Mtendaji anayo faida gani katika yale anayojishughulisha nayo

  HAPA DUNIANI HATUNA MJI UDUMUO.

  (Ebr 13 )
  ————
  12 Kwa ajili hii Yesu naye, ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe, aliteswa nje ya lango.

  13 Basi na tutoke tumwendee nje ya kambi, tukichukua shutumu lake.

  14 Maana hapa hatuna mji udumuo, bali twautafuta ule ujao.

  15 Basi, kwa njia yake yeye, na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yaani, tunda la midomo iliungamayo jina lake.

  16 Lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana; maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu.

  (1Pe 2 )
  ————
  11 Wapenzi, nawasihi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho.

  12 Mwe na mwenendo mzuri kati ya Mataifa, ili, iwapo huwasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa.

  MUNGU ATATUINULIA WATU WA KUBEBA MZIGO WA HUDUMA


  Bwana Yesu asifiwe………

  _Katika Huduma tunayofanya Mungu atuinulie watu walio na moyo safi kama Vyombo vyenye heshima ili wagawiwe sehemu ya Roho iliyo juu yako ili wafanye kazi ya Mungu.

  _Ni roho gani iwe juu yako?

  Luke:4.18
  “The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed,_*

  MIFANO

  1.PAULO KATIKA HUDUMA YAKE.

  Paulo amefanya kazi na watu wengi sana katika kazi ya Mungu kama Baranaba, Prisila na Aqwila, Timothy, Tito n.k
  (2Ti 2 )
  ————
  2 Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine.


  14 Uwakumbushe mambo hayo, ukiwaonya machoni pa Mungu, wasiwe na mashindano ya maneno, ambayo hayana faida, bali huwaharibu wasikiao.

  15 Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli.

  2.MUSA

  “`(Hesa 11 )
  ————
  15 Na kama ukinitenda hivi, nakuomba uniulie mbali, kwamba nimepata fadhili mbele ya macho yako; nami nisiyaone haya mashaka yangu.

  16 Kisha Bwana akamwambia Musa, Nikusanyie watu sabini, miongoni mwa wazee wa israeli, ambao wewe wawajua kuwa ndio wazee wa watu hawa, na maakida juu yao; ukawalete hata hema ya kukutania, wasimame huko pamoja nawe.

  17 Nami nitashuka niseme nawe huko, nami nitatwaa sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao; nao watachukua mzigo wa watu hawa pamoja nawe, ili usiuchukue wewe peke yako.


  24 Musa akatoka, akawaambia watu maneno ya Bwana; akawakutanisha watu sabini miongoni mwa wazee wa watu, akawaweka kuizunguka Hema.

  25 Ndipo Bwana akashuka ndani ya wingu, akanena naye, akatwaa sehemu ya roho iliyokuwa juu ya Musa, akaitia juu ya wale wazee sabini; ikawa, roho hiyo ilipowashukia, wakatabiri, lakini hawakufanya hivyo tena.

  26 Lakini watu wawili walisalia kambini, jina la mmoja aliitwa Eldadi, na jina la wa pili aliitwa Medadi; na roho ile ikawashukia; nao walikuwa miongoni mwao walioandikwa, lakini walikuwa hawakutoka kwenda hemani; nao wakatabiri kambini.

  27 Mtu mmoja kijana akapiga mbio, akaenda akamwambia Musa, akasema, Eldadi na Medadi wanatoa unabii kambini.

  28 Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa tangu ujana wake, akajibu akasema, Ee bwana wangu Musa, uwakataze.

  29 Musa akamwambia, Je! Umekuwa na wivu kwa ajili yangu; ingekuwa heri kama watu wote wa Bwana wangekuwa manabii na kama Bwana angewatia roho yake.

  Ubarikiwe Mnoo
  massidominick@gmail.com

  BWANA NI NGUVU ZANGU


  BWANA NI NGUVU ZANGU

  Usitegemee NGUVU za pesa, mwili, elimu, cheo, ……Bali👇👇👇👇👇👇👇

  *”Bwana ni nguvu zangu, na wimbo wangu; Naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu; Ni Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza.”*
  (Kuto 15: 2)
  *”Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu. Moyo wangu umemtumaini, Nami nimesaidiwa; Basi, moyo wangu unashangilia, Na kwa wimbo wangu nitamshukuru.”*
  (Zab 28: 7)

  : _*”Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, Naye amekuwa wokovu wangu.”*_

  (Zab 118: 14)

  _*”YEHOVA, aliye Bwana, ni nguvu zangu, Yeye huifanya miguu yangu kuwa kama ya kulungu, Naye ataniendesha katika mahali pangu palipoinuka.”*_

  (Hab 3: 19)

  : bali wao wamngojeao Bwana watapata *_nguvu mpya;_* watapanda juu kwa mbawa kama tai; watapiga mbio, wala hawatachoka; watakwenda kwa miguu, wala hawatazimia.

  Isaya 40:31

  *Lakini mtapokea nguvu,* akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu; nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi.

  Matendo ya Mitume 1:8

  *”Akajibu akaniambia, akisema, Hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli, kusema, Si kwa uwezo, wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi.”*

  (Zek 4: 6)

  MUNGU AMETUSHIRIKISHA UTUKUFU WAKE


  Utukufu ni nini?

  Utukufu ni heshima au sifa kuu au ukuu unaojidhirisha katika ya wanadamu. Utukufu katika dhana ya kikristo ni ukuu Wa Mungu unaothihirishwa mbele ya wanadamu…..Hata hivyo hatawezi kueelezea ukuu na sifa za Mungu zilivyo za ajabu sana, ila tutauona utukufu kwa viwango vya juu Siku ile USO kwa USO.

  Je!Mungu anaweza kushirikisha utukufu wake kwa wanadamu?

  Katika uumbaji Mungu aliweka sehemu ya heshima yake au utukufu wake kwa mwanadamu.

  26 Mungu akasema, Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu; wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi.
  Mwanzo 1 :26

  27 Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimwumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba.
  Mwanzo 1 :27

  Kama mwanadamu ameumbwa kwa sura ya Mungu, basis ana sura ya Mungu ndani yake, maana tumepewa heshima ya kutawala juu ya kazi ya mikono ya Mungu zilizoko chini ya Jua…..Tukapewa utukufu mkubwa na heshima….wanyama wakapita mbele ya mwanadamu na kuwaita majina.

  UDHIHIRISHO WA UTUKUFU WA MUNGU/(manifestation of Glory Of The Living God.)

  Mungu alijiweka wazi kwa Mwanadamu akiongea naye kila wakati na kumpa maelekezo ya kutawala naye katika Bustani ya Edeni …..Mwanadamu alikuwa amejaa utukufu Wa Mungu katika maisha yake Bustanini

  UTUKUFU WA MUNGU KUMWACHA MWANDAMU

  Dhambi ndiyo inayoondoa utukufu Wa Mungu ndani yetu ile sura na mfano Wa Mungu hutoweka mwanadamu akuwa utupu.

  9 Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, Uko wapi?
  Mwanzo 3 :9
  10 Akasema, Nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi; nikajificha.
  Mwanzo 3 :10
  11 Akasema, Ni nani aliyekuambia ya kuwa u uchi? Je! Umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiyale?
  Mwanzo 3 :11

  “kwa sababu wote wamefanya dhambi, na kupungukiwa na utukufu wa Mungu;”

  (rom 3: 23)

  Hivyo mwanadamu anapungukiwa na utukufu Wa Mungu kwa sababu ya dhambi, Utukufu Wa Mungu unapijidhihirisha ukiwa katika dhambi unaweza kufhurika…..mfano Miriam Dada ya Mussa, Bar YESU, Anania na Safira. Ndiyo maana Isaya akasema ole wangu maana macho yake yamemeona Bwana….lakini alipata rehema na kusafishwa dhambi.

  NAMNA YA KUPOKEA UTUKUFU WA MUNGU KATIKA MAISHA YETU

  Kama utukufu Wa Mungu unaweza kutuacha au kutupungua kwa sababu ya dhambi tukitaka tupate utukufu Wa Mungu katika maisha yetu Fanya yafutayo:

  TOBA NA UPATANISHO

  Toba ni kuacha maisha yanamfanya Mungu kukasirishwa nayo, Kugeuka na kuacha kabisa kisha kuondoa mafarakano kati yetu na Mungu kwa kufanya upstanisho naye. Mungu atarudisha sura yake ndani mwetu.

  (rom 3 )
  ————
  23 kwa sababu wote wamefanya dhambi, na kupungukiwa na utukufu wa Mungu;

  24 wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu;

  25 ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho.

  “Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia.”
  (Yoh 15: 3)

  OKOKA NA JAZAWA ROHO MTAKATIFU.

  Mtu aliyempokea Bwana Yesu na kujazwa Roho Mtakatifu anarudishiwa SURA ya Mungu ndani yao, kama mwanzo. Maana kama kwa Adamu kutenda dhambi tuliuzwa chani ya dhambi, BWANA YESU tumepata uhai na kurufishiwa Sura ya Mungu ndani yetu. (Kolosai 1:13) Ujazwe Roho Mtakatifu ili MUNGU afanye kazi ndani yao na kudhihirisha utukufu wake katika maisha yetu. “Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu?”
  (1Kor 3: 16)

  (Ef 1 )
  ————
  13 Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu; tena mmekwisha kumwamini yeye, na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye Mtakatifu.

  14 Ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake, kuwa sifa ya utukufu wake.

  AMINI KAZI ZA YESU KISHA FANYA KAZI NAYE, USITIE SHAKA.

  Mtu anayeziamini kazi anazofanya Bwana Yesu, yeye naye atafanya kazi hizo, ukiwa kwenye orodha ya wateule Wa Yesu ujue utafanya naye kazi.

  “Kisha akamwambia Tomaso, Lete hapa kidole chako; uitazame mikono yangu; ulete na mkono wako uutie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini, bali aaminiye.”
  (Yoh 20: 27)

  “Amin, amin, nawaambieni, Yeye aniaminiye mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya; naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba.”

  (Yoh 14: 12)

  Hata Bwana Yesu hakufanya kazi mwenyewe Bali na Baba yake.

  (Yoh 14 )
  ————
  10 Husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba, na Baba yu ndani yangu? Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu; lakini Baba akaaye ndani yangu huzifanya kazi zake.
  11 Mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba, na Baba yu ndani yangu; la! Hamsadiki hivyo, sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe.
  12 Amin, amin, nawaambieni, Yeye aniaminiye mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya; naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba.
  13 Nanyi mkiomba lo lote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana.
  14 Mkiniomba neno lo lote kwa jina langu, nitalifanya.

  MAKUHANI WA KIFALME

  HUDUMA YA UKUHANI
  _mhudumu wa patakatifu, na wa ile hema ya kweli, ambayo Bwana aliiweka wala si mwanadamu._

  “`1 Basi, katika hayo tunayosema, neno lililo kuu ndilo hili: Tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Ukuu mbinguni,
  Waebrania 8 :1

  2 mhudumu wa patakatifu, na wa ile hema ya kweli, ambayo Bwana aliiweka wala si mwanadamu.
  Waebrania 8 :2

  3 Maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe vipawa na dhabihu; kwa hiyo lazima huyu naye awe na kitu cha kutoa.
  Waebrania 8 :3

  4 Kama angekuwa juu ya nchi, asingekuwa kuhani; maana wako watoao sadaka kama iagizavyo sheria;
  Waebrania 8 :4

  5 watumikiao mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni, kama Musa alivyoagizwa na Mungu, alipokuwa tayari kuifanya ile hema; maana asema, Angalia ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima.
  Waebrania 8 :5

  6 Lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi, kwa kadiri alivyo mjumbe wa agano lililo bora, lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora.
  Waebrania 8 :6

  7 Maana kama lile la kwanza lingalikuwa halina upungufu, nafasi isingalitafutwa kwa lile la pili.
  Waebrania 8 :7

  8 Maana, awalaumupo, asema Angalia, siku zinakuja, asema Bwana, Nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya;
  Waebrania 8 :8

  9 Halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao, Katika siku ile nilipowashika mikono yao niwatoe katika nchi ya Misri. Kwa sababu hawakudumu katika agano langu, Mimi nami sikuwajali asema Bwana.
  Waebrania 8 :9

  10 Maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli Baada ya siku zile, asema Bwana; Nitawapa sheria zangu katika nia zao, Na katika mioyo yao nitaziandika; Nami nitakuwa Mungu kwao, Nao watakuwa watu wangu.
  Waebrania 8 :10

  11 Nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake, Na kila mtu na ndugu yake, akisema, Mjue Bwana; Kwa maana wote watanijua, Tangu mdogo wao hata mkubwa wao.
  Waebrania 8 :11

  12 Kwa sababu nitawasamehe maovu yao, Na dhambi zao sitazikumbuka tena.
  Waebrania 8 :12

  13 Kwa kule kusema, Agano jipya, amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu. Lakini kitu kianzacho kuwa kikuukuu na kuchakaa ki karibu na kutoweka.
  Waebrania 8 :13“`

  _massidominick@gmail.com_

  NGUVU YA MUNGU ITAKUSAIDIA


  6 Na wote wenye mwili watauona wokovu wa Mungu.
  Luka 3 :6

  Bwana Yesu ametutuma tukaitangaze INJILI na NGUVU zake zitatusaidia KATIKA maeneo yote….

  *8 Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu; nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi.*
  Matendo ya Mitume 1 :8

  👇”Nami nitawatia nguvu katika Bwana; nao watatembea huko na huko katika jina lake, asema Bwana.”
  (Zek 10: 12)

  “Akajibu akaniambia, akisema, Hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli, kusema, Si kwa uwezo, wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi.”
  (Zek 4: 6)
  “Haleluya. Msifuni Mungu katika patakatifu pake; Msifuni katika anga la uweza wake.”
  (Zab 150: 1

  1 Haleluya. Mshukuruni Bwana,liitieni jina ,Wajulisheni watu matendo yake.
  Zaburi 105 :1

  2 Mwimbieni, mwimbieni kwa zaburi, Zitafakarini ajabu zake zote.
  Zaburi 105 :2

  3 Jisifuni kwa jina lake takatifu, Na ufurahi moyo wao wamtafutao Bwana.
  Zaburi 105 :3

  4 Mtakeni Bwana na nguvu zake, Utafuteni uso wake sikuzote.
  Zaburi 105 :4

  MUNGU AWATIE NGUVU MPYA KATIKA KAZI YAKE AMEN
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🤚🤚🤚🤚

  WEWE NI MZABIBU MWEMA?


  🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
  BIBLIA IMETUMIA MIFANO YA MIMEA KATIKA KUFAFANUA KUHUSU IMANI YETU……….
  UNAJUA NI KWA NINI?

  IMANI yetu imefananishwa na ukuaji wa mmea mpya uliopandwa na kukua, hatua kwa hatua…….
  Ona mfano wa 🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
  1 Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima.
  Yohana 15 :1

  2 Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa; na kila tawi lizaalo hulisafisha, ili lizidi kuzaa.
  Yohana 15 :2

  AU

  8 Ulikuwa umepandwa katika udongo mwema, kando ya maji mengi, upate kutoa matawi, na kuzaa matunda, uwe mzabibu mzuri.
  Ezekieli 17 :8

  Hapa anazungumzia taifa la Mungu Ustawi, baada ya kupandwa katika udongo mzuri walikengeuka na kuwa mzabibu mwitu
  👇🏼👇🏼👇🏼
  21 Nami nalikuwa nimekupanda, mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa; umegeukaje, basi, kuwa mche usiofaa wa mzabibu-mwitu machoni pangu?
  Yeremia 2 :21
  HEBU JIULIZE NA MIMI NAJIULIZA.

  Bwana Yesu Kristo ndiye mzabibu, sisi matawi yake, ndani ya Baba tumzalie matunda mema yampendezayo Mungu ndani ya Kristo Yesu ili Baba atukuzwe milele kwa matunda mema. Unajua matendo yetu ndiyo matunda?
  🍇 *👉8 Hivyo hutukuzwa Baba yangu, kwa vile mzaavyo sana; nanyi mtakuwa wanafunzi wangu.*
  Yohana 15 :8

  MATENDO MEMA NDANI YA YESU SIYO INJE YA YESU…… ni mzabibu mwema……….

  Mathayo : Mlango 7
  17 Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri; na mti mwovu huzaa matunda mabaya.
  Mathayo : Mlango 7
  17 Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri; na mti mwovu huzaa matunda mabaya.

  Ubarikiwe mmnoo.
  By Pastor Dominick Massi.
  massidominick@gmail.com

  KANISA NA MAKUNDI MAALUM


  44 Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja, na kuwa na vitu vyote shirika,
  Matendo ya Mitume 2 :44

  45 wakiuza mali zao, na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja.
  Matendo ya Mitume 2 :45

  46 Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe,
  Matendo ya Mitume 2 :46

  *47 wakimsifu Mungu, na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa.*
  Matendo ya Mitume 2 :47
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: NINI WAJIBU WA KANISA KUSAIDIA MAKUNDI MAALUM?

  MFANO:
  1.YATIMA
  2.WAJANE.
  3.WAFUNGWA.
  4.WAZEE(wenye umri mkubwa)
  5.Wafungwa.
  6.Wenye njaa.
  ????????????????
  BAADA YA KUONA MAANA YA KANISA.
  tunagundua kanisa siyo dhehebu wala dini…. Bali ni jamii ya waaminio katika Bwana Yesu Kristo na kujazwa Roho Mtakatifu
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: KAMA AISHIVYO MUNGU KANISA LIMEPEWA MAJUKUMU YAFUATAYO…..

  KUWALEA WALE WALIOAMINI KWA MAFUNDISHO YA KWELI.
  MATHAYO 28:19,20

  ✍Pamoja na majukumu hayo tumepewa kuwaonyesha upendo kwa makundi haya….

  Naomba tuanze na *YATIMA*
  NAOMBA NITOE MCHANGO WANGU KUHUSU HUDUMA YA MAKUNDI MAALUM.

  Kanisa… Ni mwili wa Kristo Yesu hapa duniani, ni jamii ya waaminio walionunuliwa kutoka dhambini na kuhamishwa kwenye ufalme wa Mungu.

  *12 mkimshukuru Baba, aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru.*
  Wakolosai 1 :12

  *13 Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa Mwana wa pendo lake;*
  Wakolosai 1 :13
  : Yatima ni watoto waliofiwa na wazazi wao na sasa wanaishi katika mazingira magumu… 😭😭😭😭
  Wanatakiwa wapate….

  Malazi
  Malezi
  Chakula,
  Nguo
  Elimu n. K

  KANISA LINA WAJIBU WA KUANGALIA KUPITIA WATU WAKE KUWASAIDIA HAO….
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: 27 Pure and genuine religion in the sight of God the Father means caring for orphans and widows in their distress and refusing to let the world corrupt you.
  James 1 :27
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: Yakobo : Mlango 1
  *27 Dini iliyo safi, isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii, Kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao, na kujilinda na dunia pasipo mawaa.*
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: Zaburi : Mlango 68
  *5 Baba wa yatima na mwamuzi wa wajane,Mungu katika kao lake takatifu.*
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: Maana kanisa ni wakala wa Mungu DUNIANI
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: Mithali : Mlango 23
  10 Usiiondoe alama ya mpaka wa zamani;Wala usiingie katika mashamba ya yatima;
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: KAMA MUNGU NI BABA WA YATIMA👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
  ANATEGEMEA MIMI NA WEWE TUMWAKILISHE MUNGU KWA HAO YATIMA. 😭😭😭😭😭😭😭
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: MUNGU AKIKUSAMEHE NANI ANAWEZA KUKUHUKUMU?
  KARIBU KATIKA MADA YETU
  MPENDWA
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: 👇🏼WEMGI HUPATA HATIA KWS KULA MALI YA YATIMA….
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: Malaki : Mlango 3
  5 Nami nitawakaribieni ili kuhukumu; nami nitakuwa shahidi mwepesi juu ya wachawi, na juu ya wazinzi, na juu yao waapao kwa uongo; na juu yao wamwoneao mwenye kuajiriwa, kwa ajili ya mshahara wake, *wamwoneao mjane na yatima,* na kumpotosha mgeni asipate haki yake, wala hawaniogopi mimi, asema BWANA wa majeshi.
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: 🏏🏏🏏🏏🏏🏏🏏🏏🏏🏏🏏🏏🏏🏏🏏🏏🏏🏏🏏🏏
  *OLE WAO WAVUNJAO MIKONO YATIMA*
  watoto wanawatunza lakini yatima wanalia
  Ayubu : Mlango 22
  *9 Umewafukuza Wanamaker’s wajane hali ya utupu,Na mikono ya mayatima imevunjwa.*
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: *WAJANE*

  Wajane….. Wanahitaji msaada wetu…..
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: PIA WATOTO WA MITAANI NI SAWA NA YATIMA.
  TUWASAIDIE
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: Matendo : Mlango 6
  *1 Hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manung?uniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku.*
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: KANISA LA MITUME WALIKUWA NA KITENGO CHA KUWASAIDIA WAJANE….
  CHINI YA STEPHANO…….
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: JE!! MJANE YUPI ABAYE ANAPASWA KUSAIDIWA KWA VIWANGO VYOTE?
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: 1 timotheo : Mlango 5
  *14 Basi napenda wajane, ambao si wazee, waolewe, wazae watoto, wawe na madaraka ya nyumbani; ili wasimpe adui nafasi ya kulaumu.*
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: *WAJANE KWELI KWELI*
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: 1 timotheo : Mlango 5
  *3 Uwaheshimu wajane walio wajane kweli kweli.*
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: 1 timotheo : Mlango 5
  *11 Bali wajane walio vijana ukatae kuwaandika hao, maana, wakizidiwa na tamaa kinyume cha Kristo, wataka kuolewa;*
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: 1 timotheo : Mlango 5
  *9 Mjane asiandikwe isipokuwa umri wake amepata miaka sitini; naye amekuwa mke wa mume mmoja;*
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: *3 Uwaheshimu wajane walio wajane kweli kweli.*
  1 Timotheo 5 :3

  *4 Lakini mjane akiwa ana watoto au wajukuu, na wajifunze kwanza kuyatenda yaliyo wajibu wao kwa jamaa zao wenyewe, na kuwalipa wazazi wao. Kwa kuwa hili lakubalika mbele za Mungu.*

  1 Timotheo 5 :4

  *5 Basi yeye aliye mjane kweli kweli, ameachwa peke yake, huyo amemwekea Mungu tumaini lake, naye hudumu katika maombi na sala mchana na usiku.*
  1 Timotheo 5 :5

  *6 Bali, yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai.*
  1 Timotheo 5 :6

  *7 Mambo hayo pia uyaagize, ili wasiwe na lawama.*
  1 Timotheo 5 :7

  *8 Lakini mtu ye yote asiyewatunza walio wake, yaani, wale wa nyumbani mwake hasa, ameikana Imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini.*

  1 Timotheo 5 :8
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: 31 Hapo atakapokuja Mwana wa Adamu katika utukufu wake, na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake;
  Mathayo 25 :31

  32 na mataifa yote watakusanyika mbele zake; naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi;
  Mathayo 25 :32

  33 atawaweka kondoo mkono wake wa kuume, na mbuzi mkono wake wa kushoto.
  Mathayo 25 :33

  34 Kisha Mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, Njoni, mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu;
  Mathayo 25 :34

  35 kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula; nalikuwa na kiu, mkaninywesha; nalikuwa mgeni, mkanikaribisha;
  Mathayo 25 :35

  36 nalikuwa uchi, mkanivika nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama; nalikuwa kifungoni, mkanijia.
  Mathayo 25 :36

  37 Ndipo wenye haki watakapomjibu, wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa, tukakulisha, au una kiu tukakunywesha?
  Mathayo 25 :37

  38 Tena ni lini tulipokuona u mgeni, tukakukaribisha, au u uchi, tukakuvika?
  Mathayo 25 :38

  39 Ni lini tena tulipokuona u mgonjwa, au kifungoni, tukakujia?
  Mathayo 25 :39

  40 Na Mfalme atajibu, akiwaambia, Amin, nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi.
  Mathayo 25 :40

  41 Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, Ondokeni kwangu, mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele, aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake;
  Mathayo 25 :41

  42 kwa maana nalikuwa na njaa, msinipe chakula; nalikuwa na kiu, msininyweshe;
  Mathayo 25 :42

  43 nalikuwa mgeni, msinikaribishe; nalikuwa uchi, msinivike; nalikuwa mgonjwa, na kifungoni, msije kunitazama.
  Mathayo 25 :43

  44 Ndipo hao pia watajibu, wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa, au una kiu, au u mgeni, au u uchi, au u mgonjwa, au u kifungoni, tusikuhudumie?
  Mathayo 25 :44

  *45 Naye atawajibu, akisema, Amin, nawaambia, Kadiri msivyomtendea mmojawapo wa hao walio wadogo, hamkunitendea mimi.*
  Mathayo 25 :45

  *46 Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele; bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele.*
  Mathayo 25 :46
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: Unaona Bwana Yesu Kristo mwenyewe alisisitiza kuwahudumia watu hawa ambao wanahitaji huruma ya Mungu juu ya maisha yao kwani kuwasaidia watu hawa ni kama umemfanyia Mungu…….
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: 👂🏻TUNAPENDA KUSIKIA UBARIKIWE🖐, uwe Tajiri🖐
  Upandishwe cheo🖐
  UPAKO WA KINABII🖐

  Hayo ni vizuri
  Lakini njia iliyo nzuri ni kutimiza mapenzi ya Mungu na Kuwasaidia maskini…… Wenye njaa, wagonjwa n.k
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: Mathayo : Mlango 19
  *21 Yesu akamwambia, Ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni; kisha njoo unifuate.*
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: 2 Wakoritho : Mlango 8
  *9 Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake.*
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: Wagalatia : Mlango 2
  *10 ila neno moja tu walitutakia, tuwakumbuke maskini; nami neno lilo hilo nalikuwa na bidii kulifanya.*
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: “`🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐

  KANISANI LEO
  NI👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼1 Ndugu zangu, imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, msiwe nayo kwa kupendelea watu.
  Yakobo 2 :1

  2 Maana akiingia katika sinagogi lenu mtu mwenye pete ya dhahabu na mavazi mazuri; kisha akiingia na maskini, mwenye mavazi mabovu;
  Yakobo 2 :2

  3 nanyi mkimstahi yule aliyevaa mavazi mazuri, na kumwambia, Keti wewe hapa mahali pazuri; na kumwambia yule maskini, Simama wewe pale, au keti miguuni pangu,
  Yakobo 2 :3

  4 je! Hamkufanya hitilafu mioyoni mwenu, mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu?
  Yakobo 2 :4

  5 Ndugu zangu wapenzi, sikilizeni, Je! Mungu hakuwachagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme aliowaahidia wampendao?
  Yakobo 2 :5

  6 Bali ninyi mmemvunjia heshima maskini. Je! Matajiri hawawaonei ninyi na kuwavuta mbele ya viti vya hukumu?
  Yakobo 2 :6

  7 Hawalitukani jina lile zuri mliloitwa?
  Yakobo 2 :7

  8 Lakini mkiitimiza ile sheria ya kifalme kama ilivyoandikwa, Mpende jirani yako kama nafsi yako, mwatenda vema.
  Yakobo 2 :8

  9 Bali mkiwapendelea watu, mwafanya dhambi na kuhukumiwa na sheria kuwa wakosaji.
  Yakobo 2 :9

  “`
  [11/9, 15:02] Pastor Dominick massi: NAWATAKIA HERI NA BARAKA TELE KUTOKA JUU ALIKO BABA IWE JUU YA MAISHA YETU….
  TUONE ENEO HILI AMEN

  ROHO MTAKATIFU AKIJA JUU YAKO NINI KINATOKEA?


  ROHO MTAKATIFU AKAJA JUU YAKO NINI KINATOKEA?

  35 Malaika akajibu akamwambia,
  *Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye juu zitakufunika kama kivuli;*
  kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, Mwana wa Mungu.

  ROHO MTAKATIFU ATAKUJILIA JUU YAKO, NA NGUVU ZAKE ALIYE JUU===
  🎤Tunahitaji Roho mtakatifu atufunike kwa nguvu ili kitu cha kimungu kizaliwe.
  🇮🇱Neema ya Mungu itakufunika kama kivuli…. Kama Roho Mtakatifu hayupo juu yako roho nyingine itakutesa.
  YESU KRISTO MWENYEWE HAKUANZA BILA ROHO MTAKATIFU KUWA JUU YAKE
  14 Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akenda Galilaya; habari zake zikaenea katika nchi zote za kandokando.
  Luka 4 :14

  18 Roho wa Bwana yu juu yangu, Kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, Na vipofu kupata kuona tena, Kuwaacha huru waliosetwa,*
  Luka 4 :18
  Mathayo : Mlango 3
  16 Naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini; na tazama, mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake;

  UBADILISHWE UWE MTU MWINGINE. UTU KALE UONDOLEWE NDANI YAKO.

  1 Wakoritho : Mlango 6
  11 Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii; lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo, na katika Roho wa Mungu wetu.Mtukuze Mungu katika Mwili na Roho*

  *SAULI ALIBADILISHWA*
  6 na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine.
  1 Samweli 10 :6

  Kumbuka kuwa ili ufanyike mtoto wa Mungu ni Lazima ujazwe Roho Mtakatifu mtakatifu_
  Maana Bwana Yesu kabla ya kupaa kwake aliwaahidi mitume kuwa atawaletea ahadi kutoka kwa Baba.
  🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱👇🏼49 Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu; lakini kaeni humu mjini, hata mvikwe uwezo utokao juu.
  Luka 24 :49

  TUNA AHADI YA KUJAZWA ROHO MTAKATIFU

  Matendo : Mlango 2
  *39 Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu, na kwa watoto wenu, na kwa watu wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie.*

  👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
  *BILA ROHO MTAKATIFU HATUWEZI KITU*
  Zakaria : Mlango 4
  6 Akajibu akaniambia, akisema, Hili ndilo neno la BWANA kwa Zerubabeli, kusema, Si kwa uwezo, wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema BWANA wa majeshi.

  Nakutakia baraka za Rohoni kama tulivyoahidiwa na Bwana Yesu Kristo mfalme wetu.
  Uwe mtu wa rohoni ili ujue mambo ya rohoni……

  🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱massidominick@gmail.com

  SISI NI MAWAKILI WA BWANA YESU


  Neno wakili lina maana gani?

  KUWA WAKILI WA KRISTO YESU NI KUFANYA NINI
  [10/8, 14:42] Pastor Dominick Massi: Neno wakili ni nomino ambayo imetolewa kutoka kitenzi wakilisha.

  Lenye maana

  1⃣Simama badala ya mtu mwingine na Kutetea badala yake,

  2⃣Mjumbe aliyetumwa na mtu aliyezaliwa kuhudhuria mahali.

  Kwa mfano
  Waziri anakwenda umoja kimataifa badala ya Raisi wa nchi.

  Au wakili kwenda mahakamani kujibu badala mtu mwingine.

  MIMI NA WEWE TUKO HAPA DUNIANI KWA NIABA YA BWANA YESU
  42 Bwana akasema, Ni nani, basi, aliye wakili mwaminifu, mwenye busara, ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote, awape watu posho kwa wakati wake?
  Luka 12 :42
  [10/8, 14:42] Pastor Dominick Massi: 👉🏻SIRI HII NI INJILI NI POSHO ALIYOTAJA YESU KRISTO
  [10/8, 14:42] Pastor Dominick Massi: 😻USIKUBALI KUWA WAKILI DHALIMU… MFANO KUUZA HUDUMA,
  Luka : Mlango 16
  8 Yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara; kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru.
  [10/8, 14:42] Pastor Dominick Massi: 👉🏻TUMEBEBA SIRI YA KRISTO YESU ILI TUWAJULISHE WENGINE
  [10/8, 14:42] Pastor Dominick Massi: 👇🏻👇🏻👇🏻
  SISI NI MAWAKIKI WA SIRI ZA MUNGU. TUTENDE KWA BUSARA
  [10/8, 14:42] Pastor Dominick Massi: 👆🏼👆🏼👆🏼
  Watajiwekea akiba wakati wakiwa madarakani
  [10/8, 14:42] Pastor Dominick Massi: TENDA WAKATI NI HUUU
  [10/8, 14:42] Pastor Dominick Massi: TENDA KWA BUSARA
  [10/8, 14:42] Pastor Dominick Massi: 👇🏻👇🏻👇🏻
  KANISA LA MWANZO HALIKUWA NA MCHEZO KATIKA UWAKILI
  Matendo : Mlango 8
  4 Lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakilihubiri neno.
  [10/8, 14:42] Pastor Dominick Massi: TENDA KWA MOYO BILA KULAZIMAISHWA
  [10/8, 14:42] Pastor Dominick Massi: 1 Wakoritho : Mlango 9
  17 Maana nikiitenda kazi hii kwa hiari yangu nina thawabu; ila ikiwa si kwa hiari yangu, nimeaminiwa uwakili.
  [10/8, 14:42] Pastor Dominick Massi: MTU ATUHESABU HIVI YA KUWA TU WATUMISHI WA MUNGU NA MAWAKILI WA SIRI ZA MUNGU
  [10/8, 14:42] Pastor Dominick Massi: 1 Wakoritho : Mlango 9
  17 Maana nikiitenda kazi hii kwa hiari yangu nina thawabu; ila ikiwa si kwa hiari yangu, nimeaminiwa uwakili.
  [10/8, 14:42] Pastor Dominick Massi: 1 Wakoritho : Mlango 4
  2 Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili, ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu.
  [10/8, 14:42] Pastor Dominick Massi: 1 Wakoritho : Mlango 4
  1 Mtu na atuhesabu hivi, kuwa tu watumishi wa Kristo, na mawakili wa siri za Mungu.
  [10/8, 14:42] Pastor Dominick Massi: Wakolosai : Mlango 1
  25 ambalo nimefanywa mhudumu wake, sawasawa na uwakili wa Mungu, niliopewa kwa faida yenu, nilitimize neno la Mungu;
  [10/8, 14:42] Pastor Dominick Massi: 1 petro : Mlango 4
  10 kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama, itumieni kwa kuhudumiana; kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu.
  [10/8, 14:42] Pastor Dominick Massi: Tito : Mlango 1
  7 Maana imempasa askofu awe mtu asiyeshitakiwa neno, kwa kuwa ni wakili wa Mungu; asiwe mtu wa kujipendeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa hasira, asiwe mlevi wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu;
  [10/8, 14:42] Pastor Dominick Massi: Waefeso : Mlango 3
  2 ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu;
  [10/8, 14:42] Pastor Dominick Massi: 🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼

  UWE MNYENYEKEVU


  Mathayo 5:5
  5 Heri wenye upole; Maana hao watairithi nchi.
  Mathayo 5 :5

  Biblia inasema amebarikiwa sana aliye mpole.
  1 Roho ya Bwana MUNGU i juu yangu; kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema; amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao.
  Isaya 61 :1
  5 Vivyo hivyo ninyi vijana, watiini wazee. Naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana; kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema.
  1 Petro 5 :5

  6 Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake;
  1 Petro 5 :6
  3 Msitende neno lo lote kwa kushindana wala kwa majivuno; bali kwa unyenyekevu, kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake.
  Wafilipi 2 :3

  4 Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine.
  Wafilipi 2 :4

  5 Iweni na nia iyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu;
  Wafilipi 2 :5

  6 ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho;
  Wafilipi 2 :6

  7 bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu;
  Wafilipi 2 :7

  8 tena, alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba.
  Wafilipi 2 :8

  9 Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia Jina lile lipitalo kila jina;
  Wafilipi 2 :9

  10 ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni, na vya duniani, na vya chini ya nchi;
  Wafilipi 2 :10

  11 na kila ulimi ukiri ya kuwa YESU KRISTO NI Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba.
  Wafilipi 2 :11

  1⃣KUMILIKI UTAJIRI WA NCHI NA UZIMA WA MILELE.

  Neema ya Mungu itwakufikisha pazuri ikiwa wewe ni mnyenyekevu.
  Utarthi nchi.
  8 Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana.
  Mwanzo 6 :8

  17 Nawapenda wale wanipendao, Na wale wanitafutao kwa bidii wataniona.
  Mithali 8 :17

  18 Utajiri na heshima ziko kwangu, Naam, utajiri udumuo, na haki pia.
  Mithali 8 :18

  YESU KRISTO MWENYEWE ALIKUWA MUNGU ALIKUBAKI KUPIGWA NA WANADAMU, kuteswa na hata kuwa lakini akatuponya
  FAIDA YA KUWA MNYENYEKEVU

  2⃣MUNGU HUWAINUA WANYENYEKEVU .

  Mungu atakukweza kwa wakati wake.
  “`5 Iweni na nia iyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu;
  Wafilipi 2 :5

  9 Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia Jina lile lipitalo kila jina;
  Wafilipi 2 :9

  10 ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni, na vya duniani, na vya chini ya nchi;
  Wafilipi 2 :10

  “`
  👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
  MFANO WA WATU WAWILI WALIOKWENDA KUSALI
  11 Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake; Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang’anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru.
  Luka 18 :11

  12 Mimi nafunga mara mbili kwa juma; hutoa zaka katika mapato yangu yote.
  Luka 18 :12

  13 Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga-piga kifua akisema, Ee Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi.
  Luka 18 :13

  14 Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule; kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhiliye atakwezwa.
  Luka 18 :14

  3⃣KUWA NA MOYO SAFI.

  Mtu mnyenyekevu hajitetei kupita kiasi anajua amenyenyekea kwa Mungu awezaye kumtetea….

  5 Vivyo hivyo ninyi vijana, watiini wazee. Naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana; kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema.

  “`1 Petro 5 :5

  6 Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake;
  1 Petro 5 :6

  7 huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu.
  1 Petro 5 :7

  8 Mwe na kiasi na kukesha; kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi, kama simba angurumaye, huzunguka-zunguka, akitafuta mtu ammeze.
  1 Petro 5 :8

  “`
  Nawatakia baraka za Mungu wetu.

  Nawapenda sana kwa Jina la Yesu
  massidominick@gmail.com

  YAFAHAMU MAMBO 16 KWA MSAFIRI WA MBINGUNI


  3 Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, yafanyeni imara magoti yaliyolegea.
  Isaya 35 :3

  4 Waambieni walio na moyo wa hofu, Jipeni moyo, msiogope; tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu; atakuja na kuwaokoa ninyi.
  Isaya 35 :4

  “`5 Ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa, na masikio ya viziwi yatazibuliwa.
  Isaya 35 :5

  6 Ndipo mtu aliye kilema ataruka-ruka kama kulungu, na ulimi wake aliye bubu utaimba; maana katika nyika maji yatabubujika; na vijito jangwani.
  Isaya 35 :6

  8 Na hapo patakuwa na njia kuu, na njia, nayo itaitwa, Njia ya utakatifu; wasio safi hawatapita juu yake; bali itakuwa kwa ajili ya watu hao; wasafirio, wajapokuwa wajinga, hawatapotea katika njia hiyo.
  Isaya 35 :8

  BWANA YESU KRISTO ASIFIWE ✋✋✋✋

  Kuna mambo kumi na sita ambayo tunapaswa kuzingatia kama wasafiri wa Mbinguni kama yafuatavyo:

  1⃣TOBA YA KWELI

  kila msafiri wa mbinguni lazima wawe na moyo wa toba ya kweli.

  31 Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe Mkuu na Mwokozi, awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi.
  Matendo ya Mitume 5 :31

  32 Na sisi tu mashahidi wa mambo haya, pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wamtiio.
  Matendo ya Mitume 5 :32
  Toba ina maana ya kugeuka na kuacha matendo ya zamani… Kuanza maisha mapya.

  2⃣MASAMAHA

  kama msafiri wa mbinguni uwe na masamaha kwa kila mtu aliyekukosea

  Mathayo 6:14,kol 1:13-14

  Marko 3:29
  3⃣JINA LAKO LIWE LIMEANDIKWA MBINGUNI
  LK 10:19,UFU20:15
  4⃣UJAZWE ROHO MTAKATIFU

  warumi 8:9
  5⃣UTAKATIFU
  2KOR7:1,1PET 1:18-21

  6⃣UPENDO WA MUNGU
  mathayo 22:37-40

  7⃣KUMZALIA MUNGU MATUNDA.
  YOHANA 15:1-10

  8⃣Kuwepo katika katika Ushirika Ebr 10:24
  Marko 14:22

  9⃣UBATIZO
  YOH 3:5,22-23

  🔟KUDUMU KATIKA KUOMBA NA KUONEANA…
  MARKO 13:33-36

  1⃣1⃣UZUIE ULIMI WAKO
  1PET 3:10

  1⃣2⃣ONDOA MANUNG’UNIKO
  IKOR10:10
  1⃣3⃣UJUE WITO WAKO.
  YEREMIA 1:4-10

  1⃣4⃣UWE HODARI NA MNYENYEKEVU.
  YOSHUA 1:4-9

  1⃣5⃣UWE MWANAFUNZI WA YESU…YOHANA 8:31-32

  1⃣6⃣UWE MVUMILIVU NA UMALIZE MWENDO WAKO..
  1tim4:12
  Mathayo 24:15

  Ubarikiwe

  massidominick@gmail.com

  “`

  DALILI YA ALIYE HAI KIROHO.


  Kuna vitu vinaonyesha kuwa aliyeokoka bado anaishi kiroho na anaendelea vizuri, katika maisha mapya ndani ya Yesu Kristo. Zifuatazo ni baadhi ya dalili ya hizo:

  1.Ana hamu na kiu ya Neno Mungu. Anatafuta na kusoma, kusikiliza mafundisho, kusoma vitabu vya Neno la Mungu. Huyu mtu ana kiu isiyotulia ya kujitafutia mafundisho ya Neno laMungu. Mpendwa katika Bwana Yesu wewe una kiu hiyo?

  2 Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyoghoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu;
  1 Petro 2 :2

  3 ikiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili.
  1 Petro 2 :3

  2.Anachukia dhambi na kuiepuka kuifanya. Mtoto wa Mungu aliye hai kiroho anepuka dhambi na kuipiga vita kwa watu iwaachie…. Upendo hufurahi pamoja na kweli.

  TUNALITAZAMIA TUMAINI LENYE BARAKA


  TUNALITAZAMIA TUMAINI LENYE BARAKA

  🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍

  BWANA YESU ASIFIWE 🎷🎷🎷

  Tunatazamia tumaini lenye baraka na katika Kristo Yesu Bwana wetu. Tumaini ni matazamio kwa maisha ya baadaye kwa mtu katika maisha ya hapa duniani na katika mbingu mpya na nchi mpya sawa na ufunuo 21. Mpendwa katika maisha haya tunapaswa kutazamia tumaini lenye baraka katika Bwana Yesu mfalme wetu Amen.

  11 Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa;
  Tito 2 :11

  12 nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia; tupate kuishi kwa kiasi, na haki, na utauwa, katika ulimwengu huu wa sasa;
  Tito 2 :12

  13 tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu;
  Tito 2 :13

  kila mtu anatazamia tumaini fulani lakini si zote zina baraka mfano ndoa, kazi, biashara, nyumba nzuri, watoto… N. K lazima utazame tumaini lenye Baraka katika maisha yako kwa kumwamini Bwana Yesu aliye na hakikisho la usalama wa maisha yetu.

  kuniomba, nami nitawasikiliza.
  Yeremia 29 :12

  13 Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote.
  Yeremia 29 :13

  14 Nami nitaonekana kwenu, asema Bwana, nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi, nikiwatoa katika mataifa yote, na katika mahali pote, nilikowafukuza, asema Bwana; nami nitawaleta tena, hata mahali ambapo kutoka hapo naliwafanya mchukuliwe mateka.

  Yeremia 29 :14

  🖍AHADI ZA MUNGU KATIKA MAISHA YA HAPA DUNUANI.🖍
  Mungu muumba wa mbingu na nchi ameahidi maisha yenye matumaini kwako. je! Unasembuliwa na nini?hata kama ni magonjwa yasiyo na tiba, ndoa yenye vurugu, umekosa matumaini kwenye masomo au kukosa kazi…tumeahidiwa tumaini lenye baraka za BWANA. Kumbuka tunaposema baraka ni kinyume cha laana hakika yatabarikiwa na Bwana Mungu.

  1 Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na mwe na amani kwa Mungu, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo,
  Warumi 5 :1

  2 ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake; na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu.
  Warumi 5 :2

  3 Wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia; mkijua ya kuwa dhiki, kazi yake ni kuleta saburi;
  Warumi 5 :3

  4 na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo; na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini;
  Warumi 5 :

  5 na tumaini halitahayarishi; kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi.
  Warumi 5 :5

  KIUCHUMI
  11 Jihadhari, usije ukamsahau Bwana, Mungu wako, kwa kutozishika amri zake, na hukumu zake, na sheria zake, ninazokuamuru leo.
  Kumbukumbu la Torati 8 :11

  12 Angalia, utakapokuwa umekula na kushiba, na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake;
  Kumbukumbu la Torati 8 :12

  13 na makundi yako ya ng’ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka;
  Kumbukumbu la Torati 8 :13

  14 basi hapo moyo wako usiinuke, ukamsahau Bwana, Mungu wako, aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa;
  Kumbukumbu la Torati 8 :14

  15 aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji; aliyekutolea maji katika mwamba mgumu,
  Kumbukumbu la Torati 8 :15

  16 aliyekulisha jangwani kwa mana, wasiyoijua baba zako; apate kukutweza, apate kukujaribu, ili kukutendea mema mwisho wako.
  Kumbukumbu la Torati 8 :16

  17 Hapo usiseme moyoni mwako, Nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo.
  Kumbukumbu la Torati 8 :17

  18 Bali utamkumbuka Bwana, Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri; ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako, kama hivi leo.
  Kumbukumbu la Torati 8 :18

  NDOA NA FAMILIA
  2 Taabu ya mikono yako hakika utaila; Utakuwa heri, na kwako kwema.
  Zaburi 128 :2

  3 Mkeo atakuwa kama mzabibu uzaao, Vyumbani mwa nyumba yako. Wanao kama miche ya mizeituni Wakiizunguka meza yako.
  Zaburi 128 :3

  4 Tazama, atabarikiwa hivyo, yule amchaye Bwana.
  Zaburi 128 :4

  5 Bwana akubariki toka Sayuni; Uone uheri wa Yerusalemu siku zote za maisha yako;
  Zaburi 128 :5

  6 Naam, ukawaone wana wa wanao. Amani ikae na Israeli.
  Zaburi 128 :6

  KIKAZI NA KIELIMU.
  13 Bwana atakufanya kuwa kichwa, wala si mkia; nawe utakuwa juu tu, wala huwi chini; utakapoyasikiza maagizo ya Bwana, Mungu wako, nikuagizayo hivi leo, kuyaangalia na kufanya;
  Kumbukumbu la Torati 28 :13

  BAADA YA MAISHA YA DUNIANI.
  1 Msifadhaike mioyoni mwenu; mnamwamini Mungu, niaminini na mimi.
  Yohana 14 :1

  2 Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi; kama sivyo, ningaliwaambia; maana naenda kuwaandalia mahali.
  Yohana 14 :2

  3 Basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu; ili nilipo mimi, nanyi mwepo.
  Yohana 14 :3

  4 Nami niendako mwaijua njia.
  Yohana 14 :4

  5 Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako; nasi twaijuaje njia?
  Yohana 14 :5

  6 Yesu akamwambia, Mimi ndimi njia, na kweli, na uzima; mtu haji kwa Baba, ila kwa njia ya mimi.
  Yohana 14 :6

  mpendwa wangu usikate tamaa maana Mungu wetu anampango mwema na maisha yako. liko tumaini la baraka kwako.

  BY PASTOR DOMINICK MASSI from Manyara Tanzania.

  massidominick@gmail.com

  “`NURU YAKO IANGAZE MBELE YA ULIMWENGU


  💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡

  Bwana Yesu Kristo asifiwe

  Bwana Yesu ametuangaza kuwa nuru yetu iwaangazie ulimwengu wote wapate kuona njia ya nzuri ya maisha.
  Hapa inamaana ya watu wasiomjua Mungu wayatazamapo matende yetu mema wamtukuze Mungu wetu.

  14 Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima.
  Mathayo 5 :14

  Sisi ni nuru ya ulimwengu… Katika maisha ya kila siku tunapaswa kufikiri upya kuhusu kuwa mfano kwa watu wasiomjua Mungu ambao tunaishi nao.

  15 Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango; nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani.
  Mathayo 5 :15

  16 Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni.
  Mathayo 5 :16

  WATU WATAKUJA KWA YESU BAADA YA KUONA MATENDO YETU MEMA.

  Yohana : 3

  21 Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu.

  mpendwa wangu katika Yesu Kristo baada ya kuokoka kwako unapaswa kuwa makini na matendo yako.
  Usiwe kwazo kwa kwa wengine bali nuru kwao. .

  DAMU YAO HAITADAIWA KWETU.

  12 Mwe na mwenendo mzuri kati ya Mataifa, ili, iwapo huwasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa.
  1 Petro 2 :12

  massidominick@gmail.com“`

  USICHOKE KUOMBA MUNGU ANAJIBU MAOMBI YETU


  🛐🛐🛐🛐🛐🛐
  mimi kama baba najabu maombi ya mtoto wangu ikiwa ameomba sawa sawa na kama anavyopenda ni vema. Mfano mtoto wa miaka 5 akiomba kuendesha gari unamruhusu?
  Maombi yanajibiwa kulingana na mapenzi ya Mungu.
  Penda kujifunza kukua kiroho ili Mungu akujibu aina fulani ya maombi.
  1 Lakini nasema ya kuwa mrithi, wakati wote awapo mtoto, hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote;
  Wagalatia 4 :1

  2 bali yu chini ya mawakili na watunzaji, hata wakati uliokwisha kuamriwa na baba.
  Wagalatia 4 :2

  MUNGU ANAJIBU SAWA NA IMANI

  17 Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka mitatu na miezi sita.
  Yakobo 5 :17

  18 Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake.
  Yakobo 5 :18

  OMBA SAWA NA MAPENZI YA MUNGU
  14 Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa, tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake, atusikia.
  1 Yohana 5 :14

  15 Na kama tukijua kwamba atusikia, tuombacho chote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomwomba.
  1 Yohana 5 :15

  UBARIKIWE MNOO
  NAKUPENDA SANA KWA JINA YESU.

  massidominick@gmail.com

  KUTOA MWILI WAKO KAMA SADAKA TAKATIFU KWA MUNGU ALIYEKUPA HAI.


  Bwana Yesu Kristo asifiwe 🎷🎷🎷🎷🎷
  Mpendwa katika jina la Yesu tunapaswa kujitoa miili yetu kama sadaka kwa Mungu aliye hai ili kuleta ufanisi katika huduma yetu. Ili kuleta mabadiliko tunapaswa kujikana na kumfuata Yesu kwa moyo wa kweli na kufanya kazi kwa kadiri ya imani yetu katika mwili wa Kristo ili ujengwe na kuukuza.

  1 Basi, ndugu zangu, nawasihi, kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana.
  Warumi 12 :1

  2 Wala msiifuatishe namna ya dunia hii; bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza, na ukamilifu.
  Warumi 12 :2

  3 Kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia; bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani.
  Warumi 12 :3

  4 Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja;
  Warumi 12 :4

  5 Vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo, kila mmoja kwa mwenzake.
  Warumi 12 :5

  6 Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali, kwa kadiri ya neema mliyopewa; ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani;
  Warumi 12 :6

  7 ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu; mwenye kufundisha, katika kufundisha kwake;
  Warumi 12 :7

  8 mwenye kuonya, katika kuonya kwake; mwenye kukirimu, kwa moyo mweupe; mwenye kusimamia kwa bidii mwenye kurehemu, kwa furaha.
  Warumi 12 :8

  9 Pendo na lisiwe na unafiki lichukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema.
  Warumi 12 :9

  10 Kwa pendo la udugu, mpendane ninyi kwa ninyi; kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu;
  Warumi 12 :10

  _massidominick@gmail.com_

  ADUI WA ROHO YAKO NI MWILI. EPUKA TAMAA ZA MWILI.


  Bwana Yesu Kristo asifiwe……

  Kati mambo mengi yalitokea kwa maisha ya utakatifu kwa wengi ni kushindwa kuweza kutawala tamaa za mwili. Mwili wako ni adui wa roho yako mpendwa… Wewe kama mpitaji na msafiri hapa duniani usifuate tamaa za mwili.

  11 Wapenzi, nawasihi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho.
  1 Petro 2 :11

  TAMAA NI DHAMBI.
  Kama hutaweza kudhibiti tamaa ya mwili itakufukisha katika dhambi. Tunapaswa kubana mwili kwa sababu mwili unapinga nia ya Roho
  13 Mtu ajaribiwapo, asiseme, Ninajaribiwa na Mungu; maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu.
  Yakobo 1 :13

  14 Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe huku akivutwa na kudanganywa.
  Yakobo 1 :14

  15 Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti.
  Yakobo 1 :15

  16 Ndugu zangu wapenzi, msidanganyike.
  Yakobo 1 :16

  TUISHI KWA ROHO ILI TUDHINDE TAMAA ZA MWILI.
  16 Basi nasema, Enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili.
  Wagalatia 5 :16

  17 Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili; kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka.
  Wagalatia 5 :17

  18 Lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria.
  Wagalatia 5 :18

  19 Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya, uasherati, uchafu, ufisadi,
  Wagalatia 5 :19

  20 ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi,
  Wagalatia 5 :20

  21 husuda, ulevi, ulafi, na mambo yanayofanana na hayo, katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu.
  Wagalatia 5 :21

  22 Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu,
  Wagalatia 5 :22

  23 upole, kiasi; juu ya mambo kama hayo hakuna sheria.
  Wagalatia 5 :23

  Mungu akubariki sana kusoma.
  massidominick@gmail.com

  *HUDUMA YA UKUHANI._mhudumu wa patakatifu, na wa ile hema ya kweli, ambayo Bwana aliiweka wala si mwanadamu._


  *HUDUMA YA UKUHANI.*
  _mhudumu wa patakatifu, na wa ile hema ya kweli, ambayo Bwana aliiweka wala si mwanadamu._
  🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊

  “`1 Basi, katika hayo tunayosema, neno lililo kuu ndilo hili: Tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Ukuu mbinguni,
  Waebrania 8 :1

  2 mhudumu wa patakatifu, na wa ile hema ya kweli, ambayo Bwana aliiweka wala si mwanadamu.
  Waebrania 8 :2

  3 Maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe vipawa na dhabihu; kwa hiyo lazima huyu naye awe na kitu cha kutoa.
  Waebrania 8 :3

  4 Kama angekuwa juu ya nchi, asingekuwa kuhani; maana wako watoao sadaka kama iagizavyo sheria;
  Waebrania 8 :4

  5 watumikiao mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni, kama Musa alivyoagizwa na Mungu, alipokuwa tayari kuifanya ile hema; maana asema, Angalia ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima.
  Waebrania 8 :5

  6 Lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi, kwa kadiri alivyo mjumbe wa agano lililo bora, lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora.
  Waebrania 8 :6

  7 Maana kama lile la kwanza lingalikuwa halina upungufu, nafasi isingalitafutwa kwa lile la pili.
  Waebrania 8 :7

  8 Maana, awalaumupo, asema Angalia, siku zinakuja, asema Bwana, Nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya;
  Waebrania 8 :8

  9 Halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao, Katika siku ile nilipowashika mikono yao niwatoe katika nchi ya Misri. Kwa sababu hawakudumu katika agano langu, Mimi nami sikuwajali asema Bwana.
  Waebrania 8 :9

  10 Maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli Baada ya siku zile, asema Bwana; Nitawapa sheria zangu katika nia zao, Na katika mioyo yao nitaziandika; Nami nitakuwa Mungu kwao, Nao watakuwa watu wangu.
  Waebrania 8 :10

  11 Nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake, Na kila mtu na ndugu yake, akisema, Mjue Bwana; Kwa maana wote watanijua, Tangu mdogo wao hata mkubwa wao.
  Waebrania 8 :11

  12 Kwa sababu nitawasamehe maovu yao, Na dhambi zao sitazikumbuka tena.
  Waebrania 8 :12

  13 Kwa kule kusema, Agano jipya, amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu. Lakini kitu kianzacho kuwa kikuukuu na kuchakaa ki karibu na kutoweka.
  Waebrania 8 :13“`

  _massidominick@gmail.com_

  TUNALITAZAMIA TUMAINI LENYE BARAKA


  BWANA YESU ASIFIWE 🎷🎷🎷

  Tunatazamia tumaini lenye baraka na katika Kristo Yesu Bwana wetu. Tumaini ni matazamio kwa maisha ya baadaye kwa mtu katika maisha ya hapa duniani na katika mbingu mpya na nchi mpya sawa na ufunuo 21. Mpendwa katika maisha haya tunapaswa kutazamia tumaini lenye baraka katika Bwana Yesu mfalme wetu Amen.

  11 Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa;
  Tito 2 :11

  12 nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia; tupate kuishi kwa kiasi, na haki, na utauwa, katika ulimwengu huu wa sasa;
  Tito 2 :12

  13 tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu;
  Tito 2 :13

  kila mtu anatazamia tumaini fulani lakini si zote zina baraka mfano ndoa, kazi, biashara, nyumba nzuri, watoto… N. K lazima utazame tumaini lenye Baraka katika maisha yako kwa kumwamini Bwana Yesu aliye na hakikisho la usalama wa maisha yetu.

  kuniomba, nami nitawasikiliza.
  Yeremia 29 :12

  13 Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote.
  Yeremia 29 :13

  14 Nami nitaonekana kwenu, asema Bwana, nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi, nikiwatoa katika mataifa yote, na katika mahali pote, nilikowafukuza, asema Bwana; nami nitawaleta tena, hata mahali ambapo kutoka hapo naliwafanya mchukuliwe mateka.

  Yeremia 29 :14

  AHADI ZA MUNGU KATIKA MAISHA YA HAPA DUNUANI.

  mungu muumba wa mbingu na nchi ameahidi maisha yenye matumaini kwako. je! Unasembuliwa na nini?hata kama ni magonjwa yasiyo na tiba, ndoa yenye vurugu, umekosa matumaini kwenye masomo au kukosa kazi…tumeahidiwa tumaini lenye baraka za BWANA. Kumbuka tunaposema baraka ni kinyume cha laana hakika yatabarikiwa na Bwana Mungu.

  1 Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na mwe na amani kwa Mungu, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo,
  Warumi 5 :1

  2 ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake; na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu.
  Warumi 5 :2

  3 Wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia; mkijua ya kuwa dhiki, kazi yake ni kuleta saburi;
  Warumi 5 :3

  4 na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo; na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini;
  Warumi 5 :

  5 na tumaini halitahayarishi; kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi.
  Warumi 5 :5

  KIUCHUMI

  11 Jihadhari, usije ukamsahau Bwana, Mungu wako, kwa kutozishika amri zake, na hukumu zake, na sheria zake, ninazokuamuru leo.
  Kumbukumbu la Torati 8 :11

  12 Angalia, utakapokuwa umekula na kushiba, na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake;
  Kumbukumbu la Torati 8 :12

  13 na makundi yako ya ng’ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka;
  Kumbukumbu la Torati 8 :13

  14 basi hapo moyo wako usiinuke, ukamsahau Bwana, Mungu wako, aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa;
  Kumbukumbu la Torati 8 :14

  15 aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji; aliyekutolea maji katika mwamba mgumu,
  Kumbukumbu la Torati 8 :15

  16 aliyekulisha jangwani kwa mana, wasiyoijua baba zako; apate kukutweza, apate kukujaribu, ili kukutendea mema mwisho wako.
  Kumbukumbu la Torati 8 :16

  17 Hapo usiseme moyoni mwako, Nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo.
  Kumbukumbu la Torati 8 :17

  18 Bali utamkumbuka Bwana, Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri; ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako, kama hivi leo.
  Kumbukumbu la Torati 8 :18

  NDOA NA FAMILIA

  2 Taabu ya mikono yako hakika utaila; Utakuwa heri, na kwako kwema.
  Zaburi 128 :2

  3 Mkeo atakuwa kama mzabibu uzaao, Vyumbani mwa nyumba yako. Wanao kama miche ya mizeituni Wakiizunguka meza yako.
  Zaburi 128 :3

  4 Tazama, atabarikiwa hivyo, yule amchaye Bwana.
  Zaburi 128 :4

  5 Bwana akubariki toka Sayuni; Uone uheri wa Yerusalemu siku zote za maisha yako;
  Zaburi 128 :5

  6 Naam, ukawaone wana wa wanao. Amani ikae na Israeli.
  Zaburi 128 :6

  KIKAZI NA KIELIMU.

  13 Bwana atakufanya kuwa kichwa, wala si mkia; nawe utakuwa juu tu, wala huwi chini; utakapoyasikiza maagizo ya Bwana, Mungu wako, nikuagizayo hivi leo, kuyaangalia na kufanya;
  Kumbukumbu la Torati 28 :13

  BAADA YA MAISHA YA DUNIANI.

  1 Msifadhaike mioyoni mwenu; mnamwamini Mungu, niaminini na mimi.
  Yohana 14 :1

  2 Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi; kama sivyo, ningaliwaambia; maana naenda kuwaandalia mahali.
  Yohana 14 :2

  3 Basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu; ili nilipo mimi, nanyi mwepo.
  Yohana 14 :3

  4 Nami niendako mwaijua njia.
  Yohana 14 :4

  5 Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako; nasi twaijuaje njia?
  Yohana 14 :5

  6 Yesu akamwambia, Mimi ndimi njia, na kweli, na uzima; mtu haji kwa Baba, ila kwa njia ya mimi.
  Yohana 14 :6

  mpendwa wangu usikate tamaa maana Mungu wetu anampango mwema na maisha yako. liko tumaini la baraka kwako.

  BY PASTOR DOMINICK MASSI from Manyara Tanzania.

  massidominick@gmail.com

  ROHO MTAKATIFU ANENA WAZI


  Bwana Yesu asifiwe wapendwa……

  Roho Mtakatifu ameshatuonya kuwa duniani kutatokea roho ya mpinga Kristo na manabii wa uwongo, hivyo usiamini kila roho. Hivi sasa kumetokea maombo ya ajabu sana duniani.

  1 Wapenzi, msiiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho, kwamba zimetokana na Mungu; kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani.
  1 Yohana 4 :1

  2 Katika hili mwamjua Roho wa Mungu; kila roho ikiriyo kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu.
  1 Yohana 4 :2

  3 Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo ambayo mmesikia kwamba yaja; na sasa imekwisha kuwako duniani.
  1 Yohana 4 :3

  BEYONCE…. NA KITABU CHAKE BEYBLE.

  Uwepo wa msichana huyu kuwa na roho ya kutojua Mungu wa kweli, ameniingiza roho ya uchafu duniani kwa watu kumwabudu na kuheshimiwa na watu wasiojiweza.

  Hata wanamuziki wengi wa Bongo… Na waigizaji wamemwiga mchawi huyu wa kimarekani.

  YAKO MAMBO KADHA WA KADHA YANAYONYESHA TUNAPASWA KUWA MAKINI.

  PORNOGRAPHY…

  wanawake wenye mizigo ya Dhambi kama Storms Thomas ambaye ni kinara wapiga za ngono na video za uchi… Ni uthibitisho kuwa wengi wamekuwa washirika wa mpinga Kristo na unabii wa uwongo.

  1 Lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari.
  2 Timotheo 3 :1

  2 Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi,
  2 Timotheo 3 :2

  3 wasiowapenda wa kwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema,
  2 Timotheo 3 :3

  4 wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu;
  2 Timotheo 3 :4

  5 wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake; hao nao ujiepushe nao.
  2 Timotheo 3 :5

  6 Kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu, na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi;
  2 Timotheo 3 :6

  Tuwe makini… .

  massidominick@gmail.com

  [5/24, 09:05] Pst Dominick Massi: _massidominick@gmail.com_
  [5/24, 09:06] Pst Dominick Massi: https://dominickfoundation.wordpress.com/

  UKUAJI KATIKA WOKOVU NI KUJUA NINI?


  NAKUOMBEA KWA MUNGU SOMA HII.

  “`UKUAJI KATIKA WOKOVU NI KUJUA NINI?

  *Kumjua Mungu wa kweli wa pekee.*
  Mungu wetu hafananishiwi na kitu chochote hapa duniani, mbinguni na hata chini ya nchi.
  Hairuhusu sisi tuabudu vitu au kuiheshimu au kuvitumikia au kuiheshimu.
  Yeye asiyefananishwa na kazi ya mikono ya binadamu….
  Mfano katika baadhi ya dini wanasema TUWAHESHIMU… Lakini kwa Mungu ni chukizo…
  “`Matendo17

  25 wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu cho chote; kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote.
  1 Mungu akanena maneno haya yote akasema,
  Kutoka 20 :1

  2 Mimi ni Bwana, Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa.
  Kutoka 20 :2

  3 Usiwe na miungu mingine ila mimi.
  Kutoka 20 :3

  4 Usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu cho chote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia.
  Kutoka 20 :4

  5 Usivisujudie wala kuvitumikia; kwa kuwa mimi, Bwana, Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu; nawapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao,
  Kutoka 20 :5

  “`

  *Upate walimu sahihi wa Neno la Mungu*

  Ili TUSIPOTIE mbali na kweli ya Mungu lazima tupate kweli ya Neno sahihi ya Mungu kwa watu sahihi.
  Siyo mapokeo ya kibinadamu.
  👉kanisa limesafiri miaka 2018
  Hapa ni kanisa la Agano jipya la milele ilifanywa na mitume. Lakini kuna desturi za makabila ya Ulaya yamepenya kanisani.
  Mfano kuombea wafu, kuomba wazungu waliokufa… Wakati tukiomba babu zetu wanasema ni chukizo kweli ni chukizo kuomba mtu. Kutokana na hayo Petro mtume wa Yesu anasema hivi… 1 Basi, wekeni mbali uovu wote na hila yote, na unafiki na husuda na masingizio yote.
  1 Petro 2 :1

  2 Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyoghoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu;
  1 Petro 2 :2

  4 Mmwendee yeye, jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule, lenye heshima.
  1 Petro 2 :3
  “`

  MPENDW JINA LA YESU FAHAMU MWOMBEZI PEKEE NA MWOKOZI PEKEE

  *🎤MARIA YA MAMA WA YESU ALIMJUA MWOKOZI WAKE NA ALIMWOMBA.*
  Luka : 1

  47 Na roho yangu imemfurahia Mungu, Mwokozi wangu;
  13 Hata walipoingia, wakapanda orofani, walipokuwa wakikaa; Petro, na Yohana, na Yakobo, na Andrea, Filipo na Tomaso, Bartholomayo na Mathayo, Yakobo wa Alfayo, na Simoni Zelote, na Yuda wa Yakobo.
  Matendo ya Mitume 1 :13

  14 Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali, pamoja nao wanawake, na Mariamu mama yake Yesu, na ndugu zake.
  Matendo ya Mitume 1 :14
  *MITUME WALIMJUA MWOKOZI WAO*

  29 Basi sasa, Bwana, yaangalie matisho yao; ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote,
  Matendo ya Mitume 4 :29

  30 ukinyosha mkono wako kuponya; ishara na maajabu vifanyike kwa jina la Mtumishi wako mtakatifu Yesu.
  Matendo ya Mitume 4 :30

  31 Hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri.
  Matendo ya Mitume 4 :31

  *WEWE NA MIMI TUSILOGWE NA MAFUNDISHO YA UWONGO.*

  Maombi tunapaswa kumwomba baba yetu wa mbinguni.
  8 Basi msifanane na hao; maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamwomba.
  Mathayo 6 :8

  9 Basi ninyi salini hivi; Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, Ufalme wako uje,
  Mathayo 6 :9

  10 Mapenzi yako yatimizwe, hapa duniani kama huko mbinguni.
  Mathayo 6 :10

  11 Utupe leo riziki yetu.
  Mathayo 6 :11

  12 Utusamehe deni zetu, kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu.
  Mathayo 6 :12

  13 Na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. [Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu, hata milele. Amina.]
  Mathayo 6 :13

  TUNAYE MWOMBEZI ALIYE HAI👈😁😁😁😁
  Kuhusu nani anatuombea katika udhaifu wetu
  34 Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa; naam, na zaidi ya hayo, amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu; tena ndiye anayetuombea.
  Warumi 8 :34

  22 basi kwa kadiri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi.
  Waebrania 7 :22

  23 Tena wale walifanywa makuhani wengi, kwa sababu wazuiliwa na mauti wasikae;
  Waebrania 7 :23

  24 bali yeye, kwa kuwa akaa milele, anao ukuhani wake usioondoka.
  Waebrania 7 :24

  25 Naye, kwa sababu hii, aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye; maana yu hai sikuzote ili awaombee.
  Waebrania 7 :25

  Yohana : Mlango 17

  9 Mimi nawaombea hao; siuombei ulimwengu; bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako;

  Yohana : Mlango 17

  20 Wala si hao tu ninaowaombea; lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao.

  RAFIKI YAKO NIKUPENDAYE PASTOR MASSI

  https://dominickfoundation.wordpress.com/

  massidominick@gmail.com
  🛐🛐🛐🛐🛐🛐
  Shirikisho wengine

  MUNGU WETU NI MWENYE NGUVU


  “`✋✋✋✋✋
  BWANA YESU ASIFIWE WATUMISHI 🙆🙆

  Katika maisha kuna majaribu, vita, njaa, magonjwa, na migogoro, umasikini na mengine mengi lakini Mungu baba yetu anakuuliza kupitia Neno lake…

  “`
  19 mkuu wa mashauri, mweza katika kutenda; ambaye macho yake yamefumbuka juu ya njia zote za wanadamu, kumpa kila mtu kwa kadiri ya njia zake, na kwa kadiri ya matunda ya matendo yake,
  Yeremia 32 :19

  20 wewe uliyeweka ishara na ajabu katika nchi ya Misri hata siku hii ya leo, katika Israeli na kati ya watu wengine; na kujifanyia jina kama ilivyo leo;
  Yeremia 32 :20

  21 ukawatoa watu wako, Israeli, katika nchi ya Misri, kwa ishara, na kwa ajabu, na kwa mkono hodari, na kwa mkono ulionyoshwa, na kwa utisho mkuu;
  Yeremia 32 :21

  22 ukawapa nchi hii, uliyowaapia baba zao kwamba utawapa, nchi iliyojaa maziwa na asali;
  Yeremia 32 :22

  23 nao wakaingia, wakaimiliki; lakini hawakuitii sauti yako, wala hawakuenda katika sheria yako; hawakutenda neno lo lote katika haya uliyowaagiza wayatende; basi, kwa sababu hii umeleta juu yao mabaya haya yote;
  Yeremia 32 :23

  24 angalia maboma haya; wameujia mji huu ili kuutwaa; na mji huu umetiwa katika mikono ya Wakaldayo wanaopigana nao, kwa sababu ya upanga, na njaa, na tauni; na hayo uliyosema yamekuwa; na, tazama, wewe unayaona.
  Yeremia 32 :24

  25 Nawe, Ee Bwana MUNGU, umeniambia, Jinunulie shamba lile kwa fedha, ukawaite mashahidi; iwapo mji huu umetiwa katika mikono ya Wakaldayo; je! Itakuwaje?
  Yeremia 32 :25

  26 Ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia, kusema,
  Yeremia 32 :26

  *_27 Tazama, mimi ni Bwana, Mungu wa wote wenye mwili; je! Kuna neno gumu lo lote nisiloliweza_ ?*
  Yeremia 32 :27
  UBARIKIWE

  massidominick@gmail.com

  VUA MACHO YAKO NA KUANGALIA


  Nakusalimu kwa Jina la Bwana Yesu…

  Macho ya kawaida ya binadamu ni taa ya mwili wake, na mitazamo ya kawaida ni silaha yake ukawaida ya kupambana na giza lisipate mwili wake. Lakini ukitaka kuona katika ulimwengu wa Roho lazima kuvua macho yako. Yoshua akitaka kuukabili mji kwa macho yake lakini Mungu alikataza aingie vitani kimwili.

  YOSHUA 5
  13 Ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, akavua macho yake na kuangalia, na tazama, mtu mume akasimama kumkabili mbele yake, naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake; Yoshua akamwendea, na kumwambia, Je! Wewe u upande wetu, au upande wa adui zetu?
  14 Akasema, La, lakini nimekuja sasa, nili amiri wa jeshi la BWANA. Yoshua akapomoka kiusouso hata nchi, naye akasujudu, akamwuliza, Bwana wangu aniambia nini mimi mtumishi wake?
  15 Huyo amiri wa jeshi la BWANA akamwambia Yoshua, Vua viatu vyako miguuni mwako; kwa kuwa mahali hapo usimamapo ni patakatifu. Yoshua akafanya vivyo.

  Lazima kuvua misimamo yako ili uone mpango wa Mungu katika maisha yako. Kuna macho ya rohoni ambayo ukiwa nayo utawaona malaika ambao Mungu anawatuma wakisaidiwa.

  2 wafalme : Mlango 6

  17 Elisha akaomba, akasema, Ee BWANA, nakusihi, mfumbue macho yake, apate kuona. BWANA akamfumbua macho yule mtumishi; naye akaona; na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote.

  Mungu alimsaidia Gehazi mtumishi wa Elisha baada ya Maombi ya kufunguliwa macho.

  Naomba Mungu akufungue macho……

  UBARIKIWE.

  massidominick@gmail.com kwa

  MAJARIBU NI VITA DHIDI YA IMANI YETU. ________________


  MAJARIBU NI VITA DHIDI YA IMANI YETU. ________________
  MPENDWA KATIKA JINA LA YESU NAKUSALIMU.

  Napenda tutafakari pamoja kuhusu majaribu.

  *Majaribu kwa ujumla ni vita dhidi ya imani yetu. Hivyo tunapaswa kubeba mzigo wa maombi katika maisha yate.*
  *Neema ya Mungu yatosha kutuwezesha kushinda kila vita juu yetu.*

  *VYANZO VYA MAJARIBU*

  kuna vyanzo vitatu kujaribiwa katika maisha yetu.

  🔆Mwili… ni adui wa maswala ya imani na rohoni hivyo tunapaswa kuwa makini na vita hivyo..

  *Yakobo1*
  *13 Mtu ajaribiwapo, asiseme, Ninajaribiwa na Mungu; maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu.*
  *14 Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe huku akivutwa na kudanganywa.*
  *15 Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti.*

  Tamaa ya mwili…

  👉Uasherati
  👉Ulevi
  👉Kusahau 👉 kumtolea Mungu. n. K

  🔆shetani… Ni mzalishaji mkubwa wa majaribu na vita vya kiroho… Tunapaswa tuwe makini asikufunge goli…

  Waefeso : Mlango 4

  “`27 wala msimpe Ibilisi nafasi.

  Ukimpa shetani nafasi ataiharibu imani yako.

  Yeye ni mshitaki.

  1pet 5
  8 Mwe na kiasi na kukesha; kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi, kama simba angurumaye, huzunguka-zunguka, akitafuta mtu ammeze.
  9 Nanyi mpingeni huyo, mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani.

  🔆Mungu akiruhusu imani yako ijaribiwe atakuwa karibu kuhakikisha usifeli mtihani wako ili upokee taji.
  1 Kor 10
  13 Jaribu halikuwapata ninyi, isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu; ila Mungu ni mwaminifu; ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo; lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili mweze kustahimili.

  “`
  JIPANGE KUSHINDA MAJARU NA VITA VYA IMANI.

  *_🛐Maombi ya kuomba kushinda kama umeonyeshwa kuwa kuna vita mbele._*
  Ndiyo sababu Yesu alikwenda usiku mlimani kwa maombi ili ashinde vita vikubwa vya Imani mbele yake.
  “`Luka : Mlango 22

  42 akisema, Ee Baba, ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee kikombe hiki; walakini si mapenzi yangu, bali yako yatendeke.

  Usidharau ndoto au ushuhuda wa mwongoni kuhusu jambo lolotte unaloonyeshwa Mungu. Bwana Yesu alisema ombeni msije misingi jaribuni.
  Hii ina maana ya kwamba kuna aina ya majaribu haitakiwi kuingia…
  👉usifanye mtihani uliotungwa na shetani. Hakuna malipo kwa Mungu kwa mtihani wa shetani. Unayo silaha ya kumpinga katika maombi ya vita maana utashinda kwa damu ya mwanakondoo.

  🌶UVUMILIVU
  Imani yako ikiwa na uvumilivu unashinda katika vita dhidi ya Imani.
  Yakobo 5
  10 Ndugu, watwaeni manabii walionena kwa jina la Bwana, wawe mfano wa kustahimili mabaya, na wa uvumilivu.
  11 Angalieni, twawaita heri wao waliosubiri. Mmesikia habari ya subira yake Ayubu, mmeuona mwisho wa Bwana ya kwamba Bwana ni mwingi wa rehema, mwenye huruma.

  MISTARI YA KUINUA IMANI WAKATI WA KUJARIBIWA.
  🛐ZABURI 23

  1 BWANA ndiye mchungaji wangu,Sitapungukiwa na kitu.
  2 Katika malisho ya majani mabichi hunilaza,Kando ya maji ya utulivu huniongoza.
  3 Hunihuisha nafsi yangu; na kuniongozaKatika njia za haki kwa ajili ya jina lake.
  4 Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti,Sitaogopa mabaya;Kwa maana Wewe upo pamoja nami,Gongo lako na fimbo yako vyanifariji.
  5 Waandaa meza mbele yangu,Machoni pa watesi wangu.Umenipaka mafuta kichwani pangu,Na kikombe changu kinafurika.
  6 Hakika wema na fadhili zitanifuataSiku zote za maisha yangu;Nami nitakaa nyumbani mwa BWANA milele.

  massidominick@gmail.com

  https://dominickfoundation.wordpress.com/

  “`

  UWE NA MCHO YA ROHONI


  [3/9, 7:52 AM] Pst Dominick Massi 🎤🎤: “`*KUNA WATU LAZIMA UTENGANE NAO ILI UPOKEE BARAKA KUTOKA KWA MUNGU*

  Si kila mtu katika maisha yako yafaa awe wa karibu kwako, kwani wakiwa nawe wananyonya kiroho chako. Mungu atuinulie watu wa kutufaa ili kufikia hatima ya maisha yetu. Mungu anapotuita katika maisha yetu, pia kuna watu atatuinulia ili kufikia viwango vya ubora vya kiroho na mibaraka aliyo aliyoahidi. Kanuni ya kupokea Baraka kutoka kwa Mungu kuna mazingira lazima tuandae ili zile Baraka zitufikie katika maisha yetu. Mojawapo ni kutengana na watu fulani kiroho ili yabarikiwe.. Mfano kama wewe ni kipenzi cha mama ambaye bado ni kuhani wa ufalme wa giza yaani mchawi au mganga na bado manapendana na kushirikiana. Ujue katika ulimwengu wa roho wewe unaambatana na huyu mtu. Au mwanamke ambaye mume wake ni Maganga wa mshirikina, wakati mume anapiga ramli au falaki au kutazama nyakati mbaya na mke akaandaa chakula cha wageni basi kazi yenu ni moja.Basi naomba tutazame mifano michache kibiblia.

  🔵ABRAHAMU.

  Mwanzo 12:1-12

  Aliitwa na Mungu mwenyewe kutoka Uru wa ukaldayo kwenda kwenye baraka zake. Lakini ABRAHAMU alimchukua Lutu mwana wa nduguye. Kitu ambayo haikuwa ni mapenzi Mungu. Kila mtu alitoka na watu wake na vitu vya Mungu akawa kimya kwa ABRAHAMU. Alipotengana Mungu alisema naye kwa habari ya Baraka zake.

  Mwanzo 13
  14 BWANA akamwambia Abramu, alipokwisha kutengana na Lutu, Inua sasa macho yako, ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini, na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi;
  15 maana nchi hii yote uionayo, nitakupa wewe na uzao wako hata milele.
  16 Na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi; hata mtu akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika.
  17 Ondoka, ukatembee katika nchi hii katika mapana yake, na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo.
  18 Basi Abramu akajongeza hema yake, akaja akakaa kwenye mialoni ya Mamre, nayo ni miti iliyoko Hebroni, akamjengea BWANA madhabahu huko.

  Kuna watu lazima UTENGANE nao ili mazingira ya ibada kwako yawe na upenyo , mfano kwa ABRAHAMU naona yafuatayo:

  1⃣Abrahamu wakati alipokuwa na Lutu Mungu hakuonyesha mipaka halisi ya Baraka zake.

  2⃣kulikuwa na ugomvi kati ya familia zao na wafanyakazi pia.

  3⃣Hakupata ahadi kubwa ya Mungu.

  4⃣. Alikuwa hapati upenyo wa kiroho maana migogoro wa kifamilia ulimsumabua.

  🔵ISAYA 6:1-12

  Isaya alipokuwa na Uzia Mfalme alikuwa hakumwona Bwana Mungu. Isaya akasema yeye anakaa kati ya wenye midomo michafu, naye ana midomo michafu. Mpendwa msomaji wangu Yesu Kristo akaonekana ndani ya maisha yako lazima utoke kati ya watu wenye matusi,lugha chafu, wasengenyaji, na washirikina. Hao ukikaa nao hutamwona Mungu.

  ISAYA 6

  1 Katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia nalimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi, kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu.
  2 Juu yake walisimama maserafi; kila mmoja alikuwa na mabawa sita; kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka.
  3 Wakaitana, kila mmoja na mwenzake, wakisema, Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu, ni BWANA wa majeshi; dunia yote imejaa utukufu wake.
  4 Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi.
  5 Ndipo niliposema, Ole wangu! Kwa maana nimepotea; kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu; na macho yangu yamemwona Mfalme, BWANA wa majeshi.
  6 Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia; naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu;
  7 akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, Tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa.
  8 Kisha nikaisikia sauti ya Bwana, akisema, Nimtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, Mimi hapa, nitume mimi.

  Mpendwa msomaji wangu, wewe unamkumbatia huyo rafiki yako anakuchatisha Meseji za matusi, picha ngono, na rafiki anakupeleka baa kununua soda hakufai… Unashikilia watu watu wa kwenu badala kujenga ndoa yako.

  🔵UNA MAAGANO NA NDOA.

  Kila mwanandoa ana Agano la ndoa hivyo heshimu ndoa yako.

  👉Waefeso 5

  31 Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe na hao wawili watakuwa mwili mmoja.

  Yeremia 31

  22 Hata lini utatanga-tanga, Ee binti mwenye kuasi? Kwa maana BWANA ameumba jambo jipya duniani; mwanamke atamlinda mwanamume.

  Mungu awabariki sana kwa kusoma…✍✍

  BY massidominick@gmail.com

  “`🎤🎤🎤🎤🎤🎤
  [3/12, 7:29 AM] Pst Dominick Massi 🎤🎤: *JUHUDI ZA MWANADAMU BILA YA BWANA NI KAZI BURE.*
  *TUMTAFUTE BWANA KATUKA MAISHA YETU.*

  “`6 Mtafuteni BWANA, maadamu anapatikana,Mwiteni, maadamu yu karibu;
  🔵🔵🔵🔵

  7 Mtu mbaya na aache njia yake,Na mtu asiye haki aache mawazo yake;Na amrudie BWANA,Naye atamrehemu;Na arejee kwa Mungu wetu,Naye atamsamehe kabisa.
  🔵🔵🔵🔵

  8 Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu; asema BWANA.
  ____________

  9 Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu.
  _______________
  10 Maana kama vile mvua ishukavyo, na theluji, kutoka mbinguni, wala hairudi huko; bali huinywesha ardhi, na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu, na mtu alaye chakula;
  __________
  11 ndivyo litakavyokuwa neno langu, litokalo katika kinywa changu; halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma.“`
  [3/13, 9:14 AM] Pst Dominick Massi 🎤🎤: USIKUBALI SHETANI AKUNYANYASE KWA MIZIGO KWA AKILI.

  KUTOKA 1
  “`7 Na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana, na kuongezeka mno, na kuzidi kuwa wengi, nao wakaendelea na kuongezeka nguvu; na ile nchi ilikuwa imejawa na wao

  8 Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu.

  9 Akawaambia watu wake, Angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi tena wana nguvu kuliko sisi.

  👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿
  KUTENDWA KWA AKILI

  10 Haya! Na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka; tena, ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi, na kutoka katika nchi hii.

  11 Basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao. Nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithomu na Ramesesi.

  12 Lakini kwa kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli.
  13 Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali.

  14 wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu; kazi ya chokaa na ya matofali, na kila namna ya kazi ya mashamba; kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali.

  15 Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waebrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra, na wa pili jina lake aliitwa Pua;

  16 akasema, Wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wa katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume, basi mwueni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke, na aishi.

  17 Lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume.

  18 Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza, Kwa nini kufanya jambo hili, na kuwahifadhi watoto waume wawe hai?

  19 Wazalisha wakamwambia Farao, Ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri; kwa kuwa ni hodari hao, nao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikilia.“`

  UWE NA MCHO YA ROHONI


  [3/9, 7:52 AM] Pst Dominick Massi 🎤🎤: “`*KUNA WATU LAZIMA UTENGANE NAO ILI UPOKEE BARAKA KUTOKA KWA MUNGU*

  Si kila mtu katika maisha yako yafaa awe wa karibu kwako, kwani wakiwa nawe wananyonya kiroho chako. Mungu atuinulie watu wa kutufaa ili kufikia hatima ya maisha yetu. Mungu anapotuita katika maisha yetu, pia kuna watu atatuinulia ili kufikia viwango vya ubora vya kiroho na mibaraka aliyo aliyoahidi. Kanuni ya kupokea Baraka kutoka kwa Mungu kuna mazingira lazima tuandae ili zile Baraka zitufikie katika maisha yetu. Mojawapo ni kutengana na watu fulani kiroho ili yabarikiwe.. Mfano kama wewe ni kipenzi cha mama ambaye bado ni kuhani wa ufalme wa giza yaani mchawi au mganga na bado manapendana na kushirikiana. Ujue katika ulimwengu wa roho wewe unaambatana na huyu mtu. Au mwanamke ambaye mume wake ni Maganga wa mshirikina, wakati mume anapiga ramli au falaki au kutazama nyakati mbaya na mke akaandaa chakula cha wageni basi kazi yenu ni moja.Basi naomba tutazame mifano michache kibiblia.

  🔵ABRAHAMU.

  Mwanzo 12:1-12

  Aliitwa na Mungu mwenyewe kutoka Uru wa ukaldayo kwenda kwenye baraka zake. Lakini ABRAHAMU alimchukua Lutu mwana wa nduguye. Kitu ambayo haikuwa ni mapenzi Mungu. Kila mtu alitoka na watu wake na vitu vya Mungu akawa kimya kwa ABRAHAMU. Alipotengana Mungu alisema naye kwa habari ya Baraka zake.

  Mwanzo 13
  14 BWANA akamwambia Abramu, alipokwisha kutengana na Lutu, Inua sasa macho yako, ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini, na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi;
  15 maana nchi hii yote uionayo, nitakupa wewe na uzao wako hata milele.
  16 Na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi; hata mtu akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika.
  17 Ondoka, ukatembee katika nchi hii katika mapana yake, na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo.
  18 Basi Abramu akajongeza hema yake, akaja akakaa kwenye mialoni ya Mamre, nayo ni miti iliyoko Hebroni, akamjengea BWANA madhabahu huko.

  Kuna watu lazima UTENGANE nao ili mazingira ya ibada kwako yawe na upenyo , mfano kwa ABRAHAMU naona yafuatayo:

  1⃣Abrahamu wakati alipokuwa na Lutu Mungu hakuonyesha mipaka halisi ya Baraka zake.

  2⃣kulikuwa na ugomvi kati ya familia zao na wafanyakazi pia.

  3⃣Hakupata ahadi kubwa ya Mungu.

  4⃣. Alikuwa hapati upenyo wa kiroho maana migogoro wa kifamilia ulimsumabua.

  🔵ISAYA 6:1-12

  Isaya alipokuwa na Uzia Mfalme alikuwa hakumwona Bwana Mungu. Isaya akasema yeye anakaa kati ya wenye midomo michafu, naye ana midomo michafu. Mpendwa msomaji wangu Yesu Kristo akaonekana ndani ya maisha yako lazima utoke kati ya watu wenye matusi,lugha chafu, wasengenyaji, na washirikina. Hao ukikaa nao hutamwona Mungu.

  ISAYA 6

  1 Katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia nalimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi, kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu.
  2 Juu yake walisimama maserafi; kila mmoja alikuwa na mabawa sita; kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka.
  3 Wakaitana, kila mmoja na mwenzake, wakisema, Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu, ni BWANA wa majeshi; dunia yote imejaa utukufu wake.
  4 Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi.
  5 Ndipo niliposema, Ole wangu! Kwa maana nimepotea; kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu; na macho yangu yamemwona Mfalme, BWANA wa majeshi.
  6 Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia; naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu;
  7 akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, Tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa.
  8 Kisha nikaisikia sauti ya Bwana, akisema, Nimtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, Mimi hapa, nitume mimi.

  Mpendwa msomaji wangu, wewe unamkumbatia huyo rafiki yako anakuchatisha Meseji za matusi, picha ngono, na rafiki anakupeleka baa kununua soda hakufai… Unashikilia watu watu wa kwenu badala kujenga ndoa yako.

  🔵UNA MAAGANO NA NDOA.

  Kila mwanandoa ana Agano la ndoa hivyo heshimu ndoa yako.

  👉Waefeso 5

  31 Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe na hao wawili watakuwa mwili mmoja.

  Yeremia 31

  22 Hata lini utatanga-tanga, Ee binti mwenye kuasi? Kwa maana BWANA ameumba jambo jipya duniani; mwanamke atamlinda mwanamume.

  Mungu awabariki sana kwa kusoma…✍✍

  BY massidominick@gmail.com

  “`🎤🎤🎤🎤🎤🎤
  [3/12, 7:29 AM] Pst Dominick Massi 🎤🎤: *JUHUDI ZA MWANADAMU BILA YA BWANA NI KAZI BURE.*
  *TUMTAFUTE BWANA KATUKA MAISHA YETU.*

  “`6 Mtafuteni BWANA, maadamu anapatikana,Mwiteni, maadamu yu karibu;
  🔵🔵🔵🔵

  7 Mtu mbaya na aache njia yake,Na mtu asiye haki aache mawazo yake;Na amrudie BWANA,Naye atamrehemu;Na arejee kwa Mungu wetu,Naye atamsamehe kabisa.
  🔵🔵🔵🔵

  8 Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu; asema BWANA.
  ____________

  9 Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu.
  _______________
  10 Maana kama vile mvua ishukavyo, na theluji, kutoka mbinguni, wala hairudi huko; bali huinywesha ardhi, na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu, na mtu alaye chakula;
  __________
  11 ndivyo litakavyokuwa neno langu, litokalo katika kinywa changu; halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma.“`
  [3/13, 9:14 AM] Pst Dominick Massi 🎤🎤: USIKUBALI SHETANI AKUNYANYASE KWA MIZIGO KWA AKILI.

  KUTOKA 1
  “`7 Na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana, na kuongezeka mno, na kuzidi kuwa wengi, nao wakaendelea na kuongezeka nguvu; na ile nchi ilikuwa imejawa na wao

  8 Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu.

  9 Akawaambia watu wake, Angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi tena wana nguvu kuliko sisi.

  👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿
  KUTENDWA KWA AKILI

  10 Haya! Na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka; tena, ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi, na kutoka katika nchi hii.

  11 Basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao. Nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithomu na Ramesesi.

  12 Lakini kwa kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli.
  13 Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali.

  14 wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu; kazi ya chokaa na ya matofali, na kila namna ya kazi ya mashamba; kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali.

  15 Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waebrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra, na wa pili jina lake aliitwa Pua;

  16 akasema, Wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wa katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume, basi mwueni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke, na aishi.

  17 Lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume.

  18 Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza, Kwa nini kufanya jambo hili, na kuwahifadhi watoto waume wawe hai?

  19 Wazalisha wakamwambia Farao, Ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri; kwa kuwa ni hodari hao, nao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikilia.“`

  KUNA WATU LAZIMA UTENGANE NAO ILI UBARIKIWE MUNGU.


  Si kila mtu katika maisha yako yafaa awe wa karibu kwako, kwani wakiwa nawe wananyonya kiroho chako. Mungu atuinulie watu wa kutufaa ili kufikia hatima ya maisha yetu. Mungu anapotuita katika maisha yetu, pia kuna watu atatuinulia ili kufikia viwango vya ubora vya kiroho na mibaraka aliyo aliyoahidi. Kanuni ya kupokea Baraka kutoka kwa Mungu kuna mazingira lazima tuandae ili zile Baraka zitufikie katika maisha yetu. Mojawapo ni kutengana na watu fulani kiroho ili yabarikiwe.. Mfano kama wewe ni kipenzi cha mama ambaye bado ni kuhani wa ufalme wa giza yaani mchawi au mganga na bado manapendana na kushirikiana. Ujue katika ulimwengu wa roho wewe unaambatana na huyu mtu. Au mwanamke ambaye mume wake ni Maganga wa mshirikina, wakati mume anapiga ramli au falaki au kutazama nyakati mbaya na mke akaandaa chakula cha wageni basi kazi yenu ni moja.Basi naomba tutazame mifano michache kibiblia.

  🔵ABRAHAMU.

  Mwanzo 12:1-12

  Aliitwa na Mungu mwenyewe kutoka Uru wa ukaldayo kwenda kwenye baraka zake. Lakini ABRAHAMU alimchukua Lutu mwana wa nduguye. Kitu ambayo haikuwa ni mapenzi Mungu. Kila mtu alitoka na watu wake na vitu vya Mungu akawa kimya kwa ABRAHAMU. Alipotengana Mungu alisema naye kwa habari ya Baraka zake.

  Mwanzo 13
  14 BWANA akamwambia Abramu, alipokwisha kutengana na Lutu, Inua sasa macho yako, ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini, na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi;
  15 maana nchi hii yote uionayo, nitakupa wewe na uzao wako hata milele.
  16 Na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi; hata mtu akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika.
  17 Ondoka, ukatembee katika nchi hii katika mapana yake, na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo.
  18 Basi Abramu akajongeza hema yake, akaja akakaa kwenye mialoni ya Mamre, nayo ni miti iliyoko Hebroni, akamjengea BWANA madhabahu huko.

  Kuna watu lazima UTENGANE nao ili mazingira ya ibada kwako yawe na upenyo , mfano kwa ABRAHAMU naona yafuatayo:

  1⃣Abrahamu wakati alipokuwa na Lutu Mungu hakuonyesha mipaka halisi ya Baraka zake.

  2⃣kulikuwa na ugomvi kati ya familia zao na wafanyakazi pia.

  3⃣Hakupata ahadi kubwa ya Mungu.

  4⃣. Alikuwa hapati upenyo wa kiroho maana migogoro wa kifamilia ulimsumabua.

  🔵ISAYA 6:1-12

  Isaya alipokuwa na Uzia Mfalme alikuwa hakumwona Bwana Mungu. Isaya akasema yeye anakaa kati ya wenye midomo michafu, naye ana midomo michafu. Mpendwa msomaji wangu Yesu Kristo akaonekana ndani ya maisha yako lazima utoke kati ya watu wenye matusi,lugha chafu, wasengenyaji, na washirikina. Hao ukikaa nao hutamwona Mungu.

  ISAYA 6

  1 Katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia nalimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi, kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu.
  2 Juu yake walisimama maserafi; kila mmoja alikuwa na mabawa sita; kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka.
  3 Wakaitana, kila mmoja na mwenzake, wakisema, Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu, ni BWANA wa majeshi; dunia yote imejaa utukufu wake.
  4 Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi.
  5 Ndipo niliposema, Ole wangu! Kwa maana nimepotea; kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu; na macho yangu yamemwona Mfalme, BWANA wa majeshi.
  6 Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia; naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu;
  7 akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, Tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa.
  8 Kisha nikaisikia sauti ya Bwana, akisema, Nimtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, Mimi hapa, nitume mimi.

  Mpendwa msomaji wangu, wewe unamkumbatia huyo rafiki yako anakuchatisha Meseji za matusi, picha ngono, na rafiki anakupeleka baa kununua soda hakufai… Unashikilia watu watu wa kwenu badala kujenga ndoa yako.

  🔵UNA MAAGANO NA NDOA.

  Kila mwanandoa ana Agano la ndoa hivyo heshimu ndoa yako.

  👉Waefeso 5

  31 Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe na hao wawili watakuwa mwili mmoja.

  Yeremia 31

  22 Hata lini utatanga-tanga, Ee binti mwenye kuasi? Kwa maana BWANA ameumba jambo jipya duniani; mwanamke atamlinda mwanamume.

  Mungu awabariki sana kwa kusoma…

  BY massidominick@gmail.com

  TENGENEZA MISINGI ILIYOBOMOLEWA. Sehemu ya Tatu


  MISINGI YA FAMILIA.

  Zaburi : Mlango 11

  3 Kama misingi ikiharibika,Mwenye haki atafanya nini?

  Familia ni jamii inayohusia kwa damu au mahusiano. Mungu alipanga familia itokane na Agano la ndoa, lakini kutokana na upotevu wa wanadamu wamekuwa walilipatia familia kwa njia ambayo siyo iliyopangwa kwa mfano. Msichana huzalishwa na wanaume tofauti watoto, na kutelekezwa, mama huyu akaanzisha familia ambayo watoto hawajui baba zao. Basi wanakosa malezi ya wazazi wote wawili.Lakini Mungu alipoanzisha ndoa akawaambia zaeni mkaongezeke. Alitegemea familia unayotokana baba na mama.

  Mwanzo1:27 Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimwumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba.
  28 Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, Zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi, na kuitiisha; mkatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi.

  Lakini kuna watu wanataka kuwa watu wengi katika familia babu,bibi,baba na mama, watoto,shangazi, mjomba na wajomba kama familia moja. Matokeo yake kunatokea mahusiano mabaya na laana.

  Mpendwa masomaji wangu tunapaswa kuwasaidia hao wanapokuwa na shida lakini hatupaswa kuwafanya mama moja wa familia.

  MSINGI WA FAMILIA.

  1. Familia yako itokane na ndoa yako, ili baraka za Mungu ziwe juu yako. Yasiingie katika mahusiano na watu wengine ambao si mke wala mume wako.

  2 samweli : Mlango 12

  9 Kwa nini umelidharau neno la BWANA, na kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Umempiga Uria, Mhiti, kwa upanga, nawe umemtwaa mkewe awe mke wako, nawe umemwua huyo kwa upanga wa wana wa Amoni.

  Daudi alimwua Uria kwa upanga wa wana Amoni kwa kumtamani mke wake, na angalia adhabu iliyo katika familia yake. Na kuna watu wanalazimishwa kudundika watoto wao wa nje ya ndoa katika familia moja. Lakini kuna madhara makubwa mfano kilichotokea katika familia ya Daudi mfano tosha.

  2 samweli : Mlango 12

  10 Basi, sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako, kwa sababu umenidharau, ukamtwaa mkewe Uria, Mhiti, kuwa mke wako.

  👉Amnoni mwana wa Daudi alimtaka Tamari Binti ya Daudi.

  👉Absalomu mwana Daudi alimwua Amnoni kwa kisasa ya umbu lake kubakwa na Amnoni.

  👉Absalomu akaamua kupindua ufalme wa Baba yake.

  Hayo ni matokeo ya makosa ya Baba yao Daudi katika kipindi hicho.

  2.Mpende na kumtunza mke wako Mungu atakubarikia.

  Zaburi 128

  3 Mkeo atakuwa kama mzabibu uzaao,Vyumbani mwa nyumba yako.Wanao kama miche ya mizeituniWakiizunguka meza yako.

  1 petro 3

  7 Kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili; na kumpa mke heshima, kama chombo kisicho na nguvu; na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe.

  3. Usichezee ujana wako maana ujana ndio msingi wa ndoa na familia bora.

  Vijana wengi wanatamani kupata ndoa nzuri lakini waanchezea ujana kwa kuishi na wachumba kama mume. Hii siyo kibiblia

  Itaendelea……

  TENGENEZA MSINGI ILIYOHARIBIWA. Sehemu ya Pili


  Zaburi 11:3 Kama misingi ikiharibika,Mwenye haki atafanya nini?

  MSINGI WA NDOA NA FAMILIA

  Bwana Yesu asifiwe wapendwa 🙏

  Ndoa ni muunganiko wa hiari kati ya mtu mume na mtu mke yanayofanyika katika madhabahu ya Mungu aliyehai. Kumekuwa na mtazamo tofauti kuhusu ndoa na familia katika ulimwengu huu. Pia kumekuwa na aina nyingi ndoa kitaaluma lakini mimi nazungumzia ndoa takatifu ya mbele za ndoa.

  NDOA KIBIBLIA

  Ndoa ilianzishwa na Mungu mwenyewe katika bustani ya Edeni bila mwanadamu kudai kwake. Mungu mwenywe aliona si vema mtu kukaa peke yake akaamua kuanzisha ndoa. Hivyo msingi wa ndoa uliwekwa hapo. Lakini leo kumekuwa na mchanganyiko mwingi na kuchanganyikiwa kwa watu, mfano wanaume wanaoana, mwanaume na wanawake wengi, (polygamy) mwanamke na mwanamume wengi(polyhandry) Yote hayo ni uasi wa Mwanadamu mbele za Mungu. Ndoa kibiblia sivyo naomba tujifunze sasa.

  Mwanzo2:18 BWANA Mungu akasema, Si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye.

  Mwanzo2:21 BWANA Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala; kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake,
  22 na ule ubavu alioutwaa katika Adamu BWANA Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu.
  23 Adamu akasema, Sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu, na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume.
  24 Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja.

  Hivyo huu ndio msingi wa ndoa mpaka wakati wa Yesu alisisitiza huo msingi. na TUFUNDISHE vijana wetu na ulimwengu wote kuwa ndoa iliyoanzishwa na Mungu ni katika msingi huo. na maana ni Agano takatifu.

  AGANO LA NDOA.

  Haya ni mapatano yanayofanyika madhabahuni mpaka kifo kiwa kuwatenganisha.

  Marko 10

  9 Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe.

  Mathayo 19

  6 Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe.

  Watu wanafanya rahisi kuchezea viungo vya miili ya kwa uasherati na uzinzi lakini Mungu atawahukumu wazinzi na waasherati maana wamechezea maisha yao. Kuna roho chafu ambayo inaendelea kupoteza watu katika ndoa na kubomoa ndoa za watu. Bila kuheshimu wanatenganisha watu.

  Malaki2:14 Lakini ninyi mwasema, Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu BWANA amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako, uliyemtenda mambo ya hiana, angawa yeye ni mwenzako, na mke wa agano lako.
  15 Hakuna mtu mmoja aliyetenda hivi, ambaye alikuwa na ufahamu kidogo. Au je! Kuna mtu mmoja atafutaye mzao mwenye kumcha Mungu? Kwa hiyo jihadharini roho zenu; mtu awaye yote asimtende mke wa ujana wake mambo ya hiana.
  16 Maana mimi nakuchukia kuachana, asema BWANA, Mungu wa Israeli; naye aifunikizaye nguo yake kwa udhalimu namchukia, asema BWANA wa majeshi; basi jihadharini roho zenu, msije mkatenda kwa hiana.

  HESHIMA YA NDOA

  Ndoa inapaswa ipewe heshima inayostahili kwani Mungu amewaandalia watu nafasi ya kuishi kwa uamuzi wao bila kuingiliwa na wazazi, mawifi, shemeji, na Bibi au babu au hata wachungaji wanapaswa kuheshimu ndoa.

  WAEBRANIA 13:4 Ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi; kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu.

  FAMILIA NI MATOKEO YA NDOA.

  Hata kama huna watoto wa ndoa heshimu ndoa. usijipatie watoto nje ya ndoa na usikusanye ndungu zako unadhoofisha ndoa yako.

  Mungu awabariki sana kwa kusoma ujumbe huu, tunza ndoa hashimu, tunza unyumba wako Tunza mwili wako tusihusike kuvunja ndoa za watu kwa namna yoyote.

  FANYA USHIRIKA NA ROHO MTAKATIFU


  UTANGULIZI

  Katika hali ya kawaida ushirika ni jambo la muhimu sana, na yaani kufanya kwa pamoja,kuwaza kwa pamoLakija,kupanga kwa pamoja.

  Bwana Yesu aliwaambia wanafunzi wake kuwa waingojee ahadi ya Baba itakwayokuja juu yao. Roho Mtakatifu,Mungu anapokuja katika maisha yetu, na anakuwa anakuwa na sisi.

  Luka 24:49 Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu; lakini kaeni humu mjini, hata mvikwe uwezo utokao juu.

  Hivyo ahadi hii ni kwa ajili ya mitume na sisi watoto wao wa imani. Pamoja na wewe na watoto wako wa imani. Kanisa bila Roho Mtakatifu ni sawa na gari mpya bila mafuta. Kujazwa Roho Mtakatifu lazima uwe naye katika ushirika kwenye maombi, huduma, na kuzaliwa mara ya pili.

  USHIRIKA NA ROHO MTAKATIFU KATIKA MAOMBI

  Roho Mtakatifu anapenda ushirika katika maombi kwani ukiwa katika maombi huwezi kuomba sawa na mapenzi ya Mungu. Lakini Roho Mtakatifu anatusaidia katika maombi. Wakati mwingine huwa hatuombi bali tunalalamika, kama tukiomba hatutajibiwa kuna vizuizi vingi vya maombi lakini hii ya kuomba vibaya ni mojawapo, kama tutakuwa na ushirika na Roho Mtakatifu tutaweza kuomba kwa muda mrefu,swasawa na mapenzi ya Mungu. Roho Mtakatifu ataweka mzigo ndani ya moyo wako, na ili uweze kuomba sawa na mapenzi ya Mungu.

  Warumi 8

  26 Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa.

  USHIRIKA KATIKA HUDUMA/KUTUMIKA.

  Roho Mtakatifu akija juu yetu hupenda ushirika katika huduma au kutumika. Mitume wa Yesu hawakufanya huduma bila kujazwa na Roho Mtakatifu. Hata Filipo aliyemsaidia Towashi wa malkia wa Kushi alingalikuwa na Roho Mtakatifu.

  Matendo1

  8 Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu; nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi.

  Matendo : 8

  39 Kisha, walipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo, yule towashi asimwone tena; basi alikwenda zake akifurahi.

  Luka 4:18 Roho wa Bwana yu juu yangu,Kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema.Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao,Na vipofu kupata kuona tena,Kuwaacha huru waliosetwa,

  Tunaposhuhudia Injili Roho Mtakatifu anakuwa nasi katika kushuhudia ulimwengu katika mambo matatu ,

  1. HAKI
  2. DHAMBI
  3. HUKUMU

  YOHANA 16
  7 Lakini mimi nawaambia iliyo kweli; yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo Msaidizi hatakuja kwenu; bali mimi nikienda zangu, nitampeleka kwenu.
  8 Naye akiisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi, na haki, na hukumu.
  9 Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi;
  10 kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamnioni tena;
  11 kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa.
  12 Hata bado nikali ninayo mengi ya kuwaambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa.
  13 Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote; kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. 14 Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari.

  15 Na yote aliyo nayo Baba ni yangu; kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu, na kuwapasheni habari.

  Kwa ujumla Roho Mtakatifu aliwaongoza mitume acha atuongoze mimi na wewe katika mambo yote. Kumbuka Roho matakatifu katika huduma hizi atatupa vitendea kazi, na karama, upako, nguvu, na matendo ya ajabu.

  ROHO MTAKATIFU ATATUJULISHA.

  Roho mtakatifu anajua yaliyofanyika, yanayofanyika, na yatakayokuja. Hivyo Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu, juu yetu, pamoja nasi atatujulisha yote. Kama apendavyo Baba wa mbinguni.

  Yohana 16

  13 Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote; kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake.

  Mpendwa msomaji wangu Yesu Kristo amenieleza kuwa usitende dhambi kuu ya Roho Mtakatifu na maana hatasamehewa katika ulimwengu huu na hata ujao. Usimhuzunishe Roho wa Mungu

  Waefeso : Mlango 4

  30 Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu; ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi.

  UBARIKIWE YA KWA KUSOMA.

  massidominick@gmail.com.

  +255762176690

  VIZUIZI VYA KUMPOKEA ROHO MTAKATIFU KATIKA MAISHA YATU.


  WATU WALIOKUKOSEA.

  Ni muhimu machoni pa Mungu kwamba umsamehe mtu yeyote ambaye amekukosea. Kusamehe ni hali ya pekee ambayo Mungu ameweka duniani kwa ajili ya dhambi zetu kusamehewa na yeye. hii haimaanishi kwamba watenda dhambi wanaweza kuendelea kurudia hali hiyo bila matokeo mabaya , kwa kweli Mungu anaahidi kukabiliana na udhalimu wote ulioko duniani. Hivyo tunapaswa kubeba roho ya msamaha kwa wanotukosea kwa faida yetu

  Marko11:25

  Nanyi, kila msimamapo na kusali, sameheni, mkiwa na neno juu ya mtu; ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. [
  26 Lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hatawasamehe ninyi makosa yenu.]

  Mungu anatarajia watoto wake kusameheana na kutokuruhusu huzuni, chuki, hasira nk na kuwa huru. Msamaha ni tendo la moyoni ambayo Mungu anataka tuwe nayo. Kutokusamehe moyoni mwako kunaweza kuwa kizuizi cha Roho Mtakatifu kukujaza na kuanza kazi katika maisha yako. Funga macho yako, na kuomba nguvu ya kusamehe na kutangaza kwa kinywa chako kwamba unasamehe watu waliokukosea. Tafakari kwa muda na kuwakumbuka watu waliotukosea kisha uwasamehe wote na moyo wako uwe huru kabisa. Kufanya hivyo tu utapata hisia kubwa ya msamaha. Mwisho mshukuru Mungu kwa kukusaidia kusamehe watu hawa. Huwezi kusahau kabisa ila kwa haitakupa shida ndani ya moyo wako kuwa walikukosea watu hao.

  KIBURI/FAHARI/KUJIONA

  Hii ni kizuizi kimojapo kati yetu na Mungu.Kiburi, kujiona na kujitukuza ni kati ya dhambi za mauti na ni sababu ya mizizi ya dhambi nyingi. Inaweza kusababisha uchungu, uasi, chuki, hasira, uovu na dhambi nyingine nyingi. kiburi inamfanya mtu awe jeuri.

  Yakobo 4
  6 Lakini hutujalia sisi neema iliyozidi; kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu.

  Mungu anawapinga wenye kiburi, Dhambi hii ni kizuizi . ingawa huwezi kuiona, kiburi kinavunja njia ya uhusiano wako na Mungu. Kiburi hufanya uwe wa kujiona wa fahari kuliko wengine, inakupa hisia ya kuwa mwenye haki zaidi au thamani kuliko wengine. Inajenga vikwazo visivyoonekana kati yako na wengine. Pia inakupa hali ya kujitegemea mwenyewe, bila kuhitaji ushauri au msaada wa wengine, hata Mungu.

  Mithali 16
  18 Kiburi hutangulia uangamivu;Na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko.

  19 Afadhali kuwa na roho ya unyenyekevu pamoja na maskini,Kuliko kugawanya nyara pamoja na wenye kiburi.

  Kiburi cha kiroho ni hatari zaidi ya aina zote za kiburi, hata Yesu alionya jambo hili. Inaweza kujenga hali kujiamini ambapo unadhani humhitaji Mungu. Kufunga ni njia iliyochaguliwa na Mungu ya kujiondoa kwenye kiburi na kujinyenyekeza mwenyewe. Mungu akiona ndani yetu tunaomba msaada wake na atatusaidia na kutupa zawadi ya Roho Mtakatifu.

  HOFU, NA KUOGOPA

  Hofu ni adui wa hatari, inaweza kuzuia mtiririko wa upendo na zawadi nyingine unazopokea kutoka kwa Mungu. Inaweza kukudhulumu na kuweka uchungu, huzuni na chuki ndani ya moyo wako juu ya watu na Mungu.

  Mithali 29:25 Kuwaogopa wanadamu huleta mtego;Bali amtumainiye BWANA atakuwa salama.

  Hofu pekee iliyokubaliwa ni Kumcha Bwana. Sio kama hofu zingine za kidunia.

  “Uwe na nguvu na ujasiri. Usiogope wala usihiri kwa sababu yao, kwa kuwa Bwana, Mungu wako, huenda pamoja nawe; hawezi kamwe kukuacha.

  Mungu akubariki kwa kukujaza Roho Mtakatifu wewe kama una kiu tupa hofu nje ya maisha yako. wakati mwingine karama hii inaposhuka kwetu watu hujikaza na kuhofia nini kinatokea. Siku moja wakati wa ujazo wa Roho Mtakatifu kijana moja alipona watu wananena kwa lugha mpya na pepo yanatoka. Alifungua macho na kuongopa ! Akasogea nyuma na kukaa kwenye kiti. Baadaye alisema aliogopa mapepo yatamwingia. Lakini ni hakika tukimwomba Mungu baba yetu Roho Mtakatifu hawezi kutupa mapepo.

  LUKA 11:11 Maana ni yupi kwenu aliye baba, ambaye mwanawe akimwomba mkate, atampa jiwe au samaki, badala ya samaki atampa nyoka?
  12 Au akimwomba yai, atampa nge?
  13 Basi, ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je! Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao?

  KUTOKUAMINI

  Ukosefu wa imani ni mtazamo kutokuwa na imani ya kuamini au kukubali mambo ambayo Mungu anataka wewe uyapokee. Ni tabia ya kurekebisha kila kitu na kujaribu kuelewa kidunia unataka kumjua Mungu kupitia mtazamo wako mdogo sana.

  WAEBRANIA 11:6 Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza; kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao.

  Unapoenda kwa Mungu kwa sala au maombi, anatarajia kuwa unaamini yuko, na kwamba akakujaza Roho Mtakatifu.

  KUPENDA VITU VYA KIDUNIA KULIKO MUNGU

  Upendeleo kwa vitu kidunia ni mtazamo, inakufanya ufuate mambo ambayo ni ya muda mfupi na visivyo na thamani yoyote kwa maisha yako. Upendo wa mambo ya kidunia, fedha na tamaa ya cheo. yaani unapoanza Kuona thamani ya vitu zaidi ya watu,

  1 YOHANA 2
  15 Msiipende dunia, wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake.
  16 Maana kila kilichomo duniani, yaani, tamaa ya mwili, na tamaa ya macho, na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia.
  17 Na dunia inapita, pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele.

  Mpendwa msomaji wangu usikubali kurusu ufahamu wako kutawaliwa na vitu vinavyoonekana hata unaona ibada inachelewa sana. Hata kama ningekuwa unataka kulazimisha anayeongoza ibada akatishe. Tunapaswa kuruhusu Roho Mtakatifu awaguse watu katika kusifu na kuabudu kwa kina, maombi yafanyike. Na utaona matokeo Roho Mtakatifu atashuka kwetu.

  KUTOKUJITIA CHINI YA MAPENZI YA MUNGU

  Kikwazo kimoja ni kwamba wengi wetu tuna mipango yetu na ajenda kwa maisha yetu. Katika hali ambayo haiwezi Kuleta matokeo yoyote yenye manufaa na huenda ikawa siyo mafanikio lakini hatuwezi kuona kuona mwisho. Tunajikuta tunapinga Mapenzi ya Mungu.
  Tunamwambia Mungu “Baba umetupatia wokovu: basi asante sana, lakini nitashughulikia umasikini wangu, ndoa yangu isipotee na kansa yangu”. bila kutambua kwamba tuna uzuri aliotuandalia Yesu. Ahadi ya Roho Mtakatifu ni yetu na watoto wetu.

  Matendo 2:39 Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu, na kwa watoto wenu, na kwa watu wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie.

  KUMWONEA HAYA YESU NA MANENO YAKE MBELE ZA WATU

  Mungu anajua wakati unamdhihaki, wakati unapowaheshimu wanadamu zaidi ya Mungu au wakati upendo wako kwa ulimwengu ni mkubwa zaidi kuliko upendo wako kwa Mungu. Mungu anakupenda sana na anakujali, yeye yuko tayari kukubariki zaidi kuliko unaweza kufikiria lakini huumiza wakati hutaki hata kumkubali katika maisha yako

  Luka 9:26 Kwa sababu kila atakayenionea haya mimi na maneno yangu, Mwana wa Adamu atamwonea haya mtu huyo, atakapokuja katika utukufu wake na wa Baba na wa malaika watakatifu.

  Mpendwa msomaji wangu Yesu Kristo baada ya kufufuka ahadi kubwa aliyotuahidia ni kutuletea viatu Roho Mtakatifu.

  Luka 24:49 Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu; lakini kaeni humu mjini, hata mvikwe uwezo utokao juu.Kupaa kwa Yesu

  ubarikiwe sana kwa kusoma.

  massidominick@gmail.com

  TUNDA LA ROHO MTAKATIFU


  🙏TUNDA LA UAMINIFU🙏

  GALATIA 5:22

  Uaminifu ni matunda mengi ambayo yanajumuisha kujitolea kwa Mungu, uaminifu kwa watu unaowafanya wakutegemee ambayo unakuwezesha ufanye na kutimiza majukumu yako. Ni uwezo wa kuweka neno lako kama Mungu. ni azimio thabiti na lisilobadilika ambalo haliathiriwa na mazingira. Kutakuwa na changamoto katika muda wako wa uaminifu hauwezi kubadilishwa na watu, kihisia, tamaa, vikwazo vya kifedha, mahusiano au ndoa kuvunjika n.k

  1Samwel 26:23 Naye BWANA atamlipa kila mtu haki yake, na uaminifu wake; maana BWANA amekutia mikononi mwangu leo, nami nalikataa kuunyosha mkono wangu juu ya masihi wa BWANA.

  Uaminifu kwa Mungu, ni uwezo wa kushikamana na imani yako bila kujali matokeo ya nje au hali. Hubakia katika hali yake ya msingi ya uaminifu kwa Mungu na watu wake. Mungu anawapa thawabu waaminifu, anaona kile watu wengi wanachokosa ni kutokuwa waaminifu kwake.

  Mpendwa msomaji wangu uaminifu ni jambo la muhimu sana, na bidhaa adimu katika ulimwengu huu. Lakini kwa wasafiri wa mbinguni tunapaswa kumwomba Roho Mtakatifu alizaliwa uaminifu katika maisha yetu, uaminifu kwenye fedha, biashara, ndoa, ujana, utoaji, kutumika, n.k

  HOSEA 2:20 Nam nitakuposa kwa uaminifu; nawe utamjua BWANA.

  Hebu tuone uaminifu katika maeneo machache kwa mfano.

  UAMINIFU KATIKA NDOA YAKO.

  Ndoa ni Agano la kuungana kuwa mume na mke kati ya mtu mtu mume na mke mbele za Mungu kuwa watu watatumia na kutunza unyumba wao(tendo la ndoa) wakisaidiana katika shida na raha siku zote watakapokuwa hai, hakuna wa kuwatenganisha kwa jambo lolote, au kokote watakapokuwa. Hata kama ndoa hiyo haikufungwa kanisani lazima waheshimu ndoa. Uaminifu katika maisha ya ndoa ni bidhaa muhimu sana, Ili ndoa iwe na utulivu mkubwa. Heshima Agano lako la ndoa, kisha mheshimu mwenzi wako wako ndoa.

  Waebrania 13

  4 Ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi; kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu.

  Mithali : Mlango 5

  18 Chemchemi yako ibarikiwe;Nawe umfurahie mke wa ujana wako.

  MALAKI 2

  13 Tena mnatenda haya nayo; mnaifunikiza madhabahu ya BWANA kwa machozi, kwa kulia na kwa kuugua, hata asiiangalie tena hiyo dhabihu, wala kuitakabali mikononi mwenu na kuiridhia.
  14 Lakini ninyi mwasema, Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu BWANA amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako, uliyemtenda mambo ya hiana, angawa yeye ni mwenzako, na mke wa agano lako.
  15 Hakuna mtu mmoja aliyetenda hivi, ambaye alikuwa na ufahamu kidogo. Au je! Kuna mtu mmoja atafutaye mzao mwenye kumcha Mungu? Kwa hiyo jihadharini roho zenu; mtu awaye yote asimtende mke wa ujana wake mambo ya hiana.
  16 Maana mimi nakuchukia kuachana, asema BWANA, Mungu wa Israeli; naye aifunikizaye nguo yake kwa udhalimu namchukia, asema BWANA wa majeshi; basi jihadharini roho zenu, msije mkatenda kwa hiana.

  UAMINIFU KATIKA BIASHARA.

  Katika maisha yetu pamoja na kwamba tunayashughulikia mambo ya rohoni tunapaswa kufanya biashara na kuwa waaminifu katika mali wa watu wengine. Mara nyingi suala la fedha na biashara watu wanafundisha Roho wa Mungu kwa kutokuwa waaminifu.

  Mithali :31

  24 Hufanya nguo za kitani na kuziuza;Huwapa wafanya biashara mishipi.

  Huyu anayetajwa ni mwanamke mwenye hekima anaangalia kama bidhaa yake ina faida ndipo huwapa wafanya biashara.

  Watu wengi hushindwa kuwa waaminifu kwa sababu hawakufanya utafiti wa kutosha katika biashara wanazofanya hivyo huanguka katika madeni na kupoteza uaminifu. Pia ni vema uongee ukweli katika kila jambo.

  Isaya 48

  17 BWANA, mkombozi wako, mtakatifu wa Israeli, asema hivi; Mimi ni BWANA, Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata.

  UAMINIFU KATIKA UTUMISHI

  Mpendwa kazi ya Mungu inahitaji uaminifu mkubwa ili mjazwe matunda mazuri, hivyo Roho Mtakatifu anapokuwa ndani mwetu moja tunda ambalo hutuzawadia ni Uaminifu katika utumishi. Yesu anapenda watumishi waaminifu watakaotia posho kwa wakati wake. Umewekwa katika huduma hii ya kumtumikia Mungu lazima kuwa waaminifu mpaka kufa.

  Mathayo : Mlango 10

  11 Na mji wo wote au kijiji cho chote mtakachoingia, tafuteni ni nani humo aliye mtu mwaminifu; mkae kwake hata mtakapotoka.

  Mathayo 24

  45 Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake, awape watu chakula kwa wakati wake?

  Mathayo : Mlango 25

  23 Bwana wake akamwambia, Vema, mtumwa mwema na mwaminifu; ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi; ingia katika furaha ya bwana wako.

  Napenda niseme kwa kifupi kuwa watumishi wa Mungu watamani kama Musa alikuwa mwaminifu katika nyumba ya Mungu,

  MFANO: 1.MUSA

  Waebrania : 3

  5 Na Musa kweli alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu kama mtumishi, awe ushuhuda wa mambo yatakayonenwa baadaye;

  Hesabu : 12

  7 Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu, Musa;Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote;

  VIJANA WATATU KULE BABULONI.

  Shedraka, Masheki Abdunergo,

  Walibaki kuwa waaminifu mpaka wakajikuta katika tanuru la moto, lakini Bwana alikuwa pomoja nao.

  Daneli : Mlango 3

  24 Ndipo Nebukadreza akastaajabu, akainuka kwa haraka; akanena, akawaambia mawaziri wake, Je! Hatukutupa watu watatu, hali wamefungwa, katikati ya moto? Wakajibu, wakamwambia mfalme, Kweli, Ee mfalme.

  KANISA LA ROHO MTAKATIFU.

  Hawa ni kanisa la mitume ambao Roho Mtakatifu akawagawia matunda haya, pamoja na uaminifu mpaka mwisho katika Huduma yao. Walikubali kufa kwa ajili ya ushuhuda wa Bwana wetu Yesu Kristo…soma matendo ya mitume na ufunuo….

  Jaribio la mwisho la uaminifu linashikilia kile unachoamini wakati unakabiliwa na kifo. ni aina hii ya uaminifu kwamba wahahidi wa kanisa la kwanza walionyeshwa ambalo lilipelekea kuongezeka kwa kanisa.

  Wakolosai : Mlango 1

  10 mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa; mkizaa matunda kwa kila kazi njema, na kuzidi katika maarifa ya Mungu;

  Nawatakia Baraka za Mungu

  Pastor Dominick Massi

  massidominick@gmail.com

  LITAENDELEA…

  TUNDA LA ROHO MTAKATIFU


  TUNDA LA UVUMILIVU

  UVUMILIVU ni uwezo wa kuvumilia shida kwa muda mrefu, Tunda inakuwezesha kujifunza hali ambayo inafundisha na kujenga tabia. Ni uwezo wa kubaki na furaha , nia ya kuendelea licha ya shida inayokutana nayo unakuwa na uwezo wa kuvumilia mpaka mwisho wa jaribu. Uvumilivu kama Zawadi na tunda la Roho. Watu hupenda matunda lakini linapokuja suala hili la kuvumilia hakuna mtu mwenye shauku tena. Hakuna mtu anayependa mateso, Lakini Mungu hata hivyo anajua wazi kwamba hii ni sehemu ya asili yake na anataka watoto wake kubeba matunda haya.

  HESABU 14

  18 BWANA ni mpole wa hasira, mwingi wa rehema, mwenye kusamehe uovu na makosa, naye hatamfanya mwenye hatia kuwa hana makosa kwa njia yo yote; mwenye kuwapatiliza wana kwa uovu wa baba zao, katika kizazi cha tatu na cha nne.

  Huu tena si uvumilivu wa kibinadamu au uvumilivu ambao unatoka kwa haraka sana wakati hakuna matokeo inayoonekana, Roho Mtakatifu ataweka ndani yako hali ya uvumilivu wa Mungu mwenyewe. utakuwa na uwezo wa kuvumilia chochote ili ubakie katika upendo.

  WARUMI 5

  1 Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na mwe na amani kwa Mungu, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo,
  2 ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake; na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu.
  3 Wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia; mkijua ya kuwa dhiki, kazi yake ni kuleta saburi;
  4 na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo; na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini;
  5 na tumaini halitahayarishi; kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi.

  Ikiwa unasoma maisha ya Mtume Paulo, shida alizovumilia na muda na hali ya mateso yake ya kutosha kumfukuza mtu wa kawaida katika Imani. alipigwa mawe , alikuwa gerezani kwa kipindi cha muda mrefu, alipigwa kwa hasira, aligongwa na nyoka za sumu, akaanguka na meli rais nk., kulikuwa na nyakati ambapo alikuwa mgonjwa na uchovu wa maisha yenyewe, lakini alikuwa mwaminifu na mgonjwa mpaka mwisho. hakuna kitu kinachoweza kumfanya apoteze kuzingatia kazi yake ya msingi ya kueneza Injili.

  Musa, mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu aliwaongoza watu wake kwa miaka 40, alianza akiwa na umri wa miaka 80 na akaendelea hadi akiwa na umri wa miaka 120. Aliongoza kundi la watu wasio na shukrani, wasio na shukrani na wakung’unika katika jangwa. matatizo ambayo alikabiliwa yalikuwa makubwa, watu wake waliasi dhidi ya mamlaka yake, familia yake ilimshtaki. Mungu mwenyewe alikasiririkia yeye, hata licha ya yote haya yalijitokeza kama mmoja wa watu wengi katika Agano la Kale. lakini Musa alivumilia mpaka mwisho.

  uvumilivu tu inamaanisha kuteseka bila mwisho, lakini mateso haya yanakuja na ahadi ya tumaini. Tumaini kwamba maneno na ahadi za Mungu daima zinakuja mwisho. matumaini kwamba chochote kinachotokea kwa ajili ya mema yako ingawa huwezi kuelewa sasa na kutumaini kwamba licha ya kila kitu Mungu amekuokoa na una uzima wa milele. Mungu awabariki sana, kwa Neema ulipata vumilia pamoja na BWANA.

  ITAENDELEA……….

  massidominick@gmail.com

  TUNDA LA ROHO MTAKATIFU


  TUNDA LA KIASI (SELF-CONTROL)

  Mithali 25:28

  Asiyetawala roho yake Ni mfano wa mji uliobomolewa, usio na kuta.

  Roho Mtakatifu anapokuwa ndani mwetu na kupata makao, matokeo yake anazaa tunda la Kiasi… Kujitawala, watu wengi wamekosa tunda hili kwa sababu ya kutokuishi kwa Roho.

  GALATIA 5:24 Na hao walio wa Kristo Yesu wameusulibisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake.
  25 Tukiishi kwa Roho, na tuenende kwa Roho.

  FAIDA YA TUNDA LA KIASI

  Unapokutana na mazingira yaliyowahi kuzijeruhi hisia zako, unao uwezo wa kujitawala. Mfano watu kabla ya kuokoka walikuwa wanatawaliwa na tamaa mbaya kama vile kuangalia pornography, muziki wa kidunia, mikanda mirefu ya filamu, ulevi, uasherati.. n. k Kama hajapona anapokutana na mazingira yale ya awali anao uwezo wa kujitawala? Mfano wadada wengi wamepata shida katika eneo la uchumba, anayokutana na mpenzi wake wa zamani anajikuta ameondoka hata baada ya ndoa kubwa ya kanisani, watumishi na wachungaji wengine siyo waaminifu wanapokutana na changamoto nyingi wanajikuta wameanguka. Sababu wamepungukiwa na tunda la Kiasi yaani kujitawala. Mpendwa msomaji wangu tujazwe roho Mtakatifu., mtu asiweza kujitawala roho yake ni kama mji uliobomolewa….

  Mithali 25:28

  Asiyetawala roho yake Ni mfano wa mji uliobomolewa, usio na kuta.

  Kwa hiyo unakuwa huna kinga ya rohoni kwa sababu huna tunda la kiasi, mpendwa Biblia inasema uwe na kiasi katika mambo yote, uweze mwili wako maana ukiwa tabia ya mwilini huwezi mambo ya Roho wa Mungu , kwako ni upuuzi.

  1 Wakoritho : Mlango 2

  14 Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu; maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni.

  Tabia ya asili ni ile iliyovaliwa nayo kutoka katika nasaba yenu, mfano kuna watu ni wagomvi, hata baada ya kuokoka mpaka unashindwa kuelewa huyu ni mpendwa? au hujaokoka. Wengine mpaka wanalindana kama mbuzi, akihofia mwenzake ataanguka katika hasira, mfano kuna ndugu rafiki yangu hawezi kusamehe mtu , ukimkosea anaweza kukunasa vibao. Baadaye anajikuta analia maana Roho Mtakatifu amemletea toba. Uwe na kiasi katika mambo yote.

  1 wathesalonike : Mlango 5

  6 Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe, na kuwa na kiasi.

  1 wathesalonike : Mlango 5

  8 Lakini sisi tulio wa mchana, tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani imani na upendo, na chapeo yetu iwe tumaini la wokovu.2 timotheo : Mlango 45 Bali wewe, uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiliza huduma yako.

  MPENDWA KATIKA YESU KAMA WEWE NI MSAFIRI WA MBINGU MPYA TUMWOMBE ROHO MTAKATIFU AZALISHE TABIA HII YA KUJITAWALA(KIASI)

  Kujitawala ninakotaka ni kujiweka usiwe mlemavu wa kiroho. Uwe mshindi katika maisha ya kiroho. Ubarikiwe sana ni rafiki yako nikupendaye,

  Pastor Dominick Massi,

  massidominick@gmail.com

  ITAENDELEA……

  TUNDA LA ROHO MTAKATIFU


  🍆TUNDA LA ROHO,🥕

  GALATIA 5:22

  Lakini tunda la Roho ni

  🍏Upendo,

  upendo ni tunda la muhimu sana Mwumini kuwa nayo ndani yake, Paulo mtume alisema kama sina upendo mimi si kitu, hata kama ningekuwa na huduma kubwa, ningekuwa maarifa zote_ n. K 1 Kor 13.
  Upendo ndiyo kila kitu katika maisha ya mwumini. Nazungumzia upendo wa KI… MUNGU._

  🍉Furaha,

  Furaha hii ni kufurahia kweli ya Mungu, upendo hufurahi pamoja na kweli…. Furahini katika Bwana tena nasema furahini…. Wafilipi 4:4

  🍐Amani, tunda la haki hupandwa katika Amani. Roho Mtakatifu anatuzalia amani.. Yohana : 20

  21 Basi Yesu akawaambia tena, Amani iwe kwenu; kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi.

  🌶uvumilivu, Tunda hili huonekana wakati wa adha itokanayo na Imani. _Luka8:15 Na zile penye udongo mzuri, ndio wale ambao kwa unyofu na wema wa mioyo yao hulisikia neno, na kulishika; kisha huzaa matunda kwa kuvumilia._

  🍑utu wema,

  Tunda hili hutokea kwa aliyejazwa Roho Mtakatifu…..
  Luka 6:45 Mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu; kwa kuwa mtu, kinywa chake hunena yale yaujazayo moyo wake.

  🍇 fadhili, tunda hili au matokeo haya mtu hupokea baada ya Roho Mtakatifu mwenye kufadhili anapokuwepo ndani yake.. 1 Wakoritho : Mlango 13

  4 Upendo huvumilia, hufadhili; upendo hauhusudu; upendo hautakabari; haujivuni;
  Matendo : Mlango 28

  2 Wenyeji wakatufanyia fadhili zisizokuwa za kawaida. Kwa maana waliwasha moto, wakatukaribisha sote, kwa sababu ya mvua iliyonyesha na kwa sababu ya baridi.

  🍈 uaminifu,

  Tunda hili wengi hawana maana hawakumsikiliza…. Roho Mtakatifu… Uaminifu…. katika wokovu, ndoa, ujana, mali za wenzako.

  🍍23 upole, Tunda la upole huzaliwa ndani yao waliompokea Roho Mtakatifu… Kinyume cha upole ni ukali…. Wafilipi : Mlango 4

  5 Upole wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yu karibu.

  🍇kiasi;( Self-control)

  kiasi katika mambo yote… Kujitawala… 2 timotheo : Mlango 4

  5 Bali wewe, uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiliza huduma yako.
  ✍✍✍✍
  juu ya mambo kama hayo hakuna sheria.
  Mpendwa msomaji wangu simama ni Imara katika Maombi yako kwa Roho Mtakatifu….

  BY PASTOR DOMINICK MASSI.

  KUJAZWA ROHO. MTAKATIFU KILA SIKU.


  Yohana : Mlango 3

  34 Kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu; kwa sababu hamtoi Roho kwa kipimo..

  UTANGULIZI

  Wakati ulipopokea Kristo, Roho Mtakatifu hakuja tu kukaa ndani yako, bali alikupa ndani ya maisha ya kiroho, na kukufanya uzaliwa upya kama mtoto wa Mungu. Kujazwa na Roho Mtakatifu, hata hivyo, sio uzoefu wa mara moja kwa wote. Kujaza kwa Roho Mtakatifu ni mchakato unaoendelea. kwa mfano simu yako ya mkononi, au Kompyuta makato ina kila kitu kinachohitajika kufanya kazi. Bado unahitaji kuitunza kwa chaji na vinginevyo ili utumie kwa muda mrefu . Uhai wako wa Kikristo pia unakuwa kama betri. Kama unataka kutumiwa na Roho Mtakatifu, basi omba akujaze nguvu zake kila siku.

  Unapoomba na kuabudu, hutoa uwepo wa Roho Mtakatifu. Kusoma na kutafakari Neno la Mungu kila siku, kuomba na kuimba kwa lugha, kuepuka dhambi na mazingira yakel, na kudumisha ushirika wa karibu na Roho wa Mungu. Unapomkea Roho Mtakatifu kwa imani, vilevile unapokea kujazwa zaidi kwa Roho Mtakatifu kupitia imani. ni hamu ya Mungu na amri ya kuwa watoto wake waweze kujazwa na Roho Mtakatifu. Mpendwa unapaswa kuwa na hamu ya kujazwa Roho kila siku bila ya kusita.

  UMUHIMU WA KUJAZWA ROHO MTAKATIFU KILA SIKU

  Kuna umuhimu mkubwa sana kwa kwa mwumini kujazwa Roho Mtakatifu kila siku maana, Roho Mtakatifu anakuja na karama, matunda, nguvu, na uwezo wa Ajabu katika kutenda kazi ya Mungu pamoja naye. Ni muhimu kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu, ushiriki huu ni kuunganisha nia yako na Roho Mtakatifu katika kuitenda kazi ya Mungu. Ufunuo wa Roho ni kwa kufaidiana katika kujenga mwili wa KRISTO yaani kanisa.

  1 Wakoritho : Mlango 12

  7 Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana.

  • TUTAPOKEA NGUVU. Bwana Yesu aliwaambia wanafunzi wake kuwa watapokea nguvu akija juu yao Roho Mtakatifu, nao watakuwa mashahidi katika Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na hata mwisho wa nchi, Roho Mtakatifu anatoa nguvu kwa wale walio na ushirika naye, napenda kufuata ushirika na Roho Mtakatifu naye atafanya kazi pamoja naye,
   Mdo 1:8 Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu; nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi.
  • Mfano Petro wakati hajampokeea Roho Mtakatifu alikuwa mtu wa hasira, mgonvi, pia mwoga. Lakini baada ya kujazwa Roho Mtakatifu Petro amebadilika sana.

   Mdo 2

   1 Hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja.
   2 Kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliyokuwa wameketi.
   3 Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana, kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao.
   4 Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine, kama Roho alivyowajalia kutamka.

  • Angalia zaidi alipokuwa akifanya kazi ya mahubiri kwa nguvu za Roho Mtakatifu.
  • 66 zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake Roho yangu, nao watatabiri.
   19 Nami nitatoa ajabu katika mbingu juu, na ishara katika nchi chini, damu na moto, na mvuke wa moshi.
   20 Jua litageuka kuwa giza, na mwezi kuwa damu, kabla ya kuja ile siku ya Bwana iliyo kuu na iliyo dhahiri.
   21 Na itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa.
   22 Enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya: Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara, ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi wenyewe mnavyojua;
   23 mtu huyu alipotolewa kwa shauri la Mungu lililokusudiwa, na kwa kujua kwake tangu zamani, ninyi mkamsulibisha kwa mikono ya watu wabaya, mkamwua;
   24 ambaye Mungu alimfufua, akiufungua uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao. Ubarikiwe sana ITAENDELEA……….

  ROHO MTAKATIFU NI MSAIDIZI WETU


  ROHO MTAKATIFU NI MSHAURI MWAMINIFU(Counceller)

  Roho Mtakatifu anafanya kazi kama mshauri au anayetoa “shauri” kwa watoto wa Mungu. Shauri au ushauri ambao Roho Mtakatifu hutoa ni muhimu kwa maisha yako katika ukristo. Roho Mtakatifu anakuambia nini cha kufanya, wakati wa kufanya hivyo na jinsi ya kufanya hivyo.

  Lakini upako mliopokea kwake hukaa ndani yenu; wala hamna haja ya mtu yeyote kuwafundisha: lakini kama vile upako huo unavyofundisha kila kitu, na ni kweli

  1 Yohana 2:27
  Nanyi, mafuta yale mliyoyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha; lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha, kaeni ndani yake.

  Roho Mtakatifu ana ujuzi juu ya siku za nyuma, za sasa na za baadaye. mtazamo wake juu ya mambo ni pana na bora zaidi kuliko mwanadamu yeyote na kwa hivyo shauri anaoutoa ni bora kuliko mtu yeyote anayeweza kushauri. Mpendwa katika Jina la Yesu ona unavyopendeza kama Roho Mtakatifu ni mshauri wako.

  ROHO MTAKATIFU NI MFARIJI WETU.(Comforter)
  16 Nami nitamwomba Baba, naye atawapa Msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele;

  17 ndiye Roho wa kweli; ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumwoni wala haumtambui; bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu.
  18 Sitawaacha ninyi yatima; naja kwenu.

  Hii ndio ahadi ambayo Yesu aliwapa wanafunzi wake, Alijua kwamba mara atakapoondoka, kutakuwa na wakati mgumu ambao watu wake watalazimika kuupitia. alijua kwamba maisha hayatakuwa rahisi na kutakuwa na watu, hali na matukio ambayo yanaweza kuwapiga. Watu wa Bwana walihitaji faraja wakati Shetani anawavamia kutoka pande zote na anajaribu kuponda imani yao. Yesu alitimiza ahadi hii siku ya Pentekoste kwa kumwaga Roho wake mwenyewe juu ya wale waliompenda.

  Roho Mtakatifu ni mtetezi mkuu, atakutetea na kukutia nguvu wakati wa magumu. hali au tukio ambalo lingekuvunja moyo halitakuathiri tena, mara tu unapokea Roho Mtakatifu.

  Lakini Msaidizi, ambaye ni Roho

  Maisha bado yatakuwa na kupanda na kushuka chini. Masuala yanaweza kuwa kitu chochote kama kurejesha fedha au kupoteza kazi yako au kuvunjika kwa uhusiano au masuala katika ndoa yako. Utatambua kuwa tatizo halikuathiri sana na licha ya mtikisiko unaoendelea kupitia wewe kutakuwa na hali ya utulivu ndani yako.

  ROHO MTAKATIFU HUTUONGOZA(GAUIDE)

  Roho Mtakatifu ni kiongozi na mwongozo katika maisha yetu. tunapaswa kufuata maelekezo yake katika kila jambo. 13 Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote; kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake.

  Yohana 16:13

  Tuna mwongozo wa ajabu katika Roho Mtakatifu ni kwamba yeye sio tu anatupeleka kufanya mambo lakini huja pamoja nasi. Hatakuacha kamwe katika hali ngumu au wakati unahitaji. Yeye ni mwongozo wa kutegemeka na mwenye hekima, ambaye anajua vitu vyote. Uwezekano wa kuongozwa na Roho Mtakatifu ni kuwa na uwezo wa kuongozwa na Mungu mwenyewe. Moja ya ahadi kubwa za Agano Jipya ni kwamba tunaweza sasa kuwa na Roho wa Mungu anaye kaa ndani yetu na kutuongoza katika vitu vyote kwa kudumu ndani yetu.

  ROHO MTAKATIFU MLINZI WETU. (PROTECTOR Mara tu unapokubali kumpokea Yesu na kujazwa na Roho Mtakatifu unaweza kupata ulinzi wa Mungu. Unapewa malaika wenye nguvu ambao wanakuangalia kwa upendo na kukuhudumial na usalama wako unachukuliwa kwa uzito sana.

  Roho Mtakatifu anaangalia usalama wako na huwa mlinzi wako mara tu unapomkubali Yesu. Anakutshadharidhsha wakati unapokuwa katika hatari, lakini kutotii maagizo haya inaweza kuwa hatari mbaya sana. mara nyingi huwezi kujua ni shida gani amekuepusha nayo kutokana tu ulifuatilia uongozi wa Roho Mtakatifu. Mpendwa nakusihi tufuate uongozi wa Roho wa Mungu.
  9 Ee nguvu zangu, nitakungoja Wewe,Maana Mungu ndiye aliye ngome yangu

  Zaburi 59

  Roho Mtakatifu wewe si tu ulinzi kutoka ulimwenguni lakini pia kutokana na ushawishi wa pepo wabaya, mapepo na ufalme wa uovu. Roho Mtakatifu anakupa zawadi ya utambuzi ambayo itakusaidia sana wakati unashiriki katika mapambano ya kiroho.

  Je, mwanamke anaweza kumsahau mtoto wake anayependa? Naam, wanaweza kusahau, lakini mimi sitakusisahau
  – Isaya 49:15

  Mungu anatulinda kutoka kwa adui zako, Anakuangalia na kukukinga. Unapokabili hatari, yeye yu pamoja nawe na hatakuacha kamwe. Mungu anasema kwamba hata kama mwanamke atamwacha mtoto wake mwenyewe Lakini yeye hatakuacha.

  ROHO MTAKATIFU NI MUHURI( SEAL)

  Roho Mtakatifu ni muhuri uliowekwa juu yako na Yesu mwenyewe. Hii inaweza kuwa na maana nyingi, inamaanisha kuwa wewe sasa ni wa Mungu na amekupa Roho Wake mwenyewe kama dhamana mpaka atakapokuja. Pia inamaanisha kuwa unastahiki kupokea urithi wako katika Kristo na ahadi zote za Mungu katika Biblia unaweza kudai maana ni Haki yako. katika yeye pia, wakati uliposikia neno la kweli, injili ya wokovu wako, na kumwamini, ulitiwa muhuri na Roho Mtakatifu aliyeahidiwa, ambaye ndiye dhamana ya urithi wetu mpaka tukipata urithi wake, kwa sifa ya utukufu wake.
  Waefeso 1: 13-14

  Mtume Paulo alikuwa akisema kwa Wakristo, “Mungu ana vitu vikubwa kwa ajili yenu. Ndiyo maana amekuondoa katika dunia hii ya dhambi. Ametufanya kuwa wake Mwenyewe. Wewe ni Wake milele. Lakini, hata katika maisha haya, Mungu anataka ujue kwamba hatakuacha kamwe. hata kama wewe huonekana wakati mwingine kuwa wewe kuwa chini ya matope na uchafu wa dunia hii mbaya, kumbuka kwamba Mungu amekutaja kuwa wewe ni Wake. Amekuwekea muhuri kwa Roho Mtakatifu. Amekuwekea alama kama moja ya wake pekee . Hiyo pia ni ahadi yake kwamba amejifanya mwenyewe ili kukuhifadhi na kukujali mpaka atakapokuchukua hadi hatima yako ya mwisho, utukufu na Kristo mbinguni. Uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yako sasa ni ushahidi wa sasa wa kile Mungu atakachofanya wakati ujao. Hakuacha chochote kwa shaka “.

  Mungu ameahidi uzima wa milele kwa wote wanaoamini katika Kristo, na kama dhamana ya kwamba atatimiza ahadi Yake, amemtuma Roho Mtakatifu awe ndani ya mwamini mpaka siku ya ukombozi.
  9 Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamwufuati mwili; bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake.
  -Waroma 8: 9

  Watu wengi hawatambui jambo hili isipokuwa kama hujatiwa muhuri na Roho Mtakatifu Biblia inasema wewe si Mkristo au huuawa Mtoto wa Mungu bado.

  MAPENZI YA MUNGU JUU YA MAISHA YETU

  Roho Mtakatifu anajua mapenzi ya Mungu na mpango wa Mungu kwa maisha yako. Anafurahia sana.
  11 Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema BWANA, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho.
  12 Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza.
  13 Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wotekufunulia mpango huu.

  Yeremia 29:11-13

  Mungu ana mpango kwa kila mmoja wetu. Mpango wake wa kufanikiwa, mpango wa kufanikiwa kimaisha na mpango ambao ni bora zaidi kuliko chochote unachoweza kujifanyia. Ni bora zaidi kuliko kile wazazi wako walitaka uwe kama mtoto. Mungu ana mpango wa kazi yako, mwenzi wa maisha, fedha na maisha ya kiroho. Roho Mtakatifu pekee anaweza kuwaambia yale uliyoumbwa uwe nayo. Yeye anayeweza kuongoza wewe kufikia hilo.

  Moja ya ukweli wa msingi juu ya maisha yako ni kuwa umefanya mengi ya kuridhisha, Kumbe Mungu ana mpango kwa kila sehemu ya maisha yako, utimizaji wa mapenzi ya Mungu ni matokeo mazuri haraka iwezekanavyo katika haya.

  Mungu hafunui mpango wake wote wa maisha yako kwa mara moja. anakupa hatua kwa hatua, Hivyo usiwe na usumbufu. Inawezekana kwamba unaweza kupata ugumu kuamini kwamba Mungu anakupenda sana au ana nia ya kukubariki sana. Anakuchukua polepole hatua kwa hatua kujenga tabia yako na imani njiani. Mungu atakufunulia nini mipango yake kwa ajili ya wakati fulani au msimu fulani utakuwa na ufahamu daima unachofanya sasa hivi lakini huwezi kuwa na picha kubwa zaidi. safari hii ambayo unafanya na Mungu kujitambua mwenyewe na mapenzi yake kwa ajili yenu ni sehemu bora zaidi kuhusu maisha haya duniani.

  Kutii mapenzi ya Mungu kunahitaji uamuzi wako. Na uamuzi huo unahitaji imani na hatua. Huwezi kuona mwisho, kwa hiyo unamtegemea kwa imani na kisha uendelee mbele. utakuwa na vikwazo, utakuwa na upinzani, utakuwa na wakati ambapo hakuna kitu kinachoendelea. Bado unapaswa kuamini na kumtii Mungu. Imani na utii ni kama mapacha; wanaenda pamoja.

  INAENDELEA……….

  massidominick@gmail.com

  Ubarikiwe sana

  MPOKEE ROHO MTAKATIFU


  Kujazwa Roho Mtakatifu ni lazima kwa kama tukitaka kuishi maisha ya ushindi hapa duniani Hivyo tumwombe Mungu kujazwa Roho Mtakatifu.

  9 Nami nawaambia, Ombeni, nanyi mtapewa; tafuteni, nanyi mtaona; bisheni, nanyi mtafunguliwa.
  10 Kwa kuwa kila aombaye hupokea; naye atafutaye huona; naye abishaye atafunguliwa.
  11 Maana ni yupi kwenu aliye baba, ambaye mwanawe akimwomba mkate, atampa jiwe au samaki, badala ya samaki atampa nyoka?
  12 Au akimwomba yai, atampa nge?
  13 Basi, ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je! Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao?
  -Luka 11: 8-13

  Hivi ndivyo Yesu alivyosema wakati akiwafundisha wanafunzi wake juu ya mada. Njia ya kupokea Roho Mtakatifu ni rahisi, unahitaji kumwomba Mungu. Omba na atamwaga Roho wake juu yako. ufunguo hapa ni kama anatoa Roho yake juu yako, unahitaji kunywa. Hakuna mtu anayeweza kukulazimisha kunywa, kwa sababu siyo hitaji lako , Wewe mwenyewe unapaswa kuomba, kunywa na kumwalika katika maisha yako. kukumbuka kuwa hii ni ubatizo wako wa pili, kwa njia hii hupokea zawadi ya uzima na kutoka hapa kuna Mungu anaishi ndani yako.

  Pia unapaswa kuamini kwamba Mungu anakupenda na hawezi kukudhuru ikiwa unamwomba kitu kizuri. Hakika hakika hatakupa chochote kibaya au shetani hataweka chochote kibaya ndani yako.

  Ikiwa mtoto ataomba mkate kwa yeyote kati yenu ambaye ni baba, je, atampa jiwe? au ikiwa anaomba samaki, je, kwa samaki atampa nyoka? Au atakayeomba yai, atampa nge?

  Ikiwa ninyi mkiwa waovu, mnajua kuwapa watoto wenu zawadi nzuri. Baba yenu wa mbinguni atawapa Roho Mtakatifu zaidi wale wanaomwomba?
  -Luka 11: 11-13

  Unahitaji kumwomba Mungu kwa uaminifu, unahitaji kuamini kwamba ni mapenzi yake kukupa baraka hii. unahitaji kuamini kwamba Yesu aliahidi Roho Mtakatifu kabla ya kuondoka na Yeye ataheshimu neno lake. Mungu anaangalia moyo wako, anaona ikiwa unamtumaini na ni tayari kujisalimisha kwake.

  Maana kila mtu anayeomba hupokea; na anayemtafuta hupata; na yeye anayegonga atafunguliwa.
  -Luka 11: 9

  Watu wengine hupokea Roho Mtakatifu mara moja wanapomwomba Mungu. Baadhi ya wengine humupata wakati mtu anapokuwa akiwaombea au kuweka mikono, wakati kwa wengine wengi inachukua muda. unahitaji kuendelea na kuwa na nia ya kubadili na kujisalimisha kwa Mungu. Usikwazike, Ukukata tamaa au kuacha kuamini ikiwa huoni matokeo mara moja. Wakati mwingine Mungu anaweza kutaka kukufundisha kitu, wakati mwingine Mungu anasubiri kwa muda kamili lakini Yeye huja kupitia kuona kama uko tayari.

  Nani kati yenu atakuwa na rafiki, naye atakwenda kwake katikati ya usiku, na kumwambia, Rafiki, unisaidie mikate mitatu; Kwa maana rafiki yangu katoka safari yake amekuja kwangu, na mimi sina chochote cha kuweka mbele yake?

  na yeye kutoka ndani atasema na kusema, ni shida: milango sasa imefungwa, na watoto wangu pamoja nami katika kitanda; Siwezi kuinuka na kukupa. nawaambieni, ingawa hatasimama na kumpa, kwa kuwa yeye ni rafiki yake, lakini kwa sababu ya uhuru wake ataamka na kumpa mahitaji yake yote.
  -Luka 11: 5-8

  Yesu anachojaribu kusema hapa ni kwamba, wakati mwingine rafiki yako anaweza kusema hapana, unapomwomba kitu kwa sababu yeye ni busy na wakati sio sahihi. Ikiwa wewe, hata hivyo, utaendelea na kumwomba, hatimaye atakusikiliza na kukupa kile unachoomba. ni sawa na wakati unapomwomba Roho Mtakatifu, wakati mwingine wewe mwenyewe hauwezi kuwa tayari au inaweza kuwa sio bora zaidi, lakini ukisisitiza na kumwomba Mungu akubariki kwa Roho Mtakatifu atakusikiliza.

  Mitume walifundisha kwamba mtu anahitaji kubatizwa kabla ya kupokea Roho Mtakatifu, ingawa katika baadhi ya matukio Mungu anawabariki watu na Roho hata hivyo. Ikiwa umepokea Roho Mtakatifu kabla ya kubatizwa, asante Mungu na kubatizwa haraka iwezekanavyo.

  kukupa Roho Mtakatifu iko chini ya Utawala wa Mungu. Hakuna mtu anayeweza kumtia nguvu au kuendesha hali hiyo.

  Hapa kuna maelezo mafupi ambayo yatakusaidia na kukuletea karibu na tamaa yako ya kupokea Roho Mtakatifu.

  Usiwe mlevi / mvutaji sigara au kwa kitu chochote cha kidunia, kama wewe uko hivyo basi ujitoa kuacha vitu hivyo. Tenda mwili wako kama hekalu la Roho Mtakatifu, Biblia inasema unahitaji kujitoa kama dhabihu maisha kwa Mungu. atakuchukulia adhabu yako,baada ya hapo unapaswa kutaka kufunguliwa Mungu.

  Mungu atakusikia ikiwa unaomba kulingana na mapenzi yake. Unapopokea Roho Mtakatifu ni mapenzi ya Mungu kwako, ni ahadi yake. Kwa hakika atakusikia unapoomba hili.

  Lazima uone kiu kwake, na uwe mnyenyekevu. Mungu anakataa kiburi. Kufunga kwako kwa Mungu ni njia sahihi ya kuondokana na kiburi.

  Lazima ujiweke wakafu na kumthamini. Mungu hatakupa kitu ambacho ni cha thamani kama wewe hutajilinda na maovu ya ulimwengu huu.

  Usiwe na vitu vya kimwili lakini ugeuze akili yako na ukipenda vitu vya kiroho, hakuna chochote katika ulimwengu huu kinachoweza kukupoteza Kila kitu hapa ni cha muda mfupi ikiwa ni pamoja na kukaa kwako duniani.

  Kukiri dhambi zako kwa Mungu na kutubu. Kwa kweli haipaswi kuwa na dhambi isiyojulikana katika maisha yako. Roho Mtakatifu hahitaji kujaza chombo kichafu. Una haja ya kuws kuhani, unaweza kuzungumza na Mungu moja kwa moja na kusema nisamehe . Yeye husikia na kuona kila kitu.

  Kwa kadri unapokuwa tayari kukiri tena makosa yako tena, atakusamehe. Mungu anajua haiwezekani kwako kamwe kurudia dhambi tena. anaona moyo wako, ukiwa tayari kufanya jitihada za kutorudia makosa yako yeye anafurahia kufanya kazi nawe.

  Mtumaini Yesu wakati unamwomba zawadi. Imani ni ufunguo hapa, lazima uamini kwamba utapokea unapoomba.

  “Sisi wote tulifanywa kunywa Roho mmoja”
  -1 Wakorintho 12:13 Kumbuka hakuna mtu anayeweza kukulazimisha kunywa. Unahitaji kunywa kwa ajili yako ili kukujaza. Kunywa hapa inamaanisha kuwa kiroho wazi kwa Mungu anayefanya kazi katika maisha yako. Usijifunge mwenyewe katika kutokuamini.

  Mara unapompokea mshukuru Yesu na msifa, na kutoka siku ya leo uendelea kushukuru, kwa kila kitu unachotaka kupokea. Umepokea zawadi kubwa zaidi duniani.

  Kornelio alikuwa mkuu wa warumi wa Kirumi aliyekuwa wa pekee, alikuwa mwaminifu,akimcha Mungu na kupenda maskini. Anajulikana kuwa ametoa sadaka na alikuwa mtu mwenye sala. tatizo pekee lilikuwa kwamba hakukumjua Mungu au kujua mengi kuhusu Yesu. Siku moja malaika alimtokea na akamwambia kwamba Mungu ameona kazi yake nzuri na anafurahi. Malaika anamwomba kumwita Petro Mtume nyumbani kwake ili yeye na familia yake waweze kujifunza zaidi kuhusu Mungu.

  Petro alipofika nyumbani mwake, Kornelio akaanguka miguu na kumsujudia Petro. Petro aliposema kwamba yeye ni mtu tu na asipaswi kuabudu alifanya Kornelio kutambua kosa lake. Kornelio alikuwa na marafiki zake na familia walikusanyika wakati Petro aliwahubiria juu ya Yesu. waliamini yote yaliyofundishwa na ghafla Roho Mtakatifu akawajia na wakaanza kumwabudu Mungu na wakaanza kuomba kwa lugha.

  Ilikuwa ni mshtuko kwa Petro kama hii ilikuwa mara ya kwanza aliona Wayahudi wasiobatizwa kwa Roho Mtakatifu, aliona kwamba Mungu alikuwa amewapa Roho Mtakatifu sawa kwamba yeye na wengine wa Mitume walipokea wakati wa Pentekoste. yeye alitangaza kwa bidii kuwa Mungu anakubali watu kutoka taifa lolote au raia bila ubaguzi kwa muda mrefu tu wanapoongoza haki na Mungu anaogopa maisha.

  Kornelio alikuwa mtu asiyejua katika mambo ya kiroho, hakuwa na ujuzi kwamba Wayahudi walikuwa na. Hakujua hata nani aombaye. mungu anaangalia mioyo ya watu. Aliona kwamba mtu huyu ana upendo wa kweli kwa masikini na kwamba alimtafuta kwa dhati Mungu. Hiyo ndiyo yote Mungu anatarajia kutoka kwenu, kupendana, hasa masikini na kumtafuta kwa bidii.

  Kornelio alikuwa wa kwanza kubadilisha kumbukumbu ya Wayahudi, hadithi yake iliwavuta watu wengi ikiwa ni pamoja na Mitume waliangalia InjiIi ni kwamba aliilisha Kanisa la kwanza sana kama tunavyojua leo (sio Wayahudi, Mkristo kikamilifu) huko Kaisarea na baadaye akawa Bishop. hadithi kamili inaweza kupatikana katika sura ya 10 ya Kitabu cha Matendo.

  Maisha ya kweli.

  Kulikuwa na mara kwa mara mkongwe wa vita ambaye alikubali Yesu na alitaka kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. alihudhuria mikutano na wito wa madhabahu ambapo mchungaji aliwauliza watu ambao walitaka kubatizwa kwa Roho Mtakatifu kuja mbele. Mtu huyu alipokuwa akienda mbele watu waliweka mikono na kumwombea lakini hakuna kilichotokea. Ilimfanya ahuzunike, lakini hakuacha.

  mara moja alipokwenda chumba cha sala cha faragha ambapo mwanamke aliweka mikono na kumwombea, katikati akasimama na kumwomba kuomba kwa lugha. Alichanganyikiwa na aibu, alijibu kwamba hakuweza kufanya hivyo. Mwanamke huyo alisisitiza na akamwambia kuwa angeweza kama alijaribu. tena tena hakuna kilichotokea. Mtu huyo aliondoka, aibu na kukata tamaa. Mzee hakuwa na kuacha, siku chache baadaye akajaribu tena na kumwomba Mungu amjaze na Roho Mtakatifu. Wakati huu mwanamume aliomba kwa ajili ya kupokea Roho. Tena hakuna kitu kilichotokea na mzee wa kushoto aliacha aibu.

  bado hakuwa na kuacha, alijua kwamba Yesu aliwauliza wanafunzi wake “waangalie” au wangojea mpaka walipopokea Roho Mtakatifu na wakawachukua siku 50 baada ya kifo chake kwa ahadi ya kutimizwa.

  siku moja, kitu cha ajabu kilichotokea, wakati alipokuwa akisali, maneno katika lugha ya ajabu ghafla yalitoka katika akili yake. Hakuielewa na awali akaifuta kando. Hii iliendelea kutokea kwa muda, mwanamume hakuweza kuwa na busara kwa hivyo aliendelea kusisitiza maneno. alijua kuhusu lugha, lakini kile alichoona ilikuwa ni mtiririko wa kuendelea mrefu sio maneno madogo kama yale aliyopata. Alijihakikishia kuwa kile alichokuwa nacho sio kitu halisi.

  Miezi sita iliyopita, alihamishiwa mahali pengine. alikuwa akiomba alipoona mwanamke mzee ambaye pia alikuwa na maneno madogo kama yake lakini alikuwa akiomba kwa sauti kubwa. Alishangaa na alipomwambia amwambie kwamba ndivyo Bwana alivyompa na kwa imani aliitumia.

  yeye mara moja alielewa kosa lake, alikwenda kwenye chumba chake aliomba msamaha kwa Mungu kwa kutoamini na kujaribu tena kuomba kwa lugha. Wakati huu alipata kidogo zaidi, lakini alikuwa akiongea. Mungu alimwambia na kusema, hakuna mtu aliye karibu na nataka uombe kwa sauti. alitii na hakika kwamba angeweza kuomba kwa lugha na hakuna shaka katika akili yake kwamba Mungu aliposikia sala zake na kumbatiza kwa Roho Mtakatifu.

  Sala ya Kupokea Roho Mtakatifu

  Bwana Yesu Kristo,

  Naamini wewe ni Mwana wa Mungu. msalabani ulikufa kwa ajili ya dhambi zangu, na kufufuka kutoka kwa wafu. Ninakuamini kwa msamaha na kwa ajili ya utakaso, naamini unanipokea kama mtoto wa Mungu.

  Kwa sababu umenipokea, ninajipokea mwenyewe kama mtoto wa Mungu. Ikiwa kuna uchungu wowote moyoni mwangu, niniruhusu kwenda. ikiwa kuna msamaha dhidi ya mtu yeyote, ninamsamehe kila mtu kama Mungu anisamehe.

  [Pumzika na kutafakari kwa muda kama unahitaji kusamehe mtu yeyote ..]

  Ikiwa nimejihusisha na uchawi, ninakubali kuwa kama dhambi. Ninaomba msamaha wako. Ninajifungua mwenyewe kutoka kwa shetani na nguvu za giza katika jina kubwa la Yesu

  [Omba msamaha kuelekea dhambi zingine ikiwa kuna ..]

  Sasa Bwana Yesu nimekuja kama mubatizaji wangu kwa Roho Mtakatifu nawapa ninyi mwili wangu kama hekalu la Roho Mtakatifu, ninawapa ninyi ulimi wangu, kuwa chombo cha haki. Ninataka kukuabudu katika lugha mpya. Kwa imani ninampokea sasa.

  Pumzika na kuanza kupumua wanatarajia kuzungumza kwa lugha.

  Maombi ya Maisha

  Mwambie Mungu kwa dhati, ahadi yake kwamba utapokea Roho Mtakatifu.

  Tumaini Mungu, hawezi kuruhusu chochote kiovu kitakujia wewe ukimwomba Roho wake.

  Uendelee katika ombi lako. Usiache, pendelea kuomba

  kujichunguza mwenyewe na kuona kama kuna dhambi yoyote isiyojulikana au vikwazo vingine vinavyozuia kupokea Roho Mtakatifu

  massidominick@gmail.com

  ROHO MTAKATIFU NI MUNGU


  Roho Mtakatifu ni Mungu na ni sawa na wote Mungu Baba na Yesu Kristo. Yeye ni sehemu ya utatu na anaweza kuabudiwa, hata hivyo Yeye ni mpole, utulivu na asiyeonekana. Lakini ndiye aliyekuwepo tangu mwanzo. Mwanzo 1:2 Roho Mtakatifu alikuwepo katika kazi ya uumbaji.

  I Yohana 5

  8 Kwa Kwa maana wako watatu washuhudiao [mbinguni, Baba, na Neno, na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja.aana wako watatu washuhudiao [mbinguni, Baba, na Neno, na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja.

   

   

  – Yohana 5: 7

  Mungu amejifunua mwenyewe kwa njia tatu au ofisi. Baba ambaye ndiye nguvu zote, aliyependa Mungu ambaye ni mbunifu na muumba wa kila kitu. alijifunua kwa watu kadhaa katika Agano la Kale, kama “Mungu juu yetu”. Kisha Yesu Kristo (Neno) alikuja mwanzoni mwa Agano Jipya. Alikuwa Mungu katika mwili ambaye alikuja kushiriki katika mateso yetu na kubeba dhambi zetu. Yesu, awali alifunuliwa kama “Mungu pamoja nasi” au Emanuel. basi mara moja Yesu alipomaliza kazi yake msalabani, tulibarikiwa kwa Agano Jipya. Ahadi moja kubwa zaidi ya Agano Jipya ni uwezekano wa “Mungu ndani yetu”.

  Na, tazama, ninatuma ahadi ya Baba yangu juu yenu

  – Luka 24:29

  Roho Mtakatifu ni utimilifu wa ahadi hii iliyofanywa na Yesu. Roho wa Mungu mwenyewe alijiunga na Roho zetu, Yesu mwenyewe anayeishi ndani yetu. Yeye ni kama mtu ambaye ana mapenzi, akili na hisia. Yeye pia ni sehemu ya utatu au Uungu.

  Maisha ya kweli

  Mhubiri alikutana na changamoto mara moja, mtu akamwambia. Ninyi Wakristo wanasema kuwa mwaminifu, unasema unamwabudu Mungu mmoja wa kweli na unawashtaki wengine kusema wao ni waabudu wa sanamu na miungu yao miingi.Kwahiyo mnaabudu Mungu watatu na kuiita utatu. Hiyo haina maana kabisa. Je, unaweza kuelezea utatu wako?

  Mhubiri alijibu, kuchukua mfano wa mwanamke mjamzito. Katika tumbo lake ana DNA yake na ya mumewe. Pia huingiza ndani ya uumbaji mpya kabisa, mtoto wake ambaye hajazaliwa ana DNA yake mwenyewe. mtoto ana sawa na wazazi lakini pia ni peke yake yenyewe.

  Mungu katika ukamilifu wa tumbo la mwanamke anaweza kuweka tatu katika moja, fikiria juu ya kiasi gani zaidi anachoweza kufanya katika ukubwa wa viumbe wake wenye nguvu. Siri na utukufu wa Mungu ni kubwa sana kwa mtu kuelewa.Maombi ya Shukrani kwa kuelewa Roho Mtakatifu, yeye ameshikamana sawa na Mungu Baba na Yesu Kristo. Hivyo Roho Mtakatifu ni Zawadi kubwa zaidi ambayo Mungu anakupa ni yeye mwenyewe, anakaa ndani yako.

  TUNAHITAJI KUWA NA ROHO MTAKATIFU


  Moja ya mambo ya kwanza ambayo Roho Mtakatifu anafanya ni yeye huchukua upendo wa Mungu na hufanya kuwa wa kibinafsi. Sio tena “Anapenda ulimwengu, lakini ananipenda?”. Utaanza kutambua jinsi unavyostahili kuwa kama mtu kwa Mungu. utajua kwanza kiasi cha utunzaji, huruma na mipango ambayo Mungu ameiingiza katika maisha yako na jinsi anavyoendelea kufuatilia maelezo ya kila kidogo kuhusu wewe. Roho Mtakatifu hufanya uhisi wa pekee, zaidi ya kumjua Yeye, zaidi unayohitaji Yeye.

  Lakini Msaidizi, ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisha mambo yote, na kukuletea kila kitu kukumbusha, kila kitu nilichowaambia.
  – Yohana 14:26

  1. Lengo kuu la Roho Mtakatifu ni kumfunua Yesu kwako, anakupa nguvu na ujasiri wa kueneza Injili. Wewe si tena aibu ya kushirikiana na Mungu na wengine. Kuna njia nyingine nyingi ambazo hufanya maisha yako iwe bora zaidi. kupewa orodha, ambayo inaweza kuthibitishwa na maandiko, lakini haijahitimishwa. Kuna njia nyingine za pekee ambazo anakusaidia ambazo zimeachwa nje kwa wewe kugundua.
  2. Anakuletea uwepo wa Mungu kwako, uhusiano wako na Mungu unapata kina kirefu na hivi karibuni huwa sehemu nzuri zaidi juu ya maisha yako.
  3. Anakufundisha Neno la Mungu (Biblia), unaanza kuelewa mambo kama kamwe kabla, unayoanza njaa kwa zaidi.
  4. Maisha yako ya maombi yamebadilishwa, unasali zaidi na wakati unatumia zawadi ya lugha, sala zako zinathibitishwa kuwa za ufanisi. ubora wa sala zako utawahi kusikia mtu yeyote, hata wakati mwingine.
  5. Unapokea amani, hutafadhaika kwa urahisi, vitu vya ulimwengu huu havikuathiri tena kama walivyotumia. unakuwa mtu mzito zaidi, hisia kama hasira au unyogevu haukuathiri wewe kama walivyotumia.
  6. Anaweza kukufunulia mambo ya baadaye, ikiwa ume kukomaa na kujua jinsi ya kushughulikia kile anachokuambia, atakuonyesha mambo kabla ya kutokea.
  7. Roho Mtakatifu anarudia na anakuwezesha, anakupatia toba wakati unapofanya dhambi. Anakufariji wakati unechoka na umechoka.
  8. Anakupa hekima na uelewa ambao sio uwezekano wa kibinadamu. anakuwezesha kuona kupitia watu na katika nia zao halisi na pia kuangalia hali zilizopita na kuona picha kubwa.
  9. Anaongeza imani yako. Utaanza kutarajia na kuona miujiza mingi zaidi katika maisha yako. Unaweza kuona viwango vya imani ambavyo havikuwepo kabla hajaingia katika maisha yako.
  10. Yeye anaboresha ubora wa maisha yako, hatua ya mwanzo haijalishi, huongeza akili yako, nguvu zako za kimwili na nishati. Hii ni kuongezeka kwa maisha kutoka roho yako inapita kupitia roho yako ndani ya mwili wako wa nyam
  11. Anakuletea urithi wako, anakusaidia kukomaa kama Mkristo na baada ya muda unapoanza kutambua ni kiasi gani ambacho Mungu amekufanyia. Kama unavyouona, upendo wako kwako.
  12. Kwake huongezeka na matamshi yako, shukrani na ibada huwa zaidi. Maana huleta juu ya ubora katika maisha yako, wakati Roho Mtakatifu ana udhibiti wa maisha yako hakuna nafasi ya uhuru, anafurahi sana kuleta ubora katika maisha yako katika chochote unachofanya. baada ya muda maisha yako yatakuwa ya ajabu sana, kwamba kwa kukuangalia tu watu wengi watavutiwa na Mungu. Anakufanya kuwa Champion katika maisha !!
  13. Baadhi ya faida hizi huwa katika dhahiri, baadhi yao huanza kuonyesha baada ya miezi michache, lakini bora wa faida hizi zinahitaji muda wa kuendeleza, wakati mwingine miaka. Hii ni hazina na kuheshimika kutembea kwako pamoja na Mungu ni heshima na kuheshimu kazi ya Roho Mtakatifu
  14. Roho Mtakatifu pia husaidia wakati unapoamua juu ya hali ngumu katika maisha yako. Anaweza kusaidia kujibu maswali kama Ni nani ambaye Mungu amechagua kuwa mwenzi wako wa maisha / mke katika maisha haya. Unaweza kuchagua yako mwenyewe lakini haitakuwa sawa na kile ambacho Mungu amekuhifadhi kwako.wakati wa kushikamana na kazi yako ya sasa na wakati wa kuendelea na kazi inayofuata au kazi ambayo Mungu amekuhifadhi kwako. Muda wa Mungu na hekima ni kamilifu.
  15. Roho Mtakatifu hutusaidiaJinsi ya kutatua matatizo yanayohusiana na watu au hali au kazi / miradi ambayo unaweza kukabiliana mara kwa mara katika biashara yako au kazi au kujifunza. jinsi ya kushughulikia maswala katika ndoa yako na katika mahusiano yako mengine. Nini haiwezekani kwako inawezekana na Mungu.Jinsi ya kukabiliana na mgogoro katika maisha kama kama wewe kupoteza kazi yako au kama biashara yako ni kufanya vibaya. wakati mwingine tatizo yenyewe haliwezi kupotea, lakini unakua kukua na shida huanza kuangalia ndogo na kupata nguvu ya kukabiliana nayo.

  Endelea kumshukuru kwa kile anachofanya tayari, usiwe na tamaa, wala usisumbue. wewe ni uhakika wa kushangazwa na kile anachoweza kufanya na maisha yako. Mpendwa msomaji wangu usikubali kuachwa na Roho Mtakatifu katika maisha yako.

  Maombi ya Maisha

  Kuomba na kuomba mwongozo kabla ya kuchukua maamuzi muhimu katika maisha
  Roho Mtakatifu anaweza kukupa ujuzi na hekima wakati ukitatua matatizo magumu
  Jifunze kumtegemea Yeye, anaweza kukupa amani na faraja hata katika hali ngumu na kukuonya juu ya hatari zinazoja
  anaweza kukusaidia kuomba kikamilifu, wakati hujui nini kuomba au kuwa na nguvu ya kuomba
  Anaweza kukusaidia kuelewa Mapenzi ya Mungu kwa maisha yako
  Kuangalia kwa karibu wakati anakuhimiza wakati unapofanya dhambi, anaweza kukusaidia kuondokana na udhaifu wako kwa muda
  Una msaada wa Mungu karibu na kila kitu, utastaajabishwa na kiasi gani anataka kukusaidia.

  Mungu awabariki sana.

  BY PASTOR DOMINICK MASSI

  UJUWE. ULIMWENGU WA ROHO


  UTANGULIZI
  Ulimwengu ni mahali ambapo hutawaliwa na sheria  fulani. Wadadamu wanapokuwa wanapoishi katika ulimwengu huu kuna utaratibu fulani unawaongoza. Mfano katika katika ulimwengu huu kuna serikali wanadamu inayowaongoza ili Kuwe na utaratibu fulani. Kwa mujibu wa maneno hayo uko ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili.  katika ulimwengu wa mwili roho yenye mwili ndio unaongoza. Roho yenye mwili iko kwa mwandamu,  ndiyo maana kuna ugomvi mkubwa kuhusu mwanadamu,  maana yule aliyetawala maadamu ndiye mwenye mamlaka na sauti katika ulimwengu huu. sasa naomba tujifunze ulimwengu wa roho kana ifutavyo:

  ULIMWENGU WA ROHO
  Ulimwengu wa roho ni mahali wanaoishi huko ni roho watupu wasio na mwili wa nyama. Hapo ndipo maamuzi ya ulimwengu wa mwili hufanyika kwa sababu kabla ya ulimwengu huu kuumbwa huo wa kiroho ulishakuwepo

  TAKASA NAFSI YAKO WAKATI UNAPOMGOJA YESU


  Yesu Bwana wetu atakuja kama mwivi, wakati wa kujiandaa vema kiroho,nafsi na hata mwili wako. Nafsi ya mwanadamu hutamani vitu vingi vya mwilini hasa ambavyo havina afya ya masuala ya rohoni. Ewe mpendwa katika jina la Bwana Yesu mwokozi wetu jiweke tayari kwa kujitakasa nafsi na uchafu wote wa roho na mwili.

  2kor7:1,2 Basi, wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu.Furaha ya Paulo kwa Kanisa Kutubu

  2 Tupeni nafasi mioyoni mwenu. Hatukumdhulumu mtu ye yote, wala kumharibu mtu, wala kumkaramkia mtu.

  Kama utakuwa makini utaona biblia imejiwekea wazi kuwa mtu ni Roho, ana nafsi anaishi katika mwili, ambao umekuwa dhaifu kwa sababu ya dhambi.

  1 WATHESALONIKE 5;10

  23 Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa; nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu mhifadhiwe mwe kamili, bila lawama, wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo.}

  🔰Yesu akirudi ukaguzi huanzia rohoni, nafsini na hata mwili. Dhambi inalenga roho yako na Mungu, hivyo kwa lugha ya rohoni umekufa kiroho. Uchafu wa roho ni dhambi alizotenda mtu. Nafsi ni mtafiti kati ya mwili na Roho. Hivyo kama unatilisha nafsi yako maneno mabaya basi unaifanya iwe butu. Maana chakula cha nafsi ni maneno, wengine wanaita nafsi moyo. ndiyo maana Daudi alisema moyoni mwangu nimeliweka Neno lako nisije nikatenda dhambi.
  11 Moyoni mwangu nimeliweka neno lako,Nisije nikakutenda dhambi.

  Mathayo : Mlango 15

  19 Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati; wivi, ushuhuda wa uongo, na matukano;

  Mathayo : Mlango 9

  4 Naye Yesu, hali akijua mawazo yao, akasema, Mbona mnawaza maovu mioyoni mwenu?

  Unapokuwa kwkwenye maandalizi ya kumsubiri Bwana Yesu jifunze nafsi yako.

  1. Uchafu wa roho dhambi
  2. Uchafu wa nafsi dhambi na maneno yasiyo maana
  3. uchafu wa mwili ni kutokufanya usafi na dhambi ya uzinzi na uasherati.

  Mpendwa ujitakase wakati wa kuja kwake Bwana kumekaribia

  Ufunuo 22:

  7 Na tazama, naja upesi; heri yeye ayashikaye maneno ya unabii wa kitabu hiki.Hitimisho na Baraka

  8 Nami Yohana ndimi niliyeyasikia na kuyaona mambo hayo. Na hapo nilipoyasikia na kuyaona nalianguka, ili nisujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo.

  9 Naye akaniambia, Angalia, usifanye hivi; mimi ni mjoli wako, na wa ndugu zako manabii, na wa wale wayashikao maneno ya kitabu hiki. Msujudie Mungu.

  10 Akaniambia, Usiyatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia.

  11 Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu; na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu; na mwenye haki na azidi kufanya haki; na mtakatifu na azidi kutakaswa.

  12 Tazama, naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo.

  13 Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho.

  14 Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuuendea huo mti wa uzima, na kuingia mjini kwa milango yake.

  15 Huko nje wako mbwa, na wachawi, na wazinzi, na wauaji, na hao waabuduo sanamu, na kila mtu apendaye uongo na kuufanya.

  massidominick@gmail.com

  🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

  JINSI YA KUSOGEA NA KUONGEZEKA KATIKA MAISHA YA KIKRISTO.🚶


  nenomaombishuhuda

  Neema ya BWANA Wetu Yesu Kristo NA upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho mtakatifu vikae nasisi sote sasa NA hata milele. Amina

  NAPENDA KULETA SOMO HILI KWA MSAADA WA KRISTO YESU BWANA.

  Katika maisha ya Kiroho na uwokovu kunayo makundi mawili ya watu wanaoanza maisha ya ki kristo;

  .Wale ambao wanaanguka kabisa.

  . Wale wanao anguka kidogo

  .Wale ambao wanafaulu kabisa.

  Nina amini Neno la Mungu lina mafundisho ambayo yakifuatwa yataleta uhakika wa kufaulu katika maisha ya Kikristo.

  KUNAZO HATUA AMBAZO ZINAWEZA TUSAIDIA ILI KUFAULU NA KUONGEZEKA KATIKA UKIROHO WETU.

  1__KUANZA VYEMA;;

  TUNAONA mwanzo mwema tunaona Yohana 1;12

  Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa KUFANYIKA kuwa watoto wa Mungu,ndio wale waliaminio jina lake.”

  “Kwa hiyo mpokee Kristo”.

  Mchukue kama mwokozi wako aliyekufa kwa AJILI ya dhambi zako.

  Mtumainie jambo lote kukusamehe .Tumia ndani ya Kristo kwamba amelipa deni yote ya dhambi zako.

  2 Wakoritho 5;21 ,wagalatia…

  View original post 204 more words

  MAOMBI NI AGIZO. 


  Kuombea ni Agizo kwa wateule wote,  kama unavyoona katika Biblia kuna mistari inayoonyesha kuombea ni Agizo wala siyo ombi kwa watu waliokoka. Maana maombi yako ni msaada kwa maisha ya watu wengine.  Maombi ni njia ya mawasiliano  Mungu aliye Baba yetu wa Mbinguni.  Bwana Yesu Kristo mwenyewe alisema kwamba kama tunasali basi sala ielekezwe kwa Baba yetu wa Mbinguni.

  Luka 11:1 Ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali, kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake.

  2 Akawaambia, Msalipo, semeni, Baba [yetu uliye mbinguni], Jina lako litakaswe, Ufalme wako uje, [Mapenzi yako yatimizwe, hapa duniani kama huko mbinguni.]

  3 Utupe siku kwa siku riziki yetu.
  4 Utusamehe dhambi zetu, kwa kuwa sisi nasi tunamsamehe kila tumwiaye. Na usitutie majaribuni [lakini tuokoe na yule mwovu]. 

  KUOMBA NI KUMLETA MUNGU AHUSIKE NA SHIDA ZETU.

  Watu wengi nanasema kuna haja gani ya kuomba wakati Mungu anajua mahitaji yetu ? Mungu anataka sisi tuonyeshe kwa njia ya maombi.

  Mathayo 7:7-8Ombeni, nanyi mtapewa; tafuteni, nanyi mtaona; bisheni, nanyi mtafunguliwa;

  8 kwa maana kila aombaye hupokea; naye atafutaye huona; naye abishaye atafunguliwa.


  KUTOKUOMBA NI DHAMBI

  Watu wengi hawajui kama kutokuomba ni dhambi.  Lakini kutokuomba ni dhambi kabisa mpendwa.  Wakati mwingine Mungu anataka ukaseme kwa niamba ya watu halafu wewe unakataa kazi ya kuomba uliyopewa. 

  1 samweli 7:5 Samweli akasema, Wakusanyeni Israeli wote Mispa, nami nitawaombea ninyi kwa BWANA.

  Esta : Mlango 4

  8 Pia akampa na nakili ya andiko la mbiu ya kuwaangamiza, iliyotangazwa Shushani, ili amwonyeshe Esta, na kumweleza; tena amwagize aingie kwa mfalme, kumsihi na kuwaombea watu wake.

  1 samweli 11:23 Walakini mimi, hasha! Nisimtende BWANA dhambi kwa kuacha kuwaombea ninyi; lakini nitawaelimisha katika njia iliyo njema, na kunyoka

   Maombi yetu  yanasehemu kubwa  katika kugeuza mambo yote. Mungu wetu anaweza kufanya mambo haya yakawa mazuru tuombe kwa bidii. Samweli aliwaombea wana wa ISRAEL  akijua ni dhambi Akiacha Kufanya hivyo. 

  MAOMBI YA KUOMBEA WANAOTUONGOZA.

  Ni vizuri sana kufunaya maombi kwa ajili ya viongozi wetu ili Mungu awape hekima na busara katika kazi ambayo Mungu amewapa.  viongozi wengi baada ya kupewa dhamana ya kuongoza wanawatesa wale watu, MUNGU  ndiye mtawala juu ya Dunia nzima. hivyo wanatakiwa kumheshimu watu wa Bwana. 

  1TIMOTHEO 2:1 Basi, kabla ya mambo yote, nataka dua, na sala, na maombezi, na shukrani, zifanyike kwa ajili ya watu wote; 2 kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani, katika utauwa wote na ustahivu.3 Hili ni zuri, nalo lakubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu; 4 ambaye hutaka watu wote waokolewe, na kupata kujua yaliyo kweli.

  MAOMBI CHOMBO CHA ULINZI,

  Mwombaji ni mlizi katika kijiji,mji,shule,wilaya,ofisi,nchi,na kila mahali anakoombea. Mungu anamheshimu sana mwombaji.

  Daneli 4:17 Hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi, na amri hii kwa neno la watakatifu; kusudi walio hai wapate kujua ya kuwa Aliye juu anatawala katika ufalme wa wanadamu, naye humpa amtakaye, tena humtawaza juu yake aliye mnyonge.

  mpendwa tukawaombee wale wanaotuhusu kwani wakikataa tutalazimisha waondike madarakani.  Mungu wetu ni mkuuu sana na anajali mwombaji anaomba kwa ajili ya mahali.

  UBARIKIWE,  USIACHE KUOMBA.

  ROHO MTAKATIFU ATUPE MZIGO WA KUBEBA  ILI TUOMBE.

  massidominick@gmail.com

  PASTOR DOMINICK MASSI from Manyara Tanzania

  JE!BWANA ANAFURAHIA MAISHA YAKO?


  Watumishi wengi wanajisahau kuwa Mungu haangalii huduma kubwa tuliyona nayo, kumbe Mungu anaangalia mioyo yetu imekuwa kamaili kwake kiasi gani.  Usitumie miujiza na huduma kama kipimo cha kumshawishi kuwa Mungu atakukubali tu.  Mungu anataka usafi wa moyo.  Mimi na wewe pona yetu tunyenyekee kwa Mungu

  MUNGU ANAFANYA MAMBO KWA AJILI YA JINA LAKE. 

  EZEKIEL 36:20 Nao walipoyafikilia mataifa yale waliyoyaendea, walilitia unajisi jina langu takatifu; kwa kuwa watu waliwanena, wakisema, Watu hawa ni watu wa BWANA, nao wametoka katika nchi yake.

  21 Lakini, naliwahurumia kwa ajili ya jina langu takatifu, ambalo nyumba ya Israeli walikuwa wamelitia unajisi katika mataifa waliyoyaendea.
  22 Kwa hiyo; waambieni nyumba ya Israeli, Bwana MUNGU asema hivi Sitendi hili kwa ajili yenu, Ee nyumba ya Israeli, bali kwa ajili ya jina langu takatifu, mlilolitia unajisi katika mataifa mliyoyaendea.
  23 Nami nitalitakasa jina langu kuu, lililotiwa unajisi katika mataifa, mlilolitia unajisi kati yao; nao mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi BWANA, asema Bwana MUNGU, nitakapotakaswa kati yenu mbele ya macho yao.
  24 Maana nitawatwaa kati ya mataifa, nami nitawakusanya na kuwatoa katika nchi zote, na kuwarudisha katika nchi yenu wenyewe.
  25 Nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi; nitawatakaseni na uchafu wenu wote, na vinyago vyenu vyote.
  26 Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama.
  27 Nami nitatia roho yangu ndani yenu, na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu, na kuzitenda.
  28 Nanyi mtakaa katika nchi ile niliyowapa baba zenu, nanyi mtakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wenu.
  29 Nami nitawaokoeni na uchafu wenu wote; nitaiita ngano, na kuiongeza, wala sitaweka njaa juu yenu tena.
  30 Nami nitazidisha matunda ya miti, na mazao ya mashamba, msipate tena kutukanwa na mataifa kwa sababu ya njaa.
  31 Ndipo mtazikumbuka njia zenu mbaya, na matendo yenu yasiyokuwa mema, nanyi mtajichukia nafsi zenu kwa macho yenu, kwa sababu ya maovu yenu na machukizo yenu.
  32 Ijulikane kwenu ya kuwa silitendi neno hili kwa ajili yenu, asema Bwana MUNGU; tahayarikeni, na kufadhaika, kwa sababu ya njia zenu, Enyi nyumba ya Israeli.
  33 Bwana MUNGU asema hivi; Siku ile nitakapowatakaseni na maovu yenu yote, nitaifanya miji ikaliwe na watu, na palipobomolewa pajengwe tena.
  34 Nchi iliyokuwa ukiwa italimwa, ijapokuwa ilikuwa ukiwa mbele.

  MUNGU ANACHUNGUZA MOYO

  Mathayo 5

  1 Naye alipowaona makutano, alipanda mlimani; na alipokwisha kuketi, wanafunzi wake walimjia;
  2 akafumbua kinywa chake, akawafundisha, akisema,
  3 Heri walio maskini wa roho;Maana ufalme wa mbinguni ni wao.
  4 Heri wenye huzuni;Maana hao watafarijika.
  5 Heri wenye upole;Maana hao watairithi nchi.
  6 Heri wenye njaa na kiu ya haki;Maana hao watashibishwa.
  7 Heri wenye rehema;Maana hao watapata rehema.
  8 Heri wenye moyo safi;Maana hao watamwona Mungu.
  9 Heri wapatanishi;Maana hao wataitwa wana wa Mungu.
  10 Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki;Maana ufalme wa mbinguni ni wao.
  11 Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo, kwa ajili yangu.
  12 Furahini, na kushangilia; kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni; kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu.

  MFANO.  

  MUNGU HAKUFURAHIA MAISHA YA WANA ISRAEL JAPO ALIWAHUDUMIA  2Korintho10

  1 Kwa maana, ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu; wote wakapita kati ya bahari;
  2 wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari;
  3 wote wakala chakula kile kile cha roho;
  4 wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho; kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata; na mwamba ule ulikuwa ni Kristo.
  5 Lakini wengi sana katika wao, Mungu hakupendezwa nao; maana waliangamizwa jangwani.
  6 Basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya, kama wale nao walivyotamani.
  7 Wala msiwe waabudu sanamu, kama wengine wao walivyokuwa; kama ilivyoandikwa, Watu waliketi kula na kunywa, kisha wakasimama wacheze
  .

  Tafuta kumpendaza  MUNGU KWA

   🔑 Moyo wako Wote

  🔑Akili zako zote

  🔑Nguvu zako zote

  massidominick@gmail.com

  YERUSALEMU MPYAA.   UTANGULIZI


  Yerusalemu mpya imebuniwa na Mungu mwenyewe ili aishi na watakatifu wake,  yaani watu waliokombolewa kwa Damu ya mwana kondoo. Je! wewe mwenzangu unajiandaa kwenda kuishi huko na Bwana milele? ✋amani ni kwao wanaojiandaa kwenda huko. 

  UFUNUO 21:1-7

  1 Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya; kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena.

  2 Nami nikauona mji ule mtakatifu, Yerusalemu mpya, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari, kama bibi-arusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe.
  3 Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, Tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake. Naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao.
  4 Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena; wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena; kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita.
  5 Na yeye aketiye juu ya kile kiti cha enzi akasema, Tazama, nayafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, Andika ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli.
  6 Akaniambia, Imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, Mwanzo na Mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu, ya chemchemi ya maji ya uzima, bure.
  7 Yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu.
  BWANA YESU ALISEMA AMEENDA KUTUANDALIA MAKAO. 

  Makao ni makazi ya kudumu kwa mhusika aliyepanga kwenda kuishi. 

  YOHANA 14:1-7

  1 Msifadhaike mioyoni mwenu; mnamwamini Mungu, niaminini na mimi.

  2 Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi; kama sivyo, ningaliwaambia; maana naenda kuwaandalia mahali.
  3 Basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu; ili nilipo mimi, nanyi mwepo.
  4 Nami niendako mwaijua njia.
  5 Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako; nasi twaijuaje njia?
  6 Yesu akamwambia, Mimi ndimi njia, na kweli, na uzima; mtu haji kwa Baba, ila kwa njia ya mimi.
  7 Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba; tangu sasa mnamjua, tena mmemwona.
  Mpendwa katika Jina la Yesu tunapaswa kuishi kwa imani kwa sababu imani ya kweli itatupatia sifa ya kuingia humo. Kwani ujipotezee raha ya melele kwa sababu ya dhambi za muda mfupi?

  Ufunuo wa yohana  3:12 Yeye ashindaye, nitamfanya kuwa Inguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa, nami nitaandika juu yake 

  jina la Mungu wangu, na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya, ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe, lile jipya.

  Mpendwa wangu  katika Jina la Yesu nakutakia maandalizi mema ya kuingia Yerusalemu mpya.  

  Waebrania : Mlango 13:14 Maana hapa hatuna mji udumuo, bali twautafuta ule ujao.

  Mpendwa  katika jina La YESU  usije ukakosa  kuingia Mji mtakatifu. Ubarikiwe sana. 

  PASTOR DOMINICK MASSI 

  massidominick@gmail.com

  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏


  TEMBEA NA YESU 2018 SEHEMU YA KUMI NA MOJA. 


  January/17/2018

  KUJARIBIWA KWA IMANI YETU.

  🔑Maana ya Imani

  🔑maana ya majaribu.

  Mpendwa katika jina la Yesu, amani iwe kwako. katika maisha ya Imani kuna Majaribu mengi,lakini yatupasa kushinda. Imani ni kuwa na hakika ya mambo ya mambo yatarajiwayo. Ebrania 11.1-6.Chanzo chake ni Neno la Mungu Warumi 10:17. Majaribu ni vita dhidi ya imani yako, kwani unapokutana na misukosuko katika maisha ujue ni imani yako inajaribiwa. lakini Mungu atatutetea katika vita hivyo. Karibu tujifunze.

  IMANI YETU KWA MUNGU. Imani yetu lazima iwe kwa Mungu wetu, kuwa yeye yupo, atatupatia yake tunayohitaji kwake. maana kama ukiamini kuwa Mungu yupo basi amini kuwa atatupigania wakati wa kujaribiwa. watu wengi wansmpenda Yesu lakini majaribu huwatengabisha na Yesu.

  (Waebrania : 11

  6 Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza; kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao.) Imani ni silaha kubwa ya kumshinda shetani. Maana ukiwa na imani ushindi upo wazi katika maisha yetu.Ebrania 10:38. 36 Maana mnahitaji saburi, ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi.

  Waebrania 10 :36. 37 Kwa kuwa bado kitambo kidogo sana, Yeye ajaye atakuja, wala hatakawia.

  Waebrania 10 :37

  38 Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani; Naye akisita-sita, roho yangu haina furaha naye. Waebrania 10 :38.

  SIFA YA IMANI. Imani inakuwa na kuongezeka, Mpendwa katika Jina la Yesu fahamu hili kuwa imani ni kama mbegu, inapandwa moyoni mwa mtu anayeipokea. Luka 8:13-15. Bwana Yesu alisifia yule aliyeipokea imani kwa moyo wa kweli, ni kama udongo mzuri na wenye rutuba, Imani itaota kwa nguvu kubwa, mimi tunapaswa tuwe hivyo, maana wa kando ya njia anasema huja yule mwovu na kuliondoa Neno wasije wakaamini na kuokoka. penye mwamba hawana mizizi wakati wa kujaribiwa hujitenga na Imani. penye miiba, wanaosengwa na anasa na shughuli za ulimwengu kisha hawataivisha lolote. Bwana Yesu alisema tukiwa na imani kama Chembi ya haradali…. Hivyo imani itakua na kuongezeka na kuwa kama mti mkubwa. ndege wa angani hupumzika. Mtumishi mwaminifu atakuza imani yake watu watakuja kwake na kuwatia moyo ili waikuze imani yao.

  IMANI INAWEZA KUFA.

  Imani kama mbengu moyoni mwetu itastawi pale tunapoichanganya kwa kusema, na kutenda kwa kile tunachoamini. Kama unaamini Yesu anarudi bisi jiandae kwa ujio wake. Kama imani ikikosa ukiri na matendo inakufa. (Yakobo : 2:13 Maana hukumu haina huruma kwake yeye asiyeona huruma. Huruma hujitukuza juu ya hukumu.Imani bila Matendo Imekufa)

  2 Wakoritho : Mlango 4

  13 Lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani; kama ilivyoandikwa, Naliamini, na kwa sababu hiyo nalinena; sisi nasi twaamini, na kwa sababu hiyo twanena;

  Popote utakapokuwa uwe unakiri imani yako usikane, eti kwa sababu uko na watu wasiomjua Mungu wako. unaposomi mistari hiyo anasema naliamini kwa sababu hiyo nalisema. Unakuwa kazini, mahakamani, mbele ya wanakutishia na kukutesa, unapokuwa shuleni,. n. k Kiri imani yako wazi wazi huku ukilinda utakatifu.

  IMANI INAHAMISHIKA.

  Imani ina sifa ya kuhama kutoka sehemu moja kwenda nyungine. mpendwa linda imani yako iwe mahali sahihi.

  Luka : 8:25

  Akawaambia, Imani yenu iko wapi? Wakaogopa, wakamaka, wakisema wao kwa wao, Ni nani huyu basi hata anaamuru upepo na maji, navyo vyamtii?

  Hivi ni kweli mitume hawamjui Yesu? La!hasha walikuwa baharini, wakati wa mawimbi wakataka kuonyesha uzoevu wao. Imani yao waliweka kwenye uzoevu wao kwa sababu wengi wao walikuwa, wavuvi. Lakini walipokwama ikabidi warudi kwa Yesu, naye Yesu akaukemea upepo kuwa shwari kuu. Naye Yesu akauliza Imani yenu iko wapi? Mpendwa ni vibaya kuhamisha imani. Wengine wanahamisha umani kutika kwa Yesu kwenda kwenye vitu, mfano maji, vitambaa, chunvi, watumishi, kuwekewa mikono. n. k Vitu hivi vinaondoa imani kwa Yesu, kwenda kwenye vitu. kama ukimweka mtu, kitu, badala ya Imani sahihi inaitwa ibada ya Sanamu.
  IMANI INA MAADUI

  Maadui wa imani wengi sana hivyo inapaswa ilindwa kabisa. Usipoilinda imani itadhurika. maadui wa Imani ni dhambi, marafiki wabaya, umaskini, ujinga, uvivu, watu wa nyumbani mwako kama hawana imani kwa Yesu, kutokusoma au kusikiliza Neno, kutokufanya maombi, majaribu na shetani. Baada ya kuona sifa ya Imani sasa tuone Kujaribiwa kwa imani kama ifutavyo:

  KUJARIBIWA KWA IMANI YETU. Imani ya kila mmoja wetu itajaribiwa. ili ionekane kuwa ni thabiti katika Bwana Yesu. Mpendwa katika dunia hii kuna vyanzo vingi vya majarubu, shetani atakuja kujaribu imani yako., mwili wako pia ni chanzo cha majaribu. Lakini katika mambo yote uwe mvumilivu sana ili ushinde vita vyote. Tunaina hata Yesu alijaribiwa na ibilisi, kwa hiyo Mungu ataruhusu ujaribuwe lakini tuwe na nguvu ya kushinda majaribu.

  Matendo : 14:19 Lakini Wayahudi wakafika toka Antiokia na Ikonio, wakawashawishi makutano hata wakampiga kwa mawe Paulo, wakamburuta nje ya mji, wakidhania ya kuwa amekwisha kufa.

  UNAPOKUTANA NA MAJARIBU USIMWACHE YESU KWANI MUNGU ANSKUONA UNSPOPITIA KUWA NI PA HATARI.

  Mlango

  2 Timotheo4:1 Nakuagiza mbele za Mungu, na mbele za Kristo Yesu, atakayewahukumu walio hai na waliokufa; kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake;2 lihubiri neno, uwe tayari, wakati ukufaao na wakati usiokufaa, karipia, kemea, na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho.

  3 Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima; ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia waalimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti;

  4 nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli, na kuzigeukia hadithi za uongo.5 Bali wewe, uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiliza huduma yako.

  6 Kwa maana, mimi sasa namiminwa, na wakati wa kufariki kwangu umefika.
  7 Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, Imani nimeilinda;

  8 baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana, mhukumu mwenye haki, atanipa siku ile; wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake.
  UBARIKIWE SANA KWA KUSOMA.
  massidominick@gmail.com.
  🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑

  TEMBEA NA YESU 2018 SEHEMU YA KUMI. 


  HUDUMA YA KUTIA MOYO WA MUNGU

  14/01/2018

  ISAYA 35:3-10

  3 Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, yafanyeni imara magoti yaliyolegea.
  4 Waambieni walio na moyo wa hofu, Jipeni moyo, msiogope; tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu; atakuja na kuwaokoa ninyi.
  5 Ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa, na masikio ya viziwi yatazibuliwa.
  6 Ndipo mtu aliye kilema ataruka-ruka kama kulungu, na ulimi wake aliye bubu utaimba; maana katika nyika maji yatabubujika; na vijito jangwani.
  7 Na mchanga ung?aao mfano wa maji utakuwa ziwa la maji, na nchi yenye kiu itakuwa chemchemi za maji; katika makao ya mbweha, walipokuwa wamelala, patakuwa na majani, pamoja na mianzi na manyasi.
  8 Na hapo patakuwa na njia kuu, na njia, nayo itaitwa, Njia ya utakatifu; wasio safi hawatapita juu yake; bali itakuwa kwa ajili ya watu hao; wasafirio, wajapokuwa wajinga, hawatapotea katika njia hiyo.
  9 Hapo hapatakuwa na simba, wala mnyama mkali hatapanda juu yake; hawataonekana hapo; bali waliokombolewa watakwenda katika njia hiyo.
  10 Na hao waliokombolewa na BWANA watarudi, watafika Sayuni wakiimba; na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao; nao watapata kicheko na furaha, huzuni na kuugua zitakimbia.

  UTANGULIZI

  Katika maisha haya tunahitaji watu wa kututia moyo pale tunapokutana ma magumu au mazingira ya kukatisha tamaa. ungependa kusikia mtu akuambie jipo myo Mungu atakusaidia, au Ukiwa mgojwa watu wakutembelee na kukuombea kwa upendo mkubwa sana. leo naomba tujifunze kwa upendo mkubwa kuhusu umuhimu wa kutia moyo wagonjwa, yatima, wajane, watumishi, wanafunzi katika masomo, watoto wachanga wa kiroho, wafungwa gerezani. Mungu wangu akutie nguvu karibu tujifunze.

  Mungu ametuagiza tuawatie moyo watu waliokata tamaa na kuvunjika moyo.

  ITIENI NGUVU MIKONO ILIYO DHAIFU YAFANYENI IMARA MAGOTI YALIYOLEGEA

  Mtu apokuwa amekata tamaa kwa sababu ya vita katika maisha yake anavunjika moyo na kukosa matumaini kisha kazi anazofanya inadhofika kwa kukosa nguvu kutoka ndani mtendaji. Hivyo tunapaswa kuwaimarisha kwa kuwatia moyo,ili wapate moyo mpya wa kufanya kazi ya Mungu. kwa Mfano. Sauli alipookoka alitaka kujiunga na wanafunzi walimkataa kwa historia ya Sauli kukamata na kutesa watu wa Bwana. Lakini alitokia Barnaba, na kumtia moyo kisha akawaeleza kuwa Yesu amemwokoa Sauli. Siyo mpinzani kama kwanza. Ndipo mitume wakampokea na kufanya naye kazi Mungu katika Yerusalemu. Mdo 9: 26 Na Sauli alipofika Yerusalemu, alijaribu kujiunga na wanafunzi, nao walikuwa wakimwogopa wote, wasisadiki ya kuwa yeye ni mwanafunzi.
  27 Lakini Barnaba akamtwaa, akampeleka kwa mitume, akawaeleza jinsi alivyomwona Bwana njiani, na ya kwamba alisema naye, na jinsi alivyohubiri kwa ushujaa katika Dameski kwa jina la Yesu.
  28 Naye akawa pamoja nao katika Yerusalemu akiingia na kutoka.
  29 Akahubiri kwa jina la Bwana kwa ushujaa, akinena na kuhojiana na Wayahudi wa Kiyunani. Nao wakajaribu kumwua.26 Na Sauli alipofika Yerusalemu, alijaribu kujiunga na wanafunzi, nao walikuwa wakimwogopa wote, wasisadiki ya kuwa yeye ni mwanafunzi.
  27 Lakini Barnaba akamtwaa, akampeleka kwa mitume, akawaeleza jinsi alivyomwona Bwana njiani, na ya kwamba alisema naye, na jinsi alivyohubiri kwa ushujaa katika Dameski kwa jina la Yesu.
  28 Naye akawa pamoja nao katika Yerusalemu akiingia na kutoka.
  29 Akahubiri kwa jina la Bwana kwa ushujaa, akinena na kuhojiana na Wayahudi wa Kiyunani. Nao wakajaribu kumwua.26 Na Sauli alipofika Yerusalemu, alijaribu kujiunga na wanafunzi, nao walikuwa wakimwogopa wote, wasisadiki ya kuwa yeye ni mwanafunzi.

  27 Lakini Barnaba akamtwaa, akampeleka kwa mitume, akawaeleza jinsi alivyomwona Bwana njiani, na ya kwamba alisema naye, na jinsi alivyohubiri kwa ushujaa katika Dameski kwa jina la Yesu.
  28 Naye akawa pamoja nao katika Yerusalemu akiingia na kutoka.
  29 Akahubiri kwa jina la Bwana kwa ushujaa, akinena na kuhojiana na Wayahudi wa Kiyunani. Nao wakajaribu kumwua.
  Barana ndiye aliyemsaidia Sauli ambaye anaitwa Paulo, Mtumishi huyu aliacha alama kubwa sana katika Mwili wa Kristo. Lakini alimhitaji mtu wa kumtia moyo ili asonge mbele katika Imani yake changa aliyopokea. Baranaba ambaye ni (mwana wafaraji) alikuwa mshindi katika katika kumwinua mtumishi huyo toka katika machafuko ya wayahudi. Mitume walipona anatafutwa na wayahudi ili wamwue basi alirudishwa nyumbani.
  (Mdo9:30 Lakini ndugu walipopata habari wakamchukua mpaka Kaisaria, wakampeleka aende Tarso.)

  wakati mwingine unapojaribiwa wapendwa wanaweza kukuondoa mahali bila kujali hata kama utakufa kiroho. Mitumi hawakuona hazina hiyo iliyo ndani ya Sauli(Paulo) kanisa ilipopata habari ya kanisa katika Antiokia wakamtuma Barnaba ili waimarishe wanafunzi katika Bwana. Barnaba alipofika alikwenda kumchukua Paulo kule Tarso na kumleta tena Antiokia ili huduma iendelee. Hivyo watumishi akafanya kazi mpaka Mungu alipowaita.

  Mlango 13

  1 Na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na waalimu, nao ni Barnaba, na Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukio Mkirene, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode, na Sauli.
  2 Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, Nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia (Mdo13 :1 Na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na waalimu, nao ni Barnaba, na Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukio Mkirene, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode, na Sauli.

  2 Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, Nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia.)

  Mpendwa msomaji wangu katika Jina la Yesu, umeona Paulo amempata mtu aliye mtia moyo mpaka akafanya kazi. Kama Mungu amekupa neema naomba watie moyo wachanga wa kiroho.

  4 Waambieni walio na moyo wa hofu, Jipeni moyo, msiogope;

  Watu wengi wamejawa na hofu wana moyo wa hofu, lakini tunapopata nafasi ya kuwatembelea na kuwa tia moyo itakuwa Baraka kubwa kwetu.

  HITIMISHO.

  mpendwa msomaji wangu, napenda nikuambie kuwa kama tukifanya kazi ya kuwa tia moyo watu wa Mungu tutafanyika Baraka kubwa. una gari wasaidie jirani zako kwenda nao ibada, Unataka kuweka karamu, jiandae kuwaalika yatima, wajane, maskini na wanye shida. 11 Kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhiliye atakwezwa.

  Luka 14:12 Akamwambia na yule aliyemwalika, Ufanyapo chakula cha mchana au cha jioni, usiwaite rafiki zako, wala ndugu zako, wala jamaa zako, wala jirani zako wenye mali; wao wasije wakakualika wewe ukapata malipo.
  13 Bali ufanyapo karamu waite maskini, vilema, viwete, vipofu,

  14 nawe utakuwa heri, kwa kuwa hao hawana cha kukulipa; kwa maana utalipwa katika ufufuo wa wenye haki.

  UBARIKIWE.

  BY PASTOR DOMINICK MASSI.

  massidominick@gmail.com.

  https//:dominickfoundition.wordpress.com

  TEMBEA NA YESU 2018, SEHEMU YA TISA. 


  KUKAA KATIKA UWEPO WA MUNGU
  By Pastor Dominick foundation Junuary 13, 2018

  UTANGULIZI

  Kukaa hapa ina maana ya dumu, ishi, tembea katika uwepo wa Mungu katika Mambo yote uyatendayo katika Maisha yako. Unapona watu wengi hukosea katika maisha hata watumishi wakubwa ni kwa sababu wametembea wenywe katika dunua hii ya vita, ambayo shetani anavita nasi. Hivyo tukikaa ndani ya Yesu tutakuwa salama kabisa. karibu tujifunze. Mungu awabariki kwa kusoma blog hii.Yoh 15:1-10 Leo nazungumuzia Faida zinazotokana kukaa katika uwepo wa Mungu.Kukaa katika Uwepo wa Mungu ni ile hali ya kukaa mahali Mungu alipo na Katika utawala wa Mungu, yaani mahali Mungu amejifunua.

  FAIDA YA KUKAA KTK UWEPO WA MUNGU.

  1. Mungu anajibu maombi yote Yoh15:8. Ukikaa katika uwepo wa Mungu utamzalia Mungu matunda katika kazi yake. Tumewekwa ili tumzalie matunda kisha matunda yetu yapate kukaa. Kama tukifanya kazi yoyote iwe ni mahubiri, kusaidia yatima na wajane, pamoja na wazee na wagonjwa huku tukiwa ndani yake, Yaani katika uwepo wa Mungu tutazaa matunda ya kazi, matunda ya haki, matunda ya uvumilivu, matunda yapasayo toba na Roho Mtakatifu atafanya kila linalompendeza Mungu ndani yetu.
  2. Mungu atazungumza na wewe. Mungu kama baba yetu huwa anazungumza nasi, watu wengi hawaijui sauti ya Mchungaji wao Yesu, lakini Yesu amesema kondoo wangu wanaijua sauti yangu. (Yohana 10:14🕺 Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu nawajua, nao walio wangu wanijua mimi. Yohana 10:27,28 kondoo wangu waisikia sauti yangu,nami nawajua nao hunifuata. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna atakayewapokonya katika mkono wa Baba yangu) Bwana Yesu mwenyewe katueleza hayo, basi usitoke ndani yake uisikie sauti yake. Mungu anasema nasi kwa njia mbalimbali kama vile, Ndoto, maono, sauti ya ndani, kupitua Neno lake, Sauti ya Nabii, dhamiri yako, kutokewa na Malaika, Karama za Roho Mtakatifu, Ishara na kwa njia ya udhihiriho wa Miujiza. hivyo kama utatii sauti yake huwezi kupotea katika safari yako ya utumishi. Ewe mwimbaji, mchungaji, Nabii, Mtume, mwalimu, mwinjilist, mtendakazi, mafundi, madaktari, wahudumu wa afya, marubani, wanasayansi wa aina zote, wanauchumu, Viongozi, mawaziri, wabunge, Marais wa nchi na wafalme tunamhitaji Mungu atuongoze kwani peke yetu tutapotea.
  3. Mungu atakuelekeza njia ya kuiendea. Umewahi kujiuliza unamtuma mtu kufanya jambo halafu hajakusikiliza vizuri na kukuelewa kisha anafanya tofauti? au unamtuma mtoto dukani alete sukari kilo moja, kisha anakuja na kilo moja ya chunvi? bila shaka hakuna anayefurahia hilo. Ukitembea na Yesu atakuelekeza njia unayopaswa kuiendea ili ufanikiwe. Mfano: Yoshua katika kuukabili mji wa Yeriko alitaka kutumia mbinu zake lakini alikatazwa na Mungu. Yoshua 5:13-15 Ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, akainua macho yake na kuangalia, na tazama, mtu mume akasimama, kumkabili mbele yake ,naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake…..) Baada ya Yoshua kukubali kushuka akapewa maelekezo ya Mungu namna mji utakavyotekwa. Mpendwa msomaji wangu usikubali kuamini kwamba ufahamu wako na akili zako zinamshinda Mungu kwani njia zetu siyo za Mungu. kubali maelekezo yake. Yoshua 1:1-12
  4. Usiwe na Kiburi, Mungu hawi radhi na wenye kiburi. Bwana Yesu alikemea hilo kwa kutoa mfano wa Farisayo na mtoza Ushuru, walikwenda hekaluni kusali. Mafarisayo ni watu waliojidai kuwa na haki sana kuliko wengine kwa sababu wanaishi kwa mujibu wa sheria ya Musa na kuwadharau wengune. Mtokeo ya maombi yao ikawa mtoza ushuru alihesabiwa haki. Luka 18:9-14. Pia kama Mungu amekuinua kuwa na mali kiburi ya Mali isije ikakushika mfano Kumbukumbu 8:13-18 Fedha, nyumba, Magari, na vitu vya thamani uliyonayo vinapita mkononi mwako kwa ajili ya kuimarisha Agano la Mungu hapa duniani kupitia wewe. Utakuta watu kanisani wanataka kujenge nyumba ya Mungu wewe Umejaliwa uwezo falani, usisubiri watu kama unauwezo wa kufanya, fanya bila ya watu. Niliwahi kuitwa kuongonza harambe ya Vyombo vya Injili kanisa vulani. mle kulikuwepo watu wenye uwezo wakitoa hafifu kuliko watu wenye uwezo mdogo. Kazi ya Mungu Tuifanye vila ya kutegea.
  5. Tujazwe Roho Mtakatifu kila siku. Mpendwa msomaji wangu Yesu alisema hatatuacha yatima, maana katika dunia hii yenye mpepo bila ya Roho wa Mungu utajazwa na roho zingine. nimewahi kuona watu wanaifanya huduma na huku wana mikono nichafu, mfanio wahubiri wanakutwa na kashfa za ngono, ulevi, wizi, n.k ni kwa sababu hawana hofu ya Mungu ndani yao. Yohana3:34 Kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena manebo ya Mungu, kwa sababu hamtoi Roho kwa Kipimo.) > Nguvu za Roho Mtakatifu kila saa ijidhihirishe ndani yako. Zakaria 4:6 Akajibu akaniambia, akisema, “Hili ndilo neno la BWANA kwa Zerubabeli, kusema, si kwa uwezo, wala kwa nguvu, bali kwa Roho yangu asema BWANA wa majeshi.

  HITIMISHO.

  Mungu anasaidia,akusaidie na wewe tuifanye kazi ya Mungu katika wakati wetu, lakini kwa msaada wake na Roho wake. Tuishi na kukaa katika uwepo wa Mungu. Maana watumwa hawakai nyumbani, bali watoto wanakaa nyumbani na wanajua sehemu ya siri za Baba yao. Yohana8: 34-35 🕺 YESU AKAWAAMBIA, AMINI, AMIN, NAWAAMBIA, KILA ATENDAYE DHAMBI NI MTUMWA WA DHAMBI. WALA MTUMWA HAKAI NYUMBANI SIKU ZOTE, MWANA HUKAA SIKU ZITE. BWANA YESU anaweza kukuweka huru mbali na dhambi…. Maana nje ya Yesu kuna hatari kubwa katika maisha Ufunuo 22:15 Huko nje wako mbwa,nq wachawi, na wazinzi, na wauaji, na hao waabuduo sanamu na kila mtu apendwaye uongo na kuufanya.

  Ubarikiwe sana kwa kusoma makala hii, naamini unaniombea ili Mungu atutie nguvu. Namshukuru pia Mke wangu mpendwa kunipatia nafasi hii ya kuandika. Mungu awabariki sote.

  massidominick@gmail.com.

  https//:dominickfoundation. wordpress. com

  Whatsapp +255762176690

  🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  TEMBEA NA YESU 2018 SEHEMU YA SABA. 


   

  JINA LAKO LIMEANDIKWA KWENYE KITABU CHA UZIMA. 

  UTANGULIZI. 

  Mungu  huwa anawaandika watu wale ambao wamekiri dhambi zao na kuzitubu kwa kuziacha kabisa. basi unakuwa mwana wa Mungu na kuwa mrithi wa mambo ya rohoni na mwilini pia.  (Yohana 1:12 Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanya watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio Jina lake.) Katika kutembea mwaka huu hakikisha jina lako linakuwepo na halitafutwa kitabuni.  Karibu tujifunze  pamoja. 

  FURAHINI KWA SABABU. 

  Furaha yako inatokania na nini mpendwa msomaji wangu. wanafunzi wa Yesu walirudi kwa furaha kubwa kwa sababu wamebeba mamlaka hata pepo wakawatii,  mpendwa wangu katika hudumu kuna mambo makubwa hufanyika sana,  uponyaji,  kufunguliwa kwa watu,  miujiza mikubwa,  kupanuka na kukua huduma,  kupata heshima na kufarijika kiuchumi.  Lakini lilokuu ni hili JINA LAKO LIANDIKWE KWENYE KITABU CHA UZIMA MBINGUNI. Luka 10:17-20  Ndipo wale sabini waliporudi kwa furaha, wakisema, Bwana hata pepo wanatutii kwa Jina lako.  Akawaambia, Nilimwona shetani, akianguka kutoka mbinguni kama umeme.  Tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui,  wala hakuna kitu kitu kitakachowakudhuru. 20.LAKINI, MSIFURAHI KWA VILE PEPO WANAVYOWATII, BALI FURAHINI KWA SABABU MAJINA YENU YAMEANDIKWA MBINGUNI.🕊🕊🦆📔Furaha inapaswa iwe kwa sababu majina yetu yamo kwenye kitabu cha mwanakondoo. maana hata mbinguni kuna vitabu vya majina ya wenye dhambi.  Ila wateule majina yao yamo kwenye kitabu cha uzima.

  KUFUTWA KWA JINA KATIKA KITABU CHA UZIMA

  Kufutwa kwa jina kunatokana jambo moja tu. Dhambi inaweza kufanya ufutwe kitabuni.  kwa kuwa dhambi ni uasi dhidi ya haki ya Mungu. 1yoh3:4 kila atendaye dhambi afanya uasi kwa kuwa dhambi ni uasi.Watu wengi majina yao yamo kwenye vitabu vya dini lakini kwenye kitabu cha Bwana Yesu majina yao yamefutwa kwa sababu ya dhambi. kwani hata kufanya kazi kwa ulegevu ni dhambi,  Pia usipo kuwa na Roho wa kristo wewe si wake. Musa aliwaombea Israel Toba na kisha akasema afutwe jina.  Lakini Mungu akakataa na kumjibu hivi. 🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆

  Katoka 32:30 Hata asubuhi yake Musa akawaambia watu, Mmetenda dhambi kuu; na sasa nitakwenda juu kwa BWANA, labda nitafanya upatanisho kwa ajili ya dhambi yenu31 Musa akarejea kwa BWANA akasema, Aa! Watu hawa wametenda dhambi kuu wamejifanyia miungu ya dhahabu.


  32 Walakini sasa, ikiwa utawasamehe dhambi yao ? na kama sivyo, unifute, nakusihi, katika kitabu chako ulichoandika.
  33 BWANA akamwambia Musa, Mtu ye yote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu.

  📔JINA LIKIFUTWA KWENYE KITABU CHA UZIMA..  LINAANDIKWA KWENYE VITABU VYA HUMUMU📚

  Tunapaswa kujua hakuna atakayepotea kama mnyama wa porini.  Ukifa kwenye maji bahari itatoa wafu walio ndani,  kama kuzimuni,  kuzimu itatupwa kwenye ziwa la moto.  Hivyo wafu wakubwa na wadogo wataitwa na kukusanyika mbele za Mungu  kisha watahukumiwa sawa na matendo yao.  Yohana anasema vitabu vikafunguliwa…. Ufunuo 20:11-15

  UTAPEWA JINA JIPYA.

  Mungu atakupa jina jipya, ambalo wanadamu hawalijui, Jina lenye sifa na heshima ya mfalme mkuu  Yesu,  haleluya. Isaya 61:2 Na mataifa wataiona haki yako, na wafalme  wote watauona utukufu wako,  nawe utaitwa jina jipya, litakalotajwa na kinywa cha Bwana.   (Ufunuo 2:17 , 3:12) Mungu atakuimarisha na kukufanya kuwa ngozo katika Nyumba yake na utaandiwa Jina la Mungu na Jina jipya la Mwana kondoo YESU aliyechinjwa kwa ajili yetu… kumbuka wakati Yesu akiwa ndani yako kujulikana kwako kunabadilika. kama ulikuwa unaitwa kahaba,  mwizi,  mzinzi n. k Sasa utaitwa Mtumishi wa Mungu  aliyehai. Heshima hiyo utapata maana hutaiwa Yakobo utaitwa Israel,  Hutaitwa maskini bali Tajiri,  Hutaitwa aliyepotea Bali mtumishi tuombee. 

  TAJI YA WASHINDI. 

  Katika Biblia kuna mistari inayotaja kuwa yeye ashindaye nitampa kuketi pamija na Baba yangu,. Ufunuo 3:20,21. Atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakaye okoka. hivyo iko taji Mbinguni kwa ajili yetu, tutajifunza tukipata Nafasi.  

  KAZI BINAFSI. 

  1. SOMA BIBLIA KUHUSU MAJINA, 

  2. TAJI ZIKO ZA AINA NGAPI. 

  3.UTAKATIFU NI NJIA PEKEE YA JINA LAKO KUWEPO KITABUNI. 

  4.JIBU MASWALI HAYO NA WEWE JIOMBEE. 

  BWARIKIWE MNOO. 

  ANAADIKA: PASTOR DOMINICK MASSI 🕊

  massidominick@gmail.com.

  Whatsapp +25562176690🔑

  📚📚📚📚📚📚📚📚📔

  ASANTE SANA  KUSOMA U-LIKE

  TEMBEA NA  YESU 2018 SEHEMU YA SITA


  SOMO: UFUNGUO WA MAARIFA

  Ufunguo wa  maarifa ni chanzo cha mafanikio katika maisha ya mwandamu,  ukiwa na maarifa umefanikiwa katika mambo yote.  wanasheria walitakiwa wawaelimishe watu sheria za Mungu na haki za watu katika jamii, lakini walikataa na wao wenyewe hawana sehemu katika maarifa hayo.  Yesu aliwakemea watu wa jinsi hiyo kwani hawatumii ufahamu wao katika kunufaisha yatima na wajane.  wameondoa Neno la Mungu ambamo ndimo kwenye maarifa,  wakaingiza mapokeo ya wanadamu, na kuyafundisha kwa  watu wa Mungu. Mpendwa kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa.  bila ya Bwana hakuna maarifa. Luka  11:52 Ole wenu, enyi wana-sheria, kwa kuwa mmeuondoa ufunguo wa maarifa; wenyewe hamkuingia, na wale waliokuwa wakiingia mmewazuia.

  🔑What sorrow awaits you ex-perts in religious lawa! for you remove the key to knoweledge from people.  You don’t inter.

  1.  Wanaofundisha  mapokeo yao,  huku wameondoa ufunguo wa maarifa ambao ni Neno la Mungu. mpendwa msomaji wangu usikubali kuamini wandamu pasipo Neno la Mungu,  uwe na kopi yako ya Biblia maaana roho ya upotevu imeenea duniani.  mfano imeonekana watu wanafundisha sheria zingine amboazo ni kinyume cha Neno la Mungu. 
  2. Maarifa inafanya kuepuka mitego ya adui ili usiangamie kwa habari za imani yako. (Hosea 4:6 Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami  nitawasahau watoto wako.)
  3. Epuka marafiki  wabaya ambao wanaweza kukuondolea ufunguo wa maarifa. mfano ukikaa na aina fulani ya watu wanakunyima muda wa maombi,  kujifunza neni la Mungu,   kufunga,  kukusanyika na watu kwenye  felowship..  Mungu atusaidie tuwe na macho ya Rohoni kwani kama hatuna twaweza  potea.       UFUNUO 3:18
  4. wakati mwingine unaweza ukajihesabia kuwa una haki lakini kumbe wewe ni kipofu,  au uchi na maskini. mpendwa kumcha bwana ni chanzo cha maarifa. (mithali 1:7 kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa,bali wapumbavu hdharau hekima na adabu) mithali 9:9-10 Mwelimishe mwenye hekima,  naye atazidi kuwa na hekima kuwa na hekima, mfundishe mwenye haki, naye atazidikuwa na elimu, 10. kumcha Bwana ni chanzo  cha hekima,  na kumjua Mtakatifu ni ufahamu. 
   1. 👉Maarifa
    1. 👉hekima 
     1. 👉ufahamu 

   

  ukiwa navyo katika maisha yako wewe unatembea nuruni, maana ufahamu, maarifa, na hekima ya Mungu inatufanya tuwe wana wa Mungu ambao tunajitambua katika kila jambo.  Isaya11:1-3 ISAYA alitabairi kuwa Roho ya Bwana itakuwa juu ya Yesu. 🙏 

  NAWAPENDA SANA.  ASANTE KUSOMA. 

  NA PASTOR DOMINICK MASSI 

  massidominick@gmail.com.🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏👉🙏🙏     TEMBEA NA YESU 2018 SEHEMU YA TANO


  PIGANA VITA VYA KIROHO USHINDE. 

   By Pastor Dominick Massi

  UTANGULIZI

  Watu wengi hapendi kupiagani vita vya kiroho kwa sababu wamepumbazwa na shetani,  kupitia mafubdisho potovu. kuna watu wanasema kwa kuwa Yesu amemaliza masalabani sisi tunaishi tu.  Lakini  Yesu alimaliza kwa ujumla wake  huku hawajui kwenye maisha yao bado.  Ufunuo 3:20 Yesu anabisha anataka aingie katika maisha yetu ili atubadilishe ndani mwetu. Ndiyo maana Paulo anasema napiga ngumu si kama asitaye… nimevipiga vita mwendo nimemaliza…  Tembea na Yesu mwaka 2018, Huku unajua vita vya kiroho.Karibu tusome pamoja. Mungu awabariki kwa kusoma blog hii. Leo tunazungumzia vita vya kiroho. 

  🔑Vita ni mapigano kati ya pande mbili kushindania ufalme,ili upande utakaoshinda utawale. Kumbuka hapa duniani sheria ya ulimwengu wa mwili ni roho yenye mwili ndiyo inayotawala na roho hiyo anayo mwanadamu ndiyo maana ndani ya Bustani ya Edeni shetani aliwaonea wivu wanadamu na kuwadanganya ili achukue utawala ambao Mungu alimpatia mwanadamu. Mwazo 1:28″ Mungu akawabariki,Mungu akawaambia,zaeni,mkaongezeke,mkaijaze nchi, na kuitiisha,mkawatawale samaki wa baharini na ndenge wa ngani…”


  Lakini shetani aliwaangausha wanadamu wa kwanza yaani Admu na Eva. Hivyo Mungu akaweka uadui kati ya uzao wa nyoka na mwanamke, Mwazo 3:15
  Tangu wakati huo ni vita Ufunuo12:7-16.
  Lk 4:1-12
  Hivyo tunapaswa kumshinda shetani kwa Neno La Mungu  na damu ya Yesu katika ulimwengu wa Roho
  EFESO 6:10-18
  2kor 10:3
  Dan 10:11-20
  Mpendwa niko hapa nikueleze kuwa lazima ushinde vita vilivyo mbele yako ili uwe MFALME au mtawala katika eneo Fulani.
  Mfano Daudi alitatua changamoto ya  taifa la Israel wakati wa vita na Wafilisti.  Jemedari wa wafilisti, Goliath wa Gadhi ambaye alikuwa tishio kwa Israeli taifa la Mungu.
  (1Samw 17:44-54)
  Daudi alimshinda adui yake kwa ujasiri Mkubwa. akikumbuka ahadi kwa mtu atakayemwua  Goliath, ni hizi zifuatazo. 
  1.Atapewa binti ya MFALME kuwa Mke wake.
  2.Mbari ya baba yake itasamehewa kodi.
  3.Atatajirishwa na MFALME.
  1 Samwel 17:23-27

  NAMNA YA KUMSHIDA ADUI.
    1. Kuwa hodari  kuvaa silaha za Mungu EFESO 6:10,
    2. Imani kwa Mungu, kuwa atakupigania mbele za adui zako. mfano Joshua aliwashinda watu Yeriko,  Mordekai akimshinda Hamani, Daniel aliwashinda maadui zake,nawe utawashinda adui zako.  
     3.Uwe umeokoka, Wokovu kama helmenti ya kichuwani pako.  yaani uwe na tumaini kuwa Mungu hatakuacha. 
   4.Uwe umesamehewa makosa/ dirii ya haki… Haki hii tunaipata kwa kuhesabiwachaki bure kwa Neema Katika Bwana Yesu.  warumi 10:1-13
  5. Uwe mkweli,Ndiyo yako na iwe ndiyo na siyo yako. kweli ni silaha muhimu sana katika ya kumshinda adui. Hakuna haja ya kuchagua uwongo wakati ukweli upo. (Mathayo5:37
   Bali maneno yenu yawe ndiyo, ndiyo, kwa kuwa yazidiyo hayo yatoka kwa yule mwovu.)


  6.Utayari wa Injili, Utayari wa kazi ya Mungu  wakati unaofaa na usiofaa. Bwana Yesu alisema kwa mtu aliyeweka mkono waka karika Kazi ya Mungu kisha akageuka hafai kwa ufalme wa Mungu. Luka 9:59-62 tunapaswa  tufanye kazi ya Mungu kwa moyo wa kweli. waefeso 6:14


  7.Neno la Kristo likae  kwa wingi ndani yetu. (Wolosai 3:16
  Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi,nyimbo, na tenzi za rohoni,:huku mkimwimbia Mungu kwa Neema mioyoni mwenu. Na kila mfanyalo, kwa Neno au kwa tendo fanyeni yote kwa Jina la Bwana Yesu,  mkimshukuru Mungu baba kwa Yeye.)  
   Mpendwa msomaji wa makala hii, kukaa kwa Neno la Mungu  hakuhitaji ukariri wa Neno.  Bali kuna suala la hekima.  

  8.Sina zote za sala na maombi,  usiache kuombea watu na kufanya maombi ya aina zote. 

  👉 maombi ya toba, 

  🔑maombi ya kuomba hitaji 

  🔑Maombi ya kutetea haki yako Luka18:1-11

  🔑Maombi ya kushukuru kwa Mungu.


  Efeso  6:10-18

  UBARIKIWE. 💡💡💡💡

  KAZI BINAFSI. 

  1.UWE NA BIBLIA YAKO. 

  2.SOMA KILA SIKU KWA MALENGO. 

  3.ULIZA MASWALI KWA WATU SAHUHI.


  By Pastor Dominick Massi.

  massidominick@gmail.com

  whatsapp 👉+255762176690

  Facebook  DOMINICK MASSI 

  Tweter Dominick Massi 

  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  TEMBEA NA YESU 2018 SEHEMU YA NNE. 


  NA PASTOR DOMINICK MASSI 

  KUISHI KWA IMANI 
  Mpendwa mtoto wa Mungu  kwa njia ya Imani katika jina la Yesu tunapaswa kuishi kwa imani  kwa sababu imani inatufanya tupokee vitu vingi kutoka kwa Mungu baba yetu,  ukimpokea Yesu una uzima wa milele na kila aliye na uzima wa milele yeye ni wa Mungu.  ( 1yoh 5:13 neno linasema “Nimewaandikia ninyi mambo hayo, ili mjue kuwa mna uzima wa milee,ninyi mnaoamini jina la mwana wa Mungu.)

  Kama tulivyotangulia kuona kuwa hakuna anyeweza kuwa mwana Mungu  bila ya kuamini ( Yesu) jina la mwana  pekee wa Mungu. Yoh 3:18 anasema “ amwaminiye hahukumiwi; asiyeamini  amekwisha hukumiwa; kwa sababu hakuamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa sababu hiyo kuamini jina la Yesu ni lazima katika maisha ya wana Mungu kwani asiyeamini hujikuta hukumuni.hivyo tuamini jina hili ili tuishi maisha ya ushindi hapa duniani  na kuingia ulimwengu ujao.kuna kitu cha zaidi unapoamua kuishi maisha ya imani  iliyohai amboyo ina sifa ya kukua na kuongezeka. 

  Imani ni nini? 🔑 ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwayo,ni bayana ya mambo yasiyonekana. Ebrania11.1  kama neno la Mungu linavyosema kama mtu hana uhakika wa mambo yasiyonekana sasa hana imani. Hebu tufikiri kidogo Mungu angeanza kuumba ulimwengu kwa vitu vinavyoshikika na kuonekana angepata wapivitu kama mawe, miti maji , angepata wapi hivyo vitu? Maana havikuwepo. Kwa hiyo Mungu aliamini kwanza ndipo akatamka vitu vyote vionekanavyo na visivyonekana; ulimwengu na vitu vyote vikaumbika na kuoneka pia vinashikika. Soma vizuri Ebrania 11:1-38  mpendwa msomaji  wangu Mungu aliyeahidi ni mwaminifu sana atafanya. Kama unataka kupata imani juu jambo fulani unalolitaka lazima ujue  Chanzo cha kupata imani ambayo  nikusikia neno la Mungu. (Kwa hiyo kama nikitaka imani juu ya jambo fulani kwa Mungu  lazima nipate mbegu ambayo ni neno la kristo na niandae shamba (moyo) kwa sababu neno la kristo nimbengu ya kupatia imani na mioyo yetu ni shamba luka 8:11 “Na  huo mfano,maana yake ni hii mbengu ni neno la Mungu. Yesu amesema neno ni mbegu ikipata shamba lenye rutuba yaani moyo uliomwelekea kwa kumaanisha  huota na kukua.  Paulo mtume  alieleza hili kwa wakorintho1kor3:9 Maana sisi  tu wafanya kazi pamoja na Mungu; ninyi shamba la mungu,ni jengo la Mungu. Paulo anasena mimi nilipanda Apolo alitia maji akuzaye ni Mungu. 1kor 3:7. Mpendwa mtoto wa Mungu andaa moyo  wako kwa kupokea ahadi za Mungu  na kuichanganya na imani utaona matokeo mazuri katika maisha yako ya wokovu, hakuna haja ya kuwa na mashaka juu ya yale aliyoahidi, maana yeye ni mwaminifu na wa haki.

  hesabu 23:19,20
  Mungu si mtu, hata aseme uwongo;
  Wala si mwanadamu, ajute;
  Iwapo amesema, hata hatatenda?
  Iwapo amenena,hatalifikiliza?
  Tazama, nimepewa amri kubariki,
  Yeye amebariki,nami siwezi kulitangua.

  Mpendwa katika jina la Yesu  iwapo Mungu amesema,ameahidi, hatatende? 

  Ameahidi uponyaji,baraka,miujiza, kukuinua , makao ya milele, na ahadi nyingi sana katika neno lake lakini hatuoni matokeo kwa kutokuziamini ahadi za Bwana na kutokuwa tayari kuzipokea. Imani  chanzo chake ni kusikia   hata sasa umesoma neno inua imani yako  utoke katika hali uliyonayo simamia ahadi  za Mungu  kama mashahidi wengi wanaotajwa katika  biblia  ebrania 11 kwakuziamini ahadi za Mungu  walishuhudiwa kuwa Mungu yupo na anawapa thawabu wale wamtafutao. Mpendwa msomaji kuna ahadi nyingi naziona juu yako, nakutia moyo kuwa saa imefika kuachana na imani haba, iliyokufa, na kushikamana na imani hai na inayokua ambayo ina matendo yakobo 2:18
  Hebu tuangalie mfano mashujaa wachache katika biblia walioamua kuishi kwa imani,na kupokea kile walichotarajia kwa Mungu

  HENOKO  ALIISHI KWA IMANI

  Henoko ninayemtaja ni  mwana wa Yeredi, mwana wa Mahaleli mwana Kenani mwana, wa Enoshi mwana Sethi mwana Adamu mwana Mungu.  Mwanzo 5;1-22Henoko alishi miaka mia tatu na sitini na tano. Kwa imani kama neno linavyosema mwenye haki wangu kwa imani ataishi. Ebrania 10:38 “lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani”Hata kama mateso,adha,shida,magonjwa, umaskini,dhambi,kukatishwa tamaa,huoni njia  ya kutokea  tunaishi katika nyakati ngumu kama ya nabii Habakuki tunashinda na kupokea ahadi zetu kwa imani. Habakuku 2:2-4 usisahau Henoko aliishi katika dunia ilijaa maovu katika ujana wake hata alipotwaliwa na Mungu; kwa muda wote miaka mia tatu na sitini na tano aliishi kwa imani tunasoma Ebrania 11;5 “ kwa imani Henoko alihamishwa, asije  akaona mauti ,wala hakuonekana, kwa sababuMungu alimhamisha; maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa  kwamba amempendeza Mungu.”Kumbuka Henoko aliishi katika dunia ambayo Mungu alishatamka laana  kwamba mwanadamu baada ya kuishi lazima arudi ardhini; lakini Imani ya Henoko imemfanya anyakuliwe na Mungu amen. Mpendwa imani inayoishi itakutoa nje ya mazingira magumu. Hata mimi na wewe tuishi kwa imani na utakatifu tutaishinda dunia hii ambayo imejaa maovu na dhuluma  IBRAHIMU ALIISHI KWA IMANI

  Ibrahimu alipoitwa na Mungu, ana umri wa miaka sitini na mitano  kutoka katika Uru ya Ukaldayo, na kwenda katika  nchi  ya Kanaani asiyoijuayeye ila Mungu pekee aliijua. Kwa kuwa alimwamini Mungu  aliitikia akaondoka; yeye na mke wake Sarai na Lutu mwana wa ndugu yake. Si jambo rahisi kuondoka na kuacha jamaa yako na kwenda katika nchi ya ya ugenini ambayo huna mwenyeji lakini kwakuwa alimwamini Mungu aliondoka kwa imani ebrania 11:8  “ kwa imani Ibrahimu alipoitwa alitoka aende mahali  pale atakapopata kuwa urithi alitoka asijue aendako.Kuna mahali hata wewe hupajui lakini Mungu anataka utoke ulipo na uende mahali pa urithi wako  yaani ngazi nyingine ya mafanikio na ustawi wako kiroho, kimwili, kiuchumi, ndoa yako,masomo yako, afya yako na hata maeneo yote ya maisha yako. Mimi na wewe Bwana anatuita tutoke katika ngazi tuliyonayo je! Uko tayari? Kama uko tayari shangilia ahadi za Mungu kwa kusema “ HALELUYA” kumbuka Ibrahimu alikaa muda mrefu kupokea ahadi za Mungu lakini  hakukata tamaa kwa sababu alimwamini Mungu. Kwa mfano suala la kupata mtoto limekaa muda mrefu bila kukamilika hata tumbo lake Sarai mkewe Ibrahimu likafa kwa mabo ya kupata mimba. Lakini kwakuwa walimwamini Mungu walishangilia ahadi za Mungu na kuziamini ebrania 11:9-19. Nawe mpendwa mwana wa Mungu kwa njia imani katika jina laYESU; sauti ya baba yako inakuita kwa upole uingie katika mfumo wa maisha ya baraka ambayo Mungu ameawaandalia watoto wake. Waefeso 2:10. Maana tu kazi yake, alituumba katika kristo Yesu, tutende matendo mema, abayo tokea awali Mungu aliumba twende nayo.Hvyo inawezekana unaishi chini ya kiwango ambayo Mungu amekupagia ni  imani tu amboyo inaweza kutoa hapo ulipo usonge mbele na safari ya mafanikio.
  Hebu tuone baadhi ya ahadi za Mungu ambazo ameahidi kwa Ibrahimu na uzao wake. Uzao wa Ibrahimu nao ni namna mbili kuna wale wa  waliozaliwa kimwili yaani Wayahudi na wazao wa Ibrahimu kwa Imani. Galatia 3:7  “fahamuni basi, ya kuwa wale walio wa imani, hao ndio wana wa Ibrahimu.   Kataka mstari wa 3;9 anasema “Basi walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahamu aliyekuwa  mwenye imani.
  Ø Mungu alimwahidi   Ibrahimu mtoto ambaye atakuwa baraka kwa matifa yote, Mungu akatimiza ahadi yake.  mwanzo 15:4-6
  Kumbuka tunajifunza wana wa Mungu kuishi kwa imani, Ibrahimu katika maisha yake baada ya safari ndefu ya kusubiri ahadi ya Bwana katika nchi asiyoijua awali, ahadi ya Mungu ikatimia kwake. Nawe mpendwa amini ahadi za Bwana utapokea.

  • Ibrahimu alipewa ahadi ya kuridhi nchi, kumbuka tunaposema nchi inamaana ni eneo lenye mipaka yake. Mungu akamwita Ibrahimu toka katika nyumba ya baba yake na kwenda katika nchi ambayo inakaliwa na wengine lakini kwa kuwa alimwamini Mungu aliitika na kutii sauti ya Mungu hivyo  akapata nchi ya Kanaani kuwa uridhi wake. Nawe mpendwa unayeishi kwenye ardhi, nyumba, shamba, gari na kazi isiyokupa pato nyenye mafanikio mwamini Mungu, utazipokea ahadi kutoka kwa Mungu.
  • Atakuwa   taifa kubwa, mwanzo 12:2 “nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki,kulikuza jina lako; nawe uwe baraka.  Mungu alimwahidi hayo yote tuliyoona hapo juu  imekuwa kweli ikatimia leo kwa wayahudi wamekuwa baraka kwa kila taifa duniani.


  Mpendwa kwa mfano wa Henoko na Ibrahimu naamini umeinuliwa imani yako na kuziamini ahadi  za Bwana na kusubiri pale unapohisi kuwa imechelewa. Lakini Mungu achelewi kutimiza ahadi yake kwako, huta kufa utaishi kwa imani mpaka kusudi la Mungu itakapotimia hapa duniani na uzima wa   milele ujao

  Ubarikiwe sana kusoma ujumbe huu. 

  massidominick@gmail.com

  TEMBEA  NA YESU 2018 SEHEMU YA TATU


  NA PASTOR DOMINICK MASSI

  JIFUNZE MAOMBI YA NGUVU

  Bwana asifiwe wapendwa. 🙌 Mungu ametupa maisha hapa duniani kwa Neema yake. Lakini maisha ya hapa Duniani yamejaa kupungukiwa kwa sababu ya dhambi dhambi ya baba yetu wa kwanza kule Edeni. Maombi ni njia ya kuwasilisha mahitaji yetu kwa baba yetu wa mbunguni. watu wengi hujiuliza kuwa kama Mungu anajua watoto wake kwa nini tuombe ❓ 🔑Mungu mwenyewe ametuangiza kuwa tuombe kwa sababu zifuatazo.

  SABABU KWA NINI TUOMBE”

  1. Mwanadamu alikataa uongozi wa Mungu katika Bustani ya Edeni. akamchagua shetani awe kiongozi wake. ukisoma vizuri kitabu cha mwanzo uatakuta mwadamu alifukuzwa lakini huoni mahali shetani anafukuzwa, Pia wakati wa majaribu shetani anamwambia Yesu kama ukinisujudia nitakupa ulimwengu wote na fahari zake. Yesu hakumwambia wewe ni mwongo. Lini shetani alipata uhalali ❓pale Adamu na mke wakewalipokataa kuongozwa na Mungu wao aliyewaumba. na kusikiliza sauti ya Mgeni.. shetani. (Mwanzo 3, luka4:1-10) Habili alianzasha uhusiano na Mungu kwa kumjengea Mungu madhabahu, na maombi lakini akauawa na Kaini. enoshi mwana wa Sethi aliitia jina la Bwana kwa maombi na kuheshimu Mungu: (Mwanzo 4:26) Hivyo anayetaka kitu chochote lazima aonyeshe kuwa anahitaji kutoka kwa Mungu na siyo kwa shetani( Mt 7:7,8)
  2. mwanadamu ndiye mtawala wa dunia nafasi aliyompa shetani, ambaye aliwaanzishi wanadamu kumwabudu shetani. Hapa duniani Roho yenye mwili ndiyo inatawala, hivyo mwadamu ndiye… Mungu akitaka kufanya kitu anaingia ndani ya mwanadamu halafu anafanya pamoja nasi( kutoka17:8-11) Musa, Uri na Haruni walipanda mlimani kwenda kuomba kwa ajili ya vita vilivyokumba taifa la Israel katika safari ya kurudi nchi yao na umiliki wao. Yoshua alishika zamu ya kupigana Ameleki. Musa alipoomba Yoshua alishinda,walipolegeza maombi ameleki walimsginda Yoshua. Huvyo Mungu alikuwa ndani ya kina Musa akiwalinda watu wake. (Warumi 8:28)Nasi tunajua… Paulo alijua Kuwa Mungu anafanya kazi na wale wampendao 🙌

  Kama umeokoka wewe ni kuhani wa zamu, utoe dhabihu ya kiroho zinazokubaliwa na Mungu. 1Pet 2:5,9-10 Tumepewa kuomba mpendwa, hivyo jifunze kuomba kwa ajili yako na kisha kwa ajili ya watu wengine wanaokutegemea kuomba. zifuatazo ni kazi za kuhani katika maombi. 👉 Kufanya toba kwa ajili yake na kwa ajili ya taifa. MUSA aliomba toba kwa ajili taifa kwa siku arobaini.( Kumbukumbu 8:18)

  👉Kuvunja malango ya giza kwa mamlaka uliyopewa( Mt16:18-19)

  👉kufanya Ibada katika Roho na kweli, Yohana4:26

  3.Taratibu za watoto kwa baba yao kuomba mahitaji, yao na baba yao atawapa (Luka 11:1-12. wanafunzi wa Yesu wapiomba kufundishwa namna nzuri ya kuomba, hii ni baada ya kuona kuwa Yesu alikuwa tofauti na wao katika maombi. mpendwa msomaji wangu naomba nitoe ufafanuzi kuhusu msimamo wa mwombaji siyo sawa na msimamo wa asiyeomba. Tunapaswa kuomba kwa nguvu zaidi kwa ajili ya mahitaji yetu.

  👉 maombi lazima yaelekezwe kwa Baba wa mbunguni

  👉ufalme wake uje mahali tunapokaa yaani hapa duniani.

  👉mapenzi yake yatimie kwetu.

  👉omba kwa yale unayopyngukiwa katika maisha.

  👉Omba msamaha kwa Mungu ili usamehewe kama mimi na wewe tunavyo wasamehe wenzetu.

  👉omba ushinde majaribu

  MWISHO.

  KAZI BINAFSI

  1. ongeza kiwango cha maombi hata losaa
  2. usomaji wa Biblia
  3. usikose sehemu ya ibada
  4. usitende dhambi.

  BY PASTOR DOMINICK MASSI

  massidominick@gmail.com

  • Whatsapp +255762176690

  TEMBEA NA YESU 2018 SEHEMU YA PILI. 


  UMUHIMU WA KUSAMEHE .
  UTANGULIZI. 

  Bwana Yesu  asifiwe wapendwa.  katika sehemu ya kwanza tulijifunza  maana ya kutembea na Yesu,  namna ya kutembea na Yesu. tumeaangalia maadiko kadha wa kadha kusisitiza kuwa Neno la Mungu linatuagiza kutembea na Yesu.  leo tuataangalia umuhimu wa kusamehe katika kutembea Na Yesu. watu wengi hawaoni umuhimu wa kusamehe wakati wakikosewa. lakini  kusamehe  ni mlango mkubwa wa kujibiwa maombi yako. hebu tuanze kwa kusoma maadiko haya:

  24 Kwa sababu hiyo nawaambia, Yo yote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnajyapokea, nayo yatakuwa yenu.

  Marko 11 :24

  25 Nanyi, kila msimamapo na kusali, sameheni, mkiwa na neno juu ya mtu; ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu

  Marko 11 :25

  26 Lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hatawasamehe ninyi makosa yenu.]

  marko 11:26

  Bwana Yesu Kristo mwenyewe aliseama tukisimama katika kuomba lazima kusamehe tukiwa na Neno na mtu, hii ina maana tunapaswa kusamehee kwa sababu zifuatazo :

  ❗SISI NI WATOTO  WA MUNGU. 

  kila aliyempoke Yesu anafanyika kuwa mtoto wa Mungu, ( Yohana 1:12) Bala wote  waliompokea aliwapa uwezo wakufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio Jina lake.  Hivyo kila aliye mwana wa Mungu lazima kuwa na nguvu ya  kwa sababu kusamehe ni Amri ya upendo ya Bwana  yesu.  Alisema kama sisi hatuwezi kusamehe watu makosa yao na sisi hatusamehewi. 

  1. kusamehe ni mlango wa maombi yako kujibiwa marko 11:26 masharti ya sisi kusamehewa na kusikilizwa  maombi  ni sisi kusamehe. watu wengi wanashindwa kusamehe watu,  hivyo huwabeba katika mioyo yao wakati wa maombi, jambo ambalo linafanya uchungu unakaa moyoni hatimaye unashindwa kupokea.  (kolosai 3:12 basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana,na kusameheana, mtu akiwa na. sababu ya kumlaumu mwenzake. kama Bwana alivyowasamehe  ninyi,  hivyo na ninyi.)
  2. kusamehe ni tabia ya wenye nguvu ya kiroho.  ukiona huwezi kusamehe  ujue wewe ni dhaifu sana.  lazima kusamahe maana tuna nguvu ya kiroho… Yesu akiwa msalabani alisema baba wasamehw hajui wandalo (luka 23:34 yesu akasema baba wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo.)  pia Stefano aliwasamehe watesi wake waliomwua kwa sababu ya Injili maana aliona mbingu zimefunguka kumpokea. 

  MPENDWA KATIKA JINA LA YESU NI VEMA UMSAMEHE JIRANI YAKO KWANI HATUNA HAJA YA KUWABEBA WATU MOYONI WAKATI MUNGU NDIYE WAKUMBEBA NA KUTAFAKARI HABARI ZAKE. 

  mwaka huu usiwabebe watu kwa chuki  moyoni  mwaka bali kwa upendo. unajipotezea baraka zako na uhalali wa kusikilizwa na baba yako wa mbunguni. 

  nakutakia safari njema katika mwaka huu. 

  KAZI BINAFSI 

  1. SALA YA BWANA.. ISOME MATHAYO 6:9-14

  2.Watangazie watu msamaha wa makosa yao. 

  3.watafakari wewe ni mgumu wa kusamehe ❓

  4. jutenge kwa maombi ila Mungu akasaidiae kuasamehe. 
  🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑

  ANAANDIKA. 

  by pastor Dominick Massi 

  massidominick@gmail.com

  TEMBEA NA YESU  2018 SEHEMU  KWANZA. 


  NA PASTOR DOMINICK MASSI 

   Tembea Yesu 2018, ni ujumbe muhimu sana amabao nitakuletea kwa mfululizo  kwa siku kadhaa za mwaka huu. Mpendwa msomaji wangu naomba tujifunze somo hili chini ya ulinzi wa kutosha wa Mungu kwa Roho Mtakatifu. Katika maisha ya kila siku na mpingo yakoya kutimiza malengo yako.  jifunze kutembea na Yesu. hii ni kwa sababu  bila yake Bwana Yesu ni vigumu kumundu maisha ukafanikiwa kwa sababa zifuatazo:

  AGIZO LA MUNGU KUWA TUTEMBEE NA MWANAE. 

    Bwana Yesu aliwaambia wanafunzi wake kuwa wasitoke mjini mpaka wavikwe uweza utokao juu.  Mdo 1:8 hivyo anayetutia nguvu Roho Mtakatifu katika maisha yetu.  dunia ni kama bahari mawumbi ni mwngi maana kama utakataa kutambea na Yesu utapotea njia bila shaka.  Yesu alisema mimi ni Njia na kweli na uzima.  (Yesu ni njia,  kweli na uzima yohana 14:6) Mpendwa usitembee mwenyewe wengi walishapanga mengi kwa sababu walienda vila ya Bwana wamepoteza mwelekeo.  katika ujana,  biashara,  utumishi,  ndoa,  masomi,  n. k. lakini Neno la Mungu linasema kuwa lolote tufanyalo kwa tendo au neno Tufanye kwa jina la Yesu.( Kolosai 3:17) ✋usifanye chochote bila kumshirikisha  Bwana maishani mwako mpendwa maana. 

  Moyo wa mwanadamu huwa mdanganyifu una ungojwa wa kufisha.  unapokuwa unafanya mwenywe moyo wako unaweza kukudanganya. Yeremia 17:9,10 Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, naye ni nani awezaye…. Mathayo 5:8, 6:21 kama moyoni mwako huna Yesu na hujampa nafasi ya kutosha hakika utapotea. 

  NAMNA YA KUTEMBEA NA YESU. 

  💡Neno la Mungu ni taa yako,  na mwanga wa njia zako. ( Zaburi 119:105 neno lako ni taa ya minguu, yangu na mwanga wa njia zangu.) ( Zab119:11 Moyoni mwangu  nimeliweka Neno lako nisije nikakutanda dhambi)

  💡 Lazima kutii maagizo   ya  Bwana.  YOSHUA 1:1-10. maagizo  ambayo tunapewa ni kushika  Neno mkono usiende kushoto wala kulia fanya au tenda sawa na Neno la Mungu. 

  💡Usiwafuate wala kukaa na marafiki wabaya( Zabari 1:1-3 heri mtu yule asikwenda katika shauri la wasio haki wala hakusimama katika njia ya wakosaji: Wala hakuketi barazani pa wanye mizaha.  Bali sheria ya Bwana ndiyo impendazayo,  na sheria yake huitafakari  mchana na usiku…… na kila alitendalo litafanikiwa )  mara kwa mara utakuta watu wanakaa kwenye makundi ya watu wenye mizaha, wakosaji,  na watu wasio haki unajikuta umeambukizwa dhambi.. nakupa shauri leo kama wewe unampenda Yesu tembea na Yesu mwaka huu utaona maisha yatabadilika. kuna watu hawana malengo wa mikakati ya maisha yao… epukana nao pasipo maoni watu huacha kujizuia. (Mithali 29:18 Pasipo maono, watu huacha kujizuia. bali ana heri mtu yule aishikaye sheria.) 🔺kama huna maono unaishi holela❕ 

  💡Uwe  na maombi ya kimakusudi ya kujua mapenzi ya Mungu  juu ya maisha yako.  Maana ni yanakupa dira maana moyo wako unakuwa karibu na Mungu na Mungu anasema na wewe kuhusu maisha yako.(mathayo 6:9-13) hizi ni dondoo za maombi kwa wale wanaojua maana ya maombi.  kama tukiomba sawa na mapenzi yake atusikia na atatujibu. kila jila aliye mwana wa Mungu lazima aombe maombu ya kimakusudi (1yohana 5:14  Na huu ndio ujasiri tulionao kwake,  ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia.)  Yohana14:23

  KAZI BINAFSI. 

  👉uwe na hard copy ya Biblia

  👉soma Bibilia  kwa malengo. 

  👉uwe na maombi mara tatu kwa siku. 

  👉uwe na maombi  ya kufunga na kuomba. 

  👉shiriki fellow-ship.

  👉uwe na kazi halali ya kiuchumi.  anaza hata na mtaji mdogo. 
  UBARIKIWE  SANA. 

  USIKOSE SEHEMU  YA PILI. 

  BY PASTOR DOMINICK MASSI. 

  massidominick@gmail.com🔑🔑🔑🙋

  whatsapp  +255762176690🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑

  HAKI YA MUNGU  ITASIMAMA.   MPENDWA SOMA ISAYA 51

  KWA UTULIVU UTAJIFUNZA KITU KIKUBWA. 


  1 Nisikilizeni, ninyi mnaoifuatia haki; ninyi mnaomtafuta Bwana; uangalieni mwamba ule ambao mlitolewa kwa kuchongwa, na tundu la shimo ambalo mlitolewa kwa kuchimbuliwa.

  Isaya 51 :1

  2 Mwangalieni Ibrahimu, baba yenu, na Sara, aliyewazaa; kwa maana alipokuwa mmoja tu nalimwita, nikambariki, nikamfanya kuwa wengi.

  Isaya 51 :2

  3 Maana Bwana ameufariji Sayuni; amepafariji mahali pake palipokuwa ukiwa; amefanya jangwa lake kuwa kama bustani ya Edeni, na nyika yake kama bustani ya Bwana; furaha na kicheko zitaonekana ndani yake, kushukuru, na sauti ya kuimba.

  Isaya 51 :3

  4 Nisikilizeni mimi, enyi watu wangu; nisikieni, taifa langu; maana sheria itatoka kwangu, nami nitaistarehesha hukumu yangu iwe nuru ya mataifa.

  Isaya 51 :4

  5 Haki yangu i karibu, wokovu wangu umekuwa wazi, na mikono yangu itawahukumu kabila za watu; visiwa vitaningoja, navyo vitautumainia mkono wangu.

  Isaya 51 :5

  6 Inueni macho yenu mbinguni, mkaitazame nchi chini; maana mbingu zitatoweka kama moshi, na nchi itachakaa kama vazi, nao wakaao ndani yake watakufa kadhalika; bali wokovu wangu utakuwa wa milele, na haki yangu haitatanguka.

  Isaya 51 :6

  7 Nisikilizeni, ninyi mjuao haki, watu ambao mioyoni mwenu mna sheria yangu; msiogope matukano ya watu, wala msifadhaike kwa sababu ya dhihaka zao.

  Isaya 51 :7

  8 Maana nondo itawala kama vazi, na funza atawala kama sufu; bali haki yangu itakuwa ya milele, na wokovu wangu hata vizazi vyote.

  Isaya 51 :8

  9 Amka, amka, jivike nguvu, Ee mkono wa Bwana; Amka kama katika siku zile za kale, Katika vizazi vile vya zamani.

  Isaya 51 :9

  10 Si wewe uliyemkata-kata Rahabu? Uliyemchoma yule joka? Si wewe uliyeikausha bahari, Na maji ya vilindi vikuu; Uliyevifanya vilindi kuwa njia, Ili wapite watu waliokombolewa?

  Isaya 51 :10

  11 Nao waliokombolewa na Bwana watarejea, Watafika Sayuni, wakiimba; Furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao; Watapata shangwe na furaha; Huzuni na kuugua zitakimbia.

  Isaya 51 :11

  12 Mimi, naam, mimi, ndimi niwafarijiye; wewe u nani hata ukamwogopa mtu atakayekufa, na mwanadamu atakayefanywa kuwa kama majani?

  Isaya 51 :12

  13 Ukamsahau Bwana, Muumba wako, yeye aliyezitanda mbingu, na kuiweka misingi ya dunia; nawe unaogopa daima mchana kutwa kwa sababu ya ghadhabu yake yeye aoneaye, hapo afanyapo tayari kuharibu; nayo i wapi ghadhabu yake aoneaye?

  Isaya 51 :13

  14 Yeye aliyehamishwa na kufungwa atafunguliwa kwa haraka; wala hatakufa na kushuka shimoni, wala chakula chake hakitapunguka.

  Isaya 51 :14

  15 Maana mimi ni Bwana, Mungu wako, niichafuaye bahari, mawimbi yake yakavuma.

  Isaya 51 :15

  16 Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Nami nimetia maneno yangu kinywani mwako, nami nimekusitiri katika kivuli cha mkono wangu, ili nizipande mbingu, na kuiweka misingi ya dunia, na kuuambia Sayuni, Ninyi ni watu wangu.

  Isaya 51 :16

  17 Amka, amka, simama, Ee Yerusalemu, Wewe uliyenywea, mkononi mwa Bwana, Kikombe cha hasira yake; Bakuli la kikombe cha kulevya-levya Umelinywea na kulimaliza.

  Isaya 51 :17

  18 Hapana hata mmoja wa kumwongoza Miongoni mwa wana wote aliowazaa, Wala hapana hata mmoja wa kumshika mkono Miongoni mwa wana wote aliowalea.

  Isaya 51 :18

  19 Mambo haya mawili yamekupata; Ni nani awezaye kukusikitikia? Ukiwa na uharibifu, na njaa na upanga; Niwezeje kukutuliza?

  Isaya 51 :19

  20 Wana wako wamezimia, Wamelala penye pembe za njia kuu zote Kama kulungu wavuni; Wamejaa hasira ya Bwana, Lawama ya Mungu wako.

  Isaya 51 :20

  21 Basi, kwa sababu ya hayo, ulisikilize neno hili, ewe uliyeteswa, na kulewa, lakini si kwa mvinyo;

  Isaya 51 :21

  22 Bwana, Bwana wako na Mungu wako, awateteaye watu wake, asema hivi, Tazama, nimeondoa mkononi mwako kikombe cha kulevya-levya, hilo bakuli la kikombe cha hasira yangu; hutakinywea tena;

  Isaya 51 :22

  23 nami nitakitia mikononi mwao wakutesao; waliokuambia nafsi yako, Inama, tupate kupita; nawe uliufanya mgongo wako kuwa kama nchi, na kama njia, kwa hao wapitao juu yake.

  Isaya 51 :23

  Shared from Swahili Bible Offline 2.3

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softcraft.swahilibible

  KUSHUKURU. 


  Katika maisha yako jifunze kumshukuru Mungu kwa kila jambo,   maana kushukuru ni kuzuri sana.  mara nyingi naposikia Mtu anasema asante kwa jambo ambalo nimefanya kwake natiwa moyo na kufurahi sana.  Mungu anapendezwa kwa shukrani ya watu wake,  unaposhuru Mungu  anaweza kukuongezea kingine zaidi ya kile unachoshuru kwacho.  Mungu atupe neema yake tujifunze kushukuru. 

  ZABURI 107:1-2 mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa  maana fadhili  zake ni milele. na waseme hivi waliokombilewa na BWANA, wale aliowakomboa na mkono wa Mtesi. 

   Mungu ametuokoka na mkono wa matesi wetu shetani ambaye anawatumia wanadamu kuwatesa wanadamu wenzao.  lakini kwa fadhili za Mungu  ametuokoa na watese wetu.  Mwaka umepita sasa tangu umesikia matukio mengi lakini wewe uko salama basi sema asante  kwa yale ambayo Mungu amekutunza nayo….  siyo kwa nafsi zetu bali ni kwa Neema yake kwetu sisi.  JE! MUNGU ANAHITAJI SHUKRANI ZETU? 🕊

  Ndiyo Mungu anapenda kusikia ukisema asante kwa yale aliyotutendea kwa mfano:

  YESU ALIWAPONYA WENYE UKOMA.

  Bwana Yesu Kristo aliwaponya  wenye ukoma,  kisha akatarajia shukrani na kwa walioponywa lakini aliyerudi mmoja tu kati ya watu kumi walioponywa. Jambo ambalo lilimfanya kuuliza wako wapi wale kenda?  

  LUKA 17:17,18 Yesu akajibu akasema, hakutakaswa wote kumi?wale kenda wa wapi?  Je! hawakuonekana waliorudi  kumpa Mungu utukufu ila Mungeni huyu.?

  Mungu anasubiri shukrani kwako.  Mpendwa wangu katika jina la Yesu Kristo  naomba usiache kumwambia Bwana asante. 

  PAULO MTUME NAYE ALISISITIZA HILO KUWA TUSHUKURU. 

  2Kor9:12 Maana utumishi wa huduma hii hauwatimizii watakatifu riziki walizopungukiwa tu,  bali huzidi sana kuwa na faida kwa shurani nyingi apewazo Mungu. 

  Mpendwa wangu katika Jina la Yesu upende kushukuru maishani mwako. Kushukuru kuna faida zifuatazo:

  Mungu hutukuzwa kwa njia ya kushukuru. 

  Unapokuja na moyo wa kushukuru kwa kutimiza nadhri na nyapo zako mbele za Mungu kwa kutoa dhabihu mbele za Mungu.  ZABURI :50:23 Atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. naye autengenezaye mwenendo wake, Nitamwonyesha wokovu wa Mungu. Unapoenda kanisani na kushukuru, unatengeneza mazingira ya kumtukuza Mungu katiak maisha yako. 

  MUNGU AKUBARIKI SANA KWA KUSOMA UJUMBE HUU. 🌠🌠🌟🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷

  JIFUNZE KUTUNZA UJANA WAKO. 


  Kutunza ujana, ndoa, uzee au wokovu wako ni wajibu wa mtu mwenyewe.  Ni kweli Mungu anatutunza na anayosememu kubwa katika kila rika la maisha yetu; lakini amempa mwanadamu ufahamu na utashi na anao wajibu wa kufanya ili kujitunza. 

  Ili kuutunza ujana wako ni lazima ujue na uyazingatie mambo muhimu yafuatayo:
  1.     NIZIJUE CHANGAMOTO ZINAZO KABILI KIJANA.
  i)      Kwenda na Wakati–Biblia inaagiza kuukomboa wakati-Waefeso 5:15-16    Ni changamoto kwetu na ni fursa kutumia nguvu ya msalama kuishinda hii
  kawaida ya Dunia hususani vijana kuvutwa katika kwenda na wakati.  Kijana huvutwa na kushawishika kwenda sawa na wakati katika maeneo mengi.  Kijana anavutwa na kuvaa, kusuka, kunyoa, kutembea, kusema, kutenda sawa na wakati, hata kumiliki vitu vinavyoendana na kuendana na wakati. Dunia inavyotuvuta katika kwenda na wakati, Biblia inatuagiza kuukomboa wakati.  Kuukomboa wakati ni kutumia vizuri wakati tuliopewa kama fursa ya pekee.  Wakati wa Ujana ni wa kuwekeza vitu vya rohoni na mwili, komboa wakati.
  a)    Komboa wakati Ki-Elimu: Usipoteze wakati kwa mambo yasiyokuhusu, mfano kijana mwanafunzi Soma kwa bidii ni wakati wake, siku ikiisha jiulize umeongeza nini ki-elimu? Usiishi kiholeholela tu fursa hiyo inapita.

  b)    Komboa wakati Ki-Uchumi: Usipoteze wakati kwa matumizi ya kipuuzi, fasheni za mavazi, mitindo ya nywele, hata kijiko huna, wewe unavaa tu. Komboa wakati ukijua kuna kuoa na kuolewa lazima ujipange mapema. Siku ikiisha, wiki, mwezi, mwaka Jiulize umeongeza nini kiuchumi? Kumbuka kuna miaka saba ya shibe na miaka saba ya njaa lazima uishi kwa adabu/hekima, siku zijazo huna nguvu ya kuwekeza kama UJANANI.

  c)     Komboa wakati Kiroho: Usipoteze wakati Kiroho, tumia fursa hii vizuri. Siku inapoisha, wiki, mwezi, mwaka, kijana jiulize umeongeza nini Kiroho.  Umeongeza nini ufahamu katika Neno la Mungu, Umeongeza nini Maombi, Umeongeza nini utumishi wako wakati huu una nguvu, usiishi kiholela. Wekeza vitu vya Ki-Mungu ndani yako, funga na kuomba, soma neno, tumika kadri uwezavyo. Ukifika uhitaji yamkini hata huwezi kuomba sana unaakiba ya kutosha ya Maombi/Neno la kusimamia kupita kipindi hicho.

  d)    Komboa wakati-tumia vizuri fursa ya kuwa kijana – 1Nyakat 12:32 Kwa kufanya mambo yakupasayo kufanya wakati huu (ujanani) kila eneo. Wakati ujao ukifika hata ukitaka kurudidarasani akili haitunzi tena kumbukumbu kama leo na majukum yataongezeka, ukitaka kubeba zege huwezi huna nguvu kama leo, Kiroho vivyo hivyo, ukisoma Neno ufahamu unachoka haraka, kufunga huwezi tena. Uwe na akili zijue nyakati.

  ii)    Tamaa za Ujanani – 2Tim 2:22, Mith 27:2, 1Kor 6:18a, Wimbo 3:5
  Ni changamoto kwetu na ni fursa kuonesha nguvu ya msalaba kutiisha mwili.
  Kijana anavutwa sana na tamaa za ujanani na hizi zinamkumba kijana si kwa sababu hayuko kiroho hapana, zinamkumba kwa vile ni kijana.  Changamoto hii tunaipata wote, vijana waliookoka na wasiookoka ila tofauti yetu ni katika kuzi-hundle Kijana aliyeokoka anazitiisha na asiyeokoka anazitii tamaa hizi.

  Biblia imetaja moja kwa moja kuwa ni tamaa za ujanani na zinawakumba vijana wote na lazima kuzitiisha zisubiri wakati [NDOA].

  NI MUHIMU KUYAJUA, KUYAELEWA NA KUZINGATIA MAMBO 4 YAFUATAYO: –
  a)     Uhai wa milango ya fahamu kwa kijana ni tofauti na rika nyinginezo.
  Milango ya fahamu ni Macho, Maskio, Pua, Mdomo, Ngozi-inauhai [active]. 

  b)    Uhai wa hisia za mwili kwa kijana ni tofauti na rika nyingine. Unatokana na mabadiliko ya mwili yaliwekwa na Mungu mwenyewe.

  c)     Upo Uhusiano wa karibu kati ya Hisia za mwili wa kijana na Tamaa za ujanani, hili lazima kijana alijue ili ajilinde.

  d)    a, b, na c hapo juu, zinatusaidia kujua sababu ya Mungu kutuagiza watu Kukimbia tamaa za Ujanani, tusichochee mapenzi mpaka Ndoa.

  iii)  Inaagiza kwa msisitizo kusema zikimbieni tamaa za ujanani/mwili.  Tumeongea na vijana wengi walioanguka hawakupanga kuzini. Ila wamezembea katika kulitii Neno la Mungu badala ya kukimbia wao wanakaa, wanaleta hoja, wanakemea, wanaomba, wanapinga mwisho wa siku wanajikuta chini, kwa ukaidi wao kwa Neno la Mungu. Biblia haikushindwa kusema kemea, ombea, pinga ila imesema KIMBIA.

  iv)  Usichochee mapenzi, usizichochee hisia za mwili/matakwa ya mwili.
  v)  Milango ya fahamu ikichochewa inazalishahisia katika mwili;
  vi)  Hisia/Msisimko wa Mwili wa kijana ukichochewa unazalisha uhitaji;
  vii)  Uhitaji wa Kimapenzi ukichochewa unazalishaTamaa za Mwili;
  j)  Tamaa za Mwili/Ujanani zenye msukumo mkali kutaka kukidhi uhitaji zikichochewa zinalet anguko, mauti; Kijana hatua hii hakumbuki wokovu, huduma, aibu, magonjwa yanayotokana na zinaa-Kaswende, kisonono wala Ukimwi. Hakumbuki mimba au watoto wasiotarajiwa. Anahaha kutaka kukidhi uhitaji wa mfalme/malkia wake tu, ni hatari.
  k)  Mauti inazaliwa kutokana na Tamaa iliyopembejewa na Kijana. Kuna Kijana alizilea hatua tulizojifunza hapo juu, hakuchukua hatua za Kiroho kuutiisha mwili akajikuta anabaka-wadada na wakaka wote wanabaka japo hapo tunamuona kaka amebaka – 2SAMWELI 13:1-22. Biblia inasema wazi unaingamiza nafsi yako mwenyewe-Mithali 6:32.

  Kuyalea na Kuyachekea mambo hayo juu ndipo unaskia anguko, Kijana anayeheshimiwa na Mungu na watu anajikuta amezini. Unapokosa subra na kuparamia unalala na mke au mume wa mtu kiuumbaji. Kimsingi kila mtu ameumbiwa mume au mke wake – Mwanzo 2:22.

  iii) Vichocheo vya mapenzi/tamaa za ujanani/tamaa za mwili
  Ni changamoto ya tatu inayotukabili vijana na lazima tuishinde ili tusalimike. Ni muhimu kujua vichocheo vya mapenzi/tamaa za mwili ili kuviepuka.  Nisipojuavichocheo hivi si kiroho bali ni ujinga unaotishia usalama wangu.

  Vichocheo vifuatavyo huyaamsha mapenzi, huchochea tamaa za mwili: –

  a)    Kuzitafakari/kusikilizia hisia za mwili-Inahusisha ufahamu wenyewe
  Biblia imetuagiza tuyatafakari yaliyo juu-Wafilip 4:8. Mungu alijua tukiyatafakari ya chini yakiwemo tamaa za mwili tutachochea mapenzi.

  i)  Usijiulize maswali ya kipuuzi mf. ‘Hivi, tafika kuoa au kuolewa bila kuonja? Wenzio walioonja wamekuwa watumwa wa dhambi hiyo kujitoa ni gharama kubwa wengi wameshindwa kuilipa, usiwaze kuonja hadi NDOA.

  ii)  Baridi imezidi/Upweke jamani niko peke yangu. Ulitaka uwe na nani? Haya ni majira ya Bwana yenye kusudi timilifu uwe peke yako, wakati wa kuwa 2 na 12 watakapokuja hao wa kike na wa kiume-utakuja tu, vumilia.

  b)    Kusoma makala za mapenzi [makala za Internet, magazeti, vipeperushi, vitabu]-inahusisha macho yanayosoma makala.
  ·        Unashangaa binti au kaka anasoma vitabu vya tendo la ndoa/Mapenzi.
  ·        Internet Café anaenda kutazama mambo ya Ngono/Mapenzi. n.k.
  Kijana huyu atakuwa salama kweli au ndio hao mwisho anabaka mtu.

  c)     Kutazama mambo ya ngono au yanayohusu ngono-inahusisha macho.
  Mikanda ya x, sinema za x, picha za x hasa kwa internet na hata ‘live’ kuna watu wanapenda kuchungulia sehemu zenye upenyo wa kufanya hivyo.  Raha yake aone tu utupu wa watu na mchezo unavyokwenda, atapona?

  d)    Kushika au kushikana/kugusana-inahusisha ngozi-Wakolosai 2:21.
  ·        Mkono unaganda dk.5 dada na kaka wanasalimiana salamu yetu.
  Mkono wako una chapa ya Yesu usiruhusu kujinajisi kwa kutii mwili.
  ·        Vidole vinaongea kwa kupapasa au kubonyeza au kutekenya ni uchochezi.
  Vidole vyako vinachapa ya Yesu, usiruhusu kujinajisi kwa mambo hayo.
  ·        Tongue Kiss/Denda ni hatari wala mtu asijifariji kuwa salama-usionje.
  Ulimi wako unachapa ya Yesu usionje uchafu [mate] subiri Ndoa utanyonya mpaka uchoke ukitaka maana utakuwa huru katika hayo si leo.
  ·        Ngozi ikiskia umeshika/kwa, unapapasa/swa, umekula denda, lazima itashtuka na kuleta hisia ya kuvutwa katika ngono kwavile wewe ni kijana. Usiidhalilishe Chapa ya damu ya Yesu uliogongwa siku ulipookoka, itunze.

  e)     Kusikiliza mambo/maneno ya ngono au yanayohusu ngono-sikio.
  Sikio lako linachapa ya Yesu usilisikizishe uchafu wowote-ni kichocheo.
  Kusikia ni sikio kupata jambo bila kukusudia lakin kusikiliza ni kukusudia. Hata kama sikio limenasa uchafu kwa bahati mbaya hakikisha unalitoa.

  f)      Kuongea mambo ya ngono au yanayohusu ngono-inahusisha mdomo.
  ·        Mazungumzo ya Mdomo ni hatari-Mithali 6:26; 7:16-18,21. Iko nguvu katika midomo/maneno. Biblia inasema Maneno huzaa uhitaji na sura hiyo hiyo ya 6, inashauri jiepushe na midomo ya malaya; Kwa maneno alimshinda-si kwa mtutu, si kwa ‘hug’ wala busu ni maneno tu na akamshinda. Usiruhusu kupokea maneno hata ya mzaha kuhusu ngono.
  ·        Mawasiliano katika Simu ni vema kuangalia sana unavyoenenda.
  Idadi ya “Call au Sms” mfano kutwa mara tatu unampokea Fulani.
  Simu inazidi ‘dose’ ya Panadol kutwa mara tatu yeye mara tano.!!
  Muda wa “Call au Sms” mfano usiku sana au alfajiri ni kichocheo.

  Usiruhusu Simu za usiku wa manane/alfajiri hata kwa manadai ya kuamsha ktk maombi kwa muda huo ataamsha na vingine si maombi tena!
  Sauti ya “Call” kuna sauti za uchochezi mfano kulegeza, kuguna, kutetemesha sauti, sauti kama analia na nyinginezo kwa kijana utajua tu.

  ·        Mazungumzo “Simu au Sms” yakihusu ngono ni uchochezi sana.
  Mambo hayo juu hata kama mtu hajaweka neno la kimapenzi/kimahaba ni kichocheo, Je, mazungumzo yenyewe hayo ni hatari zaidi mara 100.

  Biblia inaonya mazungumzo mabaya yanaharibu tabia njema-1Kor 15:33.
  Mfano: Naskia baridi njoo basi unipe joto, wewe umekuwa ‘heater’?
  Najiona mpweke ‘lonelyness’ afadhali uje hapa nichangamke. Kweli wewe una Baba, Mwana na Roho Mtakatifu bado mpweke?
  Ukiyachekea hayo, hutaki kuyakemea, anaongeza ‘dose’ sasa utaambiwa wazi zaidi ‘nina nyege, ni wewe wa kutoa nyege zangu’

  g)    Zawadi ni moja kati ya vichocheo vya mapenzi kwa namna hii.
  ·        Size ya zawadi    –   Ukubwa, zawadi ya thamani kubwa. Itaua msimamo.
  ·        Idadi ya zawadi  –   Wingi vitu tele unapokea au mara nyingi-utalipa tu.
  ·        Aina ya zawadi   –   Kitu gani unapokea-chupi? Zawadi hiyo itaongea tu.
  Msimamo wa Semina hii ni USITOE NA USIPOKEE ZAWADI. Tunaishi zama za uovu, usanii na malaghai mpaka Kanisani wa kike/kiume wao wanajua kuipaka asali nia yao ili usishtuke mapema mpaka umefika chini, zawadi ni chambo kukunasa we.  Hutaki Kanuni hii yatakayo kupata usilie.
  Wachumba: Vijana hawa wako huru kutoa/kupokea zawadi ila Kanuni ni hizo hizo hapo juu. Uchumba si Ndoa muda huo bado unaendelea kumthibitisha Mungu, usijeishia njianiukalilia mtu na vitu vyako.

  h)    Picha na Mikao ya Picha kwa jinsia mbili ni Kichocheo cha Mapenzi.
  ·        Picha za nusu uchi eg. Kifua/Tumbo/Mapaja wazi au chupi/sidiri tu.
  ·        Picha za utupu [mwili wote], picha hii hana nguo hata moja-ni kichocheo.
  ·        Picha na Mikao yake inavunja miiko ya jinsi ya kuenenda Vijana waaminio.
  ‘Pouse’ la Kushikana Mabegani, Kushikana Viuno, Kushikana Kifua mtu anajikuta ameshika matiti katika pouse la picha, Kushikana Makalio, Kubusiana Shavu au Mdomo, Kupakatana/Kukumbatiana ni KICHOCHEO. Kijana usikubali Kuidhalilisha Chapa ya Yesu kwa Pouse la Picha.

  i)      Mavazi ya Vijana wa Kike na Kiume yanavyokuwa Kichocheo.
  ·        Mavazi ya Kuonesha Nguo za Ndani-Milegezo, Vifungo wazi, Mipasuo n.k.
  ·        Mavazi ya Kuonesha Maungo/Maumbile-Kubana sana inachora umbile, Kuangaza [transparent] inaonesha viungo vyote japo kavaa, ni vichocheo.
  ·        Mavazi ya Kutositiri Mwili-Nguo fupi-pensi/bukta/skert/gauni/blaus, Nguo hizi huacha Kifua wazi, matiti nje, Kitovu nje, Tumbo nje, Kiuno nje, Kwapa nje-ndio unakuta kijana haabudu anachungulia titi kupitia kwapa.

  ·        Ni maombi yetu mavazi hayo yasivaliwe nawe unayesoma makala hii. Ni maombi yetu uushinde mwili, endapo utakutana na mavazi hayo kazini, shuleni, kwenye daladala, barabarani, dukani, sokoni na hata Kanisani kwa Waongofu Wapya au Wakongwe wenye mitazamo tofauti. Utaona hatuwezi kuepuka hili moja kwa moja kwa jamii yetu ila tumejifunza ili ukiona mavazi hayousi-‘take advantage’, usikodolee macho mpaka mate yanatoka huna habari ni hatari kwa afya yako, epuka.

  j)      Mazingira hatarishi/njia kuu ni Kichocheo – Mithali 7:7-13a, 21-23.
  Njia Kuu ni mahali pa Kificho, Gizani, Uchochoroni, Chumbani, Ufukweni, Kuwepo wawili tu mnataka kufa maana mazingira tu ni kichocheo tosha.
  Kabla ya kugusana, mabusu, zawadi, mazungumzo vyote hivyo bado, ile kuwa wawili tu maeneo hayo ni kichocheo tosha na kinaongea kwa kasi.

  Kijana mmoja mjinga yeye alizubaazubaa NJIA KUU yaliyomkuta ni balaa.
  Tunapomalizia kichocheo cha 10 cha mapenzi hebu tusome andiko hilo.
  Kijana huyu alitembea muda hatarishi kwa kijana, akakaa mahali hatarishi, akakutana na mtu hatarishi [kahaba], akaambiwa maneno hatarishi, akanaswa. Mithali 6; inatoaushauri kuwa jiepushe na maneno ya Malaya n.k. ndipo sura ya 7; inaonesha kwa maneno ya ubembelezi tu kahaba akamshinda Kijana kiulaini kabisa akaongoza njia kama Ng’ombe aendavyo machinjioni uhitaji umeshapamba moto, mfalme amesimamisha majeshi hayarudi chini, anaona nikidhi tu uhitaji wa mfalme nisalimike, kumbe maskini anaiangamiza nafsi yake ya thamani-Marko 8:34-35.   

  Tunaishi zama za uovu makahaba wa kike/kiume wapo Kanisani pia.  Makahaba hupenda NJIA KUU soma Ezekiel 16:22-26. Ni mahodari wa ubembelezi, kwa kiroho cha kusuasua cha kutozingatia mipaka ya uhuru wetu, hutoki, utalainika mwenyewe na utajikuta unaongoza njia kama kijana mjinga. Epuka mazingira hatarishi, kuna kisa kilitokea Kanisani mkesha wa Vijana wa Maombi ya masaa 48. Kaka kamfata dada anamwambia “nina nyege na wewe ndio wa kutoa nyege zangu” Ikiwa mkesha wa maombi kuna watu wanamawazo hayo, je, huko njia kuu?   

  Umejua vichocheo 10, usichochee. Ukifanya uzembe umenaswa hatua No.1 Mlango wa fahamu umepokea taarifa-Itoe mapema, ikiwa uko hatua No.2 ya hisia/msisimko wa mwili pambana-usipembejee, kama ni hatua No.3 ya uhitaji usimridhie mfalme/malkia tiisha hali hiyo, usifikie hatua No.4 ya kuwaka tamaa ni mbaya sana inapelekea hatua No.5 ya MAUTI.

  📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚

  2.     NIJUE JINSI YA KUZIKABILI CHANGAMOTO KWA MUJIBU WA BIBLIA

  Tumeona Changamoto 3 katika Somo hili, Kwenda na Wakati, Tamaa za Ujanani na Vichocheo. Hizi ni changamoto kali kwetu ukitumia akili utachemsha. Ufuatao ni muongozo kidogo tu wa kukabiliana na Changamoto hizo kwa mujibu wa Biblia:

  i)      Maombi-Uwe na maisha ya maombi, ombea ujana wako siku zote-Luk 18:1;
   Tabia ng’ang’anizi Funga na Kuomba na utapata upako wa kuutiisha mwili.
  ii)    Neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako ili usafishe njia zako-Zab 119:9.
  iii) Nikubali na niamue kwa dhati kuusulubisha mwili/kuunyima matakwa yake.
  ·        Utu wa kale ni wakati mwili ulipokuwa na nguvu, ukiokoka-Rum 6:6;12:1
  Kama utu wa kale unakung’ang’ani jichunguze pengine hujauvua vizuri- funga na kuomba utoke-Math 17:21. Umvae Kristo-Rumi 13:13-14.

  ·        Kuishi kinyume na mwili na tamaa zake na mawazo yake-Galatia 5:24.
  ·        Paulo aliamua kutesa mwili, wewe na mimi je?  1Kor 9:27; Marko 8:34-35;
  Ukitaka kuiponya nafsi ati mwili unahaha, mfalme amesimamisha majeshi au malkia anahaha acha niiponye nafsi yangu kwa kukidhi uhitaji huu, maskini unaingamiza nafsi yako wala huiponyi kama unavyodhani. Na ukiamua kuiangamiza nafsi yako kwa ajili ya Kristo UNAIPONYA. AMEN.

  iv)  Nijitenge na ubaya wa kila namna yaani ubaya wote-1Thesalonike 5:22.
  Tangu mwanzo wa somo hili tumeutaja ubaya mwingi tu na tumeujua EPUKA.
  ·        Kujiepusha na marafiki wabaya iwe waaminio/wasioamini-2Kor 6:14-18.
  ·        Kujiepusha na mazungumzo–Mith 18:7;1Tim 5:20;1Kor 15:33; Kol2:20-21.
  ·        Kujiepusha na Elimu na Hekima ya Ulimwengu huu ambayo ni upuuzi kwa Mungu-Efeso 4:13-14; Rumi 16:19 2Tim 2:11-22; 2Kor 10:5; Yakobo 3:17.
  Elimu ya jumla ni nyingi moja wapo ni huwezi kuokoka duniani. Elimu ya Kristo inasema wazi watakatifu walipo Duniani ndio waliobora-Zab 16:3.
  Elimu iliyotawala ulimwengu huu inayogusa vijana na baadhi wa Kanisani wameipokea na kuiamini, maana yake hawaamini nguvu ya msalaba ni: –
  Huwezi kuishi KIJANA mwenye afya bila kufanya mapenzi kabla ya ndoa!!
  Huwezi kuoa au kuolewa BIKRA kwa karne hii ‘Mary type’ hakuna leo!!!
  Vijana wamepokea Elimu ya Kwanza ikazalisha Elimu ya Pili, ona juu. -Shetani anajua wakipokea tu Elimu hizi na kuziamini zitawakatilia mbali. -Watakata tamaa ya kujitunza kwamba sawa na bure, na wengi wamenasa. -Kumpata Bikra mwenzio huwezi, bora na wewe jichanganye; wamenasa.  -Kufika hadi Ndoa ukiwa BIKRA haiwezekan ananesha vichocheo, ananasa. Kwa nini ung’ang’ane na Elimu ya Dunia na kuamini na wewe si wa dunia?
  Elimu ya Kristo iliyosema yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yote yanawezekana mbona hiyo huiamini na kuitumia ili ukaishi.
  Elimu ya Kristo iliyosema mwili si kwa zinaa pia siijui-1Kor 6:13.
  Nikijawa na Neno la Mungu [Elimu ya Kristo] nitashinda-Zab 119:10.

  v)    Nijue kuwa niliumbwa Kutenda Mema nisijifariji kuutii mwili/elimu-Efes 2:10
  Kwa vile niliumbiwa utakatifu Biblia inanitarajia nijizuie -1Kor 9:25.
  vi)  Mtazamo wa Mungu kwangu Kijana ni tofauti kabisa na ninavyodhani.
  ·        Rika ya ujana natarajiwa kumkumbuka/kumuabudu Mungu  Mhubiri 12:1.
  ·        Nizo nguvu si za ugali na maharage bali za kumshinda muovu-1Yoh 2:13-14.
  ·        Kwanini Mbingu zinaona kijana nina nguvu na nimemshinda muovu?
  ·        Ninauwezo wa Kufunga siku nyingi, kuomba kwa muda mrefu bila kuchoka,
  ·        Kusoma/kujifunza na kutafakari Neno la Mungu na kuliweka moyoni,
  ·        Kutumika kwa nguvu zangu zote hata sina muda wa kupoteza ila kukomboa.
  ·        Nguvu za Kiroho zinapatikana katika hayo hapo juu, adui atakupataje?
  Nguvu za Kiroho zinakusaidia kuushinda mwili, changamoto, dunia n.k.
  Nguvu za Kiroho zinakuweka karibu na Mungu na adui lazima akukimbie
  Nguvu za Kiroho zinakupa ufahamu wa kumjua Mungu na Neno lake.
  Nguvu za Kiroho zinanipa uwezo wa kumuamini Mungu si wanadamu.
  Nguvu katika Roho Mtakatifu na kuwa chini ya uongozi wa Mungu.

  Nawaandikia ninyi vijana kwasababu mnazo nguvu, hata nguvu za kimwili tulizopewa pamoja na kutusaidia kiuchumi, elimu pia zipo kutusaidia kupata nguvu za Kiroho. Kijana usile mwaka mzima funga, omba kwa afya Kiroho/mwili.
  Tangu siku za Yohana Mbatizaj Ufalme wa Mungu unapatikana…. Math 11:12.
  Ili upate vitu vya Ufalme wa Mungu lazima uwe na Nguvu si kilegelege hivyo.
  Ili kuteka kitu lazima umfunge mwenye nguvu, na ufalme ni hivyo kama mwili unanguvu utiishwe, hekima za dunia zitiishwe ili uteke vya ufalme-Math 12:29.
  Ili uje upate mke/mume mwema aliyejaa nguvu hizo lazima uwe na nguvu.
  Ili upate Baraka za Ki-Mungu hata kwa maisha ya kimwili lazima uwe na nguvu.
  Kwahivyo, unahitaji nguvu ili kuutunza Ujana wako si kwa ulegelege. Nikizembea katika kutafuta nguvu nikajikuta nimezini yapo MADHARA yake.

  3.ZIJUE BAADHI YA MADHARA [20] YA KUFANYA MAPENZI KABLA YA NDOA

  i)      Kumtenda Mungu dhambi [Yusufu]–Mwanzo 39:6-9; Rumi 8:6-8; 1Kor 6:15-20.
  ii)    Kuharibu ushuhuda [Wokovu unatukanwa] – [aibu] Mithali 6: 32 – 33.
  iii) Kufungua Mlango wa mapepo/kupokea maroho ya unayezini nae – 1Kor 6:16.
  iv)  Kuishi na Hatia Moyoni hasa dhambi isipotubiwa – [fedheha] Mithali 6:32-33.
  v)    Kuishi na Majuto maishani maana kumbukumbu haifutiki – 1Kor 6:18 – 20. Dhambi hii inafanyika juu ya mwili wako ndio maana haifutiki. Toba ya Kweli Mungu atasamehe na kusahau-Ebrania 8:12, lakini wewe hutosahau kamwe.

  vi)  Kujichukia na Kumchukia sana mtu uliyeanguka naye, misisimko yote itaisha-2Samweli 13:1-22. Kuna kisa cha kusikitisha cha Kijana Amnoni na Tamari.
  vii)    Kuwa hatarini kuingia katika anguko tena-kwa mwili kudai haki yake kwa
  Kasi maana umechokozwa.  Utaingiwa na roho ya kutoshiba-Ezekiel 16:28-30a.
  viii) Kuua nguvu ya kujizuia, kuudhibiti na kuuweza mwili- 1Kor 6:13; 9:25. Ndipo mambo ya kuchua/kupiga punyeto [masterbation] yanapoingia Kanisani, malkia na wafalme bandia wanaponunuliwa na vijana kwa matumizi machafu. Kuchua, kutumia malkia/wafalme bandia ni ukahaba tosha-Ezekiel 16:15-17.

  ix)  Kuwaumiza wazazi wako na Kanisa la Mungu wewe ni kiungo – 1Kor 12:12-26. Tunaudhaifu katika mapambano maana kiungo wewe umejeruhiwa na nafasi yako inaupungufu, pia tunaposimama kama Kanisa unatutia doa/dosari.
  x)     Kutoaminika kwa Mungu, Wazazi, Kanisa na Kutojiamini-Maombolezo 1:8a.
  xi)  Kupata Mimba/Watoto wasiotarajiwa; wote kaka/dada mnapata mimba/watot.  Ni aibu sana ukiwa Kanisani kupata/kutia mimba/watoto wasiotarajiwa.

  xii)    Kupata magonjwa ya Zinaa Kaswende, Kisonono, Gonoria, Ukimwi n.k.
    Ni aibu kijana wa Kanisani kupata magonjwa ya zinaa akiwa Kanisani.
  xiii)  Kuua ndoto zako. Ukishapata mimba/mtoto/ukimwi ndoto zinaishia hapo.
    Ndoto ya wengi ni kuoa au kuolewa akiwa bikra, asilale na mtu kabla ya ndoa.
  Utaiua ndoto hii nzuri ya Ki-Mungu inayotaka kila mtu awe na mke/mume wake mwenyewe 1Wakor 7:2; Ilikusudiwa hivyo tangu awali-Efeso 2:10.

  xiv)  Kulipa gharama kubwa ya kurudi katika nafasi yako kiroho na kimwili pia.
  Kihuduma kurudisha viwango ni gharama kubwa, masomo kuanza tena ni gharama kubwa, kwa wazazi/jamii kukupokea kama mwanzo ni ngumu. Na BIKRA hiyo ndio utalipa gharama ya kukubali matokeo maana hairudi si kwa kijana wa kiume au wa kike uki-unsealed hakuna muujiza wa ‘resealed’.

  xv) Kuchakaza maumbile yako wavulana/wasichana–Wimbo Bora 8:8,9,10.
  Malkia-uke unaukuta[bikra] kwa kulala na mvulana tu ukuta unaondoka-8:8.
  Ukuta ukitunzwa hadi ndoa ni heshima na furaha kwa Wazazi na Kanisa-8:9.
  Ukuta ukitunzwa hadi ndoa ni heshima na kibali cha ziada kwa ‘mr’ wako-8:10.
  Inatisha sana ukuta kuondoshwa binti akiwa ameokoka na yupo Kanisani.  Dada ambaye umeokoka huna UKUTA utunze UKUTA wa Roho Mtakatifu sasa. Na endapo utaolewa ukiwa umejitunza kwa jinsi hii kwa maumbile ya uke ‘mr’ wako atajua umejitunza hata kama UKUTA haupo.  Miaka yako katika WOKOVU ifanane na hali halisi ya Malkia wako. Sio Miaka 5 ya Wokovu lakini Malkia anaonesha ni Muongofu Mpya wamiezi 5 tu ya baada ya kuchumbiwa-AIBU!

  Mfalme-uume unaharibiwa na wanawake/kupata jeraha-Mith 31:3; 6:32-33.

  Kibinaadamu wakaka wanadhani wako salama kwa vile hawana alama ya wazi. Ki-Mungu Biblia inaonesha wazi kuwa wafalme wanaharibiwa na wanawake na kuna jeraha lisilofutika na kuvunjiwa heshima kwa kaka aliyezini. Kaka anatoka akili kila anavyozini na alama Mungu aliyoiweka kwa mfalme used haifutiki.   Mungu anatutaka wote wakaka na wadada tuwe BIKRA na INAWEZEKANA. Maswali ya wewe mzima yaulizwe kote kote si kwa dada tu. Biblia imetoa ‘Gender Balance’ juu ya hili na kuonesha madhara na matokeo ya kaka kuzini >Kutoka akili – aziniye na mwanamke hana akili kabisa, anaingamiza nafsi. >Jeraha na fedheha haitofutika – Mithali 6:32-33; 20 – 26; 7:1-15; 21-23. >Haifutiki moyoni maana hufanyika juu ya mwili wako wote – 1 Kor 6:18 – 20.  >Ni kweli kuwa kwa toba ya kweli Mungu atasamehe/atasahau-Ebrania 8:12. >Wewe hutosahau kamwe tendo hilo hata kama ni dk 5 tu, maana linahusisha >>Moyo wako wote, Akili zako zote, Nguvu zako zote na Mwili wako wote.  Na Inasikitisha kijana kuanza ngono akiwa tayari ameokoka na yupo Kanisani.

  Nakupa pole unayejifariji kufanya dhambi hii ukidhani hawapo tena MABIKRA. Dhana hiyo haikuanza leo tangu waandishi wa makala hii tukiwa ‘single’ dhana ilivuma hawapo mabikra kumbe tupo na tukaoana tukiwa BIKRA kaka na dada. Na tumekutana na wanandoa wengi waliooana wakiwa BIKRA kaka na dada. Mabikra hawatakoma katika nchi maana katika kila jambo la Ki-Mungu masalia wataendelea kuwepo hata uovu uzidi sana. Kaka kuwa wa Kwanza kwa DADA na Dada kuwa wa Kwanza kwa kaka SIKU YA NDOA ni Jambo la Ki-Mungu. Ni Muhimu kuishi maisha ya uaminifu kamwe usijifariji kwa dhana hiyo potofu.

  Ni wote tunapaswa kujilinda na kujitunza hadi NDOA – Mithali 5:1-5; 9:13-16. Sio Malkia watunzwe, Wafalme waharibiwe hakuna fundisho hilo katika Biblia. Dhambi ni dhambi kwa wote, misisimko ya mwili ni wote, uzembe wa kuutii mwili badala ya kuutiisha mnafanya wote, kwanini BIKRA awe dada tu?  Tunatamani tunapomaliza kipengele hiki cha kuchakaza maumbile ufunguke. Usiulize maswali ya upuuzi kwa mchumba wako, “Vipi dada wewe ni mzima” nawewe je, kaka ni mzima? Au unataka kuvuna usipopanda? Hakuna Kanuni hiyo kwenye Biblia-Wagalatia 6:7; Wakolosai 3:25. Umeondosha kuta za wasichana tele tena mpaka upo Kanisani, inafika kuoa unataka mzima atoke wapi? Kuna wenzio kuliko wewe ulipoondosha kuta 5 wao wameondosha 15.  Ukipata mchumba/mke mzima ni neema tu usiifanye ni Kanuni ya kusimamia.  Ikiwa umeomba na umempenda kwa dhati maswali yanatoka wapi? Upendo hustiri wingi dhambi 1Pet 4:8, Upendo una adabu-1Kor 13:5. Upendo wako vipi?

  Mkazo huu ukuguse moyoni kaka/dada bikra muendelee kujitunza, uthamani wa Ubikra wako ni mtaji mkubwa kwa hatima yako ni zaidi ya fedha/dhahabu. Mungu amekuokoa, amekuwahiUSIICHEZEE NEEMA HIYO wengi wanaililia, jiombee sana huku ukizingatia yale mambo ya mwanzo wa somo ili kujilinda.

  xvi) Kaka kupoteza mbegu za uzazi-unatoa wakati sio, kwa mtu siye, mahali sio.
         Dada naye anapokea mbegu za uzazi-wakati sio, kwa mtu siye, mahali sio.
         Wakati muafaka ni Ndoa, mtu sahihi ni Mwenzi wako, uchochoro huo sio.

  xvii) Kaka/Dada wote kupoteza nguvu kwa kutumia kwa ngono hiyo-Mith 31:31
         Nguvu ambayo ingetumika kwenda kushuhudia inatumika katika ngono.

  xviii) Dhambi hii ikilelewa na kijana mwisho hupelekea kutamani wake/waume
  za watu. Kawaida ya uovu unakua, hukuweza kumuogopa Mungu na ukafanya ngono na wanafunzi wenzio Sekondari au vijana wenzio wadogo Kanisani mwisho unaona wake/waume za watu wote sawa tu na hao.  Kijana unaanza kumendea wake/waume za watu kwa kutotunza ujana wak.

  Biblia imeonya vikali hapa, usidhani uko salama ni hatari-Mith 6:27-29. Inaonesha kuwa makali ya moto yatakuwa kifuani mwako, hauko salama. Wengin sawa na baba/mama yako unapata laana kuona utupu-Walawi 18:7
  Vijana wengine huona ni bahati kuwa na mke/mume wa mtu hiyo ni balaa, nuksi, mkosi huo, kwanini uone sawa ku-share na mtu? Walawi 18:16;20.

  xix)   Madhara ya Dhambi hii kwa Kijana hata akiingia katika Ndoa ni:
  ·        Dada atapata aibu kwani mumewe atajua kuwa hukutulia Kanisani alitulia siku chache karibu na kuolewa na pengine akawa na mimba isiyo ya ‘mr’.
  ·        Dada kutoaminiwa na mumewe na kuishi kwa mashaka katika Ndoa.
  ·        Kaka naye ikibainika hakutulia Kanisani mkewe hatomuamini ni hatari.
  ·        Mume/Mke kuua nguvu ya mguso wa upendo wa mvuto kwa T. Ndoa.
  ·        Kwa kuwa amezoea ku-sex na malkia/wafalme wengine Kanisani/nje.

  xx) Kufungua Mlango wa Adui kukuhubiri nani zaidi kati ya mafataki na ndoa.
  Kuvutwa kumbukumbu ya ‘sex’ ya kabla ya Ndoa kupambanishwa na ndani ya Ndoa.  Ni rahisi sana kugundua nani zaidi kwa vile Tendo ni lile lile ila tofauti ni kabla ya Ndoa ni HARAMU na Ndani ya Ndoa ni HALALI. Sasa ukizoea dhambi hii Kanisani tena kwa siri, hakuna toba ya kweli, haujatengwa iabishwe, haijulikani kwetu ila mwili wako unajua ni HATARI.

  Unaweza kuoa/kuolewa na mume mzuri/mke mzuri tu lakini tatizo likawa hakidhi uhitaji wa kimapenzi kwa namna ya mwili wako ulivyouzoesha kabla ya kuoa/kuolewa hili tayari ni tatizo kubwa linalotikisa NDOA.

  Tunapomalizia madhara hayo ishirini [20] kati ya mengi ya kufanya mapenzi kabla ya Ndoa; tunakusihi wewe ambaye hujaguswa na hujagusaUsijaribu na mwenye Ukuta wa Roho MtakatifuUsitende dhambi tena. Wote tuipate THAWABU ya wanaovumilia hadi mwisho-Mathayo 24:13.

  4.     HITIMISHO
  i)      Ishi ukijua kuwa umekufa kwa dhambi unaishi kwa roho-Warumi 8:5-10;
  Na ukiishi kwa roho hautazitimiza kamwe tamaa za mwili/ujanani-Gala 5:16.

  ii)   Ishi kwa tahadhari sana huku ukijiangalia usianguke – 1Kor 10:12-13.

  iii) Usijiamini kupita kiasi [over confidence] kwa kigezo cha andiko Rumi 6:2-11.
  Kuna watu wamejiamini kupita kiasi kwa andiko hili, busu maiti mara inafufuka.

  iv)  Ishi kama mtumwa wa Mungu uko huru lakini huko huru- 1Pet 2:16; Rum 6:12-14.
  Kijana wewe ni mtumwa wa Mungu na Yesu ni Bwana wako mipaka ni lazima.
  Mipaka katika Mavazi, Marafiki, Mazungumzo, matendo, mahusiano, masaidiano, muda, mikutano [mahali pa kuwepo], mawasiliano kwa ujumla, Mipaka kwa mwenendo mzima hasa kwa jinsia 2 hizi tofauti-ni hatari kugandana kama ruba, ni hatari kufatana kama kumbikumbi, ni hatari kuambatana gizani sisi ni wa nuruni. Mungu akupe neema ya kushinda mwili unaokuvuta huko na uweke mipaka kila eneo kwa damu ya Yesu na kuhakikisha huvuki wigo huo ili UTUNZE UJANA WAKO na Utumishi wako usilaumiwe kwa kusababisha mwenyewe tuhuma hizo.  Vyanzo vya Vijana wengi kulaumiwa hata kama hatujafanya jambo ni KUKOSA MIPAKA.  Kuutumia vibaya uhuru wetu na undugu wetu katika Kristo ila wewe usiwe hao.

  v)    Ishi kwa kufuata hekima ya Mungu si wanadamu – Yakobo 3:17; Rumi 16:19b.

  vi)  Subiri wakati wa Bwana [Ndoa] – Mith 6:20; 26; 7:1-5; 21:27; Mhubiri 3:1. Usijidhalilishe kwa mtu asiye wako, mara Mfalme ‘anamatege’ au ‘anamaganda’ yatanadiwa mji mzima. Malkia ‘anamakovu’ anayaona fataki. Mtu aliyewako hata akute mapungufu atakupokea jinsi ulivyo maana amepewa na Bwana. Subiri Ndoa.

  vii)  Jizoeshe kuliishi Neno la Mungu ili uwe na adabu neno huadibisha- 2Tim 3:16.
  Biblia inasema wazi neno hutuadibisha, hututia adabu ya kuongea, kutenda n.k.

  viii)  Inawezekana kabisa kutunza ujana wako hadi ndoa–Marko 10:27; Matha 19:26.
  Yasioyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yote yanawezekana, AMEN.

  🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤**MWISHO**

   FANYA KAZI KWA BIDII.


  Bidii katika kila jambo ni lazima ili kuleta mabadiko chanya katika kila jambo. Bidii ni hali ya kufanya kazi kwa nguvu zako zote bila kuwa na uvivu wowote. Yeremia 48:10 Anasema amelaaniwa anayefanya kazi ya Mungu kwa ulegevu. Ulegevu ni kutia uvivu mahali pa kazi. Mpendwa msomaji wangu nyakati tunazoishi ni za hatari mno, kutoka na mabadiliko ya Sayansi na technilojia inayoenda kazi mno. Maana watu wamejihusisha na kazi zingine nje na kusudi la Mungu. Hivyo inahitajika watu ambao wanafanya kazi ya Mungu kwa moyo wote na Bidii. Efeso 5:14. Hivyo husema, Amka,we we usinziaye,Ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda ,si kama watu wasio na hekima Bali watu wenye hekima. Mkiukomboa wakati kwa maana zamani hizi ni za uovu.

  Tunatakiwa tufanye kazi kwa Bidii kwani Dunia inahitaji watu waliojitoa kwa hiari ili tuwe na Baraka itokayo kwa Bwana Mungu wa mbingu na nchi. Zifutazo ni Faida zitokanazo na kufanya kazi kwa Bidii:

  1. Tunapotafuta kwa Bidii tunapata kile tunachotafuta, tunapokuwa katika mazingira ya kutafuta kwa Bidii katika Bwana tunapata kile tunachotafuta. Luka 226:7 Mwanamke alifagia nyumba  kwa Bidii  kutafuta akapata shilingi yake iliyopotea katika nyumba. Tukifanya kazi ya Mungu tutawapata watu waliopotelea duniani, huku tukifagia mioyo yao kwa ufagio wa damu ya Yesu mwokozi wa ulimwegu. Tukiwatafuta watu kwa Bidii ya Roho mtakatifu basi wengu wataokolewa.
  2. Kudhirishwa mbele za Mungu Unapofanya kazi ya Mungu kwa bidii Mungu atakudhirisha kuwa wewe ni mtumishi wake katika kazi yake.  2Kor7:7,11, Warumi 16,11,12 tukifanya kazi kwa bidii Mungu anatuheshimu sana nakudhihirishwa mbele za Mungu. Bwana Yesu alisema kuwa kama tutamkiri mbele ya watu naye atatukiri Mbele za Mungu. Mpendwa Fanya kazi kwa bidii ili uwe na fursa ya kudhirishwa mbele za Mungu. 2KOR8:16 Mungu atakutia nguvu katika kuitenda kazi yake..
  3. Tukifanya kazi ya Mungu kwa Bidii inainua na kutia moyo wengine.  Kufanya kazi za Mungu kwa bidii kunatia moyo wale wanaohudumiwa hasa wanapoona bidii ya watumishi. Kwa mfano washirika wakimwona mchungaji wao anaomba kwa bidii au anafundisha, kuonya na kukemea kwa bidii basi wale wengine hutiwa moyo kuwa kile anachofanya mchungaji wao ni Kazi ya Mungu.
  4. Ufahamu kuingezeka katika kazi unayofanya.   MTU anapoamua kufanya kazi kwa bidii atataka kufanya  kazi kwa ufanisi hivyo atatafuta maarifa katika kazi yake. Mfano anayefanya kazi ya Mungu atasoma Neno kwa bidii ili amjue Mungu na sheria zake. Ndiyo maana utawakuta wanasheria wamebeba vitabu vikubwa vya sheria ili waijue sheria na katiba husika. Vivyo hivyo watumishi wa Mungu ili tuwe na ufahamu tuwe na bidii kusima vitabu vya Biblia na vitabu vya watumishi wengine ili tujipate ufahamu na maarifa. 1timotheo 4:14 Daniel 9:1-3 
  5. Tutafika kwenye raha ya milele. Ebrania 6:11,6:11 Tunafanye bidii sana kuingia rahani mwa Bwana.
  6. Tutaishi kwa Amani..12:14. Mungu awabariki wanaotafuta Amani kwa bidii katika maisha yao maana Amani hupatikana kwa bidii..
  7. Tunapata majibu, pale tunapoomba kwa bidii.  Maombi ya mwenye haki akiomba kwa bidii maombi yake yanafaa sana kwani tutapata tunayoomba. Yakobo5:16,17

   

  MWISHO.

  Bidii kwa kila kitu inahitajika mno ili kuleta mabadiliki chanya katika maisha. 2nyakati31:4 Mithali 8:17   hivyo watumishi wa Mungu kwa bidii tunaweza kupindua dunia Mungu awabariki mnoo.

  By Dominick M. Massi  TEMBEA NA YESU 2018 SHEHEMU YA KUMI NA MBILI


  SIKIA SAUTI YA MUNGU

  January 19 2018

  Mungu wetu anaongea, watu wengi hawaijui sauti ya Mungu hata akiwasemesha. Katika somo hili tutakwenda kujifunza kuhusu sauti ya Mungu. 

  UTANGULIZI

  Ebrnia 1:1-2  Mungu,ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi anesema na sisi  katika mwana, kwa yeye aliufanya ulimwengu.

  Mungu anazungumza nasi kwa njia nyingi sana, baadhi ya njia hizo ni kama zifuatazo:-

         MUNGU HUTUMIA NDOTO KUSEMA NASI.

  Ndoto ni picha ya jambo liliofanyika, linalofanyika na litakalofanyika. Picha hii humjia mtu akiwa usingizini. Mara nyingu watu hudharau ndoto lakini ni moja ya njia ambazo Mungu hutumia kuzungumza na watu wake. Hapa ninaposema watu namaanisha watu wote hata kama hajamjua Mungu. Maana ndoto hizi zinaweza kuwa maonyo aukutengeneza palipoharibika. Mungu ametumia njia hii tangu zamani hata wakati huu bado anatumia. Kuna vyanzo vitatu vya ndoto. Hapa nitataja vyanzo vyote halafu tutaelezea chanzo kimoja.  Unaweza kuota ndoto kutokana na

  1. Uchovu/nafsi yako kuchoka au kuumizwa.
  2. Mungu anasema na wewe.
  3. Shetani anataka kukupoteza au kukukatisha tamaa.

  Ndoto za kimungu zina uzitofulani na mguso unaokupa amani au hizuni ya toba. Mungu anaweza kusema chanzo cha ukoo wako kuwa waharibifu  kama vile ulevi, ushirikina, wizi, ukahaba n.k.

  Mfano 1📒

  MUNGU alisema na Yosufu mwa Mumewe Mariamu kuwa asimwache. Mathayo1:20 Yusufu alitaka kumwacha Mariamu kwa siri kwani alishanga kuona ana mimba. Lakini malaika wa Bwana akamtokea katika ndoto na kumwambia asimwache mke wake.  Akamwambia Yusufu mwana wa Daudi usihofu kumchukua mariamu mkeo… Ukiwauliza vijana wa leo, kama Mungu anaongea kuhusu mke au mume?atajibu ndiyo lakini katika uhalisia hawaamini hivyo. Lakini Mungu anazungumza shida ni sisi hatujamuliza kuhusu mambo yetu. 

  Mfano 2📒

  Mungu alizungumza na wataalamu wa nyota kwa njia ya ndoto Mathayo2:12 Mungu aliwaonya mamajusi kwa njia ya ndoto wasirudi kwa Herode maana alikuwa na mpango wa kumwua mtoto Yesu. 

  MAMBO YA KUZINGATIA ILI KUBAINI KAMA NDOTO ULIYOTA NI  YA KIMUNGU AU LA?💐

  1. Ndoto ya Mungu ina lengo la kukusaidia hata kama akikuinyeshe, hali yako mbaya.Ataonyesha suluhisho.
  2. Ndoto za kimungu ina msingi wa Neno la Mungu. Ninaposema msingi wa neno Namaanisha Neno liliandikwa bila kupotoshwa, maana shetani anaweza kutumia andiko kwa lengo la kupoteza.
  3. Ndoto za Mungu zina mgoso wa Roho mtakatifu.
  4. Ndoto za Mungu ni za kweli. Mungu akisema kitu lazima kitokee.

  MUNGU HUTUMIA SAUTI YA WATUMISHI WAKE KUSEMA

  Mungu hutumia vinywa vya watumishi wake kusema na watu wake. Unapona watumishi wanakuonya ujue kuwa sauti ya mtu aliaye nyikani itengenezeni njia ns yanyoisheni mpita yake. Tangu kale, Mungu alizungumza kwa kutumia manabii wake watakatifu. Ikiwa wewe ni msomaji wa Biblia utaona Isaya aliitwa ns Mungu kwenda kwa taifa lake israeli.

  Mfano. Yeremia 1:4-11 Mungu anamwitaYeremia kuwa nabii tangu tumbini mwa mamaye, lakinivYeremia anajitetea kuwa yeye ni mtoto. Unajua inawezekana huwa unasikia sauti ya Mungu kila siku kuhusu hatima yako, lakini wewe hujui kama Mungu amekuita. Maana unaangalia hali ya nje, na mazingira yanayokuzunguka, lakini Mungu anuwezo kuliko mzingira yako.  Isaya mwana wa Amozi alitumwa kwa mfalme Hezekia k….

  Ubarikiwe  mno

  massidominick@gmail.com

  TEMBEA NA YESU 2018 SEHEMU YA TATU B. 


  Na Pastor Dominick Massi 

  MAOMBI YA MWENYE HAKI. 

  katika safari ya maisha haya  kila kundi la watu lina mitazamo yao kuhusu haki. Lakini haki ninayoizungumzia mimi ni haki tunayohesabiwa kwa kumpokea Yesu kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yetu.

  Warumi 10: 1-2 Paulo mtume anawaombea wayahudi waokolewe maana  ili wahesabiwe haki kwa neema ya Mungu.

  MWENYE HAKI.

  Mwenye haki ni mtu aliyezaliwa mara ya pili kwa kumpoke Yesu kama Bwana na mwokozi wake.  Maana ukiamini mwoyoni mwako ya kuwa Yesu aliteswa,akafa, akafufuka akapaa Mbinguni na kuketi mkono wa kuume wa Mungu,  tena ndiye anayetuombea.  Maana kwa moyo, mtu huamini na kuhesabiwa haki na kwa kunywa hukiri hata kupata wakovu. 🎤Warumi 10:10.  Pia,  Yesu ni mwombezi wetu WARUMI 8:34 

  IMANI YA MWENYE HAKI

  mwenye haki anaamini kuwa Mungu yuko upande wake na maombi yake yanasikilizwa. Waebrania 10:38   Lakuni mwenye haki wangu ataishi kwa Imani. Naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Maisha ya mwenye haki kwa imani… Yaani kwa uhakika,  unaishi ukijua unasikilizwa na Mungu wako. Ebrania 11:6 Maana usipokuwa na Imani hutampendeza Mungu kwa saba ukimwendea kwa sababu kama hatutakwenda kwa Imani na bila kusita basi Mungu atatupa tunayoyaomba. 
  SIFA ZA MWENYE HAKI.

  Mwenye haki ana sifa za kiroho ambazo zinampendeza Mungu 

  1. AnaYesu mwoyoni   mwake
  2. Ana Imani
  3. Ana Ujasiri
  4. Ameokoka
  5. Ana moyo safi
  6. Ajuaye kusamehe
  7. Ni mwombaji
  8. Anatambua mchango wa wengine
  9. Ana upendo.

  MAOMBI YA MWENYE  HAKI.

  Mwenye haki anapoamua kuomba kwa bidii Mungu hupenda sana, maombi hayo…yakobo 5:18 maombi ya mwenye haki huzalisha nguvu kubwa inayotumika kufanyika mambo makubwa.  Luka 18:1-11 Yesu alitoa mfano wa mwanamke mjane aliomba msaada  kwa hakimu ambaye hamjali Mungu  wala watu ili ampatie haki yake ambayo imenyan’ganywa na Adui. kwa jinsi alivyomsumbua akampatia.  Bwana Yesu akasema na Mungu hatawapatia haki wateule wake wanaomlilia Mungu usiku na mchana naye ni mvumilivu kwetu.  lakini akija Yesu kutazama ataikuta imani duniani?

  🔑tuwe na tabia ya kuomba tusipoomba hatautapata

  🔑ukipata shukuru, maana Mungu humpenda anayeshukuru kwa yale aliyotufanyia. 

  🔑Epukana na dhambi, maana uombapo Mungu hatakusikia.  Isaya 1:15

  TEMBEA NA YESU 2018

  KAZI BINAFSI. 

  1. KUNA AINA NGAPI YA MAOMBI? 

  2.KUACHA KUOMBA NI DGAMBI? 

  UBARIKIWE UKIFUNGUA UJUMBE HUU UNAWEZA KULIKE AU COMENT. 

  massidominick@gmail.com

  whatsapp +255762176690

  ✋✋✋

  WHO IS JOHN THE BAPTIST. 


  Amplified Bible Matthew 3:1-12 In those days there appeared John the Baptist, preaching in the Wilderness (Desert) of Judea And saying, Repent (think differently; change your mind, regretting your sins and changing your conduct), for the kingdom of heaven is at hand. This is he who was mentioned by the prophet Isaiah when he said, The voice of one crying in the wilderness (shouting in the desert), Prepare the road for the Lord, make His highways straight (level, direct). This same John’s garments were made of camel’s hair, and he wore a leather girdle about his waist; and his food was locusts and wild honey. Then Jerusalem and all Judea and all the country round about the Jordan went out to him; And they were baptized in the Jordan by him, confessing their sins. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming for baptism, he said to them, You brood of vipers! Who warned you to flee and escape from the wrath and indignation [of God against disobedience] that is coming? Bring forth fruit that is consistent with repentance [let your lives prove your change of heart]; And do not presume to say to yourselves, We have Abraham for our forefather; for I tell you, God is able to raise up descendants for Abraham from these stones! And already the ax is lying at the root of the trees; every tree therefore that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. I indeed baptize you in (with) water because of repentance [that is, because of your changing your minds for the better, heartily amending your ways, with abhorrence of your past sins]. But He Who is coming after me is mightier than I, Whose sandals I am not worthy or fit to take off or carry; He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. His winnowing fan (shovel, fork) is in His hand, and He will thoroughly clear out and clean His threshing floor and gather and store His wheat in His barn, but the chaff He will burn up with fire that cannot be put out.

  YESU NI MZABIBU WA KWELI


  1 Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima.


  2 Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa; na kila tawi lizaalo hulisafisha, ili lizidi kuzaa.


  3 Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia.


  4 Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, lisipokaa ndani ya mzabibu; kadhalika nanyi, msipokaa ndani yangu.


  5 Mimi ni mzabibu; ninyi ni matawi, akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana; maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lo lote.


  6 Mtu asipokaa ndani yangu, hutupwa nje kama tawi na kunyauka; watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea.


  7 Ninyi mkikaa ndani yangu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa.


  8 Hivyo hutukuzwa Baba yangu, kwa vile mzaavyo sana; nanyi mtakuwa wanafunzi wangu.


  9 Kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu

  ROHO MTAKATIFU 


  Roho Mtakatifu  ni nafsi ya Utatu Mtakatifu, Sawa na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Dhana hii ya Tafsiri ya Mungu Katika  nafsi tatu imewachsnganya wengi.  Lakini Mungu ni mmoja,  Baba alipojitambulisha kwa uumbaji Mwanzo1:1-3  Mungu Roho Mtakatifu  Biblia inasema kuwa Roho ya Mungu akatulia juu ya maji.  Pia Mungu akasema Na iwe Nuru( Neno-Mwana/YESU) YOH1:1-6 

   ROHO MTAKATIFU 

   Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe alikuwa mshindi katika  uumbaji. Bwana Yesu kabla ya kuanza kazi Roho Mtakatifu  alijaza nguvu  kwanza. Luka4:18.Pia aliwaambia  wanafunzi wake  wasubiri Roho Mtakatifu. Mdo 1:8 Yesu alisema sitawaacha yatima nawaletea Roho Mtakatifu. Mpendwa msomaji wangu yajue mambo yafuatayo kuhusu Roho Mtakatifu. 

   1. Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe, sawa na Baba na Mwana.  Mwanzo 1:1-3
   2. Roho Mtakatifu ni  Ahadi kwetu sisi na watoto wetu. 
   3. Roho Mtakatifu ni  msaidizi  wetu katika mambo yote
   4. Roho Mtakatifu ni kiongozi wa Kanisa. 
   5. Roho Mtakatifu ana Karama/Zawadi ya kukusudia katika huduma
   6. Roho Mtakatifu ana matunda kwa aliyempokea
   7. Roho Mtakatifu  ana nguvu ya kutusaidia. 
   8. Roho Mtakatifu  anazungumza nasi.

   KUSIFU NA KUABUDU


   Kusifu na kuabudu ni matendo yote ambayo hupewa Mungu mkuu anayeishi milele yote 1nyakati20:22, Yohana 4:22-

   KUSIFU 

   Kusifu ni neno lilitokana sifa yaani kutukuza na kutaja matendo ya mwenye nguvu juu ya yote, Mungu mkuu anayeweza kufanya mambo ya ajabu kama vile kuponya, kuokoa kuinua viwete, kufufua, mwenye uwezo juu ya Mbingu na dunia.Tunapoona watu wanawasifu wanadamu wenzao na wanaosifiwa wanajisikia vizuri. Hii ni kwa sababu mwanadamu aliumbwa kwa sura ya Mungu. 

   Mwanzo1:26 Mungu akasema,Natumfanye mtu kwa sura na mfano wetu; Wakatawale samaki wa baharini,na ndenge wa angani na wanyama, na nchi pia, na kila chenye kutambaa kitaambapo juu ya nchi.  Hivyo tunaposefiwa na watu tujisahau tukapokea sifa na utukiufu bali tumpe Mungu baba aliyetuumba sisi sote. Mpendwa msomaji ni vema kumsifu Muumba wetu kwa nyimbo, maneno na matendo yetu.

    Nyimbo ni njia ya kuwasilisha ujumbe kwa njia ya uimbaji, tunapaswa tumwimbie Mungu nyimbo za sifa katika ibada zetu. Mara nyingi watu wanapuuza kusifu na kufanya watu, kujiburudisha kwa pambio na kukata viuno kitu ambacho si kusudi la Mungu kutupa nafasi ya kuishi duniani. Zaburi22:3 Na wewe u mtakatifu, juu ya sifa za Israel. Mungu anaketi juu ya sifa za watu wake, hii ina maanisha kama tukimsifu Mungu tunaandaa mazingira ya Mungu kushuka kwetu na kujidhirisha kwetu. Hivyo nyimbo, matendo ya kucheze kwa heshima katika Ibada inamfanya Mungu atupe kibali.

   Swali:

    je! Tunaposifu Mungu yupo?  

   Jibu:

   Mungu anakuwepo pale pale anaposifiwa. Mfano wakati Daudi alipomsifu Mungu mbele ya sanduku takatifu Mungu alikuwepo. 2samwel 6:5- Daudi alipokuwa anacheza nakumwimbia Mungu mambo haya yalitokea. 

   1. Mungu alimfurikia Uza aliyetaka kumsaidia Mungu asianguke
   2. Daudi aliogopa akaacha kuipeleka sanduku katika mji wa Daudi, bali aliicha katika Nyumba ya mtu moja anaitwa Abed-edomu kwa muda wa miezu mitatu. Mungu akambariki.
   3. Daudi alipoamua kuchukua sanduku alicheza na kuimba nyimbo; lakini Mikali binti Sauli, Mke wa Daudi alikejeli kitendo cha sifa. Mungu akampiga kwa utasa. 

   Hivyo nawasihi waimbaji na Wachungaji mpeni Mungu nafasi ya kusifiwa katika kusanyiko lote. Ukisoma zaburi yote inataja habari za kumsifu Mungu. Hizi litrujia za kidini ni mapokeo ya wanadamu tu.

   MAMBO YA KUZINGATIA KATIKA KUSIFU

   1. Takatifu.  1nyakati 16:29 Mpeni Bwana utukufu wa jina lake; Leteni sadaka , mje mbele zake; mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu.          Kwa safi katika ibada ya kusifu na maisha ya kila siku. 
   2. Unyofu wa moyo. Zaburi 33:1 Mpigieni Bwana vigelegele,enye weye haki, kusifu kunawapasa wanyofu wa moyo
   3. Kuiweka nafsi yako wazi mbele za Bwana.  Zaburi 42:4 Nayakumbuka hayo nikiweka wazi nafsi yangu ndani ndani yangu,jinsi nilivyokuwa nikienda na mkutano,Nakuwaongoza nyumbani kwa Mungu, kwa sauti ya furaha na kusifu,mkutano wa sikukuu. 
   4. Kwenda kuhuduria mbele za Bwana. Zabauri43:4 Hivyo nitakwenda madhabahuni kwa Mungu,  kwa Mungu aliyefuraha yangu na shangwe yangu; Ee Mungu, wangu. 

   Ingia kwa malangoni mweke kwa kushukuru; nyuani mwake kwa kusifu;mshukuruni, lihimidini jina lake.Zabari 100 Mpendwa msomaji mara nyingi watu hupuuza nafasi ya sifa na kuwaachia vijana. Lakini wachungaji niwaombe sana kuwa tuandae nafasi wa watu kumsifu Mungu. 

        

   KUABUDU

   Kuabudu ni neno linalotokana na ibada. Ibada ni matendo yote yanayohusisha Kumtukuza Mungu wa mbinguni. Pia wako wanaodanganyika na kuabudu viumbe,miti, mawe na mizimu hao wamedanganyika na shetani. YESU Ametueleza namna ya kumtolea Mungu ibada halisi na kweli inayompendeza. Yohana 4:22-24 Waabuduo halisi wanamwabudu katika Roho na kweli, Yaani utu wa mwoyoni kwa Mungu ya kweli kumtolea Mungu dhabihi na sadaka kumtole Mungu akiyentakatifu ibada. 

   Zaburi96:9 Mpeni Bwana utukufu wa jina lake; Leteni sadaka, mje mbele zake. Mwabuduni kwa uzuri wa utakatifu. Hivyo Matendo ya kuabudu yanakamilika kwa moyo safi na utakatifu kwa kumwabudu katiks Roho na kweli.  IBADA iliyo ya moyo safi kama ya Abel mwanzo 4:1-2

   Mungu awabariki kwa kusoma kwenu. By

   Pastor Dominick massi

   Unaweza kunipata kwenye mtandao kwa 

   Pastor Dominick foundation htts://dominickfoundation.wordpress.com.

   Email:massidominick@gmail.com

   Facebook:Dominick massi.

   Barikiwe   BWANA ANAKUITA NJOO!!


   ISAYA. 55

   1 Haya, kila aonaye kiu, njoni majini,Naye asiye na fedha; njoni, nunueni mle;Naam, njoni, nunueni divai na maziwa,Bila fedha na bila thamani.
   2 Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula?Na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha?Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema,Na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono.
   3 Tegeni masikio yenu, na kunijia;Sikieni, na nafsi zenu zitaishi;Nami nitafanya nanyi agano la milele,Naam, rehema za Daudi zilizo imara.
   4 Angalieni, nimemweka kuwa shahidi kwa kabila za watu; kuwa kiongozi na jemadari kwa kabila za watu.
   5 Tazama, utaita taifa usilolijua, na taifa lisilokujua wewe litakukimbilia, kwa sababu ya BWANA, Mungu wako, na kwa ajili yake Mtakatifu wa Israeli; maana amekutukuza.
   6 Mtafuteni BWANA, maadamu anapatikana,Mwiteni, maadamu yu karibu;
   7 Mtu mbaya na aache njia yake,Na mtu asiye haki aache mawazo yake;Na amrudie BWANA,Naye atamrehemu;Na arejee kwa Mungu wetu,Naye atamsamehe kabisa.
   8 Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu; asema BWANA.
   9 Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu.
   10 Maana kama vile mvua ishukavyo, na theluji, kutoka mbinguni, wala hairudi huko; bali huinywesha ardhi, na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu, na mtu alaye chakula;
   11 ndivyo litakavyokuwa neno langu, litokalo katika kinywa changu; halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma.

   BY Dominick M MASSI

   WHO IS THE RABBI?


   Rabbi a title of respect signifying master, teacher, given by the Jews to their doctors and teachers, and often addressed to our Lord. (Matthew 23:7,8; 26:25,49; Mark 9:6; 11:21; 14:45; John 1:38,49; 3:2,26; 4:31; 6:25; 9:2; 11:8) Another form of the title was Rabboni. (John 20:16) The titles were used with different degrees of honor; the lowest being rab, master then rabbi, my master ; next rabban, our master ; and greatest of all, Rabboni, my great master .

   KUZALIWA MARA YA PILI


   UTANGULIZI:

   Kuzaliwa mara ya pili inatokana na dhana kwamba mtu anazaliwa mara ya kwanza kwa jinsi ya mwili.(mtoto). Dhana ya pili ni kuzaliwa kiroho katika ufalme wa Mungu. Katika makala hii tutazungumzia dhana ya kuzaliwa mara ya pili kiroho na wala si kwajinsi ya mwili. Kabla ya kuelezea vizuri kufafanua dhana hizi mbili kama ifuatavyo:

   KUZALIWA KIMWILI
   Mtoto huzaliwa katika mwili, kutoka katika ukoo fulani na anakuwa ndugu katika familia ya ukoo fulani. Hebu tuchunguze Biblia takatifu; Mathayo1:1-23 tunaona kwa kufuata mpango wa Mungu,Yesu alizaliwa kwa jinsi ya mwili kutoka kwa ukoo wa Ibrahimu aliye baba wa Imani. Hivyo hata mimi na wewe tumezaliwa na wazazi wetu na tunapaswa tuwatii katika BWANA. Luka 2:51,52

   .
   KUZALIWA MARA YA PILI
   Kuzaliwa mara ya pili, ni kitendo cha mtu kubadilisha maamuzi yake ya ndani na kumpokea Yesu kama Bwana na mwokozi wako. Hii hutokea kwa wale wenyenyekevu wa moyo Yohana 3:1-12 Bwana Yesu alizungumza na mwalimu wa sheria,Nikodemu kwa habari ya kuzaliwa mara ya pili; Yesu alilimhimiza kuwa ni lazima kuzaliwa mara ya pili ili uingie katika ufalme wa Mungu. Kuzaliwa mara ya pili ni kuwa kiumbe kipya katika utu wa ndani, yaani utu wa moyoni na kuondolewa utu wako wa kale ambao haumpendezi Mungu. Katika lugha ya Biblia mtu wa kale ni mtu wa asili 1korintho 2:14“Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo Roho wa Mungu: maana kwake huyo ni upuuzi,wala hawezi kuyafahamu, kwakuwa hutambulukana kwa jinsi ya rohoni.” Hivyo Yesu akiingia ndani ya moyo wako kupitia Neno lake unalohubiriwa kwa kuiamini na kupokea basi utazaliwa mara ya pili. Hilo litakufanya uchukie dhambi na kupenda haki maana Roho wa Mungu atakuwa ndani yako. 2korintho 5:17. Hata mtu imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu amekuwa kiumbe kipya; ya kale yamepita tazama! Yamekuwa mapya. Galatia 6:15“Kwa sababu kutahiriwa si kitu bali kiumbe kipya” Mpendwa msomaji wangu NEEMA ya Mungu yatotosha kubalisha maisha yetu na kutufanya kuwa wana wa Mungu wasio na hatia mbele zake maana waliompokea hufanyika watoto wa MUNGU. Yohana 1:12. Wale wanaompokea Yesu wanapata furusa ya kuwa wana wa MUNGU. Hivyo hakuna haja ya kuishi nje ya Neema hii amboyo Yesu ametupatia ana mwisho wake.2korintho6:1-2. Ni vema kutumia fursa hii vema maana baada ya kufu hutaipata Ebrania 9: 27
   UBARIKIWE. IMEANDALIWA NA PASTOR DOMINICK MASSI

   SHINDA VITA VYA KIROHO


   Mungu awabariki kwa kusoma blog hii.Leo tunazungumzia vita vya kiroho.
   Vita ni mapigano kati ya pande mbili kushindania ufalme,ili upande utakaoshinda utawale.
   Kumbuka hapa duniani sheria ya ulimwengu wa mwili ni roho yenye mwili ndiyo inayotawala na roho hiyo anayo mwanadamu ndiyo maana ndani ya Bustani ya Edeni shetani waliwaonea wivu wanadamu na kuwadanganya ili achukuuu utawala ambao Mungu alimpatia mwanadamu. Mwazo 1:28″ Mungu akawabariki,Mungu akawaambia,zaeni,mkaongezeke,mkaijaze nchi, na kuitiisha,mkawatawale samaki wa baharini na ndenge wa ngani…”
   Lakini shetani aliwaangausha  Mungu akaweka uadui kati ya uzao wa nyoka na mwanamke, Mwazo 3:15
   Tangu wakati huo ni vita Ufunuo12:7-16.
   Lk 4:1-12
   Hivyo tunapaswa kumshinda shetani kwa Neno La Mungu  na damu ya Yesu katika ulimwengu wa Roho
   EFESO 6:10-18
   2kor 10:3
   Dan 10:11-20
   Hivyo mpendwa Niko hapa nikueleze kuwa lazima ushinde vita vilivyo mbele yako ili uwe MFALME au mtawala katika eneo Fulani.
   Mfano Daudi alitatua changamoto ya Goliath wa Gadhi ambaye alikuwa tishio kwa Israeli taifa la Mungu.
   1Samw 17:44-54
   Daudi alimshinda adui yake kwa ujasiri Mkubwa.
   Kumbuka ahadi ya atakayemwua  Goliath
   1.Atapewa binti ya MFALME kuwa Mke wake.
   2.Mbari ya baba yake itasamehewa kodi.
   3.Atatajirishwa na MFALME.
   1 Samwel 17:23-27

   NAMNA YA KUMSHIDA ADUI

   •    Kuwa hodari EFESO 6:10-18  
   •     Imani kwa Mungu 
   •    Uwe umeokoka  
   • Uwe umesamehewa makosa/  dirii ya haki
   • Uwe mkweli
   • Utayari wa Injili
   • Jaa Neno/ Imeandikwa
   • Sala zote za sala na maombi  Efeso  6:10-18

    By Pastor Dominick Massi.

    MUNGU NI MLINZI WAKO (Isaya 54:13-17)


     Na watoto wako wote watafundishwa na BWANA; na amani ya watoto wako itakuwa nyingi.

    Utathibitika katika haki; utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa; na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia.

     Tazama, yamkini watakusanyana; lakini si kwa shauri langu. Watu wo wote watakaokusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako.

    Tazama, nimemwumba mhunzi avukutaye moto wa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake; nami nimemwumba mharibu ili aharibu.

    Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa BWANA, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema BWANA.

    NYAKATI ZA MWISHO (2Timothy3:1-8)


    NYAKATI ni neno lililotokana wakati, Hapa tunamaanisha kuna NYAKATI za mwisho, ambayo kutatokea vipindi/majira ambayo ni hatari sana kwani watu watabadilika na kuwa na sifa ambazo itakuwa ni vigumu kuwarekebisha katika tabia hizo:


    SIFA ZA WATU KTK NYAKATI ZA MWISHO.

    1. Wenye kupenda pesa kuliko kumpenda Mungu.
    2.Watakuwa na kiburi.
    3.Wakaidi mno.
    5.Watu kwenye majivuno.
    6.Watajifunza lakini hawatabalika.
    7.Waovu.
    8.Wakati
    9.Wasaliti.
    10.Wasiopenda wa kwao.
    11.Watajipatia walimu wa makundi
    12.Hawatiki suluhu.
    13.Wasingiziaji.
    14.Wasio jizuia.
    15.wakati.
    16.wasiopenda mema.
    17.Kupenda anasa kuliko Mungu.
    18.Mfano wa utauwa Lakini wakikana NGUVU Zake.
    Ubarikiwe.
    By Pastor Dominick Massi